گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 118 views
 • بدون نظر

خرید ودانلود پایان نامه تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP)  با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن-دانلود رایگان مقاله تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP)  با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن-دانلود رایگان پایان نامه تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP)  با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن-تحقیق تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP)  با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن

این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:


 • بازدید : 127 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق سنتز پروتئین توسط ریبوزوم ها-خرید اینترنتی تحقیق سنتز پروتئین توسط ریبوزوم ها-دانلود رایگان مقاله سنتز پروتئین توسط ریبوزوم ها-تحقیق سنتز پروتئین توسط ریبوزوم ها
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
      ریبوزمها از اندامکهای بدون غشای سیتوپلاسمی در همه ی سلول‌های پروکاریوتی هستند که در سال ۱۹۸۳ بوسیله پالاد کشف شده‌اند. این اندامک ها را دانه‌های پالاد نیز می‌نامند در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم
اشکال ریبوزومها  :
      ریبوزمهای آزاد سیتوپلاسمی که در سیتوپلاسم سلول های پروکاریوتی از نوع ۷۰s  و در سیتوپلاسم یاخته‌های یوکاریوتی از نوع ۸۰s یعنی بزرگتر و سنگین‌تر هستند.ریبوزوم های چسبنده به غشای شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار که این حالت تنها در سلول های یوکاریوتی که شبکه ی آندوپلاسمی دارند، دیده می‌شود. در این سلول‌ها نسبت ریبوزم های آزاد سیتوپلاسمی به ریبوزم های چسبیده به غشای شبکه بر حسب شرایط فیزیولوژیکی سلول تغییر می‌کند و هر چه سنتز پروتئین های ترشحی و پروتئین های ساختمانی ویژه‌ای که در ساختمان غشای شبکه ی آندوپلاسمی ، غشای کیسه‌های گلژی ، لیزوزوم ها و پلاسمالم وجود دارند بیشتر باشد، نسبت ریبوزومهای چسبیده به غشای شبکه نیز بیشتر می‌شود.
       در یاخته‌های ترشحی آسینیهای باز لوزوالمعده که آنزیمهای گوارشی مختلف را می‌سازند و یاخته‌های خونی که ایمنوگلوبین‌ها را می‌سازند تا ۹۰% ریبوزومها به غشای شبکه ی آندوپلاسمی چسبیده‌اند. بر عکس در رتیکولوسیتها ، بافت های مریستمی گیاهان و سلول های عصبی رویانی بیشتر ریبوزوم ها آزادند. 
         ریبوزوم های موجود در اندامکهایی مانند میتوکندری و کلروپلاست نیز تنها در سلول های یوکاریوتی وجود دارند. ضریب ته نشینی آنها بر حسب گونه ی سلول‌ها متفاوت است و به هر حال سبک تر و کوچک تر از ریبوزوم های سیتوپلاسمی سلول مربوطه هستند. از نظر ساخت و کار ، حساسیت به آنتی بیوتیکها و بیش از آن ابعادشان به ریبوزوم های پروکایوتی شبیه‌اند. 
 نحوه قرار گیری ریبوزومها :
      ریبوزوم های سیتوپلاسمی ، اندامکی و ریبوزم های چسبیده به غشای آندوپلاسمی می‌توانند به حالت منفرد (مونوزوم) یا به حالت چند تایی ( پلی زوم) باشند. مجموع حدود ۵ تا ۸۰ ریبوزوم را که به مولکولی از mRNA چسبیده‌اند، پلی زوم نامند. ریبوزوم ها تنها وقتی که به حالت پلی زوم باشند، سنتز پروتئین دارند. گاهی در سیتوپلاسم پلی زومها حالت مارپیچی یا حلزونی به خود می‌گیرند فراوانی این نوع پلی زومها در یاخته را نشانه ی نوعی اختلال در فرآیند سنتز پروتئین می‌دانند.
عمر متوسط ریبوزومها  :
       عمر متوسط ریبوزوم ها در حدود ۶ ساعت است. بنابراین بازسازی پیوسته ی آنها ضرورت دارد. سرعت بازسازی در یاخته‌های مختلف ۱۰ تا ۱۰۰ ریبوزوم در هر ثانیه است. بازسازی ریبوزوم ها در سلول‌های پروکاریوتی در سیتوپلاسم و بی‌تردید ضمن رونویسی از ژن های rRNA و در سلول ‌های یوکاریوتی در ارتباط با هستک صورت می‌گیرد ترکیبات بازدارنده ی رونویسی و همچنین سم آمانیتین که در قارچ آمانتیا وجود دارد این بازسازی را متوقف می‌کنند.
ریخت شناسی ریبوزومها  :
      از دو بخش کوچک و بزرگ تشکیل یافته است. در باسیل کولی ، بخش کوچک کشیده ، خمیره و دارای قسمتی متراکم و پیچیده است. بخش کوچک در گودی سطح فوقانی بخش بزرگ قرار گرفته است. بخش کوچک در ۳/۱ طول خود دارای دندانه‌ای کوچک است و مقابل به دانه دارای قسمتی متراکم و پیچیده است. بخش کوچک در گودی سطح فوقانی بخش بزرگ قرار گرفته است و حدود ۳/۱ از حجم کل ریبوزوم را تشکیل می‌دهد. بخش بزرگ که ۳/۲ حجم کل ریبوزوم را شامل می‌شود دارای یک سطح گود (مقعر) و سه زایده است.سطح مقعر جایگاه چسبیدن بخش کوچک ریبوزومی است. زواید بخش بزرگ انگشت مانند ، کوتاه و در انتها مدورند. زایده ی میانی بزرگ تر و زواید جانبی کوچکترند. بخش بزرگ ریبوزوم از نیم رخ حالتی شبیه صندلی راحتی با یک بخش پشتی و در جای دست دارد
 • بازدید : 120 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق پروتئين ، CDNA و شناسايي گرن-خرید اینترنتی تحقیق پروتئين ، CDNA و شناسايي گرن-دانلود رایگان مقاله پروتئين ، CDNA و شناسايي گرن-تحقیق پروتئين ، CDNA و شناسايي گرن

این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
نسخه برداري:
اولين مرحله از تظاهر ژن است ، يوكاريوتها شامل قارچها ، گياهان ، حيوانات، انسان و بعضي موجودات تك سلولي و پروكاريوتها عبارت از موجودات تك سلولي و مهمترين انها باكتريها هستند . 
تظاهر ژن در اين دو دسته شباهتهاي زيادي دارند و تفاوتهايي نيز در انها وجود دارد . 
بعنوان مثال در يوكاريوتها :
انزيم مهمي كه در نسخه برداري ژن دخالت وسيع دارد بنام RNA Palymerase  ناميده مي شود . و در انسان سه نوع از اين انزيم بنامهاي RNA Pely merase I , II , III شناخته شده است . و هر كدام در دسته بخصوصي از ژنها عمل مي كنند . مثلا پلي مراز III در نسخه برداري ژنهاي TRNA و پلي مراز II در نسخه برداري ژنهاي rRNA دخالت دارند . 
نسخه برداري در ژن از يك حمل خاصي شروع و در يك محل ديگري از ژن پايان مي يابد يعني در يك خط راهنما و يكطرف انجام مي شود و در روي Template DNA بصورت ۳/  ۵/ است ولي در روي RNA بر عكس و ۵/ ۳/ است . 
DNA Template رشته اي از DNA است كه ژن مربوطه كه نسخه برداري آن انجام مي شود در آن قرار دارد . 
شروع نسخه برداري
يعني ايجاد RNA از روي DNA مي باشد ، با اين تفاوت كه بجاي باز تعيين T با اوراسيل U در RNA قرار مي گيرد . چون RNA  بصورت معكوس با DNA قرار دارد و خط راهنماي DNA بصورت ۳/  ۵/ است بنابراين RNA از ۵/ شروع و به ۳/ ختم مي شود . 
در شروع نسخه برداري پلي مراز II محلي را در ابتداي ژن انتخاب مي كند كه در منطقه Upstream ژن قرار دارد و پلي مرازII در محلي در خارج از نقطه شروع نسخه برداري به DNA مي چسبد و بصورت يك مجموعه Complen در مي ايد و محل چسبيدن رشته DNA در ژن مربوطه بصورت ۵/  TATAAT- 3/ كه بطور خلاصه TATA نشان داده مي شود كه تا محل شروع نسخه برداري ۲۵ نوكلئوتيد فاصله دارد و بهمين جهت -۲۵ Bon نوشته مي شود . 
منطقه انتقال انزيم پليمراز RNA به DNA بنام پروموتر است . و بوسيله انزيم فوق شناسايي مي شود . و به كمك فاكتورهايي بنام T.F انجام مي گيرد . 
مرحله پايان نسخه برداري
نسخه برداري زماني تمام مي شود كه يك رشته دنباله اي مركب از نوكلئوتيدهاي ادنوزين يا PolyA به R.N.A اضافه شده است . در بعضي از ژنها اين دنباله تا Zpppbp در ناحيه Down Stream ژن ادامه مي يابد . 
قبل از بحث ترجمه بطور مختصر انواع RNA را مورد بررسي قرار مي دهيم : 
۱- RNA ريبوزومي :
كه بصورت rRNA نوشته مي وشد و جزيي از ساختمان ريبوزوم مي باشد و نقش بسيار مهمي در ترجمه ژن بعهده دارند . 

