گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 60 views
  • بدون نظر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۶۲    کد محصول : ۱۸۵۲۰    حجم فایل : ۶۰ کیلوبایت   

فایلی راکه برای شما عزیزان آماده کرده ایم بافرمت ورد وتعدادصفحات ۶۲ وقیمت ۹۰۰۰۰ریال وکاملٱ فارسی دربارهتاثیرهوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان ،اگرخصوصیاتی نظیر،گذشت،همدلی،شوخ طبعی،کمک به دیگران،درکضعف خودودیگران،عدالت خواهی،رازداری،کنترل خشم واحساسی بودن را ازجمله ویژگیهای هوش هیجانی یاهوش اجتماعی بدانیم ضرورت دارد آموزش وپرورش دانش آموزان مستعد ومدیران آینده کشور تربیت کند

  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر

پژوهش حاضر نیز با الهام از نظریات پژوهشگران گذشته تحقیقی كاربردی را ارائه می نماید كه نتیجه عملی این پژوهش می تواند ضمن شناساندن برخی عوامل موثر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مدیران را در صحنه عمل یاری نماید . رضایت شغلی افراد باعث افزایش راندمان کار شده و میزان تولید و یا خدممات را افزایش می دهد و از این گذر سازمان نیز از پویایی و سلامت برخوردار می شود.

مقدمه

شناسایی و ایجاد انگیزه در افراد جامعه و راهنمایی آنها برای آنكه بتوانند مشاغلی را انتخاب نمایند كه توانایی واستعداد انجام آن را دارند می تواند گام بزرگی در راه رسیدن به رضایت شغلی باشد، فردی كه با توجه به علایق و استعدادهایش و با انگیزه، شغلی را انتخاب كند نسبت به كسانی كه بدون آگاهی از شغل و تصادفی شغلی را انتخاب می كنند، رضایت خاطر بیشتری خواهند داشت و البته این رضایت خاطر زمانی بیشتر می شود كه فرد با گذراندن دوره های آموزشی احساس آمادگی بیشتری می كند زیرا كه آمادگی بیشتر سبب موفقیت در كار و نهایتا رضایت بیشتر از شغل می شود.

هر فردی باید سرانجام با توجه به رغبتها و استعدادهای خود و نیاز جامعه شغل مناسبی را برگزیند. در جوامع صنعتی برخلاف جوامع سنتی هیچگاه مشاغل افراد از قبل تعیین شده نیستند بلكه رغبتها،‌تواناییها، استعدادها و نیازهای شغلی جامعه تعیین كننده شغل آینده فرد می باشد. رضایت شغلی معلم نیز یكی از عواملی است كه باید به آن توجه شود. بسیاری از كشورهای جهان سوم در برابر فشار آنی و كیفیت نامطلوب سازمانهای آموزشی. مجبور به كاهش بودجه آموزش و پرورش می شوند تا به خیال خود به سرمایه گذاریهایی برای افزایش فوری تولیدات بپردازند اما غافل از آنند كه كاهش بودجه آموزش و پرورش خود موجب نزول بیشتر كیفیت آموزشی زیربنایی همه حرفه ها و مشاغل می گردد و سرانجام دور باطلی را مداومت می دهد كه وابستگی بیشتر از نتایج آن است.

بهترین بازخورد را آموزش و پرورش با فراهم كردن امكانات باید بتواند از محصول خود برای رفع نیازهای خود و درجهت تامین نیروی انسانی خویش داشته باشد. رضامندی شغلی تاثیر متقابل روی فرد و سازمان دارد، فرد همراه با خواستها و آرزوهایی به سازمان می پیوندد و هماهنگی و همسویی سازمان با این آمالها در فرد ایجاد رضایت شغلی می نماید و این رضامندی شغلی ، خود باعث نوآوری و خلاقیت در كار، افزایش میزان تولید و یا خدمات شده و از این رهیافت سازمان هم از سلامت و پویایی برخوردار می گردد.

فصل یکم


بیان موضوع

فرضیه های تحقیق:

متغیرها :‌

اهمیت و ضرورت تحقیق:‌

اهداف تحقیق:

تعریف اصطلاحات

رضایت شغلی

امكانات آموزشی

همكاری مدیر

پیشرفت تحصیلی

فصل دوم

مقدمه

۲-۱-۱- تعاریف رضایت شغلی

۲-۱-۲- مفهوم رضایت شغلی

۲-۱-۳- ویژگیهای رضایت شغلی

۲-۱-۴- ابعاد رضایت شغلی

۲-۱-۵-۱- نظریه انتظار

۲-۱-۵- نظریات رضایت شغلی

۲-۱-۵-۲- الگوی پورتر لالر [۱]

۲-۱-۵-۳- نظریه برابری[۲]

۲-۱-۵-۴- نظریه اختلاف

۲-۱-۵-۵- تئوری ارزشی لاك [۳]

۲-۱-۵-۶- نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو [۴]

۲-۱-۵-۷- نظریه دو عاملی هرزبرگ[۵]

۲-۱-۵-۸- مطالعات ادوین لاك[۶]

مطالعات وود و لبود:‌

۲-۱-۵-۹- نظریه ویژگیهای ضروری شغل

۲-۱-۵-۱۰- نظریه نقشی:‌

۲-۱-۵-۱۱- تئوری دوعاملی انگیزش و بهداشت

۲-۱-۵-۱۲- نظریه كامروایی نیازی:

۲-۱-۵-۱۳- نظریه گروه مرجع:

۲-۱-۶- مدل های رضامندی شغلی

۲-۱-۷- عوامل موثر بر رضایت شغلی

۲-۱-۷-۱- عوامل سازمانی

۲-۱-۷-۲- عوامل فردی

۲-۱-۷-۳- عوامل محیطی:

۲-۱-۷-۴: ماهیت كار

۲-۱-۸- اندازه گیری رضایت شغلی

۲-۱-۹- شاخصها و پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی

۲-۱-۹-۱- جایگزینی نیروی كار

۲-۱-۹-۲- غیبت و جابجایی

۲-۱-۹-۳- تخلف و رفتارهای ضد تولیدی

۲-۱-۹-۴- انگیزه و عملكرد[۷] كاركنان:

۲-۱-۹-۵- فعالیتهای اتحادیه‌گرایی:‌

۲-۱-۹-۶- سلامت جسمانی:‌

۲-۱-۹-۷- سلامت روحی:

۲-۲- بخش دوم: نقش مدیر در رضایت شغلی

پیشینه مدیریت آموزشی

سبكهای مدیریت هرسی و بلانچارد

۱– سبك دستوری یا وظیفه مدار قوی و رابطه مدار ضعیف

۲-سبك ارشادی یا وظیفه مدار قوی و رابطه مدار قوی

۳- سبك مشاركتی یا سبك وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار قوی

۴-سبك تفویضی یا وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار ضعیف

۲-۳- بخش سوم:‌عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی

عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدائی:

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی

هوش[۸] و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

انگیزش[۹] و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی:

خانواده و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی :‌

كاركردهای عمده ارزشیابی:

تحقیقاتی كه در زمینه رضایت شغلی در خارج از كشور صورت گرفته

برخی از تحقیقات كه دراین زمینه درایران صورت گرفته است:‌

فصل سوم

جامعه تحقیق

نمونه تحقیق و روش نمونه گیری

روش تحقیق

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم 

جمع آوری یافته های تحقیق و تحلیل آنها

مقدمه

جدول شماره ۱

رابطه رضایت شغلی با تجهیزات آموزشی

رابطه رضایت معلمین با استفاده از وسایل پیشرفته مثل كامپیوتر

رابطه رضایت معلم با گردشهای علمی

فضای فیزیكی محیط كار در بهتر انجام دادن وظایف

استفاده از مجلات رشد در بهتر انجام دادن وظایف

میزان رضایت از امكانات آموزش و پرورش

استفاده از امكانات كتابخانه ای در بهتر انجام دادن وظایف

تلاش مدیر برای تهیه امكانات آموزشی

فراهم سازی امكان گردشهای علمی توسط مدیر

ارزشیابی مدیر از معلمان طبق اصول و ضوابط

تلاش مدیر برای بالابردن سطح دانش

تشویق مدیر مدرسه در بهتر انجام دادن وظایف معلم

مشاركت معلم در تصمیم گیریهای مدرسه

همكاری مدیر مدرسه در پیشرفت تحصیلی

استفاده از مجلات تخصصی و علمی در پیشرفت تحصیلی

برقراری رابطه دوستانه با دانش‌آموزان در پیشرفت تحصیلی

نقش بالابردن آموزش در خانواده در پیشرفت تحصیلی

حمایتهای مالی و عاطفی مدیر در رشد تحصیلی

امكانات و فضای آموزشی در پیشرفت تحصیلی

واگذاری مسئولیت در تدریس به دانش آموزان در پیشرفت تحصیلی

فصل پنجم


اثبات فرضیه ها:

نتیجه گیری كلی:‌

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات

منابع

ضمائم (پرسشنامه)

[۱] – Porter , Laler

[۲] – Equtiy Theory

[۳] – Lick

[۴] – Moslow

[۵] – Herzberg

[۶] – Edvin Luck

[۷] – Performance

[۸] – Intellegence

[۹] – Motivation

  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر

این پایان نامه مربوط به رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی می باشد و هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه پیام نور شهرستان دزفول است که با استفاده از جامعه آماری کلیه دانشجویان این دانشگاه تنظیم گردیده است و بر اساس نمونه گیری از  روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از نوع همبستگی انجام شده است و با اجرای پژوهش نامهی سنجش خلاقیت و پرسش نامه عزت نفس  کوپر اسمیت  انجام گردیده است.

فرمت فایل ورد با قابلیت ویرایش

تعداد صفحات :۹۷

چكيده

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه خلاقيت و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد دزفول مي باشد . جامعه ي آماري اين پژوهش شامل كليه ي دانش جویان دانشگاه پیام نور واحد دزفول مي باشد كه بر اساس روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي از نوع همبستگي ۶۰ نفر دانشجو انتخاب گرديد پس با اجراي پژوهش نامه ي سنجش خلاقيت (cree ) و پرسش نامه عزت نفس كوپر اسميت تجزيه و تحليل يافته ها صورت گرفته است . در اين پژوهش تكنيك هاي آمار توصيفي (ميانگين ، انحراف معيار و خطاي معيار ميانگين ) و آمار استنباطي ( ضريب همبستگي پيرسون ) استفاده شده است . قابل ذكراست كه نمونه هايي از اين تحقيق در ساير شهرها نيز صورت گرفته است .

 

 كلمات كليدي : خلاقيت ، عزت نفس ، پیشرفت تحصیلی.

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

بيان مسأله

فرضيه هاي پژوهش

اهداف پژوهش

اهميت و ضرورت اجراي پژوهش

تعاريف و اصطلاحات

فصل دوم

« پيشينه پژوهش »

تعاريف مفهومي

مراحل خلاقيت

عوامل ايجاد خلاقيت در كودكان

موانع خلاقيت

برخي از موانع رواني كه در رشد خلاقيت تاثير دارند ، عبارتند از :

ويژگي هاي فرد خلاق

فرد خلاق در عمل

زنان خلاق

روشهاي آموزش خلاقيت

نقش آزمايش در آموزش و ايجاد خلاقيت

خلاقيت و هوش

خلاقيت و پيشرفت تحصيلي

تكاليف خلاقيتي

نقش معلم در خلاقيت دانشجویان

نشانه هاي عزت نفس مثبت و عزت نفس منفي

منشأ عزت چيست ؟

كداميك از نگرشها و رفتارهاي والدين در شكل گيري عزت نفس مؤثر است ؟

خصوصيات نوجوانان داراي عزت نفس بالا :

خصوصيات نوجوانان داراي عزت نفس پائين :

پيدايش عزت نفس از نظر برك :

نقش والدين در افزايش عزت نفس فرزندانشان

رشد عزت نفس و رفتار حفاظتي

عوامل موثر در افزايش عزت نفس

شرايط داشتن عزت نفس

زمينه هاي مختلف عزت نفس

عزت نفس دختران و پسران

  • ديدگاه گيلفورد نسبت به آفرينندگي

– ديدگاه تورنس نسبت به آفرينندگي

نظريه رفتار گرايي:

نظريه مكتب شناختي :

خلاقيت به عنوان نيروي حياتي :

نظريه تداعي گرايي :

نظريه گشتالت :

ديدگاه روان تحليلي :

ديدگاه انسان گرايي:

ديدگاه روان سنجي :

نظريه هاي عزت نفس

عزت نفس از نظر جيمز :

پژوهش هاي انجام شده

پژوهش هاي خارجي

پژوهش هاي داخلي  :

فصل سوم

« روش پژوهش »

روش پژوهش

جامعه آماري

نمونه و روش نمونه گيري

ابزار پژوهش داتي بر اساس يافته هاي آن در

دستور العمل اجراي آزمون :

نمره گذاري آزمون :

تبديل نمره خام به نمره استاندارد

تعبير و تفسير نمره استاندارد

شكل گيري آزمون  

اعتبار آزمون

 ويژگي هاي شخصيتي افراد خلاق

كاربرد آزمون :

دستورالعمل فرم ها

آزمون عزت نفس كوپر اسميت

اعتبار آزمون كوپر اسميت

پايايي آزمون عزت نفس كوپر اسميت

روش اجرا ي آزمون

روش تجزيه و تحليل داده ها

فصل چهارم

« يافته ها »

بررسي توصيفي داده ها

بررسي استنباطي داده ها

آزمون فرضيه دو ميانگين مستقل

فصل پنجم

                            

« بحث و نتيجه گيري

بحث و نتيجه گيري

محدوديت هاي پژوهش

پيشنهادات

منابع فارسي

منابع انگليسي

«ضمائم

پاسخنامه خلاقيت سنج

كليد خلاقيت سنج

فرم پرسشنامه CREE

آزمون عزت نفس كوپر اسميت

 

 

  • بازدید : 542 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۰    کد محصول : ۱۱۲۶۶    حجم فایل : ۳۰۵ کیلوبایت   
در این لحظه از سایت بزرگ دانلود جدیدترین تحقیق مقاله جزوه پروزه و پایان نامه های دانشجویی fileee.ir فایلی کامل و جدید رو با عنوان دانلود پروژه و پایان نامه درباره تاثیر دوستی بر پیشرفت یا افت تحصیلی دانش آموزان با مطالعه وضعیت پیشرفت تحصیلی و سلامت روحی و روانی براتون آماده و تهیه کردیم . امیدوارم از خرید و دانلود این فایل دانشجویی از سایت fileee.ir لذت ببرید . در صورت نبودن فایل مورد نظر شما (تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه و پایان نامه و … ) در لیست با شماره ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید . مدیریت فروشگاه آنلاین فایل fileee.ir

دانلود پروژه و پایان نامه درباره تاثیر دوستی بر پیشرفت یا افت تحصیلی دانش آموزان با مطالعه وضعیت پیشرفت تحصیلی و سلامت روحی و روانی

دانلود پروژه و پایان نامه درباره تاثیر دوستی بر پیشرفت یا افت تحصیلی دانش آموزان با مطالعه وضعیت پیشرفت تحصیلی و سلامت روحی و روانی


عتیقه زیرخاکی گنج