گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 163 views
  • بدون نظر

خرید ودانلود پایان نامه پست ۲۰/۶۳/۲۳۰كيلو ولت تاكستان-دانلود رایگان تحقیق پست ۲۰/۶۳/۲۳۰كيلو ولت تاكستان-دانلود رایگان مقاله پست ۲۰/۶۳/۲۳۰كيلو ولت تاكستان-دانلود پایان نامه پست ۲۰/۶۳/۲۳۰كيلو ولت تاكستان

این فایل در ۲۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر می باشد:


اصول طراحي پستهاي فشار قوي 
براي طراحي پستهاي فشار قوي در ابتدا بايد نسبت به وظايف يك پست آگاهي كافي داشته باشيم. اين وظايف عبارتند از :
حفاظت خطوط انتقال
كنترل تبادل انرژي
تامين پايداري حالت ماندگار و حالت گذرا
كنترل بار،حفظ هم زماني۱ سيستم ونگهداري فركانس سيستم در محدوده مورد نظر
كنترل ولتاژ و كاهش توان راكتيو جاري بوسيله جبرانسازهاي توان راكتيو
تامين اطمينان در برق رساني با كليدزني و تغيير مسير انتقال توان و تغذيه از چند جهت
انتقال اطلاعات از طريق خطوط نيرو به منظور نظارت۲
تعيين مقداري انرژي انتقال يافته از طريق خطوط
تحليل خطا و تعيين علت آن
تامين توزيع بار اقتصادي[۵]
بعد از آشنايي با وظايف يك پست ، به مسئله لزوم نصب پست در يك منطقه مي پردازيم. نكاتي كه در تعيين لزوم نصب پست مورد توجه قرار مي گيرند عبارتند از:
پس از اينكه لزوم نصب يك پست با توجه به معيارهاي مذكور بررسي و تصويب شد مراحل زير را براي طراحي پست به ترتيب دنبال مي نماييم.
تعيين محل پست: مساله تعيين محل پست در فصل چهارم اين پروژه به صورت كامل بحث شده است.
تعيين ظرفيت ترانسفورماتور قدرت: معيارهاي زيادي در انتخاب آن دخيل مي باشند كه در بخش انتخاب تجهيزات پست مطرح شده است. اصولا” براي انتخاب ترانسفورماتور قدرت بايد اطلاعات كافي در مورد بار مصرفي منطقه ومشخص كردن پيك بار ونيز پيش بيني پيك متوسطه بار در طول يكسال با توجه به برنامه ده ساله بدست آيد.
انتخاب تجهيزات پست با توجه به فاكتورهاي مهم فني – اقتصادي : شامل طراحي باس بارها انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ و جريان، كليدهاي قدرت،مقره ها،سيستم زمين، سيستم حفاظت از صاعقه و … مي باشد.[۱۳]
طراحي سازه ها: در طراحي  اين سازه ها بايد مقاوم سازي در برابر تنش هاي زير مورد توجه قرار گيرد:
۱- نيروهاي الكتروديناميك تحت شرايط اتصال كوتاه
۲- تنشهاي حرارتي تحت شرايط اتصال كوتاه
۳- نوسانات مكانيكي كه ناشي از فركانس سيستم قدرت مي باشد
۴- تنشهاي مكانيكي ناشي ازباد، يخ ،زمين لرزه
۵- تنشهاي محيطي مثل تغييرات دمايي و …[۵]
تعيين آرايش فيزيكي پست: كه در واقع شكل قرارگيري تجهيزات را بيان مي نمايد. در اين مرحله به عواملي از قبيل فواصل تجهيزات در پست شامل: فاصله عايقي، فاصله اطمينان و مساله توسعه پست توجه مي نماييم.[۶]
تهيه نقشه هاي اوليه پست شامل:
۱- تهيه دياگرامهاي تك خطي تقريبي پست با توجه به نيازهاي ذكر شده.
۲- تهيه نماهاي تقريبي افقي و قائم تجهيزات فشار قوي پست و طرح تقريبي سازه ها.
۳- تعيين محل تقريبي تجهيزات پست با توجه به نماهاي تهيه شده مذكور.
۴- تهيه نقشه هاي سه بعدي از پست در صورت لزوم
تعيين حفاظت ها: اين بخش بطور مفصل در فصل ششم مطرح مي گردد.[۱۳]


۲-۲-انواع طراحيها
درطراحي پستها معيارها و عوامل بسيار زيادي از جمله سرمايه گذاري اوليه، قابليت اطمينان، تعميرات و نگهداري و … بايد مورد توجه قرار گيرند اما گاهي ممكن است در طراحي يك پست بعضي جنبه ها به دلايلي اهميت بيشتري بيابندوبه تبع آن معيار اصلي طراحي قرار گيرند. بطور مثال در طراحي پستهاي بسيار مهم، معيار قابليت اطمينان ارزش ويژه اي پيدا مي كند زيرا اگر اين پستها بر اثر خطاهاي اتفاقي از شبكه خارج شوند پايداري كل شبكه به خطر مي افتد. بنابراين در اين پستها با تدابيري كه انديشيده مي شود از قبيل افزودن بر لايه هاي حفاظتي ، دوبل كردن سيستم حفاظتي، افزايش ظرفيت رزرو تجهيزات و … قابليت اطمينان پست را بالا مي برند.