۲- RNA ناقل يا tRNA :
يكنوع RNA ناقل است و نقش اساسي ان در ترجمه ژن مي باشد . اين نوع RNA كه نقش جابجايي اسيدهاي امينه در سيتوپلاسم سلول را بعهده دارد اولين بار توسط دانشمندي بنام رابرت هولي در سال ۱۹۵۹ از سلول جدا گرديد و در مدت ۶ سال زنجيره كامل انرا شناسايي كرد . 
tRNA داراي  74-94 نوكلئوتيد است و نسبتا RNA كوچك به حساب مي ايد . ساختمان كلي tRNA كه بصورت برگ شبدر است بخشهاي زير را دارا است :
۱- بازوي دريافت كننده The acceptor arm
۲- بازوي انتي كرون The anti conton arm
۳- بازوي D.H.U 
۴- حلقه اضافي Optional arm
۵- حلقه Tucarm

بطور خلاصه يك مولكول tRNA شامل سه حلقه و يك بازوي انتهايي كه حمل چسبيدن اسيد امينه است و يك حلقه اضافي است . 
۳- RNA پيام بر يا mRNA
نوعي از RNA است كه واسطه ايجاد پروتئين از ژن است . در طي مراحل نسخه برداري در داخل هسته سلول mRNA بوجود مي ايد و سپس از هسته سلول خارج شده و در سيتوپلاسم در طي مراحل كه ترجمه ناميده مي وشد پروتئين ساخته مي شود . 
بنابراين هر بار كه نسخه برداري در ژن انجام مي شود يك mRNA تشكيل شده و بعد از انكه وظيفه خود را در سيتوپلاسم انجام داد از بين مي رود . پس ناپايدار است . 
mRNA قبل از ترجمه تغييراتي رويش انجام مي شود كه قبل از ترك هسته در mRNA صورت مي گيرد . 
۱- تغييراتي در دو انتهاي مولكول بوجود مي ايد . 
۲- قسمتهاي اينترون جدا شده واكسونها بهم اتصال مي يابد . 
۳- در بعضي موارد خاص در نوكلئوتيدهاي mRNA تغييراتي پيدا مي شود و منجر به تشكيل Editiong RNA مي شود . 

Editing RNA : 
تغييراتي در بعضي از نوكلئوتيدهاي mRNA بوجود مي ايد به اين ترتيب كه نوكلئوتيدهاي جديد به ان اضافه شده و يا برخي از نوكلئوتيدهاي ان حذف مي شوند. 
اسيدهاي امينه يا كدون
كلا ۲۰ نوع اسيد امينه در انسان وجود دارد كه از يك اتم كربن مركزي ( ) و چهار بازو تشكيل شده است :
۱- اتم هيدروژن
۲- گروه كربوكسيل ( -Coo- )
۳- گروه آمينو ( -NH3+ )
۴- گروه R
گروه R مشخص كننده هر اسيد امينه بخصوص است و ساختمان مختلف خواهند داشت . 
خصوصيت هر زنجيره پلي پپتيد بستگي به اسيد امينه هاي موجود در ان دارد كوفود از راه نسخه برداري ژن و سپس ترجمه mRNA تعيين مي شود . و هر ژن زنجيره پلي پپتيد بخصوصي را ايجاد مي كند . 
كدهاي ژنتيكي اسيدهاي امينه
اين كدها در زنجيره هاي mRNA قرار دارند و اين كه ون ها در زنجيره DNA تغيير مي يابند . يعني بجاي باز او را سيل باز تخمين قرار مي گيرد . 
تمام اسيد امينه ها غير از سيستونين و تريتپوفان بيش از يك كد ون دارند . 
كدونهاي UAA و UAG و UGA هيچ نوع اسيد امينه اي را كه نمي كنند و كدونها انتهايي هستند . 
كدون AUG علامت شروع ترجمه هر كدون ابتدايي است و فقط اسيد امينه ميتونين را رمز مي كند . البته در طي ادامه زنجيره نيز ممكنست اسيد امينه ميتونين در ساختمانهيا وسطي پلي پپتيد وجود داشته باشد . 

نماي انواع نوكلئوتيدها
ترجمه Translation
اخرين مرحله تظاهر ژن است كه در ان ريبوزوم ، mRNA , tRNA نقش اساسي دارند اخرين قدم ساخت زنجيره اي پلي پپتيدي است . 
بيست نوع اسيد امينه وجود دارد و هر tRNA مخصوص يك اسيد امينه خاص خود مي باشد . مثلا tRNA tyr مخصوص اسيد امينه تيروزين بوده و به اسيد امينه ديگر اتصال نمي يابد . 
اكثر اسيد امينه ها بيش از يك كدون دارند و براي هر اسيد امينه بيش از يك نوع tRNA وجود خواهد داشت . دو tRNA كه به يك اسيد امينه اختصاص دارند Isoaxxeptors ناميده مي وشد . هر اسيد امينه توسط بازوي كه بوكسيل به بازوي دريافت كننده موجود در tRNA مي چسبد . گروهي از انزيمها بنام امينواسيل – tRNA سنتتاز اين عمل را كاتاليزوري مي كنند . 
بعد از انكه عمل شناسايي و اتصال tRNA به اسيد امينه انجام گرفت اين مجموعه به طرف mRNA حمل شده و ناحيه انتي كدون tRNA به ناحيه كدون مخصوص به همان آنتي كدون كه در mRNA است متصل مي شود.

مرحله اغاز ترجمه:
ربوزومها در پروكاريوتها از دو جز بنامهاي ۳۰۵ و ۵۰۵ تشكيل مي شوند كه اين دو جزء از هم جدا مي شوند . كه فاكتورهايي از جنس پروتئين بنام IF يا Initiation factors مسئول اين جدايي هستند . حال كه ۳۰۵ از مولكول ربوزوم جدا شده به ناحيه Upstream اولين كدون در mRNA مي چسبد . اين جمل از نوكلئوتيدهايي تشكيل يافته كه از محل اولين كدون واقع در mRNA حدود ده نوكلئوتيد فاصله دراد كه بنام شاين دالگارنو ناميده مي شود . پس از انكه ۳۰۵ به mRNA اتصال يافت به طرف اولين كدون در mRNA حركت مي كند در محل اوين كدون كه معمولا ANG است ترجمه اغاز مي شود . به اين صورت كه tRNA با اتصال به اسيد امينه مخصوص خود به اين محل مي رسد و در نتيجه كدون و انتي كدون در مقابل هم قرار مي گيرند . 
ادامه ترجمه و تشكيل زنجيره پلي پپتيد
اكنون در اولين كدون mRNA مجموعه اي وجود دارد مركب از ۳۰۵ ، ۵۰۵ و tRNA بهمراه اولين اسيد امينه دو منطقه مشخص روي mRNA وجود دارد : 
منطقه سخت عبارت است از اولين كدون كه بنام p.site و منطقه بعدي عبارتست از دومين كدون بنام A.site «
منطقه نخست بوسيله اولين tRNA به همراه اسيد امينه خود اشغال شده تا مطابقت كدون و انتي كدون mRNA و انتي كدون tRNA انجام پذيرد و منطقه بعدي براي پذيرش دومين tRNA به همراه اسيد امينه خود اماده مي گردد . و اتصال بين پيوندهاي ايجاد شده بين بازهاي كدون mRNA و انتي كدون tRNA خواهد بود . براي تحقيق اين امر فاكتورهاي EF يا Elongation factors وارد عمل مي شوند . 

