گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۰۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

کدک صحبت استاندارد G.728 ، يک کدک کم تاخير است که صحبت با کيفيت عالی را در نرخ بيت ۱۶ kbps ارائه می دهد و برای شبکه های تلفن ماهواره ای و اينترنت و موبايل که به تاخير زياد حساس هستند ، مناسب است. در اين رساله به پياده سازی بلادرنگ اينکدر و ديکدر  G.728 بصورت دوطرفه کامل ( Full Duplex ) بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازيم .
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم
معرفي سيگنال صحبت
 صحبت در اثر دميدن هوا از ريه ها به سمت حنجره و فضاي دهان توليد مي‏شود. در طول اين مسير در انتهاي حنجره، تارهاي صوتي  قرار دارند. فضاي دهان را از بعد از تارهاي صوتي ، لوله صوتي   مي‏نا مند كه در يك مرد متوسط حدود cm 17 طول دارد . در توليد برخي اصوات تارهاي صوتي كاملاً باز هستند و مانعي بر سر راه عبور هوا ايجاد نمي‏كنند كه اين اصوات را اصطلاحاً اصوات بي واك    مي‏نامند. در دسته ديگر اصوات ، تارهاي صوتي مانع خروج طبيعي هوا از حنجره مي‏گردند كه اين باعث به ارتعاش درآمدن تارها شده و هوا به طور غير يكنواخت و تقريباً پالس شكل وارد فضاي دهان مي‏شود. اين دسته از اصوات را اصطلاحاً باواك   مي‏گويند.
فركانس ارتعاش تارهاي صوتي در اصوات باواك را فركانس Pitch و دوره تناوب ارتعاش تارهاي صوتي را پريود Pitch مي‏نامند. هنگام انتشار امواج هوا در لوله صوتي، طيف فركانس اين امواج توسط لوله صوتي شكل مي‏گيرد و بسته به شكل لوله ، پديده تشديد در فركانس هاي خاصي رخ مي‏دهد كه به اين فركانس هاي تشديد فرمنت   مي‏گويند.
از آنجا كه شكل لوله صوتي براي توليد اصوات مختلف، متفاوت است پس فرمنت ها براي اصوات گوناگون با هم فرق مي‏كنند. با توجه به اينكه صحبت يك فرآيند متغيير با زمان است پس پارامترهاي تعريف شده فوق اعم از فرمنت ها و پريود Pitch در طول زمان تغيير مي‏كنند به علاوه مد صحبت به طور نامنظمي از باواك به بي واك و بالعكس تغيير مي‏كند. لوله صوتي ، همبستگي هاي زمان-كوتاه  ، در حدود ۱ ms ، درون سيگنال صحبت را در بر مي‏گيرد. و بخش مهمي از كار كدكننده هاي صوتي مدل كردن لوله صوتي به صورت يك فيلتر زمان-كوتاه مي‏باشد. همان طور كه شكل لوله صوتي نسبتاً آهسته تغيير مي‏كند، تابع انتقال اين فيلتر مدل كننده هم نياز به تجديد  ، معمولاً در هر ۲۰ms يکبارخواهد داشت.
در شكل (۱-۱ الف) يك قطعه صحبت باواك كه با فركانس ۸KHz نمونه برداري شده است  ديده مي‏شود. اصوات باواك داراي تناوب زمان بلند به خاطر پريود Pitch هستند كه نوعاً   بين ۲ms تا ۲۰ms مي‏باشد. در اينجا پريود Pitch در حدود ۸ms يا ۶۴ نمونه است. چگالي طيف توان اين قطعه از صحبت در شكل (۱-۱ ب) ديده مي‏شود[۳].
اصوات بي واك نتيجه تحريك نويز مانند لوله صوتي هستند و تناوب زمان- بلند اندكي را در بر دارند ، همانگونه كه در شكل هاي (۱-۱ ج) و (۱-۱ د) ديده مي‏شود ولي همبستگي زمان كوتاه به خاطر لوله صوتي در آنها هنوز وجود دارد.
پنجره كردن سيگنال صحبت
روش LPC هنگامي دقيق است كه به سيگنالهاي ايستان  اعمال شود، يعني به سيگنالهايي كه رفتار آنها در زمان تغيير نمي‏كند. هر چند كه اين موضوع در مورد صحبت صادق نيست، اما براي اينكه بتوانيم روش LPC را بكار ببريم، سيگنال صحبت را به قسمت هاي كوچكي بنام   “فريم” تقسيم مي‏كنيم كه اين فريم ها شبه ايستان هستند. شكل (۱-۳) مثالي از قسمت بندي سيگنال صحبت را نشان مي‏دهد. اين قسمت بندي با ضرب كردن سيگنال صحبت  S(n) ، در سيگنال  پنجره W(n) انجام مي‏شود.

عتیقه زیرخاکی گنج