در پستهاي كوچك كه مناطق كمي را تحت  پوشش قرار مي دهند وقطعي هاي موقت نيز براي مصرف كننده ها قابل تحمل است معياري كه اهميت زيادي مي يابد جنبه اقتصادي است. با توجه به زياد بودن تعداد اين پستهاي كوچك در شبكه قدرت، صرفه جويي در سرمايه گذاري اوليه در طراحي اين پست ها مي تواند از نظر اقتصادي بسيار مطلوب باشد. ضمن اينكه سادگي پست هم    مي تواند در كاهش هزينه هاي تعميرات و نگهداري تاثير گذار باشد.
در طراحي بهينه يك پست همه عوامل ومعيارهاي طراحي پست مورد توجه قرار مي گيرند و پس از تعيين اهميت هر كدام از عاملها و معيارها،طراحي پست با توجه به همه عوامل دخيل در بهينگي پست صورت مي گيرد. لازم به ذكر است كه براي رسيدن به طراحي بهينه، استانداردها مي توانند كمك شاياني بكنند. استانداردها با بررسي و مطالعه جنبه هاي مختلف در هر مساله بهترين حالت را براي شرايط مختلف تشخيص داده و به استفاده كنندگان پيشنهاد مي دهند.
براي تعيين بهينگي طراحي يك پست معيارهايي وجود دارد كه در زير به بررسي آنها مي پردازيم.
۳-۲-معيارهاي طراحي بهينه و اعمال اين ضوابط در طراحي پست
موضوعاتي كه در بررسي بهينگي پست مطرح مي شوند عبارتنداز :[۹]
ارتباط بهينگي و شرايط بهره برداري
ارتباط بهينگي و موقعيت پست
ارتباط بهينگي و مسايل زيست محيطي
ارتباط بهينگي و امكان توسعه پست
ارتباط بهينگي و نيروي انساني
ارتباط بهينگي و تعميرات و نگهداري
ارتباط بهينگي و سرمايه گذاري اوليه
ارتباط بهينگي و هزينه هاي دوران بهره برداري
ارتباط بهينگي و هزينه هاي ناشي از قطعيتها
ارتباط بهينگي و ايمني
ارتباط بهينگي و طرحها و مشخصات فني سيستم هاي مختلف پست
اكنون به چگونگي به كارگيري اين معيارها در طراحي پست ها مي پردازيم.
۱-۳-۲-ارتباط بهينگي و شرايط بهره برداري
برخي از مواردي كه در بهره برداري از يك پست مي توانند معياري براي بهينگي پست باشند عبارتند از:
قابليت اطمينان پست: تجهيزات پست بايد در طول عمر خود داراي كمترين خرابي و قطعي باشند كه به آرايش شينه بندي ، كيفيت تجهيزات (نرخ خرابي ، مدت رفع عيب، نرخ تعميرات ، مدت تعميرات).سادگي تجهيزات ، وجود لوازم يدكي و تجهيزات اضافي آماده به كار ، عدم وجود خرابي مشترك (يك خرابي باعث خرابي دستگاههاي ديگر نگردد)بستگي دارد.
انعطاف پذيري در شرايط مختلف كاري: كه شامل انجام مانورها و با تقسيم كردن شينه ها در مواقع اظطراري است كه به آرايش شينه بندي ، تعداد فيدرهاي ورودي و خروجي ، جانمايي فيدرها و تجهيزات ، دوبل بودن تجهيزات فشار قوي و ضعيف، سيستم كنترل پست ، كليد قدرت و سكسيونرهاي تقسيم شينه بستگي دارد.
پايداري پست وشبكه: كه شامل عدم خروج تعداد زيادي از مدارات و تجهيزات و يا در صورت خروج ، كوتاه بودن مدت اين خروج باشد كه به تعداد كليد قدرت براي خارج كردن وسيله معيوب، سيستم حفاظت و كنترل و وصل مجدد (انتخاب كنندگي، پوشش و هماهنگي)، آرايش شينه بندي ، جانمايي قيدرها و تجهيزات زمان عملكرد حفاظت و كليدهاي قدرت بستگي دارد.
تحمل شرايط متغير و در حال توسعه سيستم: كه شامل تحمل تغييرات ناشي از افزايش بار و افزايش ظرفيت نيروگاهها مي باشد كه به جريان نامي تجهيزات و شينه ها ،جريان قابل تحمل اتصال كوتاه پست، وضعيت نوترال پست، آرايش شينه بندي ، جانمايي تجهيزات وسطوح عايقي تجهيزات بستگي دارد.