پايان ترجمه
كدونهاي پاياني يعني UAA ، UAG و UGA مسئوليت پايان ترجمه را بعهده دارند . فاكتور ها يا بنام RF  يا Release factorsوارد صحنه مي شوند . 
كه وارد منطقه A.Site شده و باعث رها شدن اخرين tRNA از اخرين اسيد امينه مي شوند . سپس ريبوزوم از mRNA و زنجيره پلي پپتيد رها شده و بدنبال ان دو جزء ان يعني ۳۰۵ و ۵۰۵ از هم جدا مي شوند . زنجيره هاي پلي پپتيدي بعد از ساخته شدن ممكنست با اضافه شدن بعضي از مولكولهاي شيميايي به انها و يا كوتاه و بلند شدن طول زنجيره تغييراتي مطابق با نياز سلولها پيدا كنند . 
 • بازدید : 109 views
 • بدون نظر
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

صنعت چاپ و بسته بندي در جهان توسعه يافته جزو صنايع زيربنايي به شمار مي آيد كه نقش بسيار پررنگي نيز در رونق صادرات، تجارت و مراودات اقتصاد بين الملل دارد. 
براي ترسيم جايگاه اين صنعت همين كافي كه در حال حاضر كشورهايي در جهان هستند كه تنها با تقويت صنعت چاپ تبليغاتي و بسته بندي توانسته اند حجم زيادي از درآمد ناشي از تجارت جهاني را به خود اختصاص دهند. 
اما در مقابل اين گروه از كشورها، نقاط ديگري در جهان وجود دارند كه علي رغم داشتن مزيت هاي اقتصادي در توليد بسياري از محصولات، فقط به دليل عدم برخورداري از يك صنعت نسبتا تنومند بسته بندي بخش زيادي از بازار مصرفي جهان را به رقباي خود واگذار كرده اند. بدون هيچ تعارفي ايران در رده نخست اين كشورها قرار دارد. شواهد موجود نشان مي دهد كه در حال حاضر برخي از صادركنندگان ايراني كالاي خود را با قيمتي پايين تر از نرخ هاي جهاني به كشورهاي صاحب نام در صنعت بسته بندي مي فروشند و آنان نيز با بسته بندي مجدد اين محصولات آنها را تا چند برابر قيمت راهي بازارهاي جهاني مي كنند.
صنعت بسته‏بندي در ايران داراي يك ضعف بزرگ است. به عبارتي به دليل ضعف صنايع بسته‏بندي در كشور؛ بسياري از كالاهاي غير نفتي پس از صادرات به كشورهاي ديگر مورد بسته‏بندي و صادرات مجدد قرار مي‏گيرد و به چندين برابر قيمت به فروش مي‏رسد. براي نمونه لازم  است به محصول خرماي صادراتي ايران اشاره شود. اين محصول به بهاي تقريبي هر تن ۵۰۰ دلار به فرانسه و انگليس صادر مي‏شود و اين دو كشور پس از بسته‏بندي مجدد خرماي وارد شده از ايران؛ نسبت به صادرات مجدد آن به قيمت ۳۰۰۰دلار براي تن اقدام مي‏كنند. به اين ترتيب اگر اين اقدام در ايران صورت بگيرد؛ ۶ برابر سود بيشتر نصيب كشاورزان و فعالان اقتصادي كشور خواهد شد. با بررسي اين مثال ساده مي‏توان به كاستي‏ها و ضعف‏هاي مهم موجود در صنايع بسته‏بندي ايران پي برد. از اين رو بهترين راهكار مؤثر براي رفع اين نقيصه؛ صادرات خرما در بسته‏هاي بسيار كوچك و غير فله‏اي و يا ارتقاي سطح صنايع بسته‏بندي است.
طبق بررسي‏هاي به عمل آمده، جمعيت ايران تا سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۰ هجري شمسي) به ۱۰۰ ميليون نفر خواهد رسيد در حالي كه اينك و در سال ۲۰۰۴ كمي كمتر از ۷۰ ميليون نفر است. براين اساس تا سال ۲۰۲۲ توليد محصولات كشاورزي به ۲۲۰ ميليون تن مي‏رسد كه ۱۰۰ ميليون تن از آن قابليت صادراتي دارد و مي‏تواند به رشد اقتصاد غير نفتي كشور كمك كند. به همين دليل لازم است براي ارتقاي سطح كيفي توليدات كشاورزي، بهبود وضعيت صنايع بسته‏بندي و ورود به بازارهاي جديد تلاش زيادي صورت گيرد. كليد اصلي رفع اين مشكلات و دستيابي به اهداف مورد نظر چيزي نيست جز تبديل كشاورزي سنتي به مكانيزه صنايع بسته بندي كشورمان ميتوانند بخصوص در راه صادرات كالاي سنتي كشورمان نظير زعفران، پسته و زيره ارزش افزوده قابل توجه به وجود آورند. متاسفانه بي توجهي به تاثير و كاركرد مثبت بسته بنديهاي شكيل در بازارهاي خرده فروشي داخلي و يا بين المللي، فراوردههاي سنتي كشور ما را به سوي ركود سوق مي دهد.
ضعف صنايع بسته بندي در ساليان اخير موجب تشديد صادرات فله اي محصولات و فراورده هاي با كيفيت كشورمان را فراهم ساخته و از سوي ديگر بي توجهي بعضي از صاحبان صنايع گوناگون به بسته بندي و جاذبه فروش بسته بندي هاي شكيل در بازارهاي فروش، مانع رقابتي شدن كالاهاي با مزيت داخلي را فراهم ساخته است. 
زعفران از جمله كالاهاي با مزيت داخلي است كه به صورت خرواري و فله اي به كشور اسپانيا حمل ميشود. زعفران معطر و ممتاز خاك جادويي و زمردين ايران، با زعفران كاشت اسپانيا و ياكشور پرتغال توام شده و سپس در بسته هاي زيباي چند مثقالي به سوپر ماركتهاي اروپايي و يا فروشگاه هاي زنجيره اي امريكا عرضه ميشود، آن هم با عنوان ويژه أ توليد اسپانيا. 
در امريكا و يا اروپا، مصرف كنندگان ديرينه زعفران، از فروشنده سراغ زعفرانهاي آتشين ايراني را مي گيرند. 
عرضه كننده كه كاملا به خدعه و نقش جادويي بسته بندي شكيل واقف است، پاسخ مي دهد: فقط زعفران آتشين ايراني، عطر جذاب و آهنربايي دارد، اگر معطر است و زعفران، بويايي شما را تحريك كرده است، درخريد آن دقيقه اي ترديد نكنيد، حتما اين محصول جذاب و تحريك كننده، ايراني است!
با اينكه طي دهه گذشته سرمايه گذاري در صنعت بسته بندي بسيار چشمگير است، اما بهره گيري از ذوق طراحان بسته بندي، در آخرين نقش هاي خلاق هنوز جا نيفتاده و كيفيت طرحهاي بسته بندي، همه گير نشده است.

