گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 172 views
  • بدون نظر

این فایل در ۹۴ صفحه قابل ویرایش تهیه شده و شامل پنج فصل زیر است:

 فصل اول کلیات تحقیق شامل مقدمه،بیان مسئله،اهمیت و ضرورت تحقیق و فرضیات می باشد. در فصل دوم مروری بر متون شامل کوکائین،آمفتامین و متامفتامین، اپیات ها، آنالیز داروها در آزمایشگاه پزشکی قانونی وبیماریهای سربرو واسکولار ناشی از مصرف موادبیان گردیده است، در فصل سوم به روش بررسی شامل نوع و روش مطالعه،متغیرها، ملاحظات اخلاقی و مشکلات ومحدودیت ها ونحوه کاهش آنها اختصاص داده شده و در فصل چهارم نتایج و در فصل پنجم بحث ونتیجه گیری کلی وپیشنهادات تعریف شده است.

 

چکیده:

اعتیاد یک بیماری اجتماعی با عوارض جسمی وروانی است. درگذشته تریاک بیشترین ماده روانگردان مصرفی درجهان بود، ولی با ورود مواد جدید مصرف کراک بیش از سایر مواد –حتی دربین بانوان شایع شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان ارتباط بین خونریزی یا انفارکت مغزی وپرده های مغزی وماده روانگردان مصرفی است. هدف از کشف این ارتباط افزایش سطح آگاهی جامعه وپرسنل پزشکی نسبت به عوارض خطیر مواد روانگردان است. این بررسی در مدت یک (سال شهریور۸۶ فعالیت شهریور ۸۷) برروی اجسادی که به سالن تشریح سازمان پزشکی قانونی ارسال شدند انجام شد. اجساد با سابقه مصرف مواد روانگردان که در معاینه کالبدگشایی خونریزی یا انفارکت مغزی وپرده های مغزی در آنها یافت می گردید وارد مطالعه می شدند. نمونه ادرار، خون، محتویات معده، امعاءواحشاء ومایع زجاجیه جمع آوری ودر آزمایشگاه سم شناسی به روش کیفی TLC جهت وجود مورفین وکدئین بررسی شدند. با استناد به شرح بستگان وحذف فاکتورهای مخدوش کننده ۹مورد خونریزی وانفارکت مغزی غیر تروماتیک وابسته به سوء مصرف مواد تأئید گردید. در ۸مورد آزمایش سم شناسی به روش (کیفی) TLCانجام شده بود که دردومورد علیرغم شرح حال مثبت مبنی بر مصرف مواد سم شناسی منفی گزارش شده بود. در نمونه های ۵جسد (%۵/۶۲) مورفین مثبت بود. در۲مورد علاوه بر مورفین، کدئین هم در آزمایشات توکسیکولوژی یافت گردید.

حسب مشاهدات گراس حین اتوپسی وگزارشات پاتولوژی، ۲مورد خونریزی داخل پارانشیم مغز(۲۲/۲۲%)، دو مورد خونریزی Pons (22/22%) ،۳مورد SAH (33/33%) ویک مورد خونریزی هیپوفیز(۱۱/۱۱%) داشتند. (دربرخی از موارد ۲نوع خونریزی همزمان رویت گردید.) سه مورد نیز استروک مغزی داشتند.

 

 


عتیقه زیرخاکی گنج