گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 112 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

این قرار داد باستناد بند ۴ تبصره ماده  55 آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه و در اجرای بخشنامه شماره ۱۰۳۵۵۶/۱۰۰ – ۰۷/۱۱/۱۳۸۷ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در تاریخ…………..فیمابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند (……………………………….) به  نمایندگی …………………………………. به آدرس : بیرجند……………………………………………………………که از این پس در این قرارداد از ایشان تحت عنوان کارفرما یاد خواهد گردید، از یک طرف  و شرکت مهندسی…………………………………. به شماره ثبت……………… و شناسه ملی ………………………….. و کد اقتصادی …………………………………………….و دارای تاییدیه صلاحیت فنی از شورای عالی انفورماتیک به شماره …………… (برای قراردادهای در حد معاملات بزرگ)/ فاقد تاییدیه صلاحیت از شورای عالی انفورماتیک (بدلیل عقد قرارداد با مبلغ کمتر از معاملات بزرگ) به نمایندگی ………………  با کد ملی شماره ……………………. دارنده امضاء مجاز و تعهد دار بموجب آگهی شماره ………….. مندرج در روزنامه رسمی شماره …………. مورخ ………… به آدرس: …………………………….  که در این قرارداد از این پس پیمانکار نامیده می شود، از طرف دیگر تابع شرایط ذیل منعقد می گردد:

ماده ۱-  موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارتست از پشتیبانی، تعمیر و نگهداري سیستم نرم افزاري…………. نصب شده در…………….. شامل خدمات ذیل :
۱-  منظور از نگهداري و پشتیبانی، صحت فعالیت زیر سیستمهاي نصب شده در نرم افزار موضوع قرارداد بوده و اعمال تغییرات در جهت تولید امکان جدید را شامل نمی گردد.
۲-  رفع اشکالات نرم افزاري با استفاده از ارتباط تلفنی و ایمیل 
۳-  رفع اشکالات نرم افزاري با استفاده از دیسکت حاوي فایل اصلاح شده که با پست براي مشتري ارسال می شود .
۴- آموزش مجدد راهبري نرم‌افزار به حداکثر یک نفر در صورت نیاز یا تغییر نماینده معرفی شده با اعلام نياز طرف اول قرارداد(درمحل شرکت).
۵- هرگونه خدماتی که برای استفاده بهینه از نرم افزار موضوع قرارداد بدون تغییر اساسی در آن که مورد نیاز کارفرما باشد و در تخصص طرف دوم قرارداد باشد.

ماده ۲ – مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ ……………….. لغایت …………………………… به مدت یک سال کامل شمسی می باشد كه پس از اتمام مدت قرارداد و با توافق كتبي طرفين برابر مقررات مورد عمل قابل تمديد خواهد بود.

ماده ۳–  مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد براي کل مدت مذکور در ماده ۲، مبلغ …………………………………ریال (بحروف  ………………… ریال) می باشد که از طرف کارفرما به صورت اقساط ماهانه معادل …………………………………. ریال پس از کسر کلیه کسورات قانونی و اخذ تاییدیه حسن انجام کار قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۴ – نظارت بر عملکرد طرف قرارداد:

اداره آمار و  فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به عنوان ناظر قراردادو تایید کننده حسن انجام خدمات ارائه شده از ناحیه طرف دوم قرارداد تعیین می گردد .

ماده ۵- تعهدات پیمانکار:

۱-۵ پیمانکار متعهد می گردد مواردی که فوریت آن به صورت مکتوب اعلام شده را حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت مرتفع نماید.
۲-۵ پیمانکار می پذیرد آموزشهاي لازم و راهنمائی مورد نیاز را به  کاربران مربوطه جهت  تولید گزارشات مورد نیاز ارائه داده و در صورت نیاز و عدم توانایی کاربران در ساخت و یا اعمال تغییرات مجاز بر روي برنامه و یا در صورت درخواست گزارشات خاص غیر موجود در برنامه، نسبت به ارسال گزارشات درخواستی اقدام نماید .
۳-۵ هر گونه تغییر در وضعیت شرکت پیمانکار می بایست  ظرف مدت ۷ روز کتباً به کارفرما اعلام گردد.
۴-۵ شرکت پیمانکار متعهد است ضمن رعایت نظامهاي جاري طرف قرارداد ، کلیه اسناد ، مدارك و  اطلاعات مربوط به کارفرما را محرمانه تلقی نموده و از افشاي آنها بدون موافقت کارفرما به هر شکلی ممانعت نماید، در غیراینصورت مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.
۵-۵ پیمانکار اقرار می نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی  باشد و اعلام می دارد که از مفاد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطلاع کامل دارد و می داند در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در آن، علاوه بر لغو قرارداد و ضبط تضمین انجام تعهدات، از عقد قرارداد با دستگاههای دولتی به مدت پنج سال محروم خواهد گردید و برابر مقررات به مراجع قضائی نیز معرفی خواهد شد. 
۶-۵ شرکت طرف قرارداد مکلف به ارائه مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی به کارفرما می باشد.
۷-۵ پیمانکار متعهد است در صورتی که اشکالات پیش آمده ، از طرقی که در ماده ۱ اعلام شد، رفع نگردد، جهت اعمال تغييرات در برنامه در محل نصب نرم افزار موضوع قرارداد، حضور یافته و نسبت به رفع اشکالات مزبور اقدام نماید.
۸-۵ پیمانکار موظف است در خصوص روش صحيح و نگهداشت سيستم نرم افزار موضوع قرارداد آموزش لازم را به پرسنل ذيربط داده (در محل نصب نرم افزار یا محل شرکت ویا بصورت تلفنی (با نظر کارفرما)) و همواره نسبت به روند اجراي صحيح سيستم، راهکارهای مناسب پيشنهاد نمايد.

ماده ۶ – تعهدات کارفرما:

۱-۶ کارفرما می پذیرد نسبت به آماده سازي شرایط سخت افزاري و شبکه جهت انجام موضوع قرارداد اقدام نماید.

۲-۶ کارفرما متعهد به تامین ارتباط اینترنتی مناسب جهت ایجاد امکان اتصال الکترونیکی شرکت  طرف قرارداد به سیستم نرم افزار موضوع قرارداد  می باشد.
۳-۶  کارفرما متعهد است اشکالات احتمالی بوجود آمده را ابتدا از طریق تماس تلفنی و یا پست الکترونیکی به اطلاع شرکت رسانده و در صورت عدم دریافت جواب مورد قبول ، مراتب را به صورت مکتوب به شرکت طرف قرارداد اعلام  نماید .
۴-۶ کارفرما می پذیرد مطالبات شرکت را با ۳ ماه تاخیر به وی پرداخت نماید و متقبل می گردد در صورت تاخیر بیشتر، پیمانکار ضمن اعلام نامه مکتوب ، انجام تعهدات خود را تا وصول مطالبات به حالت تعلیق درآورد ، بدیهی است در مدت تعلیق قرارداد از ناحیه پیمانکار، حق الزحمه ای به پیمانکار پرداخت نخواهد گردید .

ماده ۷-  تضمین انجام تعهدات:

پیمانکار قبل از مبادله قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدي معادل ده درصد مبلغ قرارداد ارائه خواهد نمود که در صورت تخلف از مفاد و شرایط قرارداد کارفرما می تواند نسبت به ضبط سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی اقدام نماید .

ماده ۸ – سایر شروط و تعهدات طرفین قرارداد:

۱-۸ کلیه پرسنلی که پیمانکار در مقام اجراي این قرارداد به کار می گمارد،  کارکنان پیمانکار محسوب می شوند و هیچگونه رابطه کاري و استخدامی با کارفرماي این قرارداد ندارند و هرگونه پاسخگویی در این مورد با پیمانکار خواهد بود.
۲-۸ کارفرما در هر زمان که صلاح بداند، می تواند قرارداد را بصورت یک طرفه با اعلام یک هفته قبل فسخ نماید و پیمانکار هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
۳-۸  پیمانکار به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی حق واگذاري تمام و یا قسمتی از قرارداد حاضر را به غیر ندارد.
۴-۸ موارد و پیامدهاي ناشی از اشکالات سخت افزاري ، شبکه ، اشتباهات کاربران و یا اتفاقات غیرمترقبه از جمله بلایاي طبیعی به عهده پیمانکار نبوده و نیز تهیه نسخه پشتیبانی از اطلاعات برنامه بر عهده کارفرما می باشد

ماده۹   – مرجع حل اختلافات احتمالی :

در صورت بروز اختلاف بین طرفین در استنباط از مفاد قرارداد و یا نحوه اجراي آن،  نخست از طریق مذاکره سعی در حل و فصل موضوع اختلاف خواهد شد در صورتی که مذاکرات منتج به نتیجه نگردد و اختلاف حل و فصل نشود طرفین می توانند ابتدا 
موضوع را در کمیته  ماده ۹۴ آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه مطرح و رای آن کمیته برای طرفین لازم الاجرا خواهد بودو در صورت عدم اجرای رای مزبور، موضوع از طریق شورای عالی انفورماتیک یا مراجع قضایی پیگیری خواهد گردید.

ماده ۱۰- حوادث قهري و غير مترقبه:

چنانچه به دلائلي خارج از حيطه اختيار و اراده طرفين بعلت وقوع اتفاقاتي از قبیل جنگ،زلزله،سيل و طغيانهاي غيرعادي وهمچنين آتش سوزي هاي دامنه دار كه ناشي از كار پیمانکار نباشد كه در عرف حقوقي به آن فورس ماژور مي گويند وانجام تمام يا قسمتي ازتعهدات و وظايف موضوع اين قرارداد امكان پذير نباشد ، مادام که موانع ذكر شده برطرف نشده باشد ، عدم انجام تعهدات مزبور تخلف ازآن محسوب نمي گردد،لیکن در این مدت پیمانکار مستحق دریافت حق الزحمه نخواهد بود و شروع و پایان مدت مزبور می بایست کتباً از ناحیه کارفرما یا پیمانکار به طرف مقابل اعلام گردد.

عتیقه زیرخاکی گنج