ضرورت و جايگاه بسته بندي…  
      
دراين فرصت مناسب به جا است اندكي هم درباره بسته بندي كالاو از جمله لفاف اشياء هنري- صنعتي دستي مطرح شود. مقوله بسته بندي كالاها خود به عنوان يك صنعت در سطح جهان مورد توجه خاص توليدكنندگان هر نوع كالا قرار گرفته است چراكه بسته بندي مناسب و جذاب سهم مؤثري در جلب خريداران دارد. در كشور ما متأسفانه از ديرباز و هنوز اين صنعت مورد استقبال و استفاده جامع و مانع توليدكنندگان واقع نشده است. آنجا هم كه عمل به بسته بندي مي شده يا بعضاً مي شود، هيچ رعايت اصولي در ارائه آن صورت نمي گيرد. طي چند سال اخير عمدتاً برخي از توليدات مثل تنقلات خوراكي و بعضي از توليدات لبني در بسته بندي هاي ظاهرپسند ارائه مي شود. بيشتر كالا از هر نوع ازجمله محصولات زراعي در پوشش هاي غيرعلمي- صنعتي و به شكل كاملاً نامناسب به بازارهاي مصرف عرضه مي شوند. اين غفلت ها درحالي اتفاق افتاده و مي افتد كه بسته بندي مناسب با طرح و رنگ و نقوش جذاب مي توانند مصرف كنندگان و يا رهگذران را ترغيب به كنجكاوي و نهايتاً تمايل به خريد كنند. لفاف اشياي صنايع دستي در صورتي كه با اصول علمي، روانشناسي و جامعه شناسي به كار آيد، قطعاً شوق زياد در مردم براي ابتياع آن به وجود مي آورد. ليكن همانطور كه در بالا اشاره شد، در ايران آنقدر كه تلاش در بازار فروش كالامي شود و بعضاً هم چندان فايده اي ندارد چنانچه اندكي از آن هدف صرف بسته بندي زيبا و جذاب مي شد، ضمن رضايت و آسودگي خاطر و تأمين شوق رواني مردم خريدار مي شد، قطعاً آن هدف اوليه سهلتر و فزونتر حاصل مي شد و يا خواهد شد. «فاطميان» همچنين در مقام عضو شوراي فرهنگ و صنعت پيرامون صنعت بسته بندي و لزوم توجه به آن، به نكته مهمتري اشاره دارد. به گفته وي يكي از ويژگي هاي محصولات صنايع دستي اين است كه آنها در اندازه هاي مختلف ارائه مي شوند. ليكن تعدادي از اين صنايع دستي در گذر زمان به عتيقه هايي تبديل مي شوند كه در طول تاريخ مورد تعامل اقتصادي ارزش هاي فرهنگي جهاني قرار گرفته و يا در شناسايي و مبادلات مرتبط با فرهنگ و اقليم هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند.
اين گونه محصولات طبعاً به دليل منحصر به فرد بودن و قيمت بالا، ضرورت بسته بندي مناسب براي حفظ، معرفي و عرضه اين توليدات ذي قيمت مي تواند در درجه اول اهميت قرار بگيرد… يك صنعت دستي كه به عنوان سفير كشور و توليدكننده آن مطرح است و مي تواند فرهنگ مصرف و توليدمان را به ساير كشورها انتقال دهد، در يك لفاف بسيار معمولي، روزنامه ، كاغذ برش، مقواهاي معمولي و يا چوبي پيچيده مي شود. حتي گاهي اوقات در كارتن هاي مصرف شده، نمايي كاملاً تصنعي و غيرحرفه اي به اين محصول مي دهند. در نهايت با اين قبيل برخوردها علاوه بر اينكه محصول از آسيب عوامل فيزيكي و محيطي مصون نخواهد ماند، حيثيت ملي يك كشور زير سؤال خواهد رفت… به گفته وي، عدم به كارگيري قابليت هاي بسته بندي باعث شده محصولات توليدي صنايع ايران نتوانند مخاطبان بازارهاي مختلف داخلي و خارجي را به خود جذب كنند مضاف به آنكه براي ورود به بازارهاي جهاني با مشكلات عديده اي روبه رو خواهند شد… وي معتقد است بسته بندي مي بايد همواره به عنوان يك نياز در تكميل فرايند تكميل فرايند توليد تا مصرف يك محصول در نظر گرفته شود. تا زماني كه توليدكنندگان به جايگاه اهميت و تبعات تأثيرگذار بسته بندي خوب و مناسب در معرفي و عرضه محصولات شان پي نبرند، نمي توان چندان به آينده توسعه بازار و حتي حفظ بازار يك صنعت، خوش بين بود. وي اظهار اميدواري مي كند اين كمبود و خلأ از فرهنگ توليدي كشور حذف شود.
آيا تا به حال به اين مساله توجه کرده ايد که سنگيني سطل زباله هايي که هر شب بيرون از خانه مي گذاريم ، بيشتر ناشي از بسته بندي و پوشش مواد غذايي است که مصرف مي کنيم     
                                                                                                                    
حتي سطل هاي بزرگ تعبيه شده از سوي شهرداري در معابر عمومي نيز مويد اين واقعيت است که قسمت عمده ضايعات توليدي روزانه شهروندان را پلاستيک هاي بسته بندي مصنوعي تشکيل مي دهند.
متاسفانه اين ضايعات غالبا در طبيعت قابل تجزيه نيستند و از اين روي يکي از آلوده کنندگان زيست محيطي محسوب مي شوند.در واقع اين مساله، انديشه محققان را نيز به توليد پوشش هاي تخريب پذير جلب کرده است.
تا جايي که پژوهشگران تصميم گرفتند مواد غذايي را با پوشش هاي خوراکي توليد کنند. دکتر عبدالرسول اروميه اي ، عضو هيات علمي و مدير گروه پلاستيک پژوهشگاه پليمر پتروشيمي ايران نيز براي نخستين بار در کشور طرح توليد پوشش هاي بسته بندي خوراکي را ارائه کرده است.
بحث تهيه و اصلاح خواص فيلمهاي بسته بندي خوراکي زيست تخريب پذير از کجا و چگونه آغاز شد؟ 
در اين بحث ۲هدف اساسي مدنظر است: اولا، پيشگيري از آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از ضايعات پلاستيک هاي بسته بندي مصنوعي ، ثانيا، افزايش ارزش تغذيه اي مواد غذايي بسته بندي شده با توجه به رشد روزافزون مصرف مواد بسته بندي و در نتيجه گسترش صنعت بسته بندي بخصوص پلاستيک هاي بسته بندي که همه جا و در بسياري از مواد غذايي ، آشاميدني ، دارويي و بهداشتي مورد استفاده قرار گرفته است ، ضايعات دور ريختني آنها موجب افزايش آلودگي هاي زيست محيطي در کشورهاي جهان ازجمله  ايران شده است به طوري که در برخي کشورهاي صنعتي مانند امريکا حدود نيمي از زباله هاي شهروندان را زباله هاي مواد بسته بندي پلاستيکي تشکيل مي دهد.
براي جلوگيري از ضرر و زيان هاي ناشي از ضايعات پلاستيکي چند راهکار پيش بيني شده است ازجمله روشهاي بازيافت ضايعات پلاستيک دور ريختني و تبديل آنها به محصولات جديد و قابل استفاده براي کاربردهاي مختلف و يا اين که به گونه اي ساخته شوند که قابليت تخريب با نور را داشته باشد و يا اين محصولات را زيست تخريب پذير مي سازند تا از لحاظ زيست محيطي (توليد پلاستيک ها با طول عمر کنترل شده ، رنگ پذير، غيرسمي و صددرصد تخريب پذير باشد).
استفاده از پلاستيک هاي تخريب پذير چه مزيت هايي دارد؟
استفاده از پلاستيک هاي تخريب پذير در صنعت بسته بندي ، ضمن حفظ خصوصيات پلاستيک هاي معمولي در طول عمر مفيد خود، پس از مدت زمان مشخص به وسيله ميکروارگانيسم ها در فرآيند کمپوست به محصولات طبيعي مانند co2، آب ، اتان و بيومس تبديل مي شوند و هيچ گونه اثر منفي زيست محيطي ازجمله عناصر سنگين و مواد سمي بر جاي نمي گذارد.
اين کار براي اولين بار در اوايل قرن بيستم با توليد فيلم ژلاتيني براي بسته بندي گوشت شروع شد ولي از دهه ۸۰به بعد تحقيق و توليد آنها در امريکا و بعضي کشورهاي صنعتي شکل جدي تري به خود گرفت.
متاسفانه در کشور ما ايران کار جدي درباره اين نوع فيلمها انجام نشده و يا تحقيقات سطح پاييني داشته است.
پوشش هاي خوراکي تخريب پذير به چند دسته تقسيم مي شوند و چه خواصي دارند؟
پليمرهاي طبيعي از مواد طبيعي ساخته و يا استخراج مي شوند و شامل: نشاسته ، سلولز (چوب)، پروتئين، مو، ابريشم، DNA، RNA.
پلاستيک هاي خوراکي معمولا از پليمرهاي طبيعي و جزئ پليمرهاي زيست تخريب پذير هستند که بيشتر بيوپليمرهاي پروتئيني هستند و به خوبي مي توانند براي بسته بندي مواد غذايي استفاده شوند.
پوششهاي (فيلمهاي) بيوپليمري به ۴ دسته کلي يعني پروتئين ها، پلي ساکاريدها، ليپيدها و پلي استرها تقسيم مي شوند.
اين پوشش ها بي رنگ ، بي طعم و قابل خوردن هستند، همچنين از نفوذ گازها مانند اکسيژن به درون موادخوراکي جلوگيري مي کنند. همچنين آنها مانع از بين رفتن مواد فرار، رطوبت ، مواد روغني از مواد غذايي مي شوند.
بنابراين يک پوشش دهنده و محافظ خوبي براي بسته بندي مواد غذايي و دارويي هستند. فيلمهاي خوراکي مي توانند حاوي مواد مغذي (مانند ويتامين ها)، مواد نگهدارنده و آنتي بيوتيک ها باشند و به اين طريق خواص نگهداري و نگهدارندگي آنها را افزايش مي دهند.
اين پوشش از چه ترکيبات پروتئيني و گياهي ديگري ساخته مي شوند؟
همانگونه که گفته شد اين پوششهاي پلاستيکي از بيوپليمرهاي پروتئيني ، کربوهيدراتي ، ليپيدي و پلي استري هستند و اغلب از مواد طبيعي مانند: ذرت ، گندم ، سيب زميني ، سويا و… تهيه و استخراج مي شوند.
ارزش غذايي فيلمهاي پروتئيني از فيلمهاي ديگر بالاتر بوده و خواص تغذيه اي آنها مانند ديگر پروتئين هاي طبيعي است. اين فيلمها مي توانند باعث افزايش اسيدهاي آمينه ضروري مواد غذايي بسته بندي شده شود.
 • بازدید : 118 views
 • بدون نظر
این فایل در ۶۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

