گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 163 views
  • بدون نظر

مورچه ها به صورت غریضی برای آینده شان برنامه ریزی میکنند. آنها برنامه ریزان حرفه ای هستند. آنها نه ماه از سال را به جمع آوری غذا اختصاص میدهند تا سه ماه پیش رویشان را بدون مشکل سپری کنند. چرا ما هم از این ویژگی منحصر به فرد آنها استفاده نکنیم؟! این کتاب برای موفقیت دانش آموزان سال سوم و یا هر دانش آموز دیگری که امتحان نهایی دارد تألیف شده است و در نوع خودش بی نظیر است.

مورچه ها موجوداتی هستند که چیزهای زیادی برای آموزش به بشر دارند؛ مانند: اتحاد، نظم، تلاش، وقت شناسی و …

  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشدوبه صورت زیر تهیه شده:

حركت يك توپ واليبال پس از جداشدن از دست كسي كه آن را پرتاب كرده، توپ بسكتبالي كه به سوي سبد درحال حركت است، يك توپ تنيس پس از جداشدن از راكت و … حركت پرتابي هستند.
هنگامي كه توپي بوسيله شخصي پرتاب مي‌شود براي شناسايي حركت گلوله كافي است بردار مكان آن را در هر لحظه پيدا كنيم. به جاي معرفي بردار مكان ساده‌تر است كه مؤلفه‌هاي آن را روي محور  و  پيدا كنيم و اگر بتوانيم در هر لحظه  و  را پيدا كنيم، موضع گلوله از طريق معلوم بودن مختصات آن در هر لحظه به طور يكتايي مشخص مي‌شود.

   
بردار سرعت همواره بر مسير حركت مماس است و اندازه آن از رابطه  بدست مي‌آيد. بردار سرعت را هم در هر لحظه مي‌توان به دو مؤلفه افقي و عمودي   تجزيه كرد كه براي هر يك داريم   و ، سپس براي بررسي حركت پرتابي ناگزيريم در حركت مستقل روي خط راست را مطالعه كنيم.
به محض جداشدن پرتابه از عامل پرتاب، تنها نيروي خارجي وارد برآن همان وزن است كه در راستاي محور   و رو به پايين است و بنابراين با استفاده از قانون دوم نيوتون در حركت داريم:  ، اگر اندازه شتاب جاذبه را با   نشان دهيم:
  
از معادلات فوق آشكار است كه حركت تصوير ذره در راستاي محور   يك حركت با شتاب ثابت است و همچنين حركت در راستاي محور   يك محور مستقيم الخط يكنواخت است. پس با توجه به معادلات اين دو نوع حركت براي موضع تصوير برنامه در راستاي   و   داريم:
 
اگر   زاويه پرتاب با سطح افق باشد داريم:
 
بنابراين:
 
اگر مقدار   را از معادله اولي در دومي جايگزاري كنيم داريم:
 
همچنين در راستاي قائم مي‌توان معادله مستقل از زمان را بكار برد:
 
اگر در اين معادله   را مساوي صفر قرار دهيم مختصه   نقطه اوج (ارتفاع اوج) بدست مي‌آيد:
 
براي بدست آوردن زمان رسيدن پرتابه به نقطه اوج كافيست در معادله سرعت، قرار دهيم   در اين صورت زمان اوج ( ) پيدا مي‌شود:
 
 
همچنين برد پرتابه از رابطه زير بدست مي‌آيد.
پرتاب افقي:
گلوله‌اي را در نظر مي‌گيريم كه از ارتفاعي بالاي سطح زمين به طور افقي پرتاب مي‌شود براي بدست آوردن معادلات اين حركت ميتوان در معادلات كلي بدست آمده   را مساوي صفر قرار داد اما چون حركت هميشه در پايين محور   صورت مي‌گيرد معمولاً جهت مثبت را به طرف پايين مي‌گيرند. و خواهيم داشت:   با اين انتخاب دستگاه مختصات معادله اين مسير بصورت   در مي‌آيد.
پرتاب تحت زاويه   زير افق: در اين مورد نيز فرمول‌هاي كلي صحيح‌اند فقط بايد  را با علامت منفي در آنها منظور كرد در اين حالت نيز براي سهولت مي‌توان جهت مثبت محور   را به سمت پايين انتخاب كرد و   را با علامت مثبت به كار برد.
   
   

عتیقه زیرخاکی گنج