گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر

 مقدمه:

پرش هيدروليكى نمونه­اى از جريان در هم است.و وقتى كه يك جريان آب با سرعت زياد جريان دارد و به طور ناگهانى سطح مقطع آن كاهش مي­يابد سرعت آن كم شده و ارتفاع آب زياد مى­شود كه به اين پديده پرش هيدروليكى مى­گويند ودر واقع انرژي جنبشى آب به پتانسيل وتلفات تبديل مى­شود كه هر چه ارتفاع آب زياد تر شود سپس تلفات آن نيز زياد مى­شود و اگر ارتفاع آب زياد باشد باعث مي­شود كه سطح مايع خيزابى داشته كه باعث مى­شود هوا را به داخل مايع بكشد و اگر ارتفاع كم باشد شكل پرش به صورت يك موج ايستاده در مى­آيد

 مقدمه:

پرش هيدروليكى نمونه­اى از جريان در هم است.و وقتى كه يك جريان آب با سرعت زياد جريان دارد و به طور ناگهانى سطح مقطع آن كاهش مي­يابد سرعت آن كم شده و ارتفاع آب زياد مى­شود كه به اين پديده پرش هيدروليكى مى­گويند ودر واقع انرژي جنبشى آب به پتانسيل وتلفات تبديل مى­شود كه هر چه ارتفاع آب زياد تر شود سپس تلفات آن نيز زياد مى­شود و اگر ارتفاع آب زياد باشد باعث مي­شود كه سطح مايع خيزابى داشته كه باعث مى­شود هوا را به داخل مايع بكشد و اگر ارتفاع كم باشد شكل پرش به صورت يك موج ايستاده در مى­آيد


عتیقه زیرخاکی گنج