هماهنگي با توجه بقيه تجهيزات سيستم برق رساني: كه شامل هماهنگي لازم با بقيه پستها از نظر پايداري و حفاظت و كنترل مي باشد و به حفاظت و پايداري،نوع حفاظت خطوط انتقال، نوع حفاظت خطاي كليدهاي قدرت ، سيستم مخابرات، زمان عملكرد رله هاي حفاظتي و كليدهاي قدرت بستگي دارد.
  • بازدید : 176 views
  • بدون نظر

خرید ودانلود پایان نامه بررسي طراحي پستKV 63 /230 كرج و سيستم حفاظتي آن-دانلود رایگان تحقیق بررسي طراحي پستKV 63 /230 كرج و سيستم حفاظتي آن-دانلود رایگان پایان نامه بررسي طراحي پستKV 63 /230 كرج و سيستم حفاظتي آن-پایان نامه بررسي طراحي پستKV 63 /230 كرج و سيستم حفاظتي آن

این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:


  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اپراتور تنها نيروي انساني است كه با انجام عمليات و بهره برداري از دستگاههاي تحت كنترل خود با توجه به مقررات ايمني و حفاظت خويش و ممانعت از بروز صدمات. به دستگاهها نوعي خدمات مورد نياز را عرضه مي‌كند همانطوري كه مي‌دانيد جهت عرضه كردن اين خدمت دستگاههايي كه با ميليونها ريال ثروت مملكت تهيه شده در اختيار اپراتور قرار مي‌گيرد. سپس بر هر اپراتوري فرض است كه آشنايي به تمام دستگاههاي مورد عمل خويش داشته و چگونگي عمل و كار دستگاهها را فرا گيرد. اين آشنايي يك ضروريات مسلم حرفه اپراتور بوده و مي‌بايست قادر به انجام عمليات سريع بر روي دستگاهها باشد
ثبت وقايع و حوادث و شرايط بهره‌برداري
۱ـ ثبت و يادداشت تمام امور اوضاع بايد دقيق و صحيح و فوري انجام گيرد و در فرم هاي مربوط وارد گردد يادداشتها بايد تاريخ داشته و ساعت وقوع يا انجام امور ثبت گردد و در مواردي كه وقت حادثه و يا اتفاق مشخص نيست وقتي را كه اولين بار جلب توجه كرده يادداشت شود.
۲ـ ثبت زمان بر اساس ۲۴ ساعت بوده و از نصف شب ساعت ۰۰: ۰۰ شروع و به نصف شب و روز بعد ساعت ۲۴٫۰۰ ختم مي‌گردد.
مثلاً پنجاه و دو دقيقه بعد از نصف شب چنين است ۰۰٫۵۲ ثبت عمليات سيستم، از جمله مواردي كه بايد ثبت شوند عبارت است:
الف ) تمام دستورات و عملكرد گروه‌ها كه وارد يا خارج مي‌شوند. با مشخصات گروه مربوطه.
ب ) تمام دستورات و پيام‌هاي كه توسط مركز كنترل دسپاچينگ اعلام مي‌گردد با ذكر مشخصات
پ ) باز و بستن كليدهاي و سكسيونرها با ذكر دليل يا علت آن.
ت ) دريافت  يا صدور تضمين هاي حفاظتي يا حفاظت فوري و يا كارتهاي خطر.
ث ) هر گونه موفقيت با كار در نزديكي يا روي دستگاههاي برقدار همراه با نوع كار قبلاً بايستي طبق برنامه و با موافقت و هماهنگي مركز كنترل ديسپاچينگ باشد.
ج ) در خواستهاي انجام نشده.
چ ) هر گونه اختلال يا قطعي در سرويس برق يا كم كردن اجباري برق با دلائل مربوط
ح ) گزارشهاي وضع هوا در نقاط مختلف منطقه
 خ) هر گونه عيب و نقص مشاهده شده، يا گزارش شده در دستگاهها و وسائل
د ) هر گونه وسيله‌اي كه جهت تعمير يا بعلل ديگر از مدار خارج مي‌شود و همچنين وقتي كه دوباره آماده و در مدار قرار مي‌گيرد.
ذ ) اشتباهات عملياتي
ر ) تعويض نوبتكاران مطابق با قوانين مربوط
ز ) بازرسي دوره‌اي ايستگاه
هـ ) وقايعي كه طبق مقررات ديگر بايد ثبت گردد.
شرايط تعويض شيفت:
۱ـ هنگام تعويض اپراتوري كه مي‌خواهد شيفت را ترك كند بايد:
الف ) گزارشي با شرح كافي براي آشنا نمودن اپراتوري كه سر خدمت مي‌آيد با تمام اوضاع ايستگاه و تضمين‌هاي حفاظتي و حفاظت فوري كارتهاي اخطار و احتياط و موارد لازمي كه بايد در حين تعويض به اطلاع اپراتور جديد برسد تهيه نمايد و زمان تعويض شيفت را بايد گزارش و امضاء نمايد. كه خلاصه اين گزارش در دفتر ثبت روزانه ايستگاه بايد وارد گردد.
