گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 115 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابلاغ مي‌شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي‌گردد نيز جزو اسناد و مدارك پيمان به شمار مي‌آيد. اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين اسناد، ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستوركار و صورتمجلس باشد.
درصورت وجود دوگانگي بين اسناد و مدارك پيمان، موافقتنامه پيمان بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد. هرگاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي، نقشه‌هاي اجرايي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد، فهرست بها بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد.
مبلغ
مبلغ پيمان              (به حروف)
(به عدد)                                                  ريال است. مبلغ پيمان با توجه به اسناد و مدارك پيمان، تغيير مي‌كند.
     ماده ۴- تاريخ تنفيذ،‌مدت، تاريخ شروع كار
الف ـ اين پيمان از تاريخ مبادله آن (ابلاغ از سوي كارفرما) نافذ است.
ب ـ مدت پيمان ………… ماه است. اين مدت، تابع تغييرات موضوع ماده (۳۰) شرايط عمومي پيمان است.
ج ـ تاريخ شروع كار، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان، تنظيم مي‌شود. پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار، در مدت ………… ماه نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضوع پيمان، اقدام نمايد.

     ماده ۵- دوره تضمين
حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق ماده (۳۹) شرايط عمومي تعيين مي‌شود، براي ………… ماه از سوي پيمانكار، تضمين مي‌گردد و طي آن به ترتيب ماده (۴۲) شرايط عمومي عمل مي‌شود.
     ماده ۶- نظارت براجراي كار
نظارت براجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان، از طرف كارفرما به عهده …………………………………… به نشاني ………………………………………… واگذار شده است كه با توجه به مواد (۳۲) و (۳۳) شرايط عمومي انجام مي‌شود.

     ماده ۷- نشاني دوطرف
نشاني كارفرما: …………………………………………………………
نشاني پيمانكار: …………………………………………………………


نماينده كارفرما                                         نماينده پيمانكار
نام و نام خانوادگي                                     نام و نام خانوادگي
امضا                                                     امضا
شرايط عمومي
فصل اول
تعاريف و مفاهيم

     ماده ۱- پيمان
پيمان، مجموعه اسناد و مداركي است كه در ماده (۲) موافقتنامه پيمان، درج شده است.

     ماده ۲- موافقتنامه
موافقتنامه، سندي است كه مشخصات اصلي پيمان، مانند مشخصات دوطرف، موضوع، مبلغ و مدت پيمان، در آن بيان شده است.

     ماده ۳- شرايط عمومي
شرايط عمومي، مفاد همين متن است كه شرايط عمومي حاكم بر پيمان را تعيين مي‌كند.

     ماده ۴- شرايط خصوصي
شرايط خصوصي، شرايط خاصي است كه به منظور تكميل شرايط عمومي، براي اين پيمان، با توجه به وضعيت و ماهيت آن، تنظيم شده است. موارد درج شده در شرايط خصوصي، هيچ‌گاه نمي‌تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند.

     ماده ۵- برنامه زماني اجراي كار
الف ـ برنامه زماني كلي: برنامه‌اي است كه در آن، زمانبندي كلي كارهاي مورد پيمان برحسب ماه، منعكس گشته و در اسناد و مدارك پيمان درج شده است.
ب‌ـ برنامه زماني تفصيلي: برنامه‌اي است كه زمانبندي فعاليتهاي مختلف كارهاي موضوع پيمان، به تفصيل و در چارچوب برنامه زماني كلي، در آن آمده است.
     ماده ۶- كارفرما
كارفرما، شخص حقوقي است كه يك سوي امضاكنندة پيمان است و عمليات موضوع پيمان را براساس اسناد و مدارك پيمان، به پيمانكار واگذار كرده است. نمايندگان و جانشينهاي قانوني كارفرما، در حكم كارفرما مي‌باشند.

     ماده ۷- پيمانكار
پيمانكار، شخص حقوقي يا حقيقي است كه سوي ديگر امضاكنندة پيمان است و اجراي موضوع پيمان را براساس اسناد و مدارك پيمان، به عهده گرفته است. نمايندگان و جانشينهاي قانوني پيمانكار، در حكم پيمانكار مي‌باشند.

     ماده ۸- مدير طرح
مدير طرح، شخص حقوقي است كه به منظور مديريت اجراي كار، در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان، از سوي كارفرما به پيمانكار معرفي مي‌شود.

     ماده ۹- مهندس مشاور، مهندس ناظر
الف ـ مهندس مشاور، شخص حقوقي يا حقيقي است كه براي نظارت براجراي كار، در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان، از سوي كارفرما به پيمانكار معرفي مي‌شود.
ب ـ مهندس ناظر، نماينده مقيم مهندس مشاور در كارگاه است و در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار معرفي مي‌شود.

     ماده ۱۰- رئيس كارگاه
رئيس كارگاه، شخصي حقيقي داراي تخصص و تجربه لازم است كه پيمانكار، او را به مهندس مشاور معرفي مي‌كند تا اجراي موضوع پيمان در كارگاه را سرپرستي كند.

     ماده ۱۱- پيمانكار جزء
پيمانكار جزء، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه تخصص در انجام كارهاي اجرايي را دارد و پيمانكار براي اجراي بخشي از عمليات موضوع پيمان، با او قرارداد مي‌بندد.

     ماده ۱۲- كار، كارگاه، تجهيز و برچيدن كارگاه
الف ـ كار، عبارت از مجموعه عمليات، خدمات يا اقدامات موردنياز، براي آغاز كردن، انجام و پايان دادن عمليات موضوع پيمان است و شامل كارهاي دايمي است كه باقي خواهد ماند و به عنوان موضوع پيمان تحويل كارفرما مي‌گردد، و كارهاي موقتي است كه به منظور اجرا و نگهداري موضوع پيمان انجام مي‌شود.
ب ـ كارگاه، محل يا محلهايي است كه عمليات موضوع پيمان در آن اجرا مي‌شود يا به منظور اجراي پيمان، با اجازه كارفرما از آن استفاده مي‌كنند. كارگاهها يا كارخانه‌هاي توليدي خارج‌از محلها و زمينهاي تحويلي كارفرما، كه به منظور ساخت تجهيزات يا قطعاتي كه در كار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار مي‌گيرد، جزو كارگاه به شمار نمي‌آيد.
ج ـ تجهيز كارگاه، عبارت از عمليات، اقدامها و تداركاتي است كه بايد به صورت موقت براي دوره اجرا انجام شود، تا آغاز كردن و انجام دادن عمليات موضوع پيمان، طبق اسناد و مدارك پيمان، ميسر شود.
د ـ برچيدن كارگاه، عبارت از جمع‌آوري مصالح، تجهيزات، تأسيسات و ساختمانهاي موقت، خارج‌كردن مواد زايد، مصالح، تجهيزات، ماشين‌آلات و ديگر تداركات پيمانكار از كارگاه و تسطيح و تميز كردن محلهاي تحويلي كارفرما مي‌باشد.

     ماده ۱۳- مصالح، تجهيزات، مصالح و تجهيزات پاي‌كار، ماشين‌آلات و ابزار، تأسيسات و ساختمانهاي موقت، وسايل
الف ـ مصالح، عبارت از مواد، اجناس و كالاهايي است كه در عمليات موضوع پيمان مصرف يا نصب شده و در كار باقي مي‌ماند.
ب ـ تجهيزات، عبارت از دستگاهها و ماشين‌آلاتي است كه در عمليات موضوع پيمان نصب شده و در كار باقي مي‌ماند.
ج ـ مصالح و تجهيزات پاي كار،‌ عبارت از مصالح و تجهيزاتي است كه پيمانكار، با توجه به اسناد و مدارك پيمان براي اجراي موضوع پيمان ، تهيه كرده و در محل يا محلهايي از كارگاه كه در طرح جانمايي تجهيز كارگاه به عنوان انبار كارگاه يا محل انباشت مصالح تعيين گرديده است، نگهداري و حفاظت مي‌كند. مصالح و تجهيزات موجود در محل مصرف يا نصب نيز مصالح و تجهيزات پاي‌كار ناميده مي‌شود.
تبصره ـ قطعات پيش‌ساخته و تجهيزاتي كه در اجراي موضوع پيمان، با اجازه كارفرما و زيرنظر مهندس مشاور، در كارگاهها يا كارخانه‌هاي توليدي خارج از كارگاه ساخته شده است نيز در حكم مصالح و تجهيزات پاي كار به شمار مي‌رود.
د ـ ماشين‌آلات و ابزار، عبارت از دستگاهها، تجهيزات، ماشين‌آلات، و به طور كلي، ابزارهاي اجراي كار است كه به منظور اجراي موضوع پيمان به صورت موقت به كار گرفته مي‌شود. ماشين‌آلات و ابزار را ممكن است ماشين‌آلات نيز بنامند.
هـ ـ تأسيسات و ساختمانهاي موقت، عبارت از انواع ساختمانها، محوطه‌سازيها، انبارها، تأسيسات آب، برق، سوخت و مخابرات، شالوده دستگاهها، و به طور كلي، تمام تأسيسات و بناهايي است كه به صورت موقت، براي دوره اجرا تأمين شده و جزو كارهاي تجهيز كارگاه به شمار مي‌رود.
و ـ وسايل، عبارت از اثاثيه اداري، مسكوني، آشپزخانه و ديگر لوازم مورد نيازي است كه براي دوره اجرا تأمين شده و جزو تجهيز كارگاه منظور مي‌شود.
     ماده ۱۴- برآورد هزينه اجراي كار، مبلغ پيمان، مبلغ اوليه پيمان، مبلغ نهايي پيمان، ضريب پيمان، نرخ پيمان، مدت پيمان، مدت اوليه پيمان، متوسط كاركرد فرضي ماهانه
الف ـ برآورد هزينه اجراي كار، مبلغي است كه به عنوان هزينه اجراي موضوع پيمان، به وسيله كارفرما محاسبه و اعلام شده است.
ب ـ مبلغ پيمان، مبلغ درج شده در ماده (۳) موافقتنامه بااحتساب مبلغ ناشي از تغيير مقادير كار و قيمت جديد است. مبلغ پيمان هنگام مبادله پيمان، همان مبلغ درج شده در ماده (۳) موافقتنامه است كه مبلغ اوليه پيمان ناميده مي‌شود.

عتیقه زیرخاکی گنج