گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هدف ودامنه کاربرد
هدف از نگارش اين روش اجرايي بشرح ذيل مي باشد :
الف- کمک به مديريت دو طرفه “کارفرما- پيمانکار” و داشتن آگاهي دو جانبه نسبت به موضوعات مربوطه
ب- اطمينان از انجام کار ايمن پيمانكار
اين روش در مورد كليه فعاليت هاي پيمانکاري موثر برHSE شرکت ——— مي باشد.

۲- تعاريف
۲-۱- HSE : Health , Safety & Environment
۲-۲- پيمانكار : در شركت  پيروبنا پيمانكار به معني نفرات تعمير كار، اندازه گيرنده عوامل زيان آور و …كه از خارج سازمان مي‌آيند.

۳- مسئوليت ها
۳-۱- مسئوليت اجراي اين روش اجرائي بعهده نماينده مديريت در واحد QHSE و مدير پشتيباني مي باشد.
روش اجراء
۴-۱- کليات
در صورت نياز هر واحد به انجام تعميرات يا استفاده از پيمانكار خارج از شركت، به واحد پشتيباني اطلاع داده مي‌شود. اين واحد پس از انتخاب تعميركار يا پيمانكار مربوطه از ليست پيمانكاران، از ايشان دعوت به عمل مي‌آورد. پس از حضور پيمانكار، نماينده مديريت در واحد QHSE خطرات احتمالي كار را برايشان بازگو نموده و ضمن كنترل وسايل حفاظت فردي، كار تعميرات با نظارت ايشان انجام مي‌گيرد. در پايان كار پس از تائيد نماينده مديريت در واحد QHSE و واحد پشتيباني، تعميركار مربوطه به واحد مالي ارجاع داده مي‌شود. واحد پشتيباني گزارش مربوط به اين پيمانكار را در فرم گزارش عملكرد پيمانكار ثبت مي‌نمايد.
۴-۲- جهت حصول اطمينان استفاده از وسايل حفاظت فردي توسط پيمانكار در حين كار، مدير پشتيباني با     مشاوره نماينده مديريت در واحد QHSE، وسايل حفاظت فردي مربوطه را مشخص و به پيمانكار الزام مي‌دارد.
۴-۳- در صورت عدم رضايت نماينده مديريت در واحد QHSE، از نحوه عملكرد ايمني پيمانكار، نامش در ليست سياه پيمانكاران ثبت شده تا در موارد ديگر از پيمانكار مربوطه استفاده نشود.

۴-۴- جهت حصول اطمينان از مديريت بر پيمانكار غذا، نماينده مديريت در واحد QHSE موظف است كه در دوره – هاي زماني ۳ ماهه ضمن مراجعه به محل طبخ غذا، وضعيت HSE پيمانكار مربوطه را مورد پايش قرار دهد كه در صورت عدم رضايت ارائه عملكرد آن، نامش در ليست سياه پيمانكاران ثبت مي‌گردد.

۴-۵-  جهت انتخاب پيمانكار جديد براي غذا، نماينده مديريت در واحد QHSE ضمن بازديد اوليه از محل، نحوه عملكرد HSE پيمانكار را بررسي نموده و در صورت رضايت، براي عقد قرارداد به واحد پشتيباني اطلاع داده مي‌شود.

۵- مدارك مرتبط
– روش اجرايي مديريت تغيير به شماره    MOT-P07-00

۶- سوابق و مستندات
– فرم پيمانكاران مورد تائيد به شماره        MOT-F04-00
– ليست سياه پيمانكاران به شماره           MOT-F05-00
– فرم گزارش عملكرد پيمانكار به شماره     MOT-F06-00

عتیقه زیرخاکی گنج