ب ) اپراتور شيفت بايد شخصاً توجه اپراتور جديد را به هر نوع موضوع مهم و حياتي جلب نموده و توضيح كافي داده و اگر لازم باشد براي درك بيشتر محلهاي مورد نظر را به او نشان دهد.
ج ) امور ثبت شده را در پايان با ذكر تاريخ و ساعت امضاء نمايد.
هنگام تعويض شيفت اپراتوري كه سر خدمت مي‌آيد بايد:
الف ) گزارش خلاصه اوضاع را كه توسط اپراتور قبلي تهيه و امضاء شده مطالعه و امضاء شده مطالعه نمايد.
ب ) هر جا از ايستگاه را كه به نظر خودش يا اپراتور قبلي لازم باشد بازرسي نمايد.
۳) تشريفات تعويض شيفت موقعي كامل است كه اپراتور جديد گزارش اوضاع و احوال ثبت شده و ساير توضيحات ديگر را براي به عهده گرفتن شيفت كافي دانست و قبول نمايد، در اين صورت بايد گزارش را امضاء نمود و زمان تحويل گرفتن را در گزارش ثبت نمايد.
۴) تا قبل از امضاء خلاصه گزارش و تحويل گرفتن كار ـ اپراتور جديد بايد هيچگونه عمل قطع و وصل انجام ندهد و هيچگونه اطلاع و پيام تلفني با خارج، مبادله ننمايد، مگر اين كه با دستور و راهنمايي اپراتوري كه در سر نوبت هست. (اپراتور وقت)
۵ ) اپراتور نبايد بدون اطلاع و اجازه مقام مسئول جابجايي در شيفت انجام دهد.
۶) در صورتيكه يكي از اپراتورهاي قبلي تشخيص دهد كه نوبت‌كار جديد براي انجام امور ايستگاه به طور ايمن و بهره‌ وضع مناسب ندارد بايد از تحويل شيفت خود امتناع كرده و فوراً مراتب را به مسئول ايستگاه يا مقام مسئول اطلاع داده و كسب تكليف نمايد.
۷) كمك از اپراتوري كه سر خدمت نيست:
اگر اشكالاتي پيش آيد و اپراتور نوبتهاي ديگر در ايستگاه باشد در صورت تقاضاي اپراتور سر خدمت بايد به او كمك نمايد.


دستورالعملها:
مقدمه:
با رشد دائمي مصرف و به موازات آن با افزايش قدرت توليد و گسترش شبكه‌ انتقال ضوابط و سياستهاي بهره‌برداري نيز تا حدي تغيير مي‌كند با لطبع دستورالعملهاي ثابت بهره‌برداري كه خط مشي بهره برداري سياستهاي اجرايي و همچنين چارچوب في‌ما بين كادر مستقر در مركز كنترل قسمت برنامه‌ريزي و مطالعات سيستم ديسپاچينگ ملي ـ مراكز ديسپاچينگ مناطق و پرسنل بهره‌برداري پستها و نيروگاهها را تعيين مي‌كند كه هر گونه تغيير يا اصلاح دستورالعملهاي موجود با صدور دستورالعملهاي جديد كتبا از طريق مديريت ديسپاچينگ و مخابرات شركت توانير يا سازمان برق ايران به يگانهاي زيربط ابلاغ خواهد شد.
مسئولين پستها و نيروگاهها موظفند اين دستورالعملها را در اختيار پرسنل بهره برداري قرار داد و اصلاحات و تغييرات بعدي را نيز به همه كاركنان زيربط ابلاغ نمايد. پرسنل بهره‌برداري موظفند از مفاد كليه دستورالعملها با اطلاع بوده و در صورت برخورد با هر گونه ابهام در تفسير آنها مي‌توان مراتب را از طرف واحد مربوط به سازمان برق ايران اطلاع داد و احياناً توضيحات تكميلي را دريافت دارند.
تعيين حوزه عملياتي ـ وظايف و تقسيم مسئوليتها در كار بهره برداري شبكه:
هدف از تدوين دستورالعملها، تعيين حوزه عملياتي، حدود مسئوليتها و وظايف ديسپاچينگ ملي و مناطق ايستگاهها و نحوه ارتباط بين آنها مي‌باشد.
۱ـ حوزه عمليات ديسپاچينگ ملي . مناطق:
ـ كليه نيروگاه و پستها مربوط، پستها و خطوط ۲۳۰ و ۴۰۰ كيلو ولت تحت كنترل مستقيم ديسپاچينگ ملي باشد.
ـ كنترل عمليات كليه پستها و خطوط پايين تر از ۲۳۰ كيلو ولت هر منطقه تحت نظارت ديسپاچينگ آن منطقه مي‌باشد.
حدود وظايف و مسئوليتها:
وظايف و مسئوليتهاي بهره برداري از شبكه پيوست به شرح زير بين قسمت مطالعات سيستم و برنامه ريزي و مراكز كنترل ديسپاچينگ ملي و مناطق و ايستگاهها تقسيم مي‌شود.
