گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 137 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در سيستمهاي قدرت و شبكه‌هاي انتقال و توزيع انرژي الكتريكي، تك‌تك تجهيزات نقش اساسي دارند و بروز هرگونه عيبي در آنها، ايجاد اختلال در شبكه، اتصال كوتاه و قطع برق را به همراه دارد. خاموشي و جايگزيني تجهيزات معيوب هزينه‌هاي هنگفتي را به شبكه تحميل مي‌نمايد. لذا بررسي و تحليل بروز عيب در تجهيزات از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد و در صورت شناخت اين عيوب و سعي در جلوگيري از بروز آنها از هدر رفتن سرمايه اقتصادي كشور جلوگيري به عمل مي‌آيد. 
برقگيرها از جمله تجهيزاتي هستند كه جهت محدود كردن اضافه ولتاژهاي گذرا ( صاعقه و كليد‌زني) در شبكه‌هاي انتقال و توزيع به كار مي‌روند. برقگيرها ضمن اينكه حفاظت تجهيزات در مقابل اضافه ولتاژهاي گذرا را بر عهده دارند، بايد در مقابل اضافه ولتاژهاي موقتي از خود واكنشي نشان ندهند و همچنين با توجه به شرايط محيطي منطقه مورد بهره‌برداري ، نظير رطوبت و آلودگي، عملكرد صحيح و قابل قبولي را ارائه دهند.
در سيستمهاي قدرت و شبكه‌هاي انتقال و توزيع انرژي الكتريكي، تك‌تك تجهيزات نقش اساسي دارند و بروز هرگونه عيبي در آنها، ايجاد اختلال در شبكه، اتصال كوتاه و قطع برق را به همراه دارد. خاموشي و جايگزيني تجهيزات معيوب هزينه‌هاي هنگفتي را به شبكه تحميل مي‌نمايد. لذا بررسي و تحليل بروز عيب در تجهيزات از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد و در صورت شناخت اين عيوب و سعي در جلوگيري از بروز آنها از هدر رفتن سرمايه اقتصادي كشور جلوگيري به عمل مي‌آيد. 
برقگيرها از جمله تجهيزاتي هستند كه جهت محدود كردن اضافه ولتاژهاي گذرا ( صاعقه و كليد‌زني) در شبكه‌هاي انتقال و توزيع به كار مي‌روند. برقگيرها ضمن اينكه حفاظت تجهيزات در مقابل اضافه ولتاژهاي گذرا را بر عهده دارند، بايد در مقابل اضافه ولتاژهاي موقتي از خود واكنشي نشان ندهند و همچنين با توجه به شرايط محيطي منطقه مورد بهره‌برداري ، نظير رطوبت و آلودگي، عملكرد صحيح و قابل قبولي را ارائه دهند. 
بر طبق گزارشهاي رسيده از تخريب برقگيرهاي پست ۲۳۰/۴۰۰ كيلوولت شهيد کشوری کرمانشاه و به منظور بررسي علل اين حوادث اين پروژه را به انجام رسيد. 
در اين پروژه ابتدا به بررسي انواع اضافه ولتاژهاي محتمل در شبكه‌هاي قدرت پرداخته مي‌شود، سپس برقگيرها به عنوان يكي از تجهيزات مهم براي محدود كردن اين اضافه ولتاژها معرفي شده و چگونگي طراحي و تعيين پارامترها و مشخصات برقگير جهت حفاظت مناسب از شبكه مورد بحث قرار مي‌گيرد. در فصل چهارم عوامل كلي كه سبب اختلال در عملگرد برقگير مي‌شوند مورد بررسي قرار مي‌گيرند. در فصل پنجم با استفاده از نرم‌افزار EMTP كه قادر است حالات گذرا را بطور دقيق در شبكه آناليز نمايد شبكه مورد نظر شبيه‌سازي شده و شكل موج اضافه ولتاژهاي توليد شده در شبكه در زمان وقوع حادثه محاسبه و ترسيم شده است. 
با بررسي نتايج بدست آمده و مقايسه شكل موج اضافه ولتاژهاي توليد شده با شكل موج اضافه ولتاژهاي فروزرونانسي،  وقوع پديده فرورزونانسي در پست شهيد کشوری کرمانشاه كاملاً مشهود است و اضافه ولتاژهاي ناشي از اين پديده سبب تخريب برقگيرهاي اين پست گرديده است. در پايان نيز پيشنهاداتي جهت جلوگيري از بروز مجدد چنين حوادثي در پست مذكور ارائه شده است. 
سطح ايزولاسيون به عنوان يكي از پارامترهاي مهم در طراحي شبكه مطرح مي‌باشد و ارتباط مستقيمي با اضافه ولتاژهاي موجود در شبكه دارد. 
افزايش ولتاژ از مقدار نامي خود، به اضافه ولتاژ در شبكه موسوم مي‌باشد. از آنجائيكه ظهور اضافه ولتاژ در شبكه اجتناب‌ناپذير است، لذا احتمال بروز قوس در ايزولاسيون و ماده ايزوله در شبكه همراه وجود دارد. 
كاهش درصد بروز قوس‌ها و اتصالي‌ها مستلزم شناخت كامل اضافه ولتاژها، انواع مختلف آنها، شرايط ايجاد و پديد آمدن آنها و همچنين نحوه تاثير آنها در ايزولاسيون شبكه مي‌باشد و در صورت برخورداري از چنين شناختي، انتخاب مشخصات مناسب شبكه و تجهيزات موجود در آن امكان‌ پذير مي‌گردد. 

۲-۲- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه:
كليه اضافه ولتاژهاي ظاهر شده در شبكه بر حسب شكل و يا منبع بروز خود، تقسيم‌بندي مي‌شوند. كه مي‌توان آنها را به شرح زير تقسيم‌بندي نمود: 
۲-۲-۱- اضافه ولتاژهاي صاعقه۱
۲-۲-۲- اضافه ولتاژهاي كليدزني۲
۲-۲-۳- اضافه ولتاژهاي موقتي۱
كه با توجه به عامل بوجود آورنده نيز به دو دسته داخلي۲ و خارجي۳ تقسيم مي‌شوند. 
بر اساس اين تقسيم‌بندي اضافه ولتاژ ناشي از صاعقه به اضافه ولتاژ خارجي و دو نوع ديگر به اضافه ولتاژهاي داخلي موسوم مي‌باشد. 

