گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 159 views
  • بدون نظر

موضوع پایان نامه ارتقاء کیفیت پساب خروجی
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۸۶ صفحه
نوع فایل: pdf
 با توجه به خطرات ناشی از فاضلابهای بيمارستانی و عدم توجه به دفع صحيح اينگونه فاضلابها در شهر تهران، به نظر می رسد بررسی چگونگی دفع فاضلابهای بيمارستانی از اهميت شايانی برخوردار است. به منظور تعيين کيفيت پساب خروجی بيمارستانهای زير نظر دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، اين تحقيق در سال ۱۳۷۷ انجام گرفت. مواد و روش ها: اين بررسی در ۱۲ بيمارستان به روش توصيفی انجام گرفت. نحوه دفع فاضلاب بيمارستانی و ميزان کارايی دستگاه تصفيه در بيمارستانهايی که دارای سيستم تصفيه فاضلاب بودند، بررسی شد. نموه برداری در سه نوبت به طور تصادفی در فصول مختلف و در هر نوبت سه بار از فاضلاب خام و پساب خروجی به عمل آمد. پارامترهای SS, COD, BOD، کليفرمها و تعداد کيست و تخم انگل های ژيارديا و اسکاريس در اين نمونه ها مورد مطالعه قرار گرفتند. يافته ها: بررسی نشان داد ۵ بيمارستان (مسيح دانشوری، مفيد،امام حسين، مدرس، مهديه) دارای تصفيه خانه فاضلاب به روش هوادهی و لجن فعال می باشند. ميزان پارامترهای مورد بررسی در پساب خروجی کليه بيمارستانها اگرچه در مقايسه با پساب خروجی کاهش يافته است ولی ميزان آن از حد استاندارد بالاتر می باشد. در اين ميان تصفيه خانه بيمارستان مسيح دانشوری به نسبت از کارايی بيشتری برخوردار است زيرا ميزان کاهش شاخص آلاينده ها در فاضلاب خروجی نسبت به فاضلاب خام چشمگير است. مقدار کليفرم ها در نمونه ها بيش از ۲۴۰۰ عدد می باشد که از حد استاندارد (۱۰۰۰ در ۱۰۰۰ ميلی ليتر) بيشتر است. هيچ يک از تصفيه خانه ها به جز بيمارستان مسيح دانشوری توانايی حذف انگل ژيادرديا را نداشته است. تخم اسکاريس در پساب خروجی بعضی از بيمارستانها يافت نشد که ممکن است به علت سنگين بودن جرم و ته نشينی آنها باشد. نتيجه گيری و توصيه ها: به طور کلی تصفيه خانه های فاضلاب بيمارستانهای مذکور بازده مناسبی نداشته و نتايج بدست آمده از اين تحقيق حاکی از وضعيت اسفناک دفع فاضلاب در بيمارستانهای تهران می باشد.


عتیقه زیرخاکی گنج