۱ ـ ۲ ) مسئوليتها و وظايف قسمت مطالعات سيستم و برنامه‌ريزي عهده‌دار وظايف ذيل مي باشند.
قسمت مطالعات سيستم و برنامه‌ريزي عهده‌دار وظايف ذيل مي‌باشند.
الف ) پيشي بيني بار مصرفي و برنامه ريزي اقتصاد توليد نيروگاهها
ب ) مطالعه و بررسي امكانات، محدوديتهاي شبكه و تدوين دستورالعملهاي ثابت و موقت بهره برداري
پ ) برنامه ريزي اقتصادي تعميرات و خروجي‌هاي حوزه عمليات ديسپاچينگ ملي.
ت ) نظارت در برنامه ريزي قطعيها و خروجيها در حوزه عمليات ديسپاچينگ ملي
ث ) تهيه و تكثير دياگرامهاي عملياتي ايستگاههاي تحت پوشش ديسپاچينگ مناطق.
ج ) تهيه و جمع‌آوري و تنظيم اطلاعات و آمار بهره‌برداري
چ )نظارت و كنترل بر تهيه اطلاعات و تنظيم فرمهاي آماري ديسپاچينگ
۲ ـ ۲) مسئوليتها و وظايف مركز كنترل ديسپاچينگ ملي:
مركز كنترل ديسپاچينگ ملي رهبري عمليات را در سيستم بهره پيوسته عهده‌دار مي‌باشد. مسئول شيفت مركز كنترل ديسپاچينگ ملي مستقيماً و يا از طريق مراكز كنترل ديسپاچينگ مناطق در كليه مواقع بخصوص به هنگام بروز حوادث دستوراتي در حدود اختيارات به مسئولين ايستگاهها صادر مي‌نمايد و مسئوليت نهايي عمليات در موارد ذيل بعهده مركز كنترل ديسپاچينگ ملي مي‌باشد.
الف ) كنترل فركانس شبكه بهم پيوسته
ب ) كنترل ولتاژ شبكه تحت پوشش ديسپاچينگ ملي
پ ) تصويب نهايي كليه خروجيها در حوزه تحت كنترل ديسپاچينگ ملي
ت ) كنترل بار كليه خطوط خروجيها موجود در حوزه عملياتي ديسپاچينگ ملي
ث ) بهره‌برداري اقتصادي از منابع توليد
ج ) ارزيابي و تصميم گيري در مورد در خواست خروجيهاي بدون برنامه در همان شيفت در حوزه عمليات ديسپاچينگ ملي.
چ ) نظارت و ايجاد هماهنگي بين مراكز كنترل ديسپاچينگ مناطق
۳ ـ ۲) مسئوليتها و وظايف مراكز كنترل ديسپاچينگ مناطق
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از آنجاكه تجهيزات پستها تحت تاثير شرايط محيطي پست قرار مي گيرند لذا در طراحي آنها بايستي به اين مشخصات توجه نمود. براي گروه بندي اين مشخصات امكانات و جلسات زيادي با سازمان هوا شناسي صورت گرفت و سرانجام در سال ۱۹۷۵ به بعد و به توصيه سازمان مزبور فعلاً مي بايست از اطلاعات سالهاي ۱۹۵۰ و ۱۹۷۵ كه در نشريات هوا شناسي موجود است استفاده نمود . لذا اين اطلاعات براي ۱۵۵ منطقه موجود طبق جدول پيوست جمع آوري و به شرح زير گروه بندي گرديده است :
۱- ارتفاع از سطح دريا : با افزايش ارتفاع از سطح دريا دانسته هوا كاهش يافته و از يك طرف خاصيت عايقي آن كه در سطوح عايقي خارجي نقش داردكاهش يافته و از سوي ديگر خاصيت تبادل حرارت بين دستگاهها و محيط اطراف كاهش مي يابد. اين پارامتر به شرح زير گروه بندي شده است :
درجه حرارت حداقل محيط 
براي كاركرد مناسب تجهيزات و قسمتهاي وابسته در شرايط مزبور نقش دارد . 
به شرح زير :
– گروه   Aمناطقي كه درجه حرارت حداقل محيط آنها از۰ ۲۰-سانتيگراد كمتر نمي شود. معادل ۲۰- درجه سانتيگراد ( شرايط نرمال )
– گروه B   مناطقي كه درجه حرارت حداقل محيط آنها بين ۲۰- تا ۳۰- درجه سانتيگراد معادل ۰c30-
– گروه C   مناطقي كه درجه حرارت حداقل محيط آنها از ۰ ۳۰- نيز كمتر مي باشد معادل
۰c40-
۴- سرعت باد :
سرعت بادهاي كوتاه مدت ( Gout wind) با احتمال ۲% و در ارتفاع ۱۰ متر و با دوره زماني ۵ ثانيه درطراحي پستها از نقطه نظر نيروهاي مكانيكي وارده به تجهيزات و سازه ها و … در نظر گرفته مي شود طبق بررسي هاي انجام شده اين سرعت در اكثر نقاط كشور معادل ۴۰ متر در ثانيه بصورت استاندارد بايستي در نظر گرفته شده و در مناطق ساحلي خليج فارس ۴۵ متر در ثانيه است به شرح زير دسته بندي شده است :
– گروه A   سرعتهاي زير ۳۰ متر در ثانيه 
– گروه B   سرعتهاي بين ۳۰ تا ۴۰ متر در ثانيه 
– گروه C   سرعتهاي بیشتر از ۴۰ متر در ثانيه 
۵- رطوبت نسبي :
گروه A   رطوبتهاي زير ۵۰% 
گروه B   رطوبتهاي بين ۵۰ تا ۷۵ % 
گروه C   رطوبتهاي بيش از ۷۵ %
۶- زلزله 
اين موضوع تحت بررسي بوده است.