۲-۲-۱- اضافه ولتاژ‌هاي صاعقه
در پي تخليه جوي الكتريكي بر قسمتهاي مختلف شبكه، بارهاي الكتريكي انباشته در ابرها و فصل از طريق كانال يونيزه تشكيل شده در فضا بصورت قوس مرئي رعد و برق در قسمتهاي مختلف شبكه تخليه گشته ، اصطلاحاً به تخلية جوي الكتريكي موسوم مي‌باشد. تخليه بارهاي الكتريكي جوي، موجبات افزايش ولتاژ را به طور لحظه‌اي در محل تخليه فراهم ساخته، ولتاژ موجي با سرعت نور در طول هادي‌هاي فاز منتشر مي‌شود و اضافه ولتاژهاي تخليه جوي را در شبكه پديد مي‌آورد. 
  • بازدید : 152 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

محاسن برنامه‌هاي خصوصي سازي همانا ايجاد جو مثبت اجتماعي ، جلب اعتماد و توجه بخش وسيعي از نيروهاي فعال در جامعه است و همان گونه كه تأمين امنيت ملي و رفاه عمومي ضامن حمايت كامل مردم از دولت مي‌باشد ، اعتراف بدين امر كه بخش ضروري به نظر مي‌رسد  اكنون نظريه خصوصي سازي به مفهوم واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به مكانيزم بازار در بسايري از كشورهاي جهان  مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امري براي حذف آثار سوء دخالت بيش از حد دولت در امور اقتصادي مطرح شده است و به عنوان شيوه‌هاي بارزي نيل به توسعه اقتصايد خصوصاً در كشورهاي جهان سوم پذيرفته شده است 
بررسي و مطالعه تحولات اقتصادي و ابعاد فكري موجود در زمينه‌هاي اقتصادي كه در دوره‌هاي مختلف در جوامع مختلف حاكم بوده فراز و نشيبهاي بسياري را نشان مي‌دهد . و نظريات مكاتب و دانشمندان مختلف را آشكار مي‌سازد و تجربيات كشورهاي پيشرو و توسعه يافته بكارگيري هر كدام از سياستها مي‌تواند راهگشاي مناسبي براي كشورهاي در حال توسعه كنوني باشد . 
حفظ نظم و تأمين امنيت ، وظايف اساسي دولت رد يك جامعه ابتدائي را تشكيل مي‌دهد . اما امروزه علاوه بر آ”ن انتظار فعاليت دولت در زمينه‌هاي متنوعي از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادي وجود دارد  در اين رابطه موضوع تعيين حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآيند توسعه اقتصادي طي دو قرن گذشته از ديدگاههاي مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمايش قرار گرفته است . سرمايه‌داري محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمركز (Centralized economy) دو حد نهائي ديدگاههاي نظري در اين خصوص است .
يكي از مشكلات عمده در روند توسعة اقتصادي كشورهاي جهان سوم گرايش به هر يك از دو حد نهائي دخالت دولت و يا بازار در مؤقعيت‌هاي ويژه بو.ده است . جوامع رد مسير تكامل خويش و به نسبت درجه توسعه اقتصادي و امكانات مادي و انساني هميشه تلاش مي‌كنند تا به سطوح بالاتري از رشد و رفاه دست يابند جوامع رد مسير تكاملي خود نهاد دولت را ايجاد كرده‌اند تا با توجه به اصل اقتصايد در رفتار حداكثر سازي انسان ، دولت بتواند مكانيزمهاي توسعه و رشد را ايجاد و حمايت كند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقيمي با ميزان تأثيرپذيري و تبعيت از تئوريهاي ارائه شده در اين زمينه دارد .
در آواخر قرن نوزدهم ميلادي مكتب اتريش به رهبري كارل منگر (Carl Menger) و توسط كساني چون مي‌سز (Mises) و هايك (Huyek) تكامل مي‌يابد و اقتصاد رقابتي و مبتني بر تصميم‌گيري فردي را اسا ظهور خلاقيتها و پيدايش اختراعات به حساب مي‌آورند و اقتصاد متمركز را بدون انگيزه بي روح و محكوم به فروپاشي اعلام مي‌دارد .
بحران سال ۱۹۲۹ فرصتي براي پيدايش و شكوفائي مكتب كينز در مقابل كلاسيكها و نئوكلاسيكها پيش مي‌آورد و در اين موج فكري ، نظام سرمايه‌داري نه بر لحاظ مسائل ايدئولوژيك و اجتماعي ، بلكه به دليل نقص در عملكرد اصلي‌ترين عنصر نظام سرمايه‌داري يعني مكانيزم قيمتها زير سؤال مي‌رود و دخالت دولت به منظور رفع نقايص بازار و ايجاد تعادل اقتصادي ضروري و مجاز شمرده مي‌شود .
اين مكتب نيز به قول خود آثار عميقي بر سياستهاي اقتصادي در كشورهاي پيشرفته داشته و استراتژيهاي توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه را متحول مي‌سازد .
پس از آن مكتب ساختارگرايان بنيانگذاري مي‌گردد و به اين ترتيب برنامه‌ريزي جامع توسعه اقتصادي رواج مي‌يابد . در اين مسئله شكست بازار به لحاظ اثرات خارجي (Externality) ، اثرات تكميلي (Complementarity) در اثرات تجزيه ناپذيري (Indivisibility) از طرف رزنشتاين رودن
 (Rosenstein-Rodon) مطرح مي‌گردد . و بي كشش بودن عرضه اغلب كالاهاي كشاورزي ، انعطاف ناپذيري ساختاري در كشورهاي در حال توسعه (بويژه در آمريكاي لاتين) توسط نويالا (J.Noyala) و سانكل (Sunkel) و ديگران مطرح مي‌گردد .
در مرحله ديگري و در دوران قبل و بعداز جنگ جهاني دوم موجي از گرايشهاي ملي گرائي و ملي كردن صنايع كشورهاي مختلف را دربر مي‌گيرد كه عكس‌العملي در برابر نقايص بازار و مكانيزم قيمتها و گسترش انحصار و انگيزه‌هاي سياسي و نيز رشد نفوذ و نفوذ مخالفين مكتب سرمايه‌داري بود . آثاري كه اين مرحله و گرايش‌ بيش از حد بسوي برنامه‌هاي جامع توسعه و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادي برجاي گذاشت . و شامل بروكراسي گسترده اداري و اجزاي ، عدم كارآيي بدهيهاي سنگين خارجي ، تورم مستمر و كسر بودجه شديد بود كه باعث عدم استقبال اقتصاددانان و توده مردم از دخالت تصميم‌گيري دولت در امرو اقتصادي گرديد . و گرايش به بسط و توسعه بخش خصوصي بيشتر احساس شد و در اكثر كشورها و با عنايت به بافت اقتصادي و اجتماعي تحركاتي در اين خصوص شروع كردند .
مـوضـوع پـژوهـش 
بررسي تأثير خصوصي سازي نگهداير شبكه كابل و هوائي مركز تلفن شهيد قندي ميانه در كاهش هزينه‌ها و تعديل نيروي انساني شركت مخابرات استان 
بيـان مسئلــه پژوهـش 
در دهه‌هاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ كشورهاي صنعتي با دخالت دولتها دوران با ثباتي توأم با رشد معقولي را طي كردند و دولتها با اجراي سياستهاي خرد و كلان اقتصادي به مؤفقيتهاي نسبي دست يافتند . و بدنبال آن ، مؤفقيتهاي مقطعي اقتصاد برنامه‌اي يا متمركز كشورهاي سوسياليستي با مشاركت فعال دولت در اقتصاد بهايي داده نشود و منجر به متورم شدن اندازه دولتها و بخشهاي دولتي گرديد و اين دخالتها بصورت ملي كردن صنايع مختلف و تشكيل شركتهاي دولتي عينيت پيدا كرد و به حضور و دخالت دولتها مشروعيت بيشتري بخشيد .
پس از چندين دهه كه روند فوق ادامه داشت و بعلت رشد جمعيت و ايجاد نيازهاي متنوع و پيشرفت تكنولوژي دولتها با مشكلات و معضلاتي مانند كسري تراز پرداختها ، بروكراسي شديد ضعف سيستمهاي مديريتي ، ضعيف بودن سيستمهاي ارزيابي و حسابسري ، ازدياد كاركنان روبرو شدند . كه در اوايل دهه ۱۹۸۰ سياستهاي خصوصي سازي (غيرملي كردن) بتدريج در كشورهاي مختلف جهان مورد توجه قرار گرفت . دولتها براي رهايي از مشكلات مالي و معضلات اجتماعي از حالت دخالت به حالت ارشادي تغيير موضع داده و از فعاليتهاي غيرضروري دست كشيده و بيشتر فعاليتهاي غير امنيتي و احساس را به بخش خصوصي واگذار كردند .
در اين راستا در كشور ما اين سياستها بر اساس برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸ پي ريزي و واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي در سالهاي اخير با سرعت نسبتاً كند شروع شده كه پيگيري جدي و نتايج آن در بودجه سال ۱۳۸۱ مشخص مي‌شود .