      شير به عنوان  يك ماده ي غذايي ارزشمند نخستين  و كامل ترين غذاي نوزاد انسان و حيوان را تشكيل مي دهد و در تمام طول دوران رشد عنصري حياتي در جيره غذايي و الگوي تغذيه محسوب مي شود .
مواد غذايي  مختلفي  كه  مورد  استفاده بشر قرار مي گيرند ، عمدتا به عنوان ماده غذايي آفريده نشده اند بلكه يك قسمت از يك موجود جاندار و يا زنده بوده و يا مثل  تخم مرغ  و عسل  جهت  برآوردن احتياجات ديگري از قبيل ازدياد نسل و تغذيه زمستاني مي باشند .
شير را نمي توان به عنوان مخلوطي از پروتئين , چربي , كربوهيدرات , مواد معدني و ويتامين ها معرفي نمود . چون مخلوط  نمودن اين مواد هيچ  موقع شير را به  وجود نخواهد آورد  و آزمايشات  مختلف  انجام  يافته در اين مورد نيز تا  به حال  نتيجه اي نداده است . مواد  متشكله  شير از حالت  خيلي   ساده  تا خيلي  پيچيده  ( كمپلكس )  كه تركيب  و ساختمان  قسمتي  از آن ها هنوز به  طور كامل  مشخص   و روشن  نيست  عبارتند از :
«« پروتئين ها – چربي ها – كربوهيدرات ها – مواد معدني و ويتامين ها  »»
تحقيقات زيادي  كه در اين زمينه انجام  شده و حتي تحقيقات  سال هاي اخير هم هنوز نتوانسته اند تركيبات شير را با تمام جزئيات آن روشن نمايد .
      طي  روزهاي  نخست زايمان به  لحاظ ايجاد  دگرگوني گسترده  در تركيبات آن را « آغوز » مي خوانند .
تغذيه  نوزاد  با  « آغوز »  بسيار مهم  و  ضروري است .   وجود  « فيزيم »  زياد  در « آغوز » آن را ملين مي كند و به اين ترتيب در تميز شدن  روده هاي  نوزاد  و جلوگير ي از تجمع  ميكروب هاي  مضر نقش اساسي  دارد . به همين  دليل وجود پاتن و مواد ايمني  ساز كارشنا سان  علوم  تغذيه  مصرف  آغوز كاملا  طبيعي  مي دانند  . همين كارشناسان در تشريح تفاوت هاي موجود بين شير و آغوز مي گويند . ميزان پروتئين و چربي  و در نهايت ماده ي خشك  در آغوز بيشتر از شير است و همچنين به  خاطر تفاوت تركيب  پروتئين هاي آغوز با  تركيب  پروتئين هاي  شير آغوز در مقابل مايه پنير حساس نبوده و منعقد نمي شود ، بنابراين از آغوز نمي توان پرورش معمول پنير تهيه كرد و شير مانند:  بسياري  از مواد غذايي  ديگر خواص  خود را به مدت زيادي نمي تواند حفظ  كند .شيربه خودي خود حتي اگردربهداشتي ترين  شرايط  نيز دوشيده شود ، داراي ميكروب است حتي اگر دام از  سلامت كامل برخوردار باشد .

      شير پس از خروج از پستان  در مرحله دوشش  و پس از‌ آن در معرض آلوده شدن به انواع ميكروب ها مي تواند قرار مي گيرد .
شير به صورت  دايمي  تركيب و خواص خود را تغيير مي دهد و اين عمل تحت تأثير ميكرو ارگانيسم ها و آنزيم هاي موجود در تركيب انجام مي شود . شير را نبايد تنها به عنوان يك نوشيدني تلقي كرد ، بلكه ماده ي خام و  ماده  اصلي  خيلي از فرآورده هاي شيري  از  قبيل كره – خامه – پنير – ماست – شيرهاي  كندانسه  و خشك –  بستني و غيره را تشكيل مي دهد و درجات خوبي و مقاومت و ارزش مواد  فوق بسته  به  ماده ي تشكيل دهنده ي اصلي آن يعني شير مي باشد.
      براي اين كه بتوان به طور صحيح تركيب شير را بررسي كرد ، بهتر است آنرا به دو قسمت آب و ماده ي  خشك   تقسيم  كنيم .  قسمت  اعظم  تركيب  شير را  ( 4/87 % ) آب تشكيل مي دهد. و آن محيطي  است كه تمام مواد متشكله شير به صورت محلول و يا  ديسپريسون  در آن  قرار گرفته اند . فونكسيون  آب  در بدن  خيلي مهم  است ،  به طوري  كه  نوزاد احتياج  آب بدن  خود  را از آب شير تأمين مي نمايد . به غير ازآب مواد ديگر متشكله شير را تحت عنوان ماده ي خشك نام مي بريم .
                                        <<< آب – شير = ماده خشك>>>
در شير  گاوه  به  طور كلي ماده  خشك  6/12 درصد شير را تشكيل مي دهد كه مهم ترين  قسمت هاي ماده ي خشك را لاكتوز – چربي – مواد ازته – مواد مينرال تشكيل مي دهند .  در تركيبات  شير لاكتوز بعد از آب از لحاظ  مقدار بيشترين  قسمت  آن را تشكيل مي دهد ، لاكتوزدر شير گاو بيشتر از يك سوم ماده خشك  يعني  3/ 37درصد  را تشكيل مي دهد . يكي ديگر از مواد  مهم  ماده ي خشك شير ، چربي است كه مقدار آن در شير به طور متوسط ۷/۳ % و در ماده ي خشك  4/29 %  مي باشد . اين  ماده سبك ترين  ماده ي  متشكله  شير  بوده كه  فوري  تحت  تأثير عوامل   مختلف   قرار گرفته و تغییر مي يابد ، چربي به حالت امولسيون در داخل شير قرار دارد . 
چربي هاي  شير را از  دو گروه  چربي هاي  حقيقي  « گليسيريدها »  و يا موا د شبيه چربي و يا وابستگي به چربي تشكيل شده است .
مواد ازت دار :
      مواد ازت دار به نسبت ۴/۳ % درشيرو ۸/۲۸ % از ماده ي خشك را  تشكيل مي دهد  قسمت  اعظم  مواد  ازت دار ( ۹۵ % )  شيررا  پروتئين ها تشكيل مي دهند . پروتئين هاي شير هم قسمت اعظم ( ۸۰ % ) از كازئين تشكيل مي شود .
مينرال يا مواد معدني :
۷۵/۰ درصد شير و ۵/۵ % ماده ي خشك را تشكيل مي دهند . برخي  از مواد معدني كه در بروز خيلي  از  خواص   فيزيكي  و شيميايي  و حتي  تكنولوژي  شير موثرند ، محلول  بوده  و برخي  ديگر به  حالت  كلوئيدي در داخل شير موجود مي باشنند . اين مواد  ( كلسيم – سديم – پتاسيم – منيزيم – آهن – مس  – يد )  به حالت  فسفات ها  و كلرورها وجود دارد .
كميت هاي فيزيكي قابل اندازه گيري شير :
وزن مخصوص شير :
      شير ماده اي  است  كه  از تجمع  مواد مختلفي به وجود آمده و مسلما وزن مخصوص هر يك  از اين مواد  در وزن  مخصوص شير تأثير به  خصوصي  خواهند  داشت .به عبارت  ديگر مي توان  گفت : وزن  مخصوص  شير مقدار متوسطي  است  از وزن مخصوص مواد متشكله شير ، وزن مخصوص شير گاو به طور متوسط ۰۲۳/۱ مي باشد  يعني ۳۲/۰ ميلي گرم از آب مقطر سنگين تر است ( لازم به ذكر است كه وزن مخصوص  شير قابل  قبول در كارخانجات  شير داخلي مابين ۰۲۸/۱ – ۰۳۲/۱ مي باشد ) . مي توان گفت كه هر چه نمونه شير از لحاظ  ماده ي خشك غني  بوده باشد به همان نسبت بر وزن مخصوص آن افزوده خواهد شد ، به  عنوان  مثال مي توان  شير انسان با  وزن  مخصوص ۰۳۰/۱ و شير گوسفند با وزن مخصوص ۰۳۶ /۱ و شير گاوه با ۰۳۲/۱ را ذكر كر د و نتيجه گرفت كه  چون ماده ي خشك  شير انسان  كمتر است و در نتيجه وزن مخصوص كمتري را دارا مي باشد .
**************************************