۷- ضخامت يخ 
مقدار يخ بر روي سيمها و تجهيزات در محاسبات و طراحي استقامت مكانيكي پايه ها و محاسبات كششي در سيمها نقش اساسي دارد . بر اساس مطالعات صورت گرفته براي خطوط انتقال ضخامت يخ ۲ سانتيمتر در اكثر نقاط ايران متداول است ولي در نواحي حاشيه خليج فارس در نظر گرفتن ضخامت يخ ضرورتي ندارد . در نواحي درياي خزر و كوهستاني سرد نيز با ارتفاع بيش از ۲۵۰۰ متر اين ضخامت معادل ۴ سانتي متر در حالت بدون باد مد نظر است.
۸- تعداد روزهاي رعد و برق دار :
اين پارامتر نيز در محاسبات هماهنگي عايقي و سيم محافظت از صاعقه نقش دارد كه متاسفانه آمار دقيقي در مورد نقاط مختلف وجود ندارد و تنها مرجع مناسب منحني هاي ايزو كروفيك تقريبي است . كه توسط دانشگاه امير كبير و سازمان هواشناسي تهيه گرديده است . لازم به ذكر است كه در نظر گرفتن اين پارامتر در مورد ولتاژهاي بالا بسيار حساس است و براي پستهاي  63/20 چندان مهم نيست .
۹- ميزان آلودگي
مقدار آلودگي هوا در تعيين سطح ايزولاسيون خارجي و طرح مقره ها نقش عهده دارد و بر اساس استاندارد IEC(71-2)  مناطق بر حسب ميزان آلودگي به چهار گروه مختلف به شرح زير دسته بندي مي شوند.
– مناطق بدون آلودگي
– مناطق با آلودگي سبك 
– مناطق با آلودگي سنگين 
– مناطق با آلودگي خيلي سنگين 
پارامترهاي ديگر :
عمدتاً با اندازه گيري مستقيم از محل پست تعيين مي گردد از قبيل مقاومت مكانيكي خاك و …طراحي پستها از نقطه نظر وظيفه
۱- پستهاي نيروگاهي ( بالا برنده ولتاژ ) : Set   up   Substation
به سمت محدوديتهایي كه در ساخت ژنراتورها از نظر سطح ولتاژ وجود دارد براي انتقال انرژي بصورت زياد به فواصل طولاني مجبوريم در چند مرحله ولتاژ را افزايش دهيم و اين افزايش ولتاژ در پستهاي نيروگاهي صورت مي گيرد.
۲- پستهاي توزيع : Distribution   Substation 
هر چه به مراكز مصرف نزديكتر شويم بايستي سطح ولتاژ را كاهش دهيم . كاهش ولتاژ در قدرتهاي پايين از ولتاژ بالا به پايين اقتصادي نيست و بايستي اين كاهش ولتاژ در چندين مرحله انجام پذيرد.
۳- پستهاي كليدزني:
پستهايي كه در آنها تبديل ولتاژ انجام نگرفته بلكه فقط كارشان ارتباط خطوط مختلف شبكه به يكديگر است . و ممكن است پست كليد زني همراه پستهاي توزيع نيز باشد.
((پستها از نظر استقرار فيزيكي ))
۱- پستهاي باز ( بيروني ) Outdoor: تمامي تجهيزات در هواي آزاد نصب شده و تحت تاثير شرايط جوي اند.
۲- پستهاي بسته دروني  Indoor : پستهايي كه تمام تجهيزات بجز ترانس در يك محيط بسته قرار گرفته و تحت تاثير شرايط جوي نيستند.
پستهاي باز خود بر چند نوع مي باشند:
۱- معمولي Conventional : تمامي تجهيزات در هواي آزاد است و عايق بين فازها و فاز با زمين هوا بوده و تحت تاثير شرايط جوي هستند و اين پستها در جاهايي كه زمين ارزش ندارد و آلودگي كم است .در ولتاژهاي بالا اقتصادي است .
اکثر پستهاي ۶۳/۲۰kv از اين نوع طراحي بهره گرفته اند.
مزايا :
۱- در مقايسه با پستهاي GIS از سهولت و سادگي بيشتري در نصب و راه اندازي بهره برداري , نگهداري و تعميرات برخوردارند.
