گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 102 views
  • بدون نظر

پروژه راهسازي

روش جامع ارزیابی اثرات اقتصادی پروژه های ساخت بزرگراه فدرال

این پروژه ها سه نوع فایده اقتصادی برای منطقه ای که در ان این پروژه ها انجام میشود به ارمغان دارد.اول اینکه در فاز ساخت فایده اقتصادی به صورت درامد مربوط به اشتغال و خرید عاید میشود.نوع دوم مربوط به سود دهی و بازده مربوط به حرکت سریعتر و ارزانتر مردم و کالاهاست که سبب توسعه اشتغال و درامد میشود.نوع سوم مربوط به سود تسهیلاتی است که به مشتریان و مصرف کنندگان برای مسافرت و خرید و مبادله کالا میروند می باشد که تمامی موارد اشاره شده سریعتر و اسانتر اتفاق می افتد.

این مقاله بر نوع اول سود دهی تمرکز کرده است. برای سنجش اثرات اقتصادی فاز ساخت مهم است که سه چیز را در خاطر بسپاریم. اول اینکه انواع پروژه های مختلف اثرات متفاوتی خواهند داشت. بنابراین پروژه ساخت پل با پنج میلیون دلار بودجه لزوماهمین رقم مشابه شغل ایجاد نمی کند که پنج میلیون دلار بازخوردداشته باشد.دوم انکه اثر کلی اشتغال معمولا از تعداد شغلهای ایجاد شده در سایت ساخت تجاوز میکند.شغلهای ایجاد شده با توجه به نیاز پروژه ها جهت ایجاد و تولید مصالح و فولاد و دیگر ورودیهای پروژه ممکن است معادل باشد یا حتی شغلهای ایجاد شده مستقیما تجاوز نمایند. علاوه بر این هزینه های افزایش بوسیله مردم شاغل در انجا به صورت مستقیم و غیر مستقیم ممکن است شغلهای مهارتی بیشتری را ایجاد نمایند که کالاها و خدماتی را برای مصرف کنندگان ایجاد میکند.سوم انکه ارتباط بین هزینه ها و تولید مشاغل و درامد ممکن در فضاوزمان وحتی در اقلام ساخت تغیر میکند.تفاوتهای موجود در بازار کار در مکان های مختلف وبازدهی در طی زمان حاصل از اثرات افزایش می یابد که با توجه به ایالت پروژه وسال اجرا ممکن است تغییر نماید.ملاحظات بعدی که لزوما اثرات اقتصادی نیستندبصورت منطقه ای افزایش می یابند. برای مثال هزینه های فولاد که در پروژه پل استفاده می شود سودهای غیرمستقیمی را به اقتصاد ایالتی که فولاد در ان تولید می شود می رساند.ر غیر این صورت سودها به مکان دیگری تعلق می گیرد . این موضوع بر بزرگی سود اثری ندارد ولی ممکن است علاقه تصمیم گیرندگان بازار را در سطح ایالت به همراه داشته باشد . سئوال در باره وقوع مکانی عنصر مهمی در کارمان جهت ارزیابی اثرات اقتصادی پروژه های بزرگراه می باشد . ولی بعداً در این مقاله اشاره ای نخواهد شد . در باقیمانده این مقاله روش مدل سازی مطرح خواهد شد که در مرکز دانشگاه بستون برای مطالعات حمل و نقل با همکاری و حمایت مدیریت بزرگراه فدرال اخیراً توسعه یافته است.در بخش بعدی روش مرسومی برای ارزیابی اثرات ااشتغال از طریق مدلسازی ورود و خروج توضیح داده خواهد شد.به دنبال این بحث اینکه چگونه داده های موجود در بانک اطلاعاتیFHWA میتواند برای تکمیل حساب های ورود و خروج ملی به کار برده شود اورده میشود که در نتیجه ان براوردها وتخمین ها دقیق و مفصل می شود.یک مدل موجود که به وسیلهFHWA اخیرا جهت تخمین اثرات اشتغال به کار برده می شود بطور خلاصه مرور می شود. سرانجام ساختار ریاضی یک روش مدل سازی بسیار جامع ارائه می گردد.(نتایج اولیه استفاده از این مدل در زمان ارائه ان در ژانویه۲۰۰۰ در دسترس قرار خواهد گرفت) پروژه حاضر پروژه راه سازی  روش جامع ارزیابی اثرات اقتصادی پروژه های ساخت بزرگراه فدرال، درقالب word و ۱۶صفحه  جهت خرید ودانلود برای شما عزیزان آماده کرده ایم که امیدواریم مورد رضایت شما واقع گردد.

در این پست خرید و دانلود فایل پروژه راه سازی روش جامع ارزیابی اثرات اقتصادی پروژه های ساخت بزرگراه فدرال را براتون گذاشتم ، پروژه های بزرگراه فدرال محرکهای اقتصادی اصلی برای اقتصاد منطقه است که از طریق مشاغل و درامدهایی که در حین فازهای ساخت انها حاصل میشود . روشهای موجود برای ارزیابی این اثرات اقتصادی محدود به عناوین توانایی انها در تشخیص بین پتانسیل ایجاد درامد انواع پروژه های متفاوت یا عناوین توانایی انها در محاسبه اثرات القایی وغیرمستقیم میباشد. شما می توانید این مقاله  را از این فروشگاه دانلود نمائید.

  • بازدید : 71 views
  • بدون نظر

پروژه راه سازی    48 ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻛﺒﺮداري ﻫﺎ و ﻓﺎﻳﻞ اﻛﺴﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﺠﻢ – ﺧﺎﻛﺮﻳﺰي
– ﮔﺰارش ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮوژه :    اﻟﻒ  (ر رﺳﻢ ﻣﺴﻴﺮ اوﻟﻴﻪ راه ﺑﺮ  وي ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ:  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ  ﺷﻮد  : -1  دﺳﺘﺮﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ اﺳﺖ  . وﻟﻲ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ راه و وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ زﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ راه از آ ﻛﺮد ، ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻘﺎط اﺟﺒﺎري ن ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ   .  -2  ﻋﻮارض ﻃﺒﻴﻌﻲ  : ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ و وﺟﻮد ﻛﻮه و درﻳﺎﭼﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه   راﻫﻬﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ   ﻫﻨﻮزﻫﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺗﺤﺖ ﻣﻲ ، ﺷﺪ اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار  دﻫﺪ  .  -3  ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮح ﻫﻨﺪﺳﻲ  :  ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ و ﻧﻈﺎﻳﺮ ،  ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻌﺎع ﻗﻮﺳﻬﺎ ،  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺷﻴﺒﺪار ، ﺿﺮاﺑﻂ ﻃﺮح ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻴﺐ  . اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻤﺪه دارد ،  در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺮ راه ً آن در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ  -4  زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ  : ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺴﻴﺮ راه از ﻧﻈﺮ ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﺤﻜﺎم و اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻐﺰش و رﻳﺰش و ﻻﻳﻪ ﻧﺸﺴﺖ   ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮي ﻛﻪ راه ﺑﺮ آن ﻗﺮار ﻣﻲ اﺳﺖ ﮔﻴﺮد ﻻزم   . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺣﺪاث را ه ﺑﺮ روي ﮔﺴﻞ ﻫﺎ و ﻓﺮو ﭼﺎل ﻫﺎ   ) 20 ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع ۲۰   ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻏﺎر ﻫﺎي آﻫﻜﻲ زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ( ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ  .  
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن -۵ ﺟﻨﺲ ﭘﻲ ﺟﺴﻢ و   ﻫﺎ  : ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻣﻴﻦ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﺧﺎﻛﺮﻳﺰي و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ اﺣﺪاث ﭘﻞ  ﻫﺎ و دﻳﻮارﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮي در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﻴﺮ اﺳﺖ .زﻣﻴﻦ ﻣﺨﺎرج اﺣﺪاث راه ﺑﺮ   ﻫﺎي ﺳﺴﺖ ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ و ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻮﺷﺶ را ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ راه از ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻧﮕﺬرد  .  -6  ﻧﮕﺎﻫﺪاري راه  : اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﻴﺮ در ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و ﻣﺨﺎرج ﻧﮕﺎﻫﺪاري و ﺣﻔﺎﻇﺖ راه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﺪه دارد  . ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﻼن و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﺨﺎرج ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺎﺳﺖ و ﮔﺎﻫﻲ اﻓﺮاد ﺑﺮ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺪ ﻛﻪ راه را ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻢ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫ ﺎي ﻧﮕﻬﺪاري اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ ۶۰ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎري ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل در اﻳﺮان اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ؛ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﻌﺎدل اﺻﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﻋﺪم ﻛﺎﻫﺶ از اﺻﻮل ﻓﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ راه ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻌﻘﻮل و ﺑﺎ ﺻﺮف ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﻣﺘﻌﺎدل و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻢ را اﺣﺪاث ﻛﺮد  . -7  زﻳﺒﺎﻳﻲ راه  : ﺑ ﺨﺶ زﻳﺎدي از زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ و ﻋﺒﻮر از راﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮي و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺬرد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻌﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ راه و اﻃﺮاف آن ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮان زﻳﺒﺎ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ  . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد راه ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺴﺘﮕﻲ راﻧﻨﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات و ﺗﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟ ﮔﺮدد ﻲ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲ   .
 
-8  ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ  : ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ارزﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ زﻳﺒﺎﻳﻲ ،و ﮔﺮدﺷﻲ دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن   اﻣﺮوزه ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮي ً ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ، و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﺮدد
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  . وﺟﻮد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ راه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺎن ﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ در زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﮔﺮدد  . -9  ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ  : ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺴﻴﺎري از ﻃﺮح ا ﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از  ﻳﺠﺎد ﻫﺮ راﻫﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ  .  -10  ﻣﺨﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن راه :  ﻣﺨﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن راه ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﺪه  اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﻴﺮ و ﻃﺮح راه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد  .


عتیقه زیرخاکی گنج