گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر
موضوع : پایان نامه حدف فتوکاتالیست های آمونیاک از پسابهای صنعتی بوسیله نانو ذرات Too2 بر پایه لیکا
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۱۲ صفحه
نوع فایل: pdf

مقدمه
امروزه پيشرفت هاي حاصله در علوم و فناوري هاي مختلف و استفاده از آنها در صنعت، موجب پيدايش و افزايش مواد و مولكول هاي آلاينده و خطرناک جديدي شده آه مي توانند در برابر تجزيه زيستي مقاومت نمايند. در اين
ميان، ترآيبات آلي و نيتروژن دار، از جمله مواد مضر و خطرناک براي محيط زيست و موجودات زنده محسوب می شوند که عمدتاً از واحدهاي صنايع غذايی، صنايع نساجی، صنايع آاغذ سازي، صنايع دارو سازی، صنايع توليد روغن و کُک سازی، پالايشگاه هاي نفت، مجتمع های پتروشيمی، و بسياري از واحد هاي شيميايي و صنعتی ديگر خارج شده و رها شدن آنها در محيط، بدون انجام عمليات تصفيه مناسب، از خطرات مهم زيست محيطي محسوب مي شود. از طرف ديگر، با توجه به افزايش محدوديت هاي ناشي از قوانين جديد و سخت گيرانه زيست محيطي به منظور حفظ تعادل اآوسيستم طبيعي، نياز به روش هاي تصفيه اي جديدي مي باشد که بتوانند اين مواد را حذف و يا حداقل به موادي با مولكول هاي آوچك تر و قابل تصفيه تر تبديل نمايند. روش هاي متعارف و متداول تصفيه مانند روش هاي زيستي، براي تصفيه پساب هاي حاوي چنين موادي پاسخگو نبوده و روش هاي فيزيكي (مانند جذب
سطحی بر روی جاذب) نيز تنها اين مواد را از يك محيط (با غلظت آمتر و حجم بيشتر) به محيط ديگر (با غلظت بيشتر و حجم آمتر) و يا از يك شکل (پرخطر) به شکل ديگر (کم خطر) تبديل مي آنند البته از ساليان دور سوزاندن فاضلاب های حاوی مواد خطرناک مرسوم بوده است در حالی که اين روش تنها برای فاضلاب هايی با غلظت بالا ( بدون در نظر گرفتن آلودگی اتمسفريک هوا) قابل توجيه است. ، استفاده از فرآيندهای اآسيداسيون شيميايي
فتوشيميايي ۲، الكتروشيميايي ۳ و فتوآاتاليستي ۴ جهت تصفيه فاضلاب هاي حاوی آلاينده های خطرناك، از جمله جديدترين و آخرين راه حل ها براي حذف آامل اين آلاينده ها مطرح مي باشند. با اين وجود، اين روش ها نيز فعلاً از نظر اقتصادي (چه از نظر هزينه ثابت و چه از نظر هزينه عملياتي) قابل رقابت با فرآيندهاي تصفيه زيستي رايج نيستند. چرا که در تصفيه زيستي، ميكرواُرگانيسم ها بدون افزايش مقدار قابل ملاحظه ای ماده شيميايي و فقط با آمك اآسيژن (تا هنگامي آهسوبسترات آلي وجود دارد) واآنش اآسيداسيون را ادامه مي دهند، در حالي آه انجام اين عمل توسط واآنش هاي اکسيداسيون شيميايي، فتوشيميايي، الكتروشيميايي و فتوآاتاليستي مستلزم صرف هزينه فراوان، جهت تجزيه آامل آلاينده ها مي باشد.

  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر
تعريف
پساب يا فاضلاب , آب كثيف ياآلوده مايعي آغشته به انواع موادآلي ومعدني وسازوارههاي ريز بيماري زااست كه ازكارخانه هاي صنعتي بيمارستانها محلهاي مسكوني يااداري… تخليه مي شوندويكي ازعاملهاي عمده آلودگي محيط زيست است.


عتیقه زیرخاکی گنج