بطور كلي آنچه كه از مطالعات كتب و تحقيقات و تجربيات مختلف درباره خصوصي سازي استنباط مي‌شود اكثراً مؤيد اين ادعاست كه بيشتر سازمانهايي كه به اجراي اين سياست همت گماردند شاهد كاهش هزينه‌ها ، تعديل نيروي انساني و كاهش حجم و اندازه آن سازمانها گرديده است .
لازم به ذكر است كه براي پياده كردن اين مقوله در جامعه بايستي بسترسازي مناسب به عمل آيد كه به سه عامل مهم فضا سازي و هموار سازي روند خصوصي مختصراً اشاره مي‌شود .
۱- ارزش سازي 
۲- صرفه اقتصادي 
۳- قانون 
در اين پژوهش محقق بدنبال تأثير واگذاري نگهداري شبكه كابل و هوايي به بخش خصوصي دركاهش هزينه‌هاو تعديل نيروي انساني در اداره مخابرات مركز تلفن شهيد قندي ميانه در سال ۱۳۸۰ است . 

اهميت و ضرورت پژوهش
از آنجايي كه خصوصي سازي مسير و روزنه‌ايست براي ورود به فضاي آزاد فعاليت و رقابت و روشي‌است براي پيشرفت و توسعه كشورها و به عنوان پيش نياز ايجاد كننده فضاي مناسب توليد و تجارت مطرح شد .
به همين خاطر كشورها براي حل مشكلات اقتصادي خرد روند خصوصي سازي را از اواخر دهه ۱۹۷۰ بطور جدي شروع كردند و به منظور ايجاد تعادل اقتصادي و رفاه اجتماعي و رفع نقايص بازار عدم تصدي گري دولتها را پذيرفته و شعار توأم با عمل آزاد سازي اقتصاد و خصوصي سازي را در راس برنامه‌هاي توسعه بلند مدت خود قرار دادند . 
كشورها براي پيشرفت و حركت بسوي تعالي و ترقي فضاي توليد و تجارت را همراه با سيستم‌هاي تثبيتي ، رفع كنترلهاي جريان سرمايه ، از ميان برداشتن موانع ارزي ، هموار نمودن صادرات و بهبود مقرارات و سياستهاي خارجي قدمهاي مثبتي برداشته و به نتايج مفيدي هم رسيدند .
بطوريكه باني اصل خصوصي سازي درجهان را مي‌توان كشور انگلستان دانست كه پس از سال ۱۹۷۹ اعمال چنين سياستي را محور سياستهاي اقتصادي خود قرار داد و بدين ترتيب خصوصي سازي سنبل يك حركت واقعي جهاني در اقتصاد شد .( برنامه بودجه ۱۳۶۹، ص ۶)
و اين كشور را مي‌توان پيشقام موج جديد خصوصي سازي در دهه ۱۹۸۰ ناميد يعني زماني كه خانم تاچر در سال ۱۹۷۹ زمام امور را بدست گرفت حدود ۵/۱۱% از توليد ناخالص داخلي اين كشور مربوط به كشورهاي دولتي بود و در زمان سومين پيروزي وي در سال ۱۹۸۷ اين رقم به ۵/۷ % كاهش يافته و رد اين دو دهه مي‌توان گفت كه اين كشور اغلب شركتهاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار كرد (متوسلي ۱۳۷۳ ، ص ۲۳۳) .
و كشورهاي جهان سوم هم با تأسي از كشورهاي پيشرفته با شيفتگي خاصي اين سياستها را دنبال مي‌كنند .
و در اين راستا و به تبعيت از سياستهاي فوق يكي از اهداف اقتصادي كشور جمهوري اسلامي ايران در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كه از سال ۱۳۶۸ در سرلوحه دولت‌مردان براي كاستن حجم فعاليتهاي اجرائي دولت و كوچك نمودن اندازه آن و اهميت بخشيدن به بخش كنترلي و نظارتي قرار گرفته است و رد جهت نيل به اين اهداف سياستهاي مختلفي اتخاذ گرديده كه از آنجمله مي‌توان به سياست واگذري شركتهاي دولتي و (ملي‌شده) به مردم يعني همان خصوصي سازي است اشاره كرد .
لذا ضرورت بررسي سياست خصوصي سازي در اين برهه از زمان در كشور داراي اهميت است تا نتايج حاصل از اثرات منفي و مثبت آنرا به اطلاع خط مشي گذاران كشور جهت اتخاذ تصميم براي ادامه روند يا اصلاح و تعديل و حتي توقف عمليات رسانده شود . و با عنايت به اينكه ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات يك صنعت بنيادي و زيربنايي بوده و نيز محور توسعه لقب گرفته است نقش اساسي در تحقق برنامه‌هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي هر كشور از جمله كشور ما دارد . و مسلماً در اين صنعت كه تأثير وافري در رشد همه جانبه دارد از اهميت بيشتري برخوردار است .