۲- هزينه سرمايه گذاري براي اين نوع پستها در صورت عدم وجود آلودگي در محيط نسبت به پستهاي GIS كمتر است ( حدوداً ۴۰% بدون توجه به قيمت زمين ) 
۳- براي ساخت قسمتي از تجهيزات اين نوع پستها در ايران پيش بيني هايي صورت گرفته كه در صورت تحقق آن در طرف هزينه هاي ارزي اين نوع پستها صرفه جويي خواهد شد.
ب – معايب
۱- اين نوع پستها به فضاي بيشتري براي سو يچگير نياز دارند . در نتيجه براي پستهاي با محدوديت وسعت زمين مناسب نمي باشد.
۲- در صورت وجود آلودگي در محيط ( رطوبت , املاح طبيعي و مصنوعي , گرد و غبار , برف,  باران و …) در طراحي اين نوع پستها مي بايست ملاحظات مربوط به فاصله خزشي در نظر گرفته شودو باعث افزايش قيمت تجهيزات پست مي گردد. علاوه بر اين بهره برداري در محيط هاي آلوده با مشكلاتي از نظر جريانهاي خزشي , جرقه و اتصال كوتاه روي مفره ها روبرو مي باشند و به تعميرات و نگهداري دوره اي بيشتري نسبت به پستهاي GIS احتياج دارند.
۳- پستهاي گازي ( GIS)  ( Gas  Insulated  Substation)
در اين نوع پستها تمامي تجهيزات در داخل يك محفظه فلزي كه پر از گاز SF6 است و اين محفظه فلزي هم پتانسيل با زمين است.
گاز SF6 گازي است كه خاصيت عايقي بيشتر از هوا دارد و در فشارهاي بالاتر از اين اختلاف بيشتر مي شود . استفاده از اين پستها ابعاد اين پست را ۱۰ برابر كاهش مي دهد و در مناطقي كه زمين ارزشمند است و آلودگي بيشتر است ، از اين پستها استفاده مي شود.
۴- پستهاي هوايي ( Pole  Mounted  Substaion)
در ولتاژهاي ۲۰Kv به پايين و در قدرتهاي ۶۶۰KvA استفاده مي شودكه معمولاً در حومه شهرها , كارخانجات , روستاها و…. روي تير برق نصب مي گردد . و تجهيزات عمده آنها فيوز كات اوت و ترانس است . 
دياگرام تك خطي 
دياگرام تك خطي عبارت است از نقشه اي كه بصورت تك خطي ( تك فاز ) وبا استفاده از علائم استاندارد تجهيزات فشار قوي هر فيدر پست و ارتباطات و اتصالات آنها را به يكديگر , باس بارها، ديگر فيدرها و تجهيزات كمكي نشان مي دهد. به عبارت ديگر اين دياگرام منعكس كننده نحوه شين بندي، نوع و ارتباط تجهيزات مختلف هر فيدر نسبت به يكديگر و ديگر فيدرها و تجهيزات كمكي نظير كليدهاي كوپلاژ، سكسيونرهاي باس بار , باسبارهاي كمكي و غيره كه ممكن است در طرح پيش بيني شده باشند، مي باشند . اين دياگرام بدون اندازه گذاري و مقياس مي باشدو در تهيه آن سعي مي شود كه با نقشه لي اوت به جهات جغرافيايي و طرز استقرار فيزيكي تجهيزات هماهنگی مي باشد چه در اين صورت نقشه  گويا تر و موجب سهولت در كارهاي عملياتي وبهره برداري خواهد گرديد . بطور كلي يك نقشه تك خطي منعكس كننده اطلاعات زير است :
۱- نوع شينه بندي
۲- مقدار و نوع فيدرها در سطوح مختلف ولتاژ
۳- تجهيزات هر فيدر , طرز اتصال آنها به يكديگر , باس بارها و تجهيزات كمكي 
۴- ترانسفور ماتورهاي قدرت , وسايل جبران كننده و ترانسفورماتورهاي زمين
۵- نحوه زمين شدن نوترال ( مستقيم , با استفاده ار رزیستور و غيره )
۶- وضعيت و موقعيت توسعه هاي آتي
۷- اطلاعات و مشخصات فني اصلي هر يك از تجهيزات 
در دياگرام خطي جهت نشان دادن تجهيزات از علائم استاندارد توصيه شده در استاندارهاي بين المللي (IEC117) و يا بعضاً از علائم خاصي كه تعريف شده و در كنار نقشه نهائي داده مي شوند استفاده مي گردد.   
۱-۴-۱شرح دياگرام تك خطي پست اين پست داراي دو سويچگیر ۶۳kv به نامهاي زياران و قزوين بوده و نيز هر دو مشابه هم مي باشد سويچگیر زياران داراي تجهيزات زير مي باشد.