      وزن مخصوص  به  وسيله ي دستگاههاي شيشه اي كوچكي به نام « لاكتودانسيمتر » اندازه گيري  مي شود . در كارخانه  شير با  اندازه گيري  وزن  مخصوص به اضافه نمودن آب در شير و يا برداشت چربي شير پي  مي برند و به  همين  خاطر از تحويل شیر با دانسته كمتر يا بيشتر از اعداد فوق خودداري مي نمايند.
ويسكوزيته شير :
      شير محلولي است كه غليظ تر از آب مي باشد و در اثناي خالي كردن آن از ظرفي به ظرف ديگر مقاومتي از خود نشان مي دهد كه در اصطلاح به  نام  « ويسكوزيته » يا كشش سطحي ناميده مي شود.كه اين خاصيت ازامولسيون مواد كولوئيدال مخصوصا كازئين  يا چربي  شير حاصل  مي شود ،  ويستكوزيته  آب  در۲۰ درجه  سانتي گراد ۰۰۵/۱ بوده در حالي كه ويسكوزيته  شير ۲ مي باشد ، بعضي از ميكروب ها مانند :
Ract , Lactic viscosus ., Mesntericus viscosus , Coli aerogenes   سبب افزايش ويسكوزيته  و حرارت باعث كاهش ويسكوزيته شير مي شوند . ويسكوزيته شيرتوسط دستگاه ويسكوزي متراندازه گيري ميشود.كه در  كارخانجات در حال حاضر انجام نمي گيرد .
*************************************
اسيديته شير :
PH  شير تازه دوشيده  شده  برابر ۶/ ۶ مي باشد.  يعني  شير تازه  خاصيت  اسيدي ضعيفي دارد . هرگاه شير تازه در مجاورت  فنل  فتالئين با سود ۱/۰ نرمال تيتر شود به ۶/۱  سانتي  متر سود , سود آور احتياج  مي باشد.  كه  اگر اين  مقدار را بر حسب اسيدلاكتيك  بيان  كنيم  مقدار ۱۶/۰  درصد  خواهد  بود . اين اسيديته  به نام  اسيديته طبيعي شير كه از كازئين – فسفات ها – سيترال ها و البومين  حاصل مي شود ، گفته مي شود اسيديته شير گاو تحت  تأثير عوامل  مختلف  قرار گرفته  به طوري كه مقدار اسيديته آن بين  3/0 تا ۸/۰  درصد متغير مي باشد ، به طوري كه مي دانيد شير قادر به محافظت اسيديته  خود  نبوده  و تحت  تأثير عوامل  مختلف  از جمله  باكتري هاي لاكتيك  قرار  گرفته و بر مقدار اسيد لاكتيك افزوده مي گردد .
توسعه اسيديته در شير غير مطلوب مي باشد چون سبب تغييراتي در حالت تازگي و مزه شير مي شود . علاوه بر آن در مراحل مختلف تكنولوژي شير مشكلاتي را پيش مي آورد و باعث انعقاد آن در لوله ها و مخازن مي شود .
كارخانه هاي شير بر روي اسيديته شير تأكيد فراوان  داشته  و از فاكتور هاي  تحويل شير محسوب مي شود . اسيديته شير در كارخانه هاي  داخلي بر اساس  روش در نيك  Dornik  بيان مي شود و اسيديته قابل قبول شير حداكثر ۱۸ درجه در نيك  و حداقل ۱۳ درجه در نيك مي باشد .بعضي از بيماري ها باعث  كاهش اسيديته  مي شود. و به همين خاطرحداقل آن نيزدرنظر گرفته ميشود .درجه درنيك با تيتراسيون ۱۰سي سي  شيربا  سود به دست مي آيد .روشهاي  ديگر مثل  تورنر وسوكسلت هنكل دركارخانه هاي شير به كار گرفته نمي شود .
***********************************
نقطه ي انجماد شير :
      نقطه ي  انجماد شير يكي از فاكتورهايي  است  كه در كارخانه هاي  شير به  وسيله ي دستگاه  كريوسكوپ “ Cryscop ” اندازه گيري  مي شود . با  اندازه  گيري  نقطه ي انجماد شير به وجود مواد افزودني مانند: جوش شيرين براي پايين  آوردن اسيديته پي مي برند . مواد افزودني نقطه ي انجماد شير را پايين  مي آورند ، نقطه ي انجماد  شير به خاطر وجود مواد محلول حقيقي مانند: لاكتوز و مواد  معدني  كمي  پايين  تر از آب و در حدود۵۴/۰ درجه مي باشد. و مواد ديگر مانند: چربي ها و پروتئين ها  در روي نقطه  انجماد  شير تأثير چنداني  ندارند . نقطه  انجماد  شير مانند: فشار اسمزي مقدار ثابتي است  كه  از اين خاصيت علاوه  بر كشف  مواد افزوني  به كشف  تقلبات مانند: اضافه كردن آب به  شير كمك  مي نمايد . افزايش اسيديته نقطه انجماد را پايين تر مي آورد . در كارخانه شير تهران  هم اكنون از اين دستگاه استفاده مي شود .
       
