گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر

. اعتياد به مواد مخدر، به عنوان نابساماني اجتماعي، پديده اي است كه آن را بلای خانمان سوز نام نهادند؛ زيرا ويرانگري هاي حاصل از آن زمينه ساز سقوط بسياري ازارزش ها وهنجارهاي فرهنگي واخلاقي مي گردد وسلامت جامعه رابه مخاطره مي اندازد.هرسال اين بلاي خانمان برانداز، قربانيان بي شماري را به آغوش سرد خاك مي نشاند. در این پایان نامه سعی شده است تا مباحث مفید و کاربردی در زمینه راهكارهاي پيشگيري ازاعتياد ارائه شود. 

فهرست

فصل اول: كليات تحقيق                                                                      

مقدمه                                                                                         

بيان مسئله                                                                                    

تعريف دانش آموز يش دانشگاهي                                                           

اهميت و ضرورت تحقيق                                                                   

اهداف تحقيق                                                                                 

فرضيه هاي تحقيق                                                                          

تعيين متغيرها                                                                                

تعاريف عملياتي مفاهيم                                                                      

فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق                                                        

تاريخچه مواد مخدر                                                                         

تاريخچه ترياك و مواد مخدر در ايران                                                     

تاريخچه مصرف  هروئين در ايران                                               

قوانين ايران درباره اعتياد                                                                  

تاريخچه كنترل بين المللي مواد مخدر                                                      

تاريخچه عملي تحقيق                                                                        

فصل سوم: روش تحقيق                                                                   

نوع تحقيق                                                                                   

ابزار اندازي گيري                                                                          

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها                                                      

جدول ها و نمودارها                                                                        

فرضيه ها                                                                                    

فصل پنجم: نتيجه گيري                                                                    

خلاصه تحقيق                                                                               

ارائه پيشنهادات                                                                              

محدوديت هاي تحقيق                                                                        

محدوديتهايي كه در كنترل محقق است                                                     

ضمائم: پرسشنامه ارائه شده به دانش آموزان                                          

                                                                               


عتیقه زیرخاکی گنج