۱- V608LA : برقگير اول خط 
۲- V608PT : ترانس ولتاژ 
۳- V6089 : سكسيونر ارت خط زياران 
۴- V6083 : سكسيو نر بي خط زياران 
۵- V608CT : ترانس جريان بي خط زياران 
۶- V6082 : بريكر بی خط زياران 
۷- V6081 : سكسيونر قبل از باسبار زياران 
۸- ۶۲BUS : باسبار مربوط به زياران
۹- ۶۴۲۱ : سكسيو نر بي ترانس دو 
۱۰- ۶۴۲۲ : بريكر ترانس دو 
۱۱T2CT2: ترانس جريان مربوط به T2
۱۲-LA2 T2 : برقگير مربوط به ترانس دو 
۱۳- T2 : ترانس دو ۳۰MvA اوليه زمين شده
تجهيزات سويچگیر ۲۰Kv طرف T2
۱- T2LA1 : برقگير طرف۲۰Kv ترانس دو 
۲- GT2 : ترانس نوترال طرف ۲۰Kv با سيم پيچي زيگزاگ زمين شده 
۳- GT2CT1 , GT2CT2 و  : GT2CT3 ترانسهاي اندازه گيري جريان مربوط به ترانس نوترال 
۴- SS2 : ترانس تغذيه مصرف داخلي پست ۲۰Kv/400v
۵- T2Ca : كابل زميني ۲۰Kv
۶-T2CT1 : ترانس جريان  20Kv مربوط به فيدر ورودي ۲۰Kv ترانس دو 
 7- T2 PT: ترانس ولتاژ مربوط به فيدر ورودي ۲۰Kv ترانس دو 
۸- ۴۴۲۹ : سكسيو نر ارت فيدر ورودي ۲۰Kv ترانس دو 
۹- ۴۴۲CT : ترانس جريان فيدر ۲۰Kv  T2 ترانس دو 
۱۰- ۴۴۲۲ : بريكر و فيدر كشويي
تجهيزات فيدر هاي خروجي ۲۰Kv چون همگي مشابه هم مي باشند به توضيح تجهيزات مربوط به يكي از فيدرهاي خروجي اكتفا مي كنيم . مشتمل است بر :
۱- V4212 : ديژنكتور ۲۰Kv
۲- V421PT : ترانس ولتاژ 
۳- V421CT : ترانس جريان 
۴- V419 : سكسيونر زمين به طرف خروجي 
۵- V421 : خروجي خط
۴۲BUS و ۴۱BUS شينه هاي مربوط به ۲۰Kv مي باشند از دو ورودي T1 و T2 تغذيه مي شوند و توسط سكسيونر ( كوپلاژ ) جدا كننده V4811 و ديژنكتور V4812 در ارتباطند .شينه ۶۳Kv نيز از نوع ساده بوده با سكسيونر جداكننده (V6810 )
با توجه به دياگرام تك خطي، اين پست فاقد جبران ساز اكتيو و راكتيو مي باشد .
علائم اختصاري به كار رفته در اين نقشه عبارتند از :
V.T:VOLTAG     TRANSFORMER                T:Transformer
P.T:POTANTIAL   TRANSFORMER                Ca:CABLE
C.T:CAPACITOR  TRANSFORMER       LA:LIGHTNING                                                                                                              ARRESTER
 ( ترانس مصرف داخلي )     S.S:STATION  SERVICE  TRANSFORMER
(( كد گذاري تجهيزات ))
(( كد گذاري خط ))
طبق تعرفه وزارت نيرو جهت شناسائي و نام گذاري هر خط ، علامت شناسايي هر دو ايستگاه را نوشته و دنبال آن سه رقم اضافه مي شود . رقم اول از سمت چپ بعد از حروف , نشانه ولتاژ خط و دو رقم بعدي شماره خط را مشخص مي نمايد .
ارقام زير كد نوع ولتاژ ايستگاهها و تجهيزات و خطوط را نشان مي دهد . كه در كد گذاري تجهيزات اولين رقم بعد از حروف است . 
      كد                                  نوع ولتاژ (KV )
    0 0.6 KV               پايين تر و نقاط صفر تجهيزات و اتصالات زمين 
    1                   1-3.3 KV
    2                    3.3 – 6.6 KV
    3                    6.6 – 15
    4                    15 – 20
    5                    20 – 33
    6                    33 – 66
   7                     66 – 132
   8                     132 – 230
   9                     230 -400 و بالاتر

(( كدگذاري مربوط به شين (BUS BAR) ))
شين ها بوسيله يك حرف و يك عدد دو رقمي مشخص مي شوند . حرف اول نام ايستگاه در ابتدا نوشته مي شود . رقم اول از سمت چپ بيانگر ولتاژ و رقم دوم شماره شين مي باشد.
(( كد گذاري كليد هاي فشار قوي ))
جهت كد گذاري كليد هاي فشار قوي از يك حرف و چهار عدد استفاده مي شود .از چپ بعد از حرف اختصاري ايستگاه , رقم اول ولتاژ كليد , رقم دوم و سوم بطور مشترك نوع تجهيزات و شماره آن و رقم چهارم نوع قطع كننده را مشخص مي كند .

عتیقه زیرخاکی گنج