اهميت و ضرورت استفاده از مواد لبني پاستوريزه :
      شير ۳۰ درصد كل  پروتئين – ۷۵ درصد  كلسيم – ۲۰ درصد  كالري  و كمتر از ۳۰ درصد چربي  مورد  نياز بدن انسان را تأمين مي كند . به  لحاظ  اقتصادي  نيز شير و فرآورده هاي آن از جمله ارزان ترين منابع تأمين پروتئين جامعه است .
 امروزه استفاده از شير پاستوريزه و هموژنيزه مورد سفارش و تأكيد محافل بهداشتي در جهان قرار دارد و بسياري از اين مراكز از جمله سازمان  بهداشت  جهاني  اساسا استفاده از شير غير پاستوريزه و هموژنيزه را درالگوي تغذيه مردم كشورها به ويژه كودكان مرود مي دانند واز دولتها مي خواهند كه كنترل و نظارت  دقيق تر و گسترده تري در اين زمينه به عمل آورند .
استفاده از شير و لبنيات غير پاستوريزه  به  لحاظ  فعال  بودن  ميكرو ارگانيسم ها  و باكتري هاي  بيماري زاي  خطرناكي را متوجه سلامت انسان مي كند ، به  ويژه  آنكه برخي بيماري هاي مشترك دام و انسان نيز به راحتي از طريق شير به مصرف كننده آن منتقل مي شود . تهيه و توليد اين ماده ي حياتي به روش صحيح و اصولي از يك   قرن پيش در بعضي ازكشورهاي جهان شروع شده است .امروزه كارخانه هاي شيرازنقطه نظر اقتصادي و تهيه مواد لبني بهداشتي از اهميت زيادي برخوردار شده اند . 
هدف از پاستوريزاسيون از بين بردن يا غير فعال كردن باكتري هاي بيماري زا طي عمليات اجرايي  است. حرارت به عنوان  يك عامل  موثر در از بين  بردن  اين  گونه باكتري ها  در شير محسوب مي شود.  و ميزان  درجه  حرارت  با  توجه  به  وضع فيزيولوژيكي ميكروب و وضع فيزيكي شير متغير است  بسياري ازميكروب شناسان بر اين عقيده اند كه  ميكروب سل  نسبت به  ساير ميكروب هاي  بيماري زا  در برابر حرارت  مقاومت  بيشتري دارد . بنابراين بايستي شير تا حد لازم حرارت داده شود ، آن گونه كه قادر به از بين بردن ميكروب سل باشد .
پاستوريزاسيون نياز به زمينه هاي مساعدي دارد كه  بايستي  فراهم شود . از جمله ي اين زمينه ها عبارتست: ازنگهداري شير به صورت سرد تا پيش  از پاستوريزاسيون با اين  كار از تشكيل زهرکه  ناشي  از « استافيلوكوك » كه  در برابر حرارت مقاوم است ، جلوگيري مي شود .
بيماري هاي مشترك انسان و دام :
      بروسلولز يا تب مالت يكي از بيماري هاي مشترك انسان و دام است كه  بيشتر از راه مصرف شير و محصولات لبني غير پاستوريزه ، گوشت و يا تماس با فضولات آلوده حيوان  به  انسان  سرايت مي كند . در شير آلوده  به  تب مالت هيچ  گونه  تغييري  در ظاهر شير و طعم آن كه باعث شناخت شير آلوده از شير سالم شود ، به وجود نمي آيد  ترش  شدن  شير تا  حدودي  ميكروب  اين  بيماري را كاهش  مي دهد ،  اما  در كمتر از چند روز كاملا از بين نمي رود ، خامه اي كه از شير آلوده به ميكروب بيماري تب مالت تهيه  شده  باشد  معمولا  بيشتر از بقيه شير آلوده مي شود و ميكرو ارگانيسم ها مدت زيادي  در آن  زنده  مي مانند . مقاومت  ميكروب  بيماري تب  مالت  در  برابر حرارت كمتر از مقاومت ميكروب بيماري سل  بوده و در اثر حرارت  كافي  از  بين مي رود .در نهايت مي توان گفت كه شير خام – خامه – كره و پنير تهيه  شده از  شير غير پاستوريزه از نظر آلودگي به ميكروب بیماري تب مالت خطرناك ترين فرآورده ها به شمارمي ورد و براي حفظ سلامت بايستي از مصرف آنها به شدت پرهيز كرد .
همان طور كه در بالا اشاره شد ، بیماري سل  نيز از طريق  شير خام و فرآورده هاي لبني غير پاستوريزه به انسان سرايت مي كند . رفع  با سيل سل در شير خام به  تناوب صورت مي گيرد . آن گونه كه اگر تنها از يك نمونه ي  شير حيوان  مبتلا آزمايش  به عمل آيد ممكن است باسيل سل در آن مشاهده نشود ، تنها راه جلوگيري از ابتلا به اين بيماري خطرناك جوشاندن شير و نيز تهيه ي  فرآورده هاي لبني با  روش پاستوريزه است . ساير  بيماري هايي  كه از طريق  شير و مواد  لبني غير پاستوريزه  به  انسان منتقل  مي شود ، عبارت است: از  تب هاي حصبه اي  و شبه  حصبه اي – ديفتري – تب كيو – سياه زخم – نوعي مسموميت كه منجر به مرگ مي شود و بيماري عفوني .
 • بازدید : 120 views
 • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

