گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 69 views
  • بدون نظر

 

                                 در چند دهه اخير تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگي نظير تهران بازار مصرف بزرگي را براي محصولات كشاورزي فراهم كرده است. لذا زمين هاي كشاورزي، تا شعاع زيادي نسبت به اين مراكز براي رفع نيازهاي غذايي اين جمعيت اختصاص يافته است اما با گسترش جمعيت در شهرها به تدريج نياز به روش هاي جديدي كه توانايي توليد بالاتر و برداشت محصول خارج از فصل را داشته باشد، بيشتر آشكار مي شد لذا به تدريج گلخانه ها اين تحول عظيم را به وجود آوردند. گلخانه ها با ايجاد شرايط بسيار مناسب رشد محصولات به صورت مصنوعي براي اولين بار اين امكان را به وجود آورد ند كه محصولات مختلف را در تمام فصول به دست مصرف كننده برسانند                           .


مديريت تلفيقي آفات شامل تمامي گروه هاي حشرات ، كنه ها ، آفات جانوري ، عوامل بيماريزا وعلفهاي هرز است.

مراحل لازم براي رسيدن به اين مهم به شرح زير تنظيم شده است:

۱-كنترل علفهاي هرز در اطراف وداخل گلخانه

۲-رعايت اصول بهداشت شامل تغيير سازي وضد عفوني كردن بستركاشت قبل از كاشت گياهان

۳-بازرسي وتميزكردن گياهان جديدي كه به گلخانه آورده ميشود

۴-نصب توري دربهاي ورودي گلخانه

۵-نظافت مداوم براي تشخيص وتعيين آفاتي كه در گلخانه ظاهر مي شوند ونيز تعيين دقيق شدت انها

۶-تنظيم شرايط محيطي براي جلوگيري از رشد آفات مشروط براينكه به محصولات آسيب وارد نشود

۷-ريشه كن سازي آفات به وسيله مبارزه بيولوژيك با استفاده از سموم شيميايي

تكثيروتوليد مثل آفات وبيماريها در گلخانه يك ام طبيعي مي باشد ؛ولي اگرشناسايي آنها به موقع صورت گيرد ميتوان قبل ازاين كه خسارت مهمي وارد كنند حتي بدون نياز به مصرف افت كشها به دلايلي با اتخاذ تدبيرلازم وبه كارگيري شرايط ايمن سازي با آنها مبارزه كرد. حشرات به دلايلي چند مي توانند در گلخانه تثبيت كنند. مثلاً ناحيه هوايي گرم با يك جريان هوامي توانند آنها را به آن قسمت انتقال دهد ويا قسمتي از گلخانه كه انجام عمليات سمپاشي در انجا به طورخوبي صورت نمي گيرد وبامشكلات همراه است مي توانند محل خوبي براي آفات به عنوان پناهگاه باشد.

توليد كنندگان گل بايد اين نقاط را دقيقاً مشخص كرده وبطور مداوم آنها را كنترل كنند. حشرات اغلب كياهان را براي زندگي خود ترجيح ميدهند بعضي ازواريته هاي گياهي نسبت به واريتهاي ديگر براي جلب حشرات ديگر مناسبترهستند. اين واريته هارا بايد به دقت شناسايي ومحافظت كرد. اكثر حشرات در سطح زيرين برگها پنهان مي شوند ،درموقع بازديدوبررسي ازسطح بالاي برگها احتمال دارد وجودحشراتي كه درزير آنهاست آشكارنشود بنابراين بايد در بازرسيهاي قسمتهاي زيرين برگها وگلها رابه دقت وارسي كرد.

آشنايي با زيست شناسي ومحلهاي زندگي آنها وهمچنين آثارعلائم باقي مانده ازآنها ازجمله ترشحات چسبنده وبراق كه برجاي مي گذارند شما را به وجود آفت راهنمايي مي كنند.

داخل گلخانه بايد هفته اي دو بار بازرسي شود ؛پيشنهاد مي شود كه جهت كنترل وبررسي درهرسكو سه عدد گلدان را انتخاب كرد ؛اگر حشراتي درانها پيدا شد اين گلدانها به عنوان شاخص براي مشاهدات بعدي به منظور تثبيت سرعت رشد حشرات به كارخواهند رفت درمدت زماني كه گياهان به عنوان شاخص مورد بازرسي قرار داده ميشوند سايرگياهان نيزبايد در زمانهاي مختلف مورد معاينه قرارگيرند. زيرا حشرات در يك نقطه پايدارنبوده و ميتوانند روي گياهان مستقرشوند.

نصب كارتهاي زرد چسبنده روي قيمها بطوري كه با رشد گياه اين كارت بالا تروقابل ديدن باشد. به منظور گياهان شاخص وكنترل ضروري است ،كنترل وبازرسي اين گياهان به طورهمزمان صورت مي گيرد. تعداد كارتها به اندازه گلخانه بستگي دارد درگلخانه هاي كوچك براي هر ۹۳ مترمكعب يك كارت كافي است ؛براي گلخانه هاي بزرگ درهربلوك ۹۳ مترمكعب درسطح گلخانه يك كارت نصب مي گردد.

نوع وتعداد حشرات بايد دقيقاً تعيين ودركارتها ثبت شوند. ثبت نوع تعداد ومراحل رشدي وميزان رشد انها به دلايل زيرمورد نياز است:

۱- كنترل بيولوژيكي

۲- انتخاب نوع حشره كش

۳- محل سمپاشي

۴- زمان سمپاشي

درمورد كنترل آفات دونظريه وجود دارد :

نظريه اول_ قديمي است ومبتني براستفاده متوالي ازبرنامه هاي سمپاشي وبكارگيري تركيبات شيميايي جهت محافظت گياه است .دراين برنامه معمولاًگياهان هفته اي يك باربوسيله مخلوطي ازسموم قارچ كش،حشره كش وكنه كش سمپاشي مي شوند ومنظورازاجراي اين برنامه ايجاد يك لايه ازتركيبات شيميايي درسطح گياه است كه خود عامل مهمي درمحافظت گياه ازاسيب افات به شمارمي رود.

اين برنامه بامشكلاتي ازجمله محيط زيست خطرات مربوط به نقل وانتقال حشره كشها ونيزافزايش مقاومت حشرات نسبت به سموم معين مواجه بوده وامروزه بالارفتن مقاومت حشرات در برابرسموم بصورت موضوع حادي درآمده است ؛ودرنتيجه توليد كنندگان را ازمصرف بي رويه  سم ومنع تعدادي ازحشره كشهاي گلخانه اي را از رده خارج كرده اندو مصرف انواع سموم را در گلخانه كاهش داده اند.

نظريه دوم_براساس مديريت تلفيقي دفع آفات است ودرشرايط ضروري ازحشره كشها نيزاستفاده مي شوند. هدف ازاين روش حذف كامل آفات با استفاده ازحشره كشها نيست بلكه مصرف آنها را محدود به وضعيت طغياني وبسيارضروري كرده اند. گفته مي شود كه مبارزه تلفيقي موجب صرف وقت بيشتر براي بازديد وكنترل آفات مي شود.ولي به هرحال صرف زمان براي اين كارسبب كاهش هزينه هاي خريد سموم و نيزكاهش خطرات ،مقاوم شدن حشرات ومانع صدمه ديدن محصول وعوارض ناشي ازحشره كش مي شود. 

 

 
عتیقه زیرخاکی گنج