گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

موضوع: پایان نامه توسعه و تدوين الگوريتم طراحي مبدلهاي حرارتي فشرده پليت-فين
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۷۶ صفحه
نوع فایل: pdf
مقدمه
مبدل حرارتي پليت فين يكي از انواع مبدل هاي حرارتي فشرده است كه مشتمل بر مجموعه اي يك در ميان از صفحات مسطح و فين هاي موجدار است كه در كنار هم هسته مبدل حرارتي را تشكيل مي دهند. جريانها در طول معابر ي كه توسط فين ها در بين صفحات جدا كننده ايجاد شده است جاري مي شوند و حرارت را مبادله مي كنند . فين ها دو مزيت عمده دارند اول اينكه به عنوان سطح انتقال حرارت ثانويه و دوم اينكه بعنوان حايل مكانيكي براي فشار داخلي در بين لايه ها عمل مي كنند. انواع متعددي فين وجود دارد كه بهينه سازي مبدلهاي پليت فين را براي هر معيار مورد نظر مثل هزينه، وزن، راندمان حرارتي و يا افت فشار امكانپذير مي سازند.
مبدلهاي حرارتي پليت فين نسبت به ساير انواع مبدلهاي حرارتي مزايايي دارند كه فقط توسط درجه حرارتها و فشارهاي عملياتي سيال محدو د مي شوند . اين مزايا سطح انتقال حرارت زياد به ازاء واحد حجم، وزن كم، راندمان حرارتي بالا، درجه حرارت نزديكي خيلي كوچك  و امكان تبادل حرارتي بين چندين جريان فرايندي مي باشند. طراحي مبدل حرارتي پليت فين نيازمند مشخصات بار حرارتي، افت فشارهاي مجاز جريان و جن به هاي خاص هندسه مبدل مي باشد. منظور از جنبه هاي هندسي همان سطوح ويژه انتقال حرارت مي باشند كه بايد در هر سمت جريان به كار گرفته شوند. در روشهاي طراحي متداول مبدل حرارتي، افت فشاربعنوان محدوديت طراحي در نظر گرفته مي شوند كه در آن مبناي طراحي مشتمل برآزمايش سطوح هندسي مختلف است كه جهت تشخيص اينكه كداميك بار حرارتي مورد نظر را در محدوده افت فشار مجاز تأمين نمايند، قرار دارد.
طراحي مبدل حرارتي پليت فين را مي توان به روش ديگري هم انجام داد . روشي كه در آن افت فشار جريان و بار حرارتي بعنوان اهداف طراحي در نظر گرف ته مي شوند تحت عنوان الگوريتم طراحي سريع قبلاً ارائه شده است  اين روش در مورد مبدلهاي حرارتي پليت فين به كار برده شده است و مثالهايي براي موارديكه سطوح انتقال حرارت در ابتداي طراحي مشخص شده اند آورده شده است . ماداميكه سطوح ثانويه بايد در ابتداي طراحي مشخص باشند، لازم است معيارهايي جهت انتخاب آنها در اين مرحله وجود داشته باشد.

عملكرد سطوح انتقال حرارت را به روشهاي متعددي مي توان تجزيه و تحليل كرد . حجم برحسب مصرف توان، سطح جلويي بر حسب توان، ضريب انتقال حرارت به عنوان تابعي از توان پمپ به ازاء واحد سطح ا نتقال حرارت و غيره . مقايسه عملكرد سطوح براساس اين نوع تجزيه و تحليل ها، اطلاعات قابل استفاده اي را در جهت وظيفه انتخاب سطح ارائه
مي كنند. متأسفانه اين نوع تجزيه و تحليل ها عموماً در موردسطوح در حالت منفرد به كار برده مي شوند، در حاليكه در طراحي واقعي انتخاب سطحي كه بايد بعنوان جفت به كار گرفته شود بر روي عملكرد كلي مبدل تأثيرگذار است . بنابراين عملكرد سطوح در تركيب و در كنار هم حائز اهميت است . در حال حاضر هيچ روش اصولي كه بتواند انتخاب سطوح را در هر دو
سمت، مورد نظر قرار دهد، موجود نمي باشد. در اين تحقيق روش ساده اي جهت انتخاب سطح و طراحي مبدل حرارتي پليت فين بصورت همزمان و با تكيه برمفهوم شاخص عملكرد حجم ارائه شده است.


عتیقه زیرخاکی گنج