گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات :۲۵ فرمت فایل :ورد با قابلیت ویرایش متن
این پژوهش توسط چند تن از استاید دانشگاه با درجه دکتری تهیه و تنظیم شده است

این مقاله به عنوان گزارشی از یافته‌های یك پژوهش گسترده، درصدد است رابطه‌ متغیرهای فیزیكی كلاس درس را با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های مربوط به عوامل انسانی كلاس درمقالهٔ جداگانه‌ای گزارش شده است.

به منظور انجام پژوهش، ۷۲ كلاس پنجم به صورت تصادفی طبقه‌‌ای و ۲۱۸۸ دانش‌آموز و معلمان این كلاسها ازمدارس ابتدایی استان اصفهان انتخاب شدند.[۱] روش مورد استفاده در این پژوهش كمی و كیفی بوده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، فرمهای پرسشنامه، مشاهده و آزمون پیشرفت تحصیلی بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌های كمی پژوهش، با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفته است.
آموزش و پرورش، زیر بنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است بررسی عوامل مؤثربر پیشرفت وترقی جوامع پیشرفته نشان می‌دهد كه همهٔ این كشورها، آموزش و پرورش توانمند و كارآمدی داشته اند همچنین در هر نظام آموزشی، عوامل بسیاری با یكدیگر عمل می‌كنند .

● چكیده:

این مقاله به عنوان گزارشی از یافته‌های یك پژوهش گسترده، درصدد است رابطه‌ متغیرهای فیزیكی كلاس درس را با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های مربوط به عوامل انسانی كلاس درمقالهٔ جداگانه‌ای گزارش شده است.

به منظور انجام پژوهش، ۷۲ كلاس پنجم به صورت تصادفی طبقه‌‌ای و ۲۱۸۸ دانش‌آموز و معلمان این كلاسها ازمدارس ابتدایی استان اصفهان انتخاب شدند.[۱] روش مورد استفاده در این پژوهش كمی و كیفی بوده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، فرمهای پرسشنامه، مشاهده و آزمون پیشرفت تحصیلی بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌های كمی پژوهش، با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفته است. نتایج نشان داد كه اگر چه رابطهٔ معناداری بین متغیرهای فیزیكی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان وجود ندارد، ولی این متغیرها بر نگرش معلم تأثیرگذار است و نگرش معلم نیز پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین مشخص شد كه فضاهای آموزشی مدارس كنونی ما با ویژگیهای روانی كودكان و نوجوانان سازگار نیست. بنابراین، لازم است در این رابطه اصلاحات لازم به عمل آید. متغیرهای فیزیكی، حتی اگر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز نیز هیچ تأثیری نداشته باشد، باید به خاطر حفظ سلامت، بهداشت و امنیت روانی آنان مورد توجه قرار گیرند.

فهرست مطالب

● چكیده:

● مقدمه

۱) نور و متغیرهای مربوط به آن:

۲) ابعاد ظاهری كلاس:

۳) حرارت و تهویهٔ كلاس:

۴) صدا و متغیرهای مربوط به آن:

۵) سازماندهی و آرایش كلاس:

۶) تجهیزات آموزشی:

● روش تحقیق

▪ جامعه و نمونه آماری:

▪ ابزار‌های گردآوری اطلاعات:

۲) مشاهده:

۳) آزمون پیشرفت تحصیلی:

● یافته‌ها

۲) فرم مشاهده:

۳) پیشرفت تحصیلی:

● بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادها:

منابع

۲) ابعاد ظاهری كلاس:

۳) حرارت و تهویهٔ كلاس:

۴) صدا و متغیرهای مربوط به آن:

۵) سازماندهی و آرایش كلاس:

۶) تجهیزات آموزشی:

● روش تحقیق

▪ جامعه و نمونه آماری:

▪ ابزار‌های گردآوری اطلاعات:

۲) مشاهده:

۳) آزمون پیشرفت تحصیلی:

● یافته‌ها

۲) فرم مشاهده:

۳) پیشرفت تحصیلی:

● بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادها:

منابع


عتیقه زیرخاکی گنج