گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
بررسی کمانش حرارتی تیر FGM با دو لایه پیزوالکتریک(۹۰صفحه)

چکیده
با دو محرک پیزوالکتریک پرداخته شده (FGM) در این پژوهش به بررسی کمانش حرارتی تیر تابعی
است. خواص ماده شامل ضریب انبساط حرارتی و مدول الاستیسیته در جهت ضخامت تیر بطور پیوسته،
مطابق با مدل توانی تغییر می کند. با استفاده از تئوری تیر اویلر-برنولی و روش حساب تغییرات و جمع
نیرو معادلات تعادل و پایداری بدست آورده شده است. با در نظر گرفتن تکیه گاه ساده برای تیر مذکور،
محاسبه دمای بحرانی کمانش بر حسب ترمهای ولتاژ محرک، خواص مکانیکی و هندسی تیر، بصورت
تحلیلی انجام شده است. این رابطه نشان می دهد با اعمال ولتاژ منفی به لایه های محرک دمای بحرانی
کمانش افزایش می یابد.
کلمات کلیدی: تیر، ماده تابعی، پیزوالکتریک، بار حرارتی، معادله پایداری، روش تعادل بحرانی

عتیقه زیرخاکی گنج