اهداف پژوهش
با توجه به اينكه شناخت مسائل و كمبودها و مشكلات و شناسائي نقاط قوت و ضعف برنامه‌هاي اجرا شده مي‌تواند از بروز مشكلات بعدي جلوگيري و دورنماي آينده را ترسيم نمايد لذا اين پژوهش برآن است كه نتايج حاصل از واگذاري نگهداري شبكه كابل و هوائي اين شهرستان را با استفاده از مقايسه عملكرد هر دو بخش ( خصوصي و دولتي ) جهت اتخاذ تصميمات بهينه در اختيار مديران شركت مخابرات قرار دهد .

پرسشهاي پژوهش 
الف) پرسشهاي اصلي :
آيا واگذاري شبكه كابل و هوائي مركز تلفن شهيد قندي ميانه در كاهش هزينه‌هاي شركت مخابرات مؤثر بوده است ؟
ب)پرسشهاي فرعي :
۱- آيا واگذاري شبكه كابل هوائي مركز تلفن شهيد قندي ميانه در كاهش هزينه‌هاي پرسنلي مؤثر بوده است ؟
۲- آيا واگذاري شبكه كابل هوائي مركز تلفن شهيد قندي ميانه باعث تعديل نيروي انساني شده است ؟
۳- آيا واگذاري شبكه كابل هوائي مركز تلفن شهيد قندي ميانه  در كاهش هزينه‌هاي وسائط نقليه مؤثر بوده است ؟

تعريف واژه‌هاي پژوهش 
هزينه‌هاي مستمر پرسنلي 
به هزينه‌هاي گفته مي‌شود كه طبق قوانين مصوب هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت در احكام كارگزيني قيد گرديده و شركت مخابرات با عنايت به آن به كاركنان خود اقدام مي‌نمايد .
هزينه‌هاي غير مستمر پرسنلي 
شامل آن بخش از هزينه‌هاي پرسنلي مي‌شود كه شركت مخابرات جهت نگهداري نيروهاي متخصص و ايجاد انگيزه بيشتر در كاركنان خود براساس مصوبات مجمع عمومي صاحبان سهام شركت به پرسنل پرداخت مي‌گردد .
شبكه هوائي 
تجهيزات مخابراتي هستند كه از پست شروع و به منزل مشترك تلفن ختم مي‌شود .
شبكه كابل  
تجهيزاتي هستند كه جهت ارتباط خطوط تلفن از مركز به كافو و پست بكار گرفته مي‌شود و به دو صورت هوائي و زيرزميني مورد استفاده قرار مي‌گيرد .
پست 
جعبه‌ايست فلزي كه در محلات و اماكن مختلف جهت توزيع شماره به مشتركين مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه داراي ظريفتهاي متفاوتي هستند . 
  • بازدید : 102 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

تفكر ايجاد پست را از وقتي مي توان جستجو كرد كه بشر، خود را نيازمند مساعدت همنوعان ديد و«زندگي اجتماعي» را بنيان نهاد. به اين ترتيب با رشد و توسعه جوامع شكل، نوع و حجم روابط بين انسانها تغيير يافته و «نياز»هاي جديد بوجود آمده، آدميان را به سمت اختراع و ابداع صنايع، تجهيزات و حتي آداب، رسوم و مقررات گوناگون سوق داد. از جمله نيازهاي اساسي جوامع بشري چه در بين تك تك افراد، چه در سطح گسترده تر در بين جامعه هاي مختلف«ارتباط» است. اين ارتباط هم بعد معنوي و نيازهاي روحي افراد را شامل مي شود هم در مناسبات مادي و مبادلات مختلف بين انسانها خود را نشان مي دهد.
نخستين مسئله در روابط بين انسان ها وقتي پيدا شد كه موضوع بوجود آمدن فاصله و ارتباطات غيرحضوري مطرح گرديد. اين گونه بود كه بشر براي تماس و طلب درخواست از ديگران به«پيام» متوسل شد. در زبان فارسي آورنده ي پيام شفاهي را«پيام رسان» و حامل پيام كتبي را«پيك» مي گويند. فرستادن پيك و پيام از نقطه اي به نقطه ديگر تاريخي چند هزار ساله دارد. در ايران نيز سابقه پيك و چاپار۲ به زمان حكومت هخامنشيان باز 
مي گردد و از آن زمان به تناسب حكومت ها و دولت هاي وقت، دستخوش تغييرات بسياري شده است.
«اميركبير» صدر اعظم مقتدر ناصرالدين شاه، پست نوين ايران را در بيش از يكصد و پنجاه سال پيش پايه گذاري كرد. با فرا رسيدن زماني كه به انقلاب اطلاعات و ارتباطات در جهان مشهور است و گسترش روابط و مناسبات بين المللي«صنعت پست» هم وارد 
مرحله اي جديد شد. اين موضوع به صورت يك نياز عمده، كشورهاي جهان را وادار كرد تا از مشاوران و مستشاران كشورهايي كه در حوزه ي خدمات پستي تجربه و دانش بسياري اندوخته بودند، براي ساماندهي و ساختارمند نمودن پست كمك بگيرند، ايران نيز از اين قاعده مستثني نبود و تقريبا از ابتداي تشكيل«اتحاديه پستي جهاني» درصدد ارائه خدماتي كه تامين كننده ي نيازهاي داخلي و مناسبات خارجي بود، برآمد.
تجربه طولاني، درك و شناخت روز افزون از خدمات پستي، نياز جامعه جهت استفاده عموم مردم از خدمات پستي در ارتباطات داخلي و خارجي، گستردگي سازمان، اعمال سياست جامع در زمينه برنامه ريزي، تاسيس، تجهيز، گسترش و بهره برداري از واحدهاي پستي و همچنين تامين و تعميم خدمات پستي در سراسر كشور هماهنگ با آخرين پيشرفت هاي تجربي و فناوري ارتباطي، لزوم استقلال پست به عنوان يك شركت دولتي را ايجاب كرده و اين امر در سال ۱۳۶۷ به وقوع پيوست. پس از آن خدمات پستي در قالب ساختار سازماني شركت پست جمهوري اسلامي ايران در سراسر كشور و در همه آحاد ارائه شده و مي شود.

ساختار پست ايران
همچنانكه در تاريخچه مطرح گرديد، پست در ايران از سال ۱۳۶۷ به شكل يك شركت درآمد. ساختار سازماني شركت پست دولتي ايران متاثر از قوانين و مقررات دولتي است. اين مقررات معمولا براي همه سازمان ها و شركت هاي دولتي يكسان است. در راس هرم شركت پست مجمع عمومي قرار دارد. مجمع عمومي مركب از نمايندگان صاحب سهام دولت بوده و شامل وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزير امور اقتصادي و داراي سه نفر حسابرس(بازرس) خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي، براي مدت يكسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها نيز بلامانع است. هيات مديره شركت از يك نفر رئيس كه سمت مدير عامل را نيز خواهد داشت و چهار عضو اصلي و دو عضو علي البدل تشكيل مي گردد. اعضاء و رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات(رئيس مجمع عمومي) براي مدت دو سال انتخاب و منصوب هستند و انتخاب مجدد آنها نيز بلامانع خواهد بود. غير از هسته مركزي گزينش و واحد حراست كه در كليه سازمان هاي دولتي وظيفه يكساني دارند در حوزه مديرعامل چهار واحد سازماني ديگر شامل دفتر مديرعامل، دفتر روابط عمومي، دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات و دفتر امور پست بين الملل وجود دارد. ساختار سازماني شركت پست از نوع وظيفه اي بوده و در سه شاخه معاونت، سازماندهي شده است. حوزه هاي معاونت مالي و اداري، برنامه ريزي و توسعه و معاونت فني مسئوليت اداره ستادي اين شركت را عهده دار هستند.
براساس آخرين بازنگري در ساختار سازماني شركت در سال ۱۳۷۹ هر شاخه معاونت از پنج اداره كل با وظايف مجزا تشكيل شده است. آخرين سطح از ساختار را واحدهاي اجرايي شركت تشكيل مي دهند كه شامل ادارات كل پست در ۳۰ استان كشور مي باشد و پشتيباني ستادي در آنها به صورت متمركز انجام مي گيرد. نمودار سازماني شركت پست جمهوري اسلامي ايران مطابق شكل زير مي باشد.
نحوه تكميل دفتر درآمد
همچنانكه گفته شد يكي از مسئوليت هاي اصلي واحدهاي قبول ثبت ترافيك و درآمدي است كه در طول روز كسب شده است. براي اين منظور مسئول مربوطه در پايان هر روز كاري نسبت به جمع آوري حساب هاي مربوط به درآمد و ترافيك هر واحد، از تك تك متصديان قبول اقدام و عمليات ثبت در دفتر درآمد را انجام مي دهد.۱ صفحات دفتر درآمد براي هر ماه متشكل از جدولي با ۳۶ رديف و بيش از ۷۰ ستون است. رديف اول و دوم جدول را عناوين سرويس ها تشكيل مي دهد. ۳۱ رديف براي ثبت در حساب هاي روزانه هر ماه پيش بيني شده است. پس از ۱۵ رديف اول يك رديف براي جمع حساب هاي نيمه دوم تعبيه شده و در نهايت يك رديف براي جمع كلي درآمد و ترافيك ماهانه در هر سرويس است. تعدادي از ستون ها به درآمدهاي كسب شده از تمبر، نقش تمبر و… اختصاص دارد و ستون هاي ديگر جدول، خودداري دو زير ستون«تعداد» كه معرف ترافيك است و«درآمد» مي باشد. عناوين هر ستون نيز همچنانكه گفته شد شامل سرويس هاي مختلف مي باشد، چند ستون بدون نام نيز براي سرويس هاي جديدي كه ممكن است بصورت دائمي يا موقت ارائه شود، در نظر گرفته شده است. ستون هاي آخر نيز به جمع روزانه كل درآمدها اختصاص دارد.
به اين ترتيب در دفتر درآمد، هم آمار درآمد روزانه بصورت كلي ثبت مي گردد، هم به تفكيك هر سرويس آمار درآمد و ترافيك درج مي شود به طوري كه در پايان هر ماه جمع تفكيكي عملكرد هر سرويس قابل دسترسي باشد.
به اين ترتيب دفتر درآمد ضمن ايجاد يك سند نظام مند از عملكرد هر واحد قبول، قابليت حسابرسي واحدهاي قبول در زمان هاي مختلف توسط بازرسان و حسابرسان را افزايش داده و فعاليت هاي مالي را به ترتيب وقوع ثبت و در دسترس قرار مي دهد. دفتر درآمد به ترتيب ماهانه تنظيم شده و مندرجات آن نبايد داراي اشتباه و قلم خوردگي باشد. تصوير منتخبي از صفحات اين دفتر در صفحه بعد آمده است
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن -خرید اینترنتی تحقیق انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن -دانلود رایگان پایان نامه انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن -دانلود رایگان مقاله انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن 

این فایل در ۱۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
تعاريف و اصول كار ترانسفورماتور
ترانسفورماتور وسيله اي است كه انرژي الكتريكي را در يك سيستم جريان متناوب از يك مدار به مدار ديگر انتقال مي دهد و مي تواند ولتاژ زياد و بلعكس تبديل نمايد . ترانسفورماتور امروز يكي از وسايل لازم و حياتي در سيستم هاي الكتريكي و همچنين سيستم هاي تبديل انرژي مي باشد و از دو بخش اصلي زير تشكيل مي گردد :
هسته كه از ورقه هاي نازك فولادي ساخته مي شود .
دو يا چند سيم پيچ كه در ترانسفورماتور هاي معمولي با هم رابطه مغناطيسي و در اتوترانسفورماتورها ديگر رابطه الكتريكي و مغناطيسي دارند .
 آن بخش از سيم پيچ كه از مدار الكتريكي انرژي مي گيرد سيم پيچ اوليه بخش ديگر كه از آن انرژي گرفته مي شود سيم پيچ ثانويه ناميده مي شود . سيم پيچ متصل به مدار با ولتاژ زياد به سيم پيچ فشار قوي (H.W.) و سيم پيچي كه به مدار با ولتاژ كم اتصال مي يابد به سيم پيچ فشار ضعيف (L.V) معروف است .
ترانسفورماتورهاي كه ولتاژ سيم پيچ ثانويه از ولتاژ اوليه آن كمتر باشد ترانسفورماتور كاهنده و آنكه ولتاژ ثانويه اش از ولتاژ اوليه بيشتر باشد ترانسفورماتور افزاينده ناميده مي شود .
اگر يكي از دو سيم پيچ ترانسفورماتور مثلاً اوليه را به منبع ولتاژ متناوب وصل كنيم فوران (فلوي ) متناوبي توليد خواهد شد كه دامنه اش نسبت مستقيم با ولتاژ دو سر سيم پيچ اوليه و شماره دورهاي اوليه دارد .
فوران توليد شده ي سيم پيچ ثانويه را نيز دور يمزند و ولتاژي در آن القاء    مي نمايد كه مقدار آن به شماره دوره هاي سيم پيچ ثانويه بستگي دارد . واضح است كه ترانسفورماتور ها فقط با وجود فوران هاي متقابل كه هر دو سيم پيچ را دور      مي زنند كار مي كنند .
لازم به تذكر است كه اين فوران ها (فلوها) از مواد فرو مغناطيسي (پرمابيليته) زياد به مراتب بهتر از ساير موارد عبور مينمايند و از اينروست كه هسته ترانسفورماتورها از آهن (فورمغناطيس ) مي باشد . براي جلوگيري از اثر تخريبي هوا و بهبود شرايط خنك شدن ترانسفورماتورهاي با قدرت زياد ، معمولاً هسته و سيم پيچ هاي آنها را در مخزن پر از روغن قرار مي دهند كه اين نوع ترانسفورماتور را روغني مي نامند و آنهايي كه توسط هوا خنك مي شوند به ترانسفورماتورهاي خشك معروفند.

۲- انواع كاربري ترانسفورماتورها
ترانسفورماتورهاي قدرت براي انتقال و توزيع انرژي الكتريسيته 
ترانسفورماتورهاي قدرت كه براي مقاصد خاص مثل كوره ها
۳-يكسو كننده ها و واحدهاي جوشكاري بكار مي روند .
۴-ترانسفورماتورهايي كه براي تنظيم ولتاژ در شبكه هاي توزيع بكار مي روند .
۵-اتوترانسفورماتورها جهت تبديل ولتاژ با نسبت كم و راه اندازي موتورهاي القايي 
۶-ترانسفورماتورهاي وسايل اندازه گيري 

۳- قسمتهاي مختلف ترانسفورماتور 
اگر چه اصول كار تمام ترانسفورماتورهاي ولتاژ يكسان است ولي در ترانسفورماتورهاي بزرگ به علت ولتاژ بالا و عبور جريان زياد آنها ، هسته و سيم پيچ ها به شدت گرم مي شوند و امكان بروز خسارت و از كار افتادن ترانسفورماتور وجود دارد ، از اين گونه ترانسفورماتورها با وسايل ايمني مجهز مي گردند و ساختمان آنها پيچيده تر از ترانسفورماتورهاي خشك با قدرت كم مي باشد . با بررسي ساختمان ترانسفورماتورهاي روغني با قدرت زياد ديگر احتياجي به تشريح ترانسفورماتورهاي كوچي نمي باشد .
 قسمتهاي مختلف اين ترانسفورماتور عبارتند از :
هسته – سيم پيچ ها (بوبين ها) – مخزن روغن – بوشينگ –  پاك و لوله انفجار –  تاپ چنچر – ترمومترها –  رله بو خهلتس – درجه نماي روغن – تابلوهاي مشخصات – چرخها – شيرهاي مختلف رواشها – لوله هاي ارتباط – ترانسفورماتورهاي جريان – جعبه كنترل (فرمان پنكه ها ، ترموستات ، پمپ ورگولاتور) – سيستم خنك كننده (رادياتورها – پنكه ها و غيره)

الف – هسته
هسته هاي ترانسفورماتورها بايد تا حد امكان داراي قابليت نفوذ مغناطيسي خوب و قابليت هدايت الكتريكي بد باشد . هسته هاي ترانسها از ورقهاي نورد شده ي ديناموبلش يا فريت به ضخامت ۳۵/۰ تا ۵۰/۰ ميليمتر ساخته مي شوند . هسته ها به خاطر كاهش تلفات فوكو و هيستر زيس به صورت مورق ساخته مي شوند كه اين ورقه ها نسبت به هم عايق مي باشند . اين خاصيت توسط يك لايه ي نازك از رزين يا مواد عايقي ديگر تأمين مي گردد . هسته هاي ترانسها بسته به قدرت آنها ساخته و طراحي مي گردد . كه شامل دو نوع مي باشد ، هسته هاي شكافدار (EI) و هسته هاي نواري . كاربرد هسته هاي شكافدار بيشتر از هسته هاي نواري مي باشد . و اين به اين علت است كه اين هستها به راحتي در كنار هم قرار گرفته و سيم پيچ ها بر روي آنها نصب مي شوند .


ب – سيم پيچها
سيم پيچ ترانسها اغلب از جنس مس يا آلومينيم انتخاب مي شود سيم پيچهاي ترانسهاي كوچك را معمولاً روي قرقره مي پيچند جنس قرقره ها اغلب از ترموپلاست است . در اصل بيشترين درصد اشكالات ترانسها در اين قسمت نقش اصلي را ايفا مي كند . سيم پيچها در كل به دو صورت هستند . نواري ، كه غير قابل تعمير مي باشند يا به صورت طبقه طبقه مي باشند كه به آنها ديسكي هم گفته مي شود و قابل تعمير هستند . سيم هاي به كار برده شده در ترانسها ، بسته به قدرت آنها تغيير مي كنند مثلاً در قدرتهاي پايين و متوسط از سيم هاي با سطح مقطع كوچك و گرد استفاده مي شود . در ترانس هايي با قدرت بالااز شمشهايي با سطح مقطع مربعي و يا نواري استفاده  مي شود .

نحوه ي قرار گرفتن سيم پيچ ها
معمولاً در ترانسها قدرت ، ابتدا سيم پيچ ثانويه يا فشار ضعيف پيچيده مي شود و سپس سيم پيچ اوليه يا فشار قوي پيچيده مي شود . اين كار به خاطر اين است كه در صورت اتصالي ، سيم پيچ فشار قوي از هسته و اتصال به بدنه دور بماند و همچنين از بالا رفتن شدت ميدان ميان سيم پيچ اوليه و هسته جلوگيري شود .

نحوه ي اتصال سيم پيچ ها
در ترانسهاي سه فاز بسته به شريط بارگيري ترانس ، اتصال سيم پيچ ها را تعيين مي كنند . انواع اتصالات به شرح زير مي باشند :
اتصال ستاره – ستاره (Y-y)
اتصال ستاره – مثلث(Y-d)
اتصال مثلث – ستاره (D-y)
اتصال مثلث – مثلث (D-d)
ستاره – زيكزاك (Y-z)
در ميان اتصالات بالا فقط از يكي از آنها نمي توان در سيستم توزيع استفاده كرد . و آن هم اتصال ستاره – ستاره مي باشد . در اين اتصال ، در صورتي كه ترانس به صورت نا متقارن زير بار رود ترانس مي سوزد . علت اين امر اين است كه ، هنگامي كه از يك فاز به يك ترانس ستاره – ستاره جريان بيشتري كشيده شود در هسته شار بيشتري توليد مي شود و هسته فوراً اشباع مي شود و باعث گرم كردن بيش از حد مي شود. از سوي ديگر هم برگشت اين جريان از دو بازوي ديگر اين ترانس مي باشد و بر بازوهاي ديگر هم تأثير مي گذارد . در چنين مواردي سع مي شود در اوليه از اتصال مثلث استفاده شود . و در مواردي كه استفاده از اتصال مثلث غير ممكن باشد از اتصال زيكزاك در ثانويه ي آن ترانس استفاده مي شود تا بر روي دو بازوي ترانس در صورت نامتقارن بودن توزيع شود .

تپ چنجر 
در بعضي از مواقع به علت طول زياد شبكه ي توضيع و انتقال در انتهاي خط با افت ولتاژي مواجه مي شويم كه بايد اين افت بر طرف شود تا مصرف كننده بتواند بدون هيچ مشكلي از ولتاژ شبكه استفاده كند . در چنين مواقعي از تغييرات نسبت دور در ترانسها استفاده مي شود .
همان طور كه از رابطه اساسي ترانس ها برآورد مي شود (NI/N2=V1/V2) هنگامي كه تعداد دور اوليه افزايش يابد ولتاژ خروجي كاهش و با كم كردن تعداد  دور اوليه ولتاژ خروجي افزايش مي يابد .
تپ چنجر كه بر روي اوليه ي ترانسها مي باشد ، در واقع تعداد دور اوليه را هنگام پايين بودن ولتاژ شبكه كم مي كند و بلعكس . معمولاً تپچنجرها داراي پنج رنج مي باشند كه از ۱ تا ۵ مدرج مي باشد .
عمل تاپ چنجر در حقيقت افزايش يا كاهش شماره دوره هاي مؤثر سيم پيچ ترانسفورماتور مي باشد و استفاده از تپ چنجر (يارگولاتورولتاژ) در ترانسفورماتور هاي با قدرت زياد مي باشد . تاپ چنجرها امروزه با طرح هاي مختلف در حال كارند و معمولترين آنها شامل راكتورها يا مقاومتهاي محدود كننده جريان مي باشند . تغيير ولتاژ توسط تپ چنجر و جريان حاصله در مدار و قوس هاي الكتريكي آن امكان سوختن شديد و از بين رفتن كنتاكتها را بوجود مي آورد و وجود قوسها ي الكتريكي و حرارت حاصل از آن خود دليل مجزا نمودن تاپ سلكتور و كنتاكتورها در تانك روغن جداگانه اي قرار مي گيرند و بدين ترتيب بدون اينكه كنتاكتها صدمه ببينند قوس الكتريكي نيز از بين مي رود . ضمناً بدون باز كردن ترانسفورماتور كنتاكتها     مي توانند بازرسي شوند و روغن فاسد شده در اثر قوسهاي الكتريكي به آساني تعويض شود . سوئيچ و كنتاكتور ها توسط چرخ دنده و با موتور الكتريكي عمل مي نمايند .

تانك روغن 
تانك روغن مخزن روغني است كه هسته و سيم پيچ هاي ترانسفورماتور در آن قرار مي گيرند ترانسفورماتورهاي روغن تا  KVA40  ممكن است فقط داراي تانك با ديواره هاي صاف و بدنه و وسائل خنك كننده اضافي باشند . براي ترانسفورماتورهاي بزرگتر سطح صاف براي از بين بردن حرارت كافي نبوده و بايد بطور مصنوعي افزايش يا بايد در آنها وسائل خنك كننده اضافي تعبيه گردد . در ترانسفورماتورهاي تا    1600 KVA  سطح تانك توسط لوله هايي كه از خارج به بدنه تانك جوش مي خورند افزايش مي يابد . 
ترانسفورماتور هاي از ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ KVA با تانك ساده از رادياتورهايي كه با اتصالات فلانج به تانك جوش مي خورد استفاده مي نمايند در قدرت هاي بالاتر از ۱۰۰۰۰KVA خنك كردن با روغن بطور طبيعي كافي نبود و بايد از جريان هوا و روغن با فشار استفاده شود . يك تانك شامل يك ديواره ، كف و قاب به بالاي ديواره جوش داده مي شود و شامل نوار فولادي است كه حاوي سوراخ هايي به فواصل مساوي مي باشند .
يك پوشش (كاور) از ورق فولادي به قاپ پيچ مي شود . ضمناً در روي تانك محل هايي براي حمل و نصب ترانسفورماتور در نظر گرفته مي شود .

مخزن روغن
مخزن روغن در حقيقت يك طبل فولادي است كه بطور افقي روي تانك نصب مي شود و توسط يك لوله به آن ارتباط مي يابد اين مخزن طور ساخته مي شود كه بتوان كف آن را جهت تميز نمودن و رنگ زدن جدا نمود . باك ها با والو روغن و رطوبت گير مجهز  مي شوند تا بتوان رطوبت هوايي را كه در مخزن به علت كم شدن روغن وجود دارد بر طرف نمود . هوا از طريق يك ماده جذب كننده رطوبت بنام سيليكاژل (Silicagel) عبور مي كند و در حالت خشك وارد مخزن مي شود . والو روغن گرد و خاك را از هوا دور (جدا) مي نمايد و مواد جذب كننده را از اثرات رطوبت موجود در محط محافظت مي نميد . در يك محفظه سيليكاژل ، هوا ابتدا از يك توري عبور كرده و سپس پس از عبور روغن به منظور گرفتن گرد و غبار و رطوبت به سيليكاژل رسيده و پس از رطوبت گيري كامل به بك ترانسفورماتور هدايت مي شود .

بدنه 
بدنه ي ترانسها از فولاد مي باشد و در بعضي مواقع از استيل است . بر روي بدنه ي ترانسها راديوتاورهايي جهت تهويه و خنك شدن هر چه سريعتر ترانس تعبيه شده است . بر روي بدنه ، شير تخليه ي روغن ، تانك روغن ، مقرهاي فشار ضعيف و فشاتر قوي قرار مي گيرند .
تابلو مشخصات ترانسفورماتور
اين تابلو (يا پلاك) كه بر روي ترانسفورماتور نصب مي شود معمولاً داراي مشخصات زير است : نوع ترانسفورماتور – شماره سريال ترانسفروماتور – سال مونتاژ – تعداد فازها – گروه ترانسفورماتور – فركانس – نوع خنك كردن – قدرت اسمي – وزن كل – وزن روغن – و دياگرام سيم پيچي .

سيستمهاي خنك كننده ي ترانسها
ترانسها را مي توان از نظر سيستم خنك كنندگي به چند گروه تقسيم كرد . ترانسهايي كه با جريان هوا خنك مي شوند و ترانسهايي كه با روغن خنك مي شوند و يا تركيبي از هر دو انتخاب سيستم خنك كننده ، بسته به قدرت ترانس و محل استفاده از آن مي باشد . مثلاً در محل هايي كه بلاجبار ترانس بايد در سالن يا محل كار باشد از ترانسهايي با سمغ ريختگي استفاده مي شود . اين انتخاب به اين علت است كه چون امكان آتش سوزي در كارگاه يا محل كار  وجود دارد از ترانس با سيستم روغني استفاده نمي شود . 
در ترانس هاي توزيع معمولاً از سيستم خنك كنندگي روغن استفاده مي شود . 
معمولاً بر روي پلاك ترانس ها ، نوع سيستم خنك كنندگي آنها نوشته مي شود . كه نمونه اي از آنها در زير نوشته شده اند : 
روغن طبيعي و هواي طبيعي (ONAN ) 
روغن با گردش توسط پمپ و هواي طبيعي ( OFAN) 
روغن طبيعي و پنكه هاي خنك كننده ) ( ONAF) 
تلفات ترانسفورماتور باعث گرم شدن ترانسفورماتور مي شود و اگر حرارت ايجاد شده بخارج هدايت نشود بار دهي ترانسفورماتور كم شده و چه بسا باعث سوختن ترانسفورماتور مي شود . 
براي خنك كردن ترانسفورماتور بر حسب نوع ترانسفورماتور ( ترانسفورماتور خشك و ترانسفورماتور روغني ) طرق مختلفي موجود است كه عبارتند از : 
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر
کتاب الکترونیکی پست مدرنيسم (هنر و معماری) 
دوستان عزیز ما در عصر پست مدرن به سر مي‌بريم. چگونه امكان دارد كه، تاكنون مدرن وجود داشته باشد؟ اين واژه [(پست مدرنيسم)] خود گويای ماهيت سردرگم گرايشی است، كه به ظاهر جوياي ناسازگاري است. ما در این کتاب قصد داریم دنیای پست مدرنیسم را کامل برای عموم باز کنیم.

ما در عصر پست مدرن به سر مي‌بريم. چگونه امكان دارد كه، تاكنون مدرن وجود داشته باشد؟ اين واژه [(پست مدرنيسم)] خود گوياي ماهيت سردرگم گرايشي است، كه به ظاهر جوياي ناسازگاري است. براي رفع يان ناسازه، بايد واژه‌ي مدرن را در دو معنا بشناسيم: مدرنيته و مدرنيسم. پست مدرنيمس به عنوان يك جريان، نه فقط جايگزين مدرنيسم مي شود بل، آن سان كه خواهيم ديد، به ضديت با رودن دنياي امروز و ارزش هايي كه آن را بنا نهاده اند برمي خيزد.

پست مدرنيسم چيست و چه هنگام آغاز شد؟ منتقدان بر سر اين موضوع اتفاق نظر ندارند، تعجبي هم ندارد، زيرا اين پديده هنوز جديد است. در نگاهي كلي پست مدرنيسم بدبيني پايداري نسبت به مدرنيسم داشته و آن را به عنوان تعريف مطلوب فرهنگ سده‌ي بيستم آن سان كه مي دانيم مردود مي داند. در چالش با عقيده‌ي رايج، پست مدرنيسم با قاطعيت روي مي تابد از ارائه‌ي مفهومي جديد يا پذيرفتن نوع ديگري ساختار به جاي خود. آن معرف نسلي است كه به عمد از يافتن هويت خود پرهيز مي كند.


عتیقه زیرخاکی گنج