       تعريف كلي بهداشت : اموري كه در ارتباط با سلامت فرد و جامعه  باشد بهداشت گفته مي شود :
           تعريف بهداشت دام : اموري كه در ارتباط با سلامت دام و جمعيت دامي باشد بهداشت دام گفته ميشود با توجه به اين كه تعداد زيادي از بيماريها دام  قابل انتقال از دام به انسان بوده لذا تعمين بهداشت دام كمكي به بهداشت انسان وجامعه نيز ميباشد .
          از يك طرف گسترش روابط بين المللي واز طرف ديگر موضوع تجارت و از همه مهمتر سلامت و بهداشت جامعه انساني در گرو برنامه هايي است كه بتواند در زماني كوتاه منبع دامي كشور را از لوث وجود بيماريهايي كه اين جمعيت را تهديد مينمايد پاك كند اين امر هم ميسر نيست مگر آن كه بهداشت دام و جايگاه دام تعمين شده و در راه مراقبت بيماريهاي دامي و كنترل و مبازه با بيماريهاي تصميم گيريهاي دقيق ، منظم و با برنامه اي صحيح انجام داد . 
    اهميت بهداشت دام و جايگاه :
۱ – تامين سلامت دام
۲- تامين مواد غذايي و پروتئين حيواني براي مصرف انسان ( افزايش توليد )
۳- كمك به تامين سلامت جامعه ،كنترل و پيشگيري بيماريهاي قابل انتقال از حيوان به انسان ( وجود بيش از ۴۰۰ نوع بيماري قابل انتقال از حيوان به انسات كه سلامت انسان و جامعه را مورد تهديد قرار ميدهد )
۴- با ايجاد محيط سالم براي دام محيط زندگي انسانها نيز كه در ارتباط با دام هستند سالم ميگردد
۵- ايجاد زمينه براي تجارت خارجي
۶- كمك به افزايش در آمد دامداريها 
        بهداشت جايگاه دام 
      ———–
دامداريها به سه فرم تقسيم ميشوند : فرمهاي سنتي ، فرمهاي نيمه صنعتي ، فرمهاي صنعتي 
        در فرمهاي صنعتي :
        جايگاه دام  : اصطلاحا به كليه ساختمانهايي مثل بهاربند ، شيردوشي ، بيمارستان ، زايشگاه و ساير سالنها و ساختمانهاي يك دامپروري گفته مي شود 
          محوطه دامداري : به فضا و سطوحي گفته مي شود كه جايگاه دام را احاطه كرده اند و شامل خيابانها ، پياده روها ، مبادي ورود و خروج دام و كاميون و خودروها و … است اين محوطه دامداري به چاه آب ، مخزن آب دامداري و فاضلاب و سيستم هاي مربوطه نيز شامل مي شود . 
         همانگونه كه بهداشت ساختمانهاي دامداري مورد اهميت است بهداشت محوطه دامداري نيز از اهميت برخوردار است خصوصا در ورودي دامداري كه بايد حوضچه ضد عفوني داشته و حتما بايد هميشه از ماده ضد عفوني مناسب و موثر پر بوده و هر از چند گاهي كنترل گردد  ، خصوصا بعد از بارندگيها نياز به افزودن ضدغفوني دارد .
        در دامداربايد از بشكه هاي و يا  ظروف  مخصوص  زباله استفاده گردد و در آنها  محكم  بسته شوند .
        به هيچ وجه وسايل مورد استفاد شده مثل دستكش يك بار مصرف ظروف پلاستيكي سرمها ، شيشه هاي خالي واكسنها و يا ساير داروها  ، كيسه هاي نايلوني ويا باند و پنبه هاي آلوده در محوطه دامداري انداخته نشوند . 
        در بهداشت محوطه دامداري و جايگاه دام بايد توجه خاص به جوندگان و موشها گردد .
        از ورود و خروج حيواناتي مانند گربه و سگ به داخل دامداري جلوگيري گردد و در ضمن امكان ورود حيواناتي مثل شغال و روباه ، گرگ  به دامداري نداشته باشد . 
       بهداشت زايشگاه : 
۱-  كف زايشگاه بايد بتون ريزي بوده و شيب ملايمي به طرف فاضلاب داشته باشد 
۲-  ديوارها از كاشي يا سنگ سفيد و قابل ضد عفوني و شعله افكني باشد 
۳-  حرارت و تهويه در داخل زايشگا قابل تنظيم باشد 
۴-  حرارت اطاق زايشگاه بايد در هنگام تولد گوساله حداقل ۲۰ درجه و حداكثر ۳۰ درجه سانتي گراد باشد پيش از زايمان مقداري كاه و كلش خشك با ضجامت كافي در كف زايشگاه ريخته شود 
۵-  از كوران و جريان شديد هوا به داخل زايشگاه به خصوص در فصل زمستان جلوگيري شود 
۶-  در داخل زايشگاه وسايل وابزار اوليه نظافت و ضدعفوني مثل ساولون و تركيبات يددار ، دستكش مامايي ، طناب مخصوص كشيدن گوساله و وسايل جراحي و…. در محل مخصوص وجود داشته باشد 
۷-  بعد از زايمان كاه و كلش كه زير گاو پهن شده بود همراه با جفت و مايعات جنين و خونابه دور شوند .
۸-  بعد از زايمان بعد از تميز كردن زايشگاه كاملا كف و ديوارها ضدعفوني شده و از شعله افكن استفاده شود وسايل و تجهيزات مورد استفاده نيز ضدعفوني شده و براي زايمان آماده شوند 
          بهداشت مركز پرورش گوساله :
۱-  حداقل با زايشگاه بايد ۱۰ متر فاصله ذاشته باشد 
۲-  از رفت وآمد افراد غير مسئول خوداري شود 
۳-  گوساله ها پس از چند ساعت كه از تولد گذشت و توسط مادر ليسيده شد و خشك گرديد و نيز پس از خوردن اولين آغوز ( ماك ) حتما به سالن پرورش گوساله منتقل شوند 
۴-  رعايت موارد بهداشتي و ضدعفوني بسيار مهم است 
به طور معمول گوسال ها از دو ماهگي به تدريج از شير گرفته و به بهار بند مخصوص گوساله هاي ۳ تا ۶ ماهه و بعد به بهار بند گوساله هاي ۶ تا ۱۲ ماهه منتقل مي شوند .
محل پرورش  گاوهاي بالغ 
۱-  بهار بند تليسه هاي ۱۲ تا ۱۸ ماهه غير آبستن 
۲-  بهار بند تليسه هاي آبستن 
۳-  بهار بند گاوهاي شيرده كه بنا به ضرورت به بهاربند گاوهاي كم شير و پر شير ميتون تقسيم كرد 
۴-  جايگاه بسته 
۵-  جايگاه باز 
        شيردوشي و بهداشت آن :
الف : بهداشت فردي كاركنان شيردوشي 
۱-  كنترل بهداشتي و سلامتي كارگران و داشتن گواهي لازمه از مراكز مربوطه 
۲-  داشتن لباس كار و چكمه و دقت در تميزي و ضدعفوني آنها 
۳-  شستن و ضد عفوني دستها قبل از شيردوشي 
۴- قبل از شيردوشي بايد از حوضچه ضدعفوني عبور كرده و چكمه هايش را ضد عفوني نمايد 
ب : بهداشت  لوازم . دستگاههاي شير دوشي كه شامل ا- منبع خلع   2- مخزن شير  3- پل ساتور     4- كلاهكها    5- لايه داخلي ميباشند 
        شستشوي كلاهك ها بعد از اتمام  دوشش هر گاو براي جلوگيري از انتقال باكتريها بسيار مهم است كلاهك و چنگگ در ابتدا با آب گرم شسته مي شود و سپس با يك محلول ضدعفوني مي شود و دو باره يك شستشوي ديگر با اب انجام ميگيرد و سپس به طور معكوس آويزان ميكنند تا براي دوشش بعدي آماده باشند  ضدعفوني مورد استاده ساولن و يا هيپوكلريت سديم ميباشد 
در پايان شيردوشي بهتر است ابتدا به به مدت ۱۰ دقيقه با آبگرم تمام لوله هاي برنده شير شسته شده و و سپس با محلول ۲ تا ۳ در صدي هيپوكلريت سديم به مدت ۱۵ دقيقه شستشو و ضدعفوني شوند ميتوان ار ساولن ۱۰۰/۱ تا ۲۰۰/۱ نيز استفاده نمود 
      بهتر است تمام سطوح داخلد لوله ها هر هفته ۲ الي ۳ نوبت با سود كاستيك ۲ تا ۳ درصد ( محلول ولرم ) ضدعفوني شوند در عمل ضدعفوني بايد بعد از استفاده از مواد ضدعفوني تمام لوله هاي مجاري انتقال شير از ابتدا تا انتها با آب گرم شسته و آبكشي شوند 
     در پايان  عمليات شير دوشي بايد ديوارها و كف سالن شيردوشي با آب گرم پر فشار بخوبي شسته شده و بهتر است اين كار با آب گرم انجام گيرد و فضولات از طريق فاضلاب به بيرون هدايت شده و بعد كف سالن و ناحيه چال شيردوشي با ستريميد C با رقت ۳۰/۱ ضد عفوني شود از لحاظ احتياط بهتر است كه هفته اي دو نوبت از سود كاستيك ۵ درصديبه جاي ستريميد استفاده شود از ساولن و هيپوكلريت سديم ۵ درصدي نيز مي توان استفاده كرد .
        انبار علوفه و مواد غذايي : در انبار علوفه و مواد غذاي خصوصا به كنترل رطوبت و درجه حرارت بايد دقت بيشتر گرديده و از رشد قارچها و باكتريها پيشگيري گردد و در ضمن به وجود حيوانات مثل موش دقت شود 
        بهترين روش براي خلاص شدن از كود ، انبار آن در كنار زمين هاي زراعي در فاصله اي دور از گاوداري است و براي جلوگيري از رشد مگس و ساير حشرات پاشيدن پودر اهك خشك روي كود مي باشد ( مقدار ۵ كيلو گرم آهك خشك بر روي سطح ۱۰۰ مترمربع ) 
      فرم سنتي :
        در فرمهاي سني محل پرورش دام معمولا در كنار محل سكونت دامدار ميباشد ولي بايد در ساخت محل پرورش دام در روستاها نكات ذيل مورد توجه قرار گيرد : 
۱-  از منازل مسكوني دور بوده تا بو و حشرات باعث ناراحتي افراد نشود 
۲-  جهت محل پرورش طوري انتخاب   گردد كه حداكثر نور و آفتاب به آن بتابد 
۳-  نور وتهويه بايد رعايت شود 
۴-  كف بايد صاف بوده و شيب آن به طرف بيرون هدايت شود و نظافت آن ساده باشد 
       در فرمهاي سنتي باتوجه به اين هرگز محل زايشگاه و يا محل مخصوصي براي زايمان در نظر نميگيرند لذا دامها  در همان محل پرورش دام زايمان ميكنند و اين امر هم باعث عوارض گوناگوني و حتي تلفات در دامها و گوساله ها و بره ها  ميگردد جهت انجام زايمان معمولا ميبايست دامهاي آبستن را چند روز قبل از زايش كه با علايمي مانند بزرگ شدن پستان و تورم آلت تناسلي ظاهر ميگردند استراحت داد . در هنگام زايمان طويله و آغل تميز شده و كف آن از يك لايه نرم از كاه و يا خاك اره تميز پوشانده شود و هرگز نبايد با دستهاي كثيف و بدون ضد عفوني در زايمان مداخله نمود.
 • بازدید : 154 views
 • بدون نظر
خرید اینترنتی تحقیق طرح پرورش قـارچ خوراكـي-دانلود رایگان مقاله طرح پرورش قـارچ خوراكـي-دانلود کمک پایان نامه طرح پرورش قـارچ خوراكـي-پایان نامه طرح پرورش قـارچ خوراكـي
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

     مواد پروتئيني ، يكي از مهم ترين اجزاي مواد غذايي مورد استفاده انسانها است. نياز طبيعي بدن انسان به اين مواد ، مبين ضرورت استفاده آنها در سبد غذايي خانواده ها است. از ديرباز انواع گوشت ها، خصوصا گوشت قرمز‌ منبع اصلي تامين پروتئين موردنياز انسان بوده است.


عتیقه زیرخاکی گنج