گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اين شرايط خصوصي، در توضيح و تكميل مواردي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آنها، به شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاه نمي تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند. از اين رو، هر گونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي، به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان، بي اعتبار است. شماره و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است. 
اگر شرايط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارك پيمان نباشد، شرايط عمومي ابلاغ شده از سوي سازمان برنامه و بودجه به شماره …… مورخ ………. بر اين پيمان حاكم است. 
ماده۱۷-الف- پيمانكار متعهد است كه براي اجراي موضوع پيمان، تعداد …………. نفر/ماه كارشناس خارجي با تخصصهاي تعيين شده در زير به كار گمارد. 
ماده۱۸- ب- آخرين مهلت پيمانكار، براي ارائه برنامه زماني تفصيلي اجراي كار …….. روز از تاريخ مبادله پيمان است. 
جزئيات روش تهيه برنامه زماني تفصيلي و به هنگام كردن آن به شرح زير است. 
ماده۱۸-ه- گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد. 
ماده۲۰- الف- كارفرما امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه، از قبيل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را كه در زير تعيين شده است، در اختيار پيمانكار قرار مي دهد. 
ماده۲۰- ب و ۲۰- ز- كارفرما، به شرح زير مصالح، تجهيزات و ماشين آلات را تامين مي كند. 
ماده ۲۰- ه- پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تامين ماشين آلات رعايت كند. 
ماده۲۰- ح- پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه، به شمار افراد زير، دفتر كارگاهي، مسكن كارگاهي و غذا به تفكيك و به شرح و مشخصات زير، تامين كند. 
ماده۲۱-ج- قسمتهايي از موضوع پيمان كه پيمانكار بايد بيمه كند و همچنين موارد يا حوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد، به شرح زير است. 
ماده۲۱- و- چگونگي پرداخت هزينه احداث و نگهداري راههاي انحرافي به پيمانكار، به شرح زير است. 
ماده۲۲- الف- شمار نسخه هاي نقشه ها و مشخصات فني كه بدون دريافت هزينه در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد، به شرح زير است:
ماده۲۲- ح- شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهاي راه اندازي، تعمير، نگهداري و راهبري و نقشه هاي چون ساخت كه پيمانكار تهيه مي كند، به شرح زير است:
ماده۲۴- ب- پيمانكار موظف است كه در انتخاب پيمانكاران جزء، موارد زير را رعايت كند:
ماده۲۸- الف- پيمانكار زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه را به شرح زير، تامين مي كند:
ماده۲۹- ه- تعديل نرخ پيمان به شرح زير است:
ماده۳۲- ج- هزينه انجام آزمايشهاي زير به عهده پيمانكار است:
ماده۳۵- دريافت وجوه سپرده تضمن حسن انجام كار پيمان، طبق مصوبه شماره …………….. مورخ …………………… هيات وزيران، است. 
ماده۳۶- ميزان، روش پرداخت و نحوه واريز پيش پرداخت پيمان، طبق مصوبه شماره ………………… مورخ …………………. هيات وزيران است. 
ماده۳۸- الف- ميزان و ترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانكار، براي متخصصان خارجي به شرح زير است:
ماده۳۸- ب- كارفرما ارز مورد نياز براي تامين مصالح و تجهيزات زير را از خارج كشور تامين مي كند:
ماده۳۸- ه- كارفرما ارز مورد نياز براي خريد ماشين آلات و ابزار خاصي كه در زير نام برده شده است را طبق شرايط زير، تامين مي كند:
ماده۳۹- ب- پيمانكار موظف است كه پيش از تكميل كل كار، قسمتهاي زير را در زمانهايي كه براي هر يك از آنها به شرح زير تعيين شده است، تكميل كند و به كارفرما تحويل دهد. 
ماده۴۷- د- ماشين آلات اختصاصي اين پيمان كه در صورت فسخ پيمان بايد براي اتمام كار به صورت اجاره در اختيار كارفرما قرار گيرد، به شرح زير است:
ماده۴۹- ب- هزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق، به ميزان و ترتيب تعيين شده در زير، پرداخت مي شود. 
ماده۵۰- الف- در صورت اتمام پيش از موعد كار، كارفرما هزينه تسريع كار را به نحو تعيين شده در زير، به پيمانكار پرداخت مي كند. 
ماده۵۰- ب-۶- خسارت تاخير غير مجاز پيمان(ناشي از كار پيمانكار)، به ميزان و ترتيب زير از پيمانكار وصول مي شود. 
  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده است:

پيمانكاري فعاليتي گسترده است كه حوزه‌هاي متنوعي مانند سد سازي، راه‌سازي، ساختمان سازي، تاسيسات نفت و گاز و خدمات را پوشش مي‌دهد. فرآيند پيمانكاري داراي جزئيات فني زيادي است كه از تهيه اسناد مناقصه شروع مي‌شود و تا تحويل قطعي كار به كار فرما ادامه مي‌يابد.
مهم‌ترين مسئله حسابداري براي پيمانهاي بلند مدت زمان شناسايي درآمد و سود و يا به عبارت ديگر تخصيص درآمدها و هزينه‌هاي پيمان به دوره‌هايي است كه در آن دوره‌ها عمليات موضوع پيمان اجرا مي‌شود
اجراي يك پيمان توسط پيمانكار ممكن است در دوره‌هاي حسابداري مختلف واقع شود اگر پيمانكار درآمد پيمان را پس از تمكيل پيمان شناسايي كند و در طول اجراي پيمان از شناسايي درآمد خودداري كند صورت سود و زيان پيمانكار در دوره اجراي پيمان، نتايج عملكرد را متناسب با كار انجام شده نشان نمي‌دهد.
استاندارد حسابداري شماره ۹ براي حسابداري پيمان‌هاي بلند مدت در صورت‌هاي مالي پيمانكار بكار گرفته مي‌شود و براي حسابداري در صورت‌هاي كارفرما كاربرد ندارد. كارفرما براي حسابداري دارايي در جريان ساخت معمولاً از ضوابط استاندارد حسابداري شماره ۱۱ (داراييهاي ثابت مشهود) و شماره ۸(موجودي مواد و كالا) تبعيت مي‌كند. اگر چه به عنوان استاندارد«پيمان بلند مدت» است و به طور معمول پيمان بلند مدت بيش از يكسال به طول مي‌انجامد. اما الزامات استاندارد براي پيمانهاي كه مدت آن از يك سال كمتر است نيز كاربرد دارد.

تعـاريف
پيمان بلند مدت: پيماني است كه براي طراحي، توليد يا ساخت يك دارايي منفرد قابل ملاحظه يا ارائه خدمات منعقد مي‌شود و مدت زمان لازم براي تكميل پيمان چنان است كه فعاليت پيمان در دوره‌هاي مالي متفاوت قرار مي‌گيرد.
پيمان مقطوع: پيمان بلند مدتي است كه به موجب آن پيمانكار با يك مبلغ مقطوع براي كل پيمان يا يك نرخ ثابت براي هر واحد موضوع پيمان كه در برخي موارد ممكن است بر اساس مواردي خاص مشمول تعديل قرار گيرد توافق مي‌كند.
پيمان اماني (پيمان با حق‌الزحمه مبتني بر مخارج): پيمان بلند مدتي است كه به موجب آن مخارج قابل قبول يا مشخص شده در متن پيمان به پيمانكار تاديه و درصد معيني از مخارج مزبور يا حق‌الزحمه ثابتي نيز به پيمانكار پرداخت مي‌شود.
صورت وضعيت: صورتحسابي است كه وضعيت كارهاي انجام شده را، از ابتداي كار تا تاريخ صورت وضعيت، به صورت انباشته نشان مي‌دهد و به طور ادواري (معمولاً ماهانه) براي كارفرما فرستاده مي‌شود.
تعديل قرارداد: تعديل قرار داد اوليه به گونه‌اي كه شرايط آن بدون افزودن شرط جديدي تغير مي‌يابد.
ادعاها: مبالغ مازاد بر مبلغ قرارداد كه پيمانكار به دليل تاخير كارفرما، اشتباه در تعيين مشخصات و طراحي، تغييرات توافق شده در كار يا در ساير رخدادهايي كه ادعا مي‌شود عامل مخارج پيش‌بيني نشده است، از كارفرما مطالبه مي‌كند.
پيمان در جريان پيشرفت: حسابي كه براي انباشت مخارج ساخت پروژه استفاده مي‌شود.
روش درصد پيشرفت كار: يك روش حسابداري است كه درآمد قرارداد متناسب با پيشرفت كار شناسايي مي‌شود.
روش كار تكميل شده: يك روش حسابداري است كه درآمد قرارداد در هنگام تكميل پيمان شناسايي مي‌شود.
مخارج پيش از قرارداد: مخارجي كه قبل از انعقاد قرار داد انجام مي‌شود(مانند تهيه نقشه، خريد تجهيزات خاص، …) 
مركز سود: واحد انباشت درآمدها و هزينه‌ها براي اندازه‌گيري عملكرد قرارداد
پيمانكار جزء: شخص حقيقي يا حقوقي است كه تخصص در انجام كارهاي اجرايي دارد و پيمانكار براي اجراي بخشي از عمليات پيمان با او قرارداد مي‌بندد.
تكميل اساسي: مقطعي كه در آن كارهاي مهم قرارداد تكميل شده است و تنهامخارج و خطرات بالقوه اندكي باقي مانده است.
پيش دريافت پيمان: بخشي از مبالغ دريافتني توسط پيمانكار است كه كار مربوط به آن تا تاريخ ترازنامه انجام نشده است.
مبالغ دريافتني بابت پيشرفت كار عبارت است از:
الف. علي الحسابها: مبالغي است كه به طور موقت در قبال صورت حسابهاي صادره در دست بررسي دريافت مي‌شود.
ب. ساير دريافتها: عبارت است از اقلامي كه ماهيت علي الحساب نداشته، ليكن در قبال پيشرفت كار دريافت مي‌شود و نيز در برگيرنده آن بخش از مبالغ پيش دريافت پيمان است كه كار مربوط به آن تا تاريخ‌ترازنامه انجام شده است.
زيانهاي قابل پيش‌بيني: زيانهايي است كه انتظار مي‌رود در طول مدت پيمان ايجاد شود(با احتساب مبالغ برآوري هزينه كارهاي اصلاحي و تضميني و هر گونه هزينه‌هاي مشابهي كه تحت شرايط پيمان قابل بازيافت نيست، مبلغ زيان مذكور بدون توجه به موارد زير برآورد مي‌شود:
الف. شروع يا عدم شروع كار پيمان
ب. حصه‌اي از كار كه تا تاريخ ترازنامه انجام شده است.
ج. ميزان سودي كه انتظار مي‌رود از پيمانهاي ديگر (به استثناي پيمانهاي كه پيمان واحد تلقي مي‌شود) حاصل شود.
دستگاه نظارت ( مهندس مشاور): عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقي كه كارفرما به منظور اجراي تعهداتي كه پيمانكار بر طبق مفاد پيمان به عهده گرفته، تعيين و به پيمانكار كتباً معرفي مي‌نمايد.
رئيس كارگاه: رئيس كارگاه، شخصي است كه از طرف پيمانكار به منظور اجراي عمليات موضوع پيمان در كارگاه به كارفرما يا دستگاه نظارت معرفي مي‌شود.

 
مراحل اجراي طرح
طرح‌هاي بلند مدت پيمانكاري معمولاً در سه مرحله مطالعات مقدماتي، مطالعات تفصيلي، اجرا و نظارت انجام مي‌شود كه هر يك از مراحل شامل اقدامات معيني به شرح زير است:
مرحله اول: مطالعات مقدماتي طرح
۱٫مطالعات شناسايي طرح
۲٫تهيه طرح مقدماتي
مرحله دوم: مطالعات تفصيلي طرح
۱٫تهيه نقشه‌هاي تفصيلي
۲٫ تهيه اسناد و مدارك مناقصه
مرحله سوم: اجراي طرح
۱٫ارجاع كار به پيمانكار
۲٫ انعقاد قرار داد پيمانكاري
۳٫عمليات اجرايي
۴٫تنظيم و پرداخت صورت وضعيت‌ها
۵٫تحويل موقت
۶٫تحويل قطعي
 
ارجاع كار به پيمانكـار
كارفرما پس از پايان مراحل مطالعاتي، وارد مرحله اجرا مي‌شود كه در نخستين گام بايد پيمانكار را انتخاب كند. پيمانكار در بسياري از موارد از طريق مناقصه انتخاب مي‌شود. در شركتهاي خصوصي ضوابط مناقصه معمولاً در آيين‌نامه معاملات خاص هر شركت مشخص مي‌شود. بخش دولتي بايد در برگزاري مناقصه و در تدوين آيين‌نامه معاملات، قانون برگزاري مناقصات را رعايت كند.
طبق اين قانون، مناقصات از نظر مراحل بررسي به دو گروه طبقه‌بندي مي‌‌شود:
۱٫مناقصه يك مرحله‌اي: مناقصه‌اي كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه‌گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي‌شود.
۲٫ مناقصه دو مرحله‌اي: مناقصه‌اي است كه به تشخيص مناقصه‌گذار، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين مناقصه كميته فني بازرگاني تشكيل مي‌شود و نتايج ارزيابي فني و بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي‌كند و برنده مناقصه تعيين مي‌شود.
مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به دو گروه تقسيم مي‌شود:
۱٫مناقصه عمومي: مناقصه‌اي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد.
۲٫ مناقصه محدود: مناقصه‌اي كه در آن به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گذار، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تائيد مي‌شود. فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه‌گران صلاحيتدار به اطلاع آنها مي‌رسد.
از نظر حسابداري مرحله مناقصه براي پيمانكار داراي مخارجي است كه عموماً مخارج پيش از قرارداد ناميده مي‌شود. مانند حق‌الزحمه مهندسان براي قيمت‌‌گذاري، مخارج خريد اسناد مناقصه و مخارجي را كه كارفرما در اين مرحله براي چاپ آگهي و دعوت از پيمانكاران انجام مي‌دهد و به حساب هزينه مطالعاتي طرح منظور مي‌شود.
در اين مرحله از اجراي طرح پيمانكار بايد براي شركت درمناقصه مبلغ معيني را به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب مناقصه‌گذار واريز و يا اينكه بايد ضمانت‌نامه بانكي بگيرد و بانكها براي صدور ضمانت‌نامه معمولاً ۱۰% سپرده‌نقدي مي‌گيرند و معادل ۱۲۰% مبلغ ضمانتنامه (پس از كسر سپرده) وثيقه مي‌خواهند. صدور ضمانتنامه مستلزم پرداخت مبلغي نيز به عنوان كار مزد است. ضمانتنامه و وثيقه آن به صورت آماري نگهداري مي‌شود و از نظر حسابداري در صورتهاي مالي شناسايي نمي‌شود اما به صورت سنتي در حسابهاي انتظامي ثبت مي‌شود.
مثال: شركت پارس در ارديبهشت ۲×۱۳ براي شركت در مناقصه ساخت يك پل شركت كرده است. اگر ضمانتنامه شركت در مناقصه ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال باشد و براي خريد اسناد مناقصه ۲۰۰۰۰۰۰ ريال هزينه نموده باشد نحوه ثبت آن در دفاتر پيمانكار به شرح زير خواهد بود.
 

عتیقه زیرخاکی گنج