گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 105 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

كاهش توليد پسماندها ازطريق الگوي صحيح مصرف و تفكيك پسماندها در مبدأ از طريق آموزش 
مكانيزه نمودن جمع آوري پسماندها
بازيافت پسماندهاي بازيافتي ( پسماندهاي آلي و پسماندهاي خشك بازيافتي )
پردازش (بي خطر نمودن ) پسماندهاي غير بازيافتي 
براي انواع پسماندها 
پسماندهاي آلي ( غذايي ـ باغچه اي ) 
پسماندهاي خشك بازيافتي ( كاغذ ، شيشه ، فلز ، پلاستيك ) 
پسماندهاي ويژه : خطر ناك صنعتي ، بيمارستاني 
پسماندهاي دفني ( غير بازيافتي ) 
نخاله هاي ساختماني 
براساس شرايط و موقعيت جغرافيايي ، اجتماعي و اكولوژي هر منطقه هماهنگ وهمزمان،زيرا تحقق توسعه پايدار درصورتي امكان پذير خواهد بود كه تمامي اجزاي سيستم با هم هماهنگ باشند . 
اجراي طرح آموزش با اهداف ارتقاء فرهنگ زيست محيطي در بين تمامي اقشار شهروندان جهت : 
كاهش توليد پسماندها از طريق الگوي صحيح مصرف
همكاري و جذب مشاركت عمومي در اجراي طرح تفكيك پسماندها در مبدا 
تفكيك پسماندها
در جوامع پيشرفته تفكيك پسماندها درمبدا جزء قوانين اصلي مديريت پسماند مي باشد ، زيرا پردازش پسماندها به وسيله ماشين آلات يا پردازش پسماندهابه روش دفن اصولي يا پسماند سوز ( زباله سوز ) بسيار پرهزينه و زمين محل هاي دفن محدود مي باشد . بنابراين تفكيك پسماندها به بخش هاي بازيافتي 
و غيربازيافتي هم توجيه اقتصادي داشته و هم توجيه اكولوژي 
( استفاده مجددمواد،صرفه جويي هزينه هاي محل دفن و … ) 
واين درصورتي ممكن خواهد بود كه برنامه آموزش عمومي 
به صورت جامع و مرتبط به شهروندان ارائه شود .
مكانيزه نمودن جمع آوري پسماندها
مديريت جمع آوري پسماندها بر اساس نوع پسماندهاي تفكيك شده ازاصول مهم مديريت پسماند است ، زيرا درصورتي آموزش و تفكيـك نتيجه بخش خواهد بود كه جمع آوري پسماندهـا طبق برنامه زمانبنـدي و منظـم بر اسـاس شرايط منطقـه و نوع پسماند صورت گيرد .
 
بازيافت
بازيافت پسماندها يا استفاده مجدد پسماندها ( يا تبديل آن به مواد ديگر ) هم به لحاظ كاهش حجم پسماندها و آلاينده هاي محل دفن و در نتيجه كاهش هزينه هاي مربوط به آن و هم به عنوان مواد اوليه يكي از شاخص ترين فاكتورهاي مديريت پسماند است. بنابراين ضرورت دارد واحدهاي بيوكمپوست 
و ديگر واحدهاي بازيافت ( كاغذ ، فلز ، پلاستيك ، شيشه ) در منطقه احداث باشد تا طرح‌هاي آموزش ، تفكيك و جمع آوري پسماندها به طور جامع اجرا شود .
تعريف بيوكمپوست 
كمپوست حاصل از فرآيند بيولوژيكي پسماندهاي آلي تفكيك شده در مبدأ را بيوكمپوست مي نامند .
پردازش پسماندها به روش كاهش حجم 
فيزيكي ـ بيولوژيكيدر جوامع پيشرفته جهت پيشگيري از آلودگي هاي ناشي از محل دفن و همچنين جلوگيري از هد رفتن زمين براي محل دفن ، سيستم ها و روش هايي اجرا و قانونمند شده است به طوري كه تا آنجا كـه ممكن است پسماندهاي بازيافتي تفكيك و سپس پسماندهـاي غيـربازيـافـتي يا دفني را ( به سيستم كاهش حجم فـيزيـكي- بيولوژيكي) پردازش و سيستم نگهداري خشك به عنوان مواد قابل سوخت جهت توليد انرژي استفاده مي شود . به اين طريق نه فقط زمين براي محل دفن از بين نخواهد رفت بلكه از آلودگي هاي ناشي از پسماند هم جلوگيري مي شود . 
اهداف مديريت پسماند
حفاظت محيط زيست منطقه ( آب ، خاك و هوا )در جهت توسعه پايدار به طوري كه انگيزه شخصي شهروندان شود .
ايجاد راه حل مناسب براي بازيافت مواد به طوري كه تا آنجا كه ممكن است توجيه اقتصادي داشته باشد ، يعني با هزينه كم ، مواد با كيفيت و با ارزش توليد شود .
ايجاد اشتغال با محيط كار سالم و حقوق كافي در منطقه . 
استفاده بهينه با برنامه ريزي اصولي از امكانات فني تكنيك منطقه اي .
 تعريف كمپوست 
كمپوست كه در زبان لاتين به معني مواد مخلوط در هم به طور طبيعي گفته مي شود ، حاصل يك فرآيند بيولوژيكي است ، كه طي آن پسماندهايي كه منشاءآلي دارند(پسماندهاي غذايي و باغچه اي وشاخ و برگ و درختان و ضايعات سلولزي ـ كاغذي ) بر اثر فعاليت يك سري ميكروارگانيسم هاي موجود در پسماندهاي آلي ( قارچ ها و باكتري هاي گرمادوست ) به سرعت تغيير تركيب داده و به حالت ثابت در مي آيد . اين عمل را تخمير مواد آلي هم مي نامند . 
 دسته بندي كمپوست براساس منشاء
كمپوست معمولي يا كمپوست پسماند مخلوط : 
كمپوست حاصل از فرآيند بيولوژيكي تفكيك پسماندهاي آلي در محل طرح را ، كمپوست معمولي يا كمپوست پسماند مي نامند .
اولين سيـستم هاي كمپوسـت براساس تفكـيك پسماندها در محل واحد طـرح اجرا گرديـد .
در اين سيستم تمامي پسماندهاي يك شهر به محل واحد توليدكمپوست انتقال يافته 
با صرف هزينه بسيار و مصرف انرژي فراوان جداسازي مي گردد . يعني پسماندها به وسيله سرند ( قطر منفذ ۵۰ الي۸۰ ميليمتر ) به دو دسته ريز و درشت تفكيك مي گردد و آهنربا فلزات را جداسازي مي كند و بعـد از ايـن مرحله نيـز پسماندهاي ريزتر به وسيله كارگـران جداسـازي مي شـود . 
موادآلوده وخطرناك مثل فلزات سنگين ( سرب ، جيوه و … ) و مواد شيمي ارگانيك (رنگ ها،حشره كش ها و ضايعات صنعتي) كه همراه پسماندهاواردمحل توليد مي شود،قابل جداسازي نيست و مشـكلات زيـادي را ايجـاد مي كنـد .
در ايـن سيـستم باز هم درصد ناخالصـي هاي فيـزيكي (شيشه ، سنگ و غيره ) موجود دركمپوست بسيار بالا است .
امـروزه در زبان علمي به سيستم هايي كه تفكيك پسماندها را در محل طرح انجـام مي دهنـد ديگر واحد كمپوست نمي گويند ، بلكه واحـد پـردازش پسماندها به روش كاهش حجم فيزيكي ـ بيولوژيكي ناميده مي شوند .
ورمـی کمـپوسـت …
۸۶/۰۷/۰۶ 
موارد کاربرد کرم ها 
الف –  توسعه خاک های زراعی ، تجدید خاک ، تفکیک مواد آلی گیاهان ، هوادهی و زهکشی خاک 
ب –  تولید محصولات مفید از قبیل کود حاصل از فعالیت کرم ها ، استفاده از بافتهای بدن کرم ها برای تغذیه حیوانات.
ج-  حفظ کیفیت محیط زیست و پایش محیط زیست برای حاصلخیزی موادآلی و فلزات سنگین خاک ، آلودگی مواد سمی غیرقابل تجزیه زیستی و…
 تبدیل زباله به بهره اقتصادی 
پتانسیل تولید پول از پرورش کرم آنقدر جذاب است که به سرعت به یک صنعت مترقی تبدیل شده است. سه مولفه کلیدی از پرورش کرم بصورت تجاری وجود دارد که جاذبه کنونی و پتانسیل آتی این کار را نشان می دهد 
الف) کرم ها قادرند مقادیر زیادی از زائدات را که ناشی از توسعه جامعه هستند به کود تبدیل نمایند. 
 ب) جمعیت کرم ها در عرض دو تا چهار ماه ۲ برابر می شود. بنابراین در صورت اخذ سفارش برای پرورش کرم ها، فروش و تحویل انها در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه امکان پذیر می باشد.
ج ) محصول فعالیت کرم تولید کننده کمپوست، بسیار با ارزش است که توسط باغبان ها ،گلخانه داران و کشاورزان درخواست می شود .مطالعات بر روی ورمی کمپوست غنی از مواد غذایی، برتری آن را به کمپوست و کود های مصنوعی نشان می دهد. 
کود حاصله ، حاوی مواد مغذی برای گیاهان است که با غشاهای مخاطی که توسط کرم ترشح می شود پوشانده میگردد . این غشاها به آرامی حل شده و از شدت شسته شدن مواد غذایی اصلی جلوگیری به عمل می آورند . محصول بدست آمده ، ریشه گیاهان را از گرمای شدید محافظت نموده ، فرسایش را کاهش داده و علف های هرز را کنترل می نمایند. 
 ترکیب شیمیایی ورمی کمپوست
اغلب مواد زائد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی می توانند به کود تبدیل شوند. حدود ( ۱۰% – ۵ ) موادی که توسط کرم بلعیده می شوند در بافت های بدن کرم به منظور رشد و فعالیتهای متابولیک جذب و بقیه مواد به صورت کودهای گرانولی ( CAST  ) دفع می شوند. فرآیند تجزیه حتی پس از خروج (CAST) با استقرار میکرو ارگانیسم ها ادامه پیدا می کند. 
 سطوح مواد مغذی موجود در ورمی کمپوست بسته به مواد خام مورد استفاده کرم بسیار متفاوت خواهد بود. اضافه شدن مواد معدنی به خاک ، به منابع مواد زائد و دیگر خصوصیات خاک بستگی دارد. علاوه بر درشت مغذی های عادی ، ورمی کمپوست اغلب ریز مغذی های ضروری را برای رشد گیاهان فراهم می کند. 
  • بازدید : 174 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق تولیدزباله-خرید اینترنتی تحقیق تولیدزباله-دانلود رایگان مقاله تولید زباله-تحقیق تولید زباله

این فایل در ۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

امروزه تولید زباله در شهرهای بزرگ مسئله آفرین شده است. بطوری که بطور متوسط هر انسان شهرنشین روزانه نیم کیلوگرم زباله تولید می‌کند و چنانچه جمعیت شهرنشین کشور را سی میلیون نفر تخمین زنیم، روزانه معادل پانزده هزار تن زباله تولید می‌شود که دفع این حجم عظیم زباله، چنانچه بطور اصولی و بهداشتی انجام نشود، معضلات جبران ناپذیر زیست محیطی را بدنبال خواهد داشت. 

شهروندان تهرانی روزانه ۷ هزار تن زباله که یکبارمصرف ها بخش عمده ای از آن است را تولید کرده و تحویل شهرداری می دهند و سالانه بیش از ۶۴ میلیارد تومان هزینه در کلان شهر تهران از سوی شهرداری صرف جمع آوری زباله ها می شود. در شهر تهران مي توان زباله هاي شهري را به ۵ دسته تقسيم كرد:

۱- زايدات غذايي( پس مانده هاي غذايي)كه به قسمت فساد پذير زباله ها گفته مي شود.
۲- آشغال: به قسمت فساد ناپذير زباله ها مي گويند، آشغالها شامل كاغذ، پلاستيك، قطعات فلزي، شيشه، چوب و موادي از اين قبيل مي‌شود كه مي تواند قابل اشتعال يا غير قابل اشتعال باشد.
۳- خاكستر
۴- زايدات ناشي از تخريب و ساختمان سازي
۵- زايدات ويژه كه شامل مواد حاصل از جاروب كردن خيابان‌ها و معابر، برگ درختان، اجساد حيوانات مرده و موادي كه از وسايل نقليه به جاي مانده است مي‌شود. 
ضرورت یک شهر خوب و سالم، آموزش و اطلاع داشتن شهروندان از مقوله شهرنشینی است و در اولین گام پاکیزگی محیط زیست و رعایت قوانین زیست محیطی ضامن اصلی یک شهر پاکیزه است. 

امروزه بشر دریافته است که تبعات و پیامدهای خسارت و زیانهایی که به طبیعت وارد می‌کند، بمراتب بیشتر از بهره‌ای است که از آلودن محیط زیست دریافت می‌کند. از این رو، با بکار بستن امکانات عملی و علمی می‌کوشد کمترین زیان را به طبیعت وارد آورد.

ایرانیان از شمار نخستین ملت هایی در جهان بوده اند که به وضع قوانین زیست محیطی همت گماشته اند. این قوانین نه از جانب حکومت ها بلکه از سوی مردمانی با فرهنگ غنی وضع می شد که به اهمیت حفظ محیط زیست کاملا آگاه بودند و به پاسداری از منابع طبیعی ایمان و اعتقاد از سر آگاهی داشتند؛ به طوری که حکومت ها نیز مجبور بودند برای بقا، خود را با خواست و باورهای مردم هماهنگ سازند و به آن ها احترام بگذارند. 

سالم سازي را بايد خود مردم بپذيرند و خود راه ‌هاي سالم سازي را كشف كنند. محور شهر سالم انسان سالم است.
اين نظر سنجي در پي آن است كه نظر شهروندان تهراني را در مورد تميزي شهر تهران و ميزان همكاري آنان با شهرداري جويا شود.


کلیات تحقیق
در این گزارش با به کارگیری نظرسنجي تلفني و بدست آوردن آمارها، پردازش و تحلیل علمی آنها، سعی شده است تا به ديدگاه شهروندان تهراني نسبت به موظف بودن در تميز نگه داشتن شهر و چگونگي برخورد با عاملان كثيفي شهر تهران، از نظر پاسخگويان دست يافت.
این گزارش حاصل جمع آوری پاسخ ۱۱۱۲نفر از مردم تهران به پرسشنامه تهيه شده توسط واحد نظرسنجی تلفني مركز مطالعات و تحقيقات رسانه اي موسسه همشهري است. اين افراد به صورت تصادفي و بر اساس مراجعه به فهرست شماره تلفن ها (از ۲۲۰۰۰۰۰۰ الي ۸۸۹۹۹۹۹۹) انتخاب شدند. در اين گزارش نظر كساني كه تمايل به پاسخگويي به تمام پرسش هاي تحقيق را داشته اند، منعكس شده است. 
اهداف  تحقيق
هدف کلی این تحقیق دستیابی به مجموعه اطلاعات و پاسخ هایی است که پاسخگويان  در مورد موظف بودن در تميز نگه داشتن شهر و چگونگي برخورد با عاملان كثيفي شهر تهران بيان داشته‌اند.
روش نظرسنجي
در این پژوهش، از نظرات عامه مردم به صورت تلفني (نظرسنجي تلفني) به روش پيمايشي و نمونه گيري تصادفي استفاده شده است. عددهاي داخل جدول گرد شده است.
جامعه نمونه 
در اين تحقيق نمونه آماري شامل  1112 نفر از مردم تهران است لازم به ذكر است كه از اين تعداد درصد ۳۳ مرد و ۶۷ درصد زن هستند.
زمان اجرای نظرسنجي
این نظرسنجی در پاييز ۱۳۸۶ توسط گروه نظرسنجي مركز مطالعات و تحقیقات رسانه ای روزنامه همشهری انجام شده است.

پرسشنامه نظرسنجي
۱٫  جنس          
۲٫ سن            
۳٫ تحصيلات
۴٫ تا چه حد خود را موظف به رعايت نظافت شهر مي دانيد؟
۵٫ از نظر شما مهمترين راه حل  تميز نگه داشتن شهر تهران چيست؟
۶٫ با كسي كه شهر را كثيف مي كند چه برخوردي شود بهتر است؟
۷٫ آيا شما با مجرم شناختن كسي كه شهر را كثيف مي كند، موافقيد؟
۸٫ آيا شما كسي كه شهر را كثيف مي كند به مراجع قانوني معرفي مي كنيد؟
۹٫ شما با كدام عبارت موافق هستيد: 
۱- خانه من محل زندگي من است.       2- خانه من محله من است.  
۳- خانه من شهر من است.                4- خانه من كشور من است. 
چكيده:
طرح نظرسنجي حاضر، ‌به منظور دست يافتن به نظر پاسخگويان نسبت به موظف بودن در تميز نگه داشتن شهر و چگونگي برخورد با عاملان كثيفي شهر تهران به اجرا درآمده است. يافته هاي اين طرح به قرار زير است:
– ۶۷ درصد از پاسخگویان زن و۳۳ درصد  مرد هستند.
-۱۸ درصد پاسخگويان در گروه سني ۲۵-۲۱ سال قرار دارند.
– ۴۲ درصد از پاسخگويان داراي مدرك تحصيلي ديپلم هستند.
–  52 درصد از پاسخگويان اظهار كرده اند كه نظافت شهر را زياد رعايت مي كنند. 
– ۳۸ درصد پاسخگويان رعايت نظافت شهر توسط مردم را مهمترين راه حل تميزي شهر تهران عنوان كرده اند.
– ۳۸ درصد از پاسخگويان تذكر دادن را به عنوان بهترين برخورد با  عامل كثيفي شهر بيان كرده اند.
– ۷۸درصد از پاسخگويان با مجرم شناختن كسي كه شهر را كثيف مي كند موافق هستند.
– ۷۲ درصد از پاسخگويان  كسي كه شهر را كثيف مي كند به مراجع قانوني ذيربط معرفي مي كنند.
– ۶۷ درصد از پاسخگويان با عبارت “خانه من كشور من است.” موافق هستند. 
جنس پاسخگويان    
بر اساس جدول شماره ۱، از ميان ۱۱۱۲ نفر پاسخگو  67 درصد  زن  و ۳۳  درصد مرد  هستند.

عتیقه زیرخاکی گنج