گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۱صفه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اين دسته از روشها قسمت غير چرب شير در اسيد سولفوريک حل شده و قسمت چرب پس از سانتريفوژ کردن در ستون مدرجی اندازه گيری می شود. روشهای حجمی بعلت سرعت در عمل در آزمايشهای روزانه بکار ميروند. مهمترين و متداولترين روشهای حجمی عبارتند از: روشهای Gerber و Babcock
در اين روشها چربی شير بوسيله انحلال در يک ماده حلاله چربی استخراج می گردد. روشهای وزنی از روشهای حجمی دقيق تر بوده و معمولاً بعنوان مقايسه و در کارهای تحقيقی مورد استفاده قرار ميگيرند. مهمترين و متداولترين روشهای وزنی عبارتند از: روشهای Rose-Gottlieb و   Adem-Meillere
در اين روشها از اصول اسپکتروفوتومتری استفاده ميشود. مهمترين و متداولترين اين روشها در حال حاضر روش Milko-Tester Mk II ميباشد که برای تعيين نسبت درصد چربی شير کامل, شير پس چرخ و خامه بکار ميرود.
اين روش در سال ۱۸۹۲ بوسيله شيمی دان سويسی, دکترNicola Gerber , که يکی از بنيان گذاران صنايع شير سويس ميباشد, ابتکار گرديده است. سادگي, سرعت , ارزانی و دقت عمل روش ژربر باعث شده است که اين روش در عده زيادی از ممالکع بخصوص کشورهای اروپايي, بعنوان روش رسمی و استاندارد برای سنجش نسبت درصد چربی شير شناخته شود. در ايران نيز روش ژربر برای تعيين نسبت درصد چربی شير استاندارد گرديده است 
چربی سنج بطوريکه مشاهده می گردد, از يک مخزن استوانه ای, يک ستون مدرج و يک آمپول انتهايي تشکيل گرديده است.
سازمان بين المللی استاندارد(ISO) نوع چربی سنج را برای تعيين نسبت درصد چربی شير استاندارد نموده است که ستون مدرج انها از صفر تا ۴, ۵, ۶, ۷, ۸و ۱۰ درصد درجه بندی شده است . برای سنجش چربی شير گاوميش از چربی سنج هايي استفاده ميشود که از صفر تا ۱۰ يا حتی ۱۴ درصد درجه بندی شده است.
نوعی که معمولاً برای تعيين نسبت درصد چربی شير گاو بکار می رود از صفر تا ۷ درصد درجه بندی شده است. گنجايش اين چربی سنج تقريباً ۲۲ ميلي ليتر (۴/۰۵/۲۱ ميلی ليتر) ميباشد, فاصله بين صفر تا ۷ به ۷۰ بخش تقسيم گرديده است . درجه بندی چربی سنج ها طوری است که در ۲۰درجه سانتی گراد هر ۱۲۵/۰ ميلی ليتر معادل يک درصد چربی است.
دقت درجه بندی چربی سنج های جديد ژربر در حدود ۰۵/۰ است بدين معنی که اشتباه در عمل از ۰۵/۰ درصد بيشتر يا کمتر تجاوز نمی نمايد.
در روی آمپول انتهايي يک قسمت مات وجود دارد که مخصوص نوشتن شماره نمونه شير مورد آزمايش يا ساير مشخصات نمونه می باشد. دهانه مخزن چربی سنج نيز بسته بنوع دری که برای مسدود کردن آن بکار برده ميشود متفاوت است بدين معنی که در مورد چوب پنبه های معمولی برای جلوگيری از خروج چوب پنبه قسمت داخلی دهانه دارای فرورفتگی است. “در حاليکه برای درهای فشنگی داخل دهانه صاف و بدون فرورفتگی است.” 
چنانکه قبلاً نيز گفته شد برای جدا کردن چربی از ساير عناصر متشکله شير که تحت تإثير اسيدسولفوريک قرار ميگيرند, بايد از نيروی گريز از مرکز استفاده نمود.
سانتريفوژ بايد دارای سرعت متوسط ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ دور در دقيقه باشد.
در آزمايشگاههای کوچک ميتوان از سانتريفوژهای دستی استفاده نمود ولی در ازمايشگاههای بزرگ مانند آزمايشگاههای کارخانه شير پاستوريزه که روزانه تعداد زيادی نمونه مورد آزمايش قرار ميگيرد, بايد سانتريفوژ 
الکتريکی برای ۲۴ تا ۳۶ ازمايش بکار برده شود. سانتريفوژ الکتزيکی مدل  ژربر برای آزمايشگاههای بزرگ بسيار مناسب است. اين سانتيفوز دارای دقيقه شمار, ترمز الکتريکی و شوفاژ بوده در موقع توقف چربی سنج ها با زاويه ۴۵ درجه قرار ميگيرند و در نتيجه ميتوان آنها را بسادگی از دستگاه خارج نمود.
برای اندازه گيری شير ميتوان از پيپت های ۱۱ ميلی ليتری معمولی يا از سرنگهای ۱۱ ميلي ليتری مخصوص شير استفاده نمود. در بعضی از آزمايشگاههای بزرگ نيز دستگاه توزيع خودکار شير مجهز به ۱۲ تا ۱۸ پيپت ۱۱ ميلي ليتری بکار برده می شود.
برای اندازه گيری اسيدسولفوريک و الکل آميليک ميتوان به ترتيب از پيپت های ۱۰ ميلي ليتری حبابدار و ۱ ميلي ليتری اسنفاده نمود . در آزمايشگاههای بزرگ دستگاههای توزيع خودکار اسيد سولفوريک يا الکل آميليک برای ۱۲ تا ۱۸ آزمايش نيز بکار برده ميشود.
با استفاده از دستگاههای توزيع خودکار ميتوان ۸۵ تا ۹۰درصد در وقت صرفه جويي نمود ولی بايد در نظر داشت که اين دستگاهها بطور کلی برای آزمايشگاههایي مناسب می باشند که روزانه ۱۰۰تا ۲۰۰ يا بيشتر نمونه مورد آزمايش قرار مي گيرد.
دستگاههای توزيع خودکار معمولاً از ۱۲ پيپت برای ۲۴ آزمايش يا ۱۸ پيپت برای ۳۶ آزمايش تشکيل گرديده اند(طرز کار با اين دستگاهها بعداً ذکر خواهد گرديد).
حمام آب بايد از فلزی ساخته شده باشد که در مقابل اسيد مقاوم باشد زيرا ممکن است در حين عمل يکی از چربی سنجها شکسته و اسيد سولفوريک محتوی آن به داخل حمام آب بريزد بعلاوه , بايد دارای يک دستگاه تنظيم حرارت باشد تا بتوان حمام آب را روی درجه حرارت مورد نظر, يعنی ۶۵ تا ۷۰ درجه سانتی گراد, تنظيم نمود.
   5- جايگاه چوبی , فلزی يا پلاستيکی برای چربی سنجها.
۶- وسائل لازم برای شستشوی چربی سنجها.
معرفهای لازم برای سنجش چربی به روش ژربر عبارتند از :
– اسيد سولفوريک, به وزن مخصوص ۰۰۵/۰  820/1در ۲۰درجه سانتی گراد. اين اسيد را ميتوان با رقيق نمودن اسيدسولفوريک  تجارتی به وزن مخصوص ۸۴۰/۱ تهيه نمود, بدين ترتيب که اسيد سولفوريک تجارتی را به نسبت ۹۰ تا ۹۱ درصد به آهستگی با آب رقيق نموده و پس از سرد شدن آن را در شيشه های قهوه ای ريخته و برای آنکه بخار آب موجود در هوا را به خود جذب ننمايد
در آن را محکم ميبنديم. بنا به عقيده Schulz , اسيد سولفوريکی که در روش ژربر بکار برده ميشود نبايد در هر ۱۰۰ ميلی ليتر بيش از ۵۰ميلي گرم نيتريت و نيترات(بر حسب     N2O3   )داشته باشد, در غير اين صورت در حين عمل در داخل چربی سنج مقداری گاز توليد شده و ايجاد کف مينمايد و در نتيجه چوب پنبه ها به خارج رانده ميشوند.

عتیقه زیرخاکی گنج