گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 151 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

طي ۲۰ سال اخير، قوياً به واكنش ساختمان ها در مقابل پيچش هاي سختي كه در اثر حركات ناشي از زلزله  به وجود مي آيند، رسيدگي شده است، اما اكثر تحقيقات انجام شده، تنها به مدل هاي ساده اي هم چون مدل تيرهاي برشي و ساختارهاي يك طبقه محدود شده اند. در اين مقاله، با استفاده از يك سري از ساختارهاي بتن هاي تقويت شده ۱، ۳و۵ طبقه اي كه براي مقادير مختلفي از ناهنجاري هاي طبيعي و تصادفي طراحي شده اند، به اين مشكل پرداخته شده است. ايده آل سازي مواد پلاستيك اين ساختارها، جهت انجام يك سري تحقيقات پارامتريك پيرامون برخي حركات حقيقي و نيمه مصنوعي كاربرد دارد.
يافته ها اين طور نشان داده اند كه نتايجي كه از مدل هاي تيرهاي برشي، يك طبقه و ساده اخذ مي شوند آنچنان قابل اعتماد نيستند لذا استفاده از آنها براي ايجاد اصول پايه كدگذاري شده توصيه نمي شود. 
 
مقدمه:
اكثر كارهاي منتشر شده اي كه در مورد واكنش ساختارهاي متقارن به پيچش هاي ناشي از زمين لرزه هاي سخت هستند براساس مدل هاي ساده و يك طبقه اي از تيرهاي برشي شكل گرفته اند. ابتداً، اين مدل ها از سه عنصر تشكيل شده بودند كه به صورت موازي با محور y قرار داشتند، بنابراين تنهنا رابطه ساده  برقرار بود و اين رابطه به حركات ساده زلزله اي تعلق داشت.
بعدها برخي عناصر مقاومتي به راستاي x اضافه شدند و به همين جهت سيستم‌هايي با دو نامساوي   تحت عنوان ورودي هاي زلزله اي دو بعدي قابل توجه شدند. جالب است بدانيد كه مول تيرهاي برشي سخت از سال ۱۹۷۲ براي تحليل واكنش سيستم هاي چند طبقه اي متقارن در مقابل زمين لرزه كاربرد داشته است. 
نتايج حاصل از رسيدگي به پيچش هاي سخت كه با مدل هاي يك طبقه و ساده‌اي از تيرهاي برشي به وجود آمده معمولاً براي ارزيابي ميزان كفايت قوانين سختي جهت ايجاد كدهاي طزراحي ضد زلزله جديد و ارائه پيشنهاداتي براي اصلاح اين طرح ها به كار مي روند. به هر حال، بنا به دلايلي كه در زير ارائه مي شوند چنين برآوردهايي چندان قابل اطمينان نيستند.
 
(a) مدل ساده اي از تيرهاي برشي يك طبقه، كه اصولاً به دليل سادگي در ساختارشان از آنها استفاده مي شود، نمي توانند تخمين قابل قبولي از واكنش ساختارهاي چند طبقه اي حقيقي ارائه كنند. بنابراين نتايجي از اين قبيل تنها داراي ارزش كيفي هستند. 
(b) سختي و استحكام عناصر مقاومتي مدل تير برشي، شرايط مخصوصي دارند و تنها براي بارهاي ناشي از زلزله، آن هم به صورت مستقل از هم محاسبه مي شوند. در ساختارهاي حقيقي عوامل سختي، استحكام و تغيير شكل تسليم چنان ارتباط مستقيمي با هم دارند كه تغيير در يك پارامتر به تغيير ۲ پارامتر ديگر منجر خواهد شد.
(c ) در ساختارهاي حقيقي، اعضا جهت تحول بارهاي افقي و عمودي طراحي مي‌شوند، لذا استحكام و سختي آنها در ارتباط با يكديگر، با مقادير مشابه مقاومتي در مدل تيرهاي برشي ساده شده متفاوت خواهد بود. بنابراين درصد تغيير در اين كميت‌هاي ايجاد شده براساس اصول كدگذاري شده پيچش در ساختارهاي حقيقي، بسيار كمتر از موارد مشابه در تيرهاي برشي است.
 (d) تسليم عنصر انتهايي يك مدل ساده شده يك بيانگر عملي از حذف سختي در آن وضعيت است. در ساختارهاي حقيقي ميله هاي تحول كننده سختي ارتجاعي در هر قاب در حقيقت جزء مهمي از خواص سختي ارتجاعي آن به شمار مي رود كه اين سختي توسط ستون هايي كه جهت باقي ماندن به حالت الاستيك طراحي شده اند كنترل مي شود. 
به همين جهت از نظر تفاوت هاي بزرگي بين ساختارهاي حقيقي و مدل هاي تير برشي وجود دارد. نقص هايي كه براي مدل هاي ساده شده بيان كرديم نشان مي‌دهد كه اين مدل ها نيازمند رسيدگي بيشتر هستند. اين كار به واسطه ايجاد طرح هاي سه بعدي دقيق، واقعي و ايده آل شده اي صورت مي گيرد كه براي ساختارهاي چند طبقه‌اي كه در آن اعضاي خميده شده توسط يك مدل محوري پلاستيك ايده آل سازي شده اند ساخته شده تا كنون هيچ تحقيقات سيستماتيكي كه براساس اين مدل ها صورت گرفته باشد انجام نشده است.
نشريات وