گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 160 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات :    کد محصول : ۹۰۱۷    حجم فایل : ۱۱۰ کیلوبایت   

دانلود پروژه پایان نامهبدون شک در جامعه امروز ایران قدرت تغییر جنسیت در شکل روابط و انسجام خانوادگی تاثیرات بسزایی دارد.شناخت وضعیت اخلاقی فرد ، و تاثیر سابقه تغییر جنسیت در خانواده و تاثیر هرکدام از آنان منجر به کاهش یا افزایش انسجام در محیط خانوادگی می شود شایان توجه است.و درخواست و رفع نیازهای مالی ، اقتصادی ،فرهنگی والدین و دوستان توسط فرد یا رفت و آمد با والدین دوستان می تواند باعث افزایش تفاهم و روابط میان افراد دو جنسیتی شود.ولی اینگونه موارد (تغییر دادن جنسیت) می تواند در زندگی خانوادگی کارکرد مثبت و یا منفی داشته باشد که گاه این کارکرد باعث افزایش روح همکاری وانسجام خانوادگی می شود مانند پیشرفت در زندگی از جنبه های عاطفی ، عقیدتی و غیره و گاه باعث کاهش انسجام خانوادگی می شود مانند بی مهری و بی علاقگی ، خشونت و انزجار می شود.به عنوان یک مسئله می تواند مورد بحث و بررسی باشد که به صورت یک موضوع که جنبه علمی دارد قابل ارزیابی قرار گیرد.

  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر
تعداد صفحات : ۷۰
فرمت : ورد

دانلود و خرید روابط عمومي و اهمیت و نقش ان در ايران و جهان

دانلود و خرید روابط عمومي و اهمیت و نقش ان در ايران و جهان
دانلود و خرید روابط عمومي و اهمیت و نقش ان در ايران و جهان

فهرست مطالب
تعريف روابط عمومي ۱
فصل اول- اهميت، نقش و كاركرد روابط عمومي ۲
فصل دوم – انجمن ها و نهادهاي حرفه اي و تخصصي روابط عمومي در ايران و جهان ۶
هدف ۷
اهداف انجمن هاي روابط عمومي ۸
اهداف انجمن هاي روابط عمومي ۸
انواع روابط عمومي ۱۰
عوامل مؤثر در ارتقاء روابط عمومي ۱۲
انجمن هاي روابط عمومي در جهان ۱۳
انجمن هاي بين المللي روابط عمومي ۱۴
تاريخ روابط عمومي در ايران ۱۴
جمع بندي ۱۵
فصل سوم – انجمن ها و مؤسسات و شراكت هاي بزرگ روابط عمومي در جهان ۱۷
انجمن هاي جهاني روابط عمومي ۱۸
انجمن جهاني ارتباط گران بازرگاني ۱۸
انجمن هاي افكار عمومي ۱۹
تاريخچه AAPOR 19
انجمن جهاني افكار عمومي AAPOR 21
قسمت پنجم ۲۳
اكثريت لازم براي مذاكره ۲۳
قسمت ششم ۲۴
قسمت هفتم ۲۴
انجمن اجرايي ۲۴
اعضا ۲۶
انجمن اجرايي و كميته ها ۲۷
قسمت اول ۲۷
قسمت دوم ۲۷
راي دادن و هدايت تجارت ۳۰
خزانه و سرمايه ۳۱
زبان ۳۱
نمادهاي روابط عمومي در ايالات متحده امريكا ۳۱
انجمن روابط عمومي آمريكا ۳۱
روابط عمومي در قاره آسيا ۳۲
روابط عمومي در قاره اروپا ۳۲
روابط عمومي در قاره افريقا ۳۳
فصل چهارم-روابط عمومي سياره اي ۳۴
روابط عمومي در عصر حاضر ۳۵
جهاني شدن روابط عمومي ۳۵
آينده روابط عمومي ۳۶
جايگاه روابط عمومي در ايران ۳۷
روابط عمومي در هزاره سوم ۳۸
جمع بندي ۴۳
فصل پنجم-مفهوم مديريت و روابط عمومي ۴۵
مقدمه ۴۶
ويژگي هاي يك مدير روابط عمومي انديشمند ۴۶
كاستي هاي مديريت روابط عمومي ۴۸
جمع بندي ۴۹
فصل ششم- كاربرد اينترنت در روابط عمومي ۵۲
پست الكترونيكي ۵۶
مجله الكترونيك ۵۶
برد الكترونيكي ۵۷
تلفن گويا ۵۷
مجله ويدئويي ۵۸
ماهواره ۵۸
نتيجه گيري ۵۹

  • بازدید : 219 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات : ۶۹

فرمت : ورد(word)
بررسی فلزات سنگین
بررسی فلزات سنگین
بررسی فلزات سنگین


                                               فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول : مقدمه و طرح تحقيق
۱-۱- بيان مسئله………………………………………………………………………………………………………………۱
۱-۲- اهداف ، فرضيات و سئوالات تحقيق………………………………………………………………………….۲
۱-۲-۱- اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲-۲- فرضيات تحقيق ……………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲-۳- سئوالات تحقيق……………………………………………………………………………………………..۲
۱-۳- روش تحقيق و پژوهش…………………………………………………………………………………………..۳
فصل دوم : كليات تحقيق
۲-۱- فلزات سنگين………………………………………………………………………………………………………..۴
۲-۱-۱- منشاء فلزات سنگين………………………………………………………………………………………..۵
۲-۲- سابقه تحقیقات در مورد سرب …………………………………………………………………………………۶
۲-۲-۱- سابقه تحقيقات در مورد سرب و اثر آلوده كنندگي آن در انسان……………………………۶
۲-۲-۲- اثر آلوده كنندگي سرب در آب دريا و ماهيان……………………………………………………۸
۲-۳- سابقه تحقیقات در مورد آهن…………………………………………………………………………………..۹
۲-۳-۱- سابقه تحقيقات راجع به مسموميت با آهن و اثر آلوده كنندگي آن بر انسان……………..۹
۲-۳-۲-اثر آلوده كنندگي آهن در آب دريا و ماهيان……………………………………………………۱۱
۲-۳-۳- مقادير استاندارد پيشنهاد شده آهن و سرب از سوي سازمانها ومحققان مختلف۲۳

فصل سوم : مواد و روش كار
۳-۱- مواد و لوازم مورد نياز………………………………………………………………………………………….۲۵
۳-۲- روش كار…………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۳-۲-۱- تاریخچه دستگاه جذب اتمی…………………………………………………………………………۲۸
۳-۲-۲- قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی…………………………………………………………….۲۹
۳-۲-۲-۱ روش کار با دستگاه جذب اتمی با شعله……………………………………………………..۳۱
۳-۲-۳- آماده سازی نمونه ها جهت اندازه گیری فلزات………………………………………………..۳۲
۳-۲-۴-عمل هضم اولیه در فلزات……………………………………………………………………………..۳۳
فصل چهارم : نتايج تحقيق ………………………………………………………………………………………….۳۵
فصل پنجم : بحث و پیشنهادها…………………………………………………………………………………….۴۳
منابع :………………………………………………………………………………………………………………………۴۹

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………..۵۵

فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                     صفحه
جدول ۴-۱ ميانگين و انحراف معيار آهن و سرب در كل نمونه‌هاي خوراك (بر حسب ميلي‌گرم بر كيلوگرم) ۳۵
جدول ۴-۲ ميانگين و انحراف معيار آهن و سرب خوراك توليد شده در كارخانه‌هاي مختلف (بر حسب ميلي‌گرم بر كيلوگرم) ۳۵
جدول ۴-۳ ميانگين و انحراف معيار آهن و سرب در كل نمونه‌هاي ماهي  (بر حسب ميلي‌گرم بر كيلوگرم) ۳۶
جدول ۴-۴ ميانگين و انحراف معيار آهن و سرب ماهيان تغذيه شده از خوراك كارخانه‌هاي مختلف  (بر حسب ميلي‌گرم بر كيلوگرم) ۳۷
جدول ۴-۵ ميانگين و انحراف معيار آهن و سرب در كل نمونه‌هاي آب مزارع مورد نمونه‌برداري ( بر حسب ميكروگرم بر ليتر) ۳۸
جدول ۴-۶ -ميانگين و انحراف معيار آهن و سرب آب تامين كننده مزارع مختلف( بر حسب ميكروگرم بر ليتر) ۳۹
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                     صفحه
نمودار ۴-۱ ميزان آهن در آب ورودي مزارع مختلف ۴۰
نمودار ۴-۲ ميزان آهن در ماهيان تغذيه شده با خوراك كارخانجات مختلف ۴۰
نمودار ۴-۳ ميزان آهن موجود در خوراك كارخانجات مختلف ۴۱
نمودار ۴-۴ ميزان سرب موجود در خوراك كارخانجات مختلف ۴۱
نمودار ۴-۵ ميزان سرب در آب ورودي مزارع مختلف ۴۲
نمودار ۴-۶ ميزان سرب در ماهيان تغذيه شده با خوراك كارخانجات مختلف ۴۲
فهرست شكلها

عنوان                                                                                                                صفحه
شكل ۳-۱ قسمتهاي مختلف دستگاه جذب اتمی  (سيستم تك پرتويي)……………………………….. ۳۰

  • بازدید : 173 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات : ۹۰

نوع فرمت : ورد(word)
خرید و دانلود تحقیق کامل توریست و امنیت ملی کشور
خرید و دانلود تحقیق کاملتوریست و امنیت ملی کشور
خرید و دانلود تحقیق کاملتوریست و امنیت ملی کشور


فهرست مطالب :
عنوان                صفحه
فصل اول: کلیات
مقدمه ۱
مسأله پژوهشی ۳
اهمیت مسأله پژوهشی ۳
اهداف پژوهش ۴
پرسش های تحقیق ۴
تعاریف و اصطلاحات ۷
فصل دوم:بررسی پیشینه پژوهش :
بررسی پیشینه پژوهش ۱۲
فصل سوم: روش تحقیق :
روش پژوهش ۱۴
فصل چهارم: یافته های پژوهش
بخش اول: انگیزه های جهانگردی و انواع جهانگرد ۱۶
بخش دوم: حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور ۲۱
بخش سوم: اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور ۴۸
بخش چهارم: روش جاری اداره کل اتباع و تخلفات بر علیه و توسط توریست ۵۴
بخش پنجم: امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن ۵۶
بخش ششم: آمارهای مربوط به توریست ۵۸
بخش هفتم: علل عقب ماندگی صنعت توریست در کشور ۶۴
بخش هشتم: عوامل مهم در دولت جهانگردی ۶۷
فصل پنجم :‌نتیجه گیری و پیشنهادات :
نتیجه گیری ۶۸
پیشنهادات ۶۹
فصل ششم : منابع و مآخذ و پیوست :
منابع و مآخذ ۷۱
پیوست ها ۷۳
  • بازدید : 210 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۱۰    کد محصول : ۱۵۶۷۱    حجم فایل : ۲۴۲۳ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد فرایند ریخته گری با مدل تبخیری

پروژه پایان نامه سمینار کارشناسی ارشد m.sc

مهندسی مواد – شناسایی و ساخت مواد مهندسی

شامل چهار فصل : ۱٫شرح کلی روش ریخته گری فومی (EPC)

۲٫بررسی عوامل موثر بر فرایند ریخته گری فومی

۳٫نکات تکنیکی و مدل های ریاضی مطرح شده بر فرآیند (EPC)

۴٫تشریح نرم افزار های مورد استفاده در شبیه سازی فرایند لیخته گری فومی

به انضمام نرم افزار های مورد استفاده در LFC


عتیقه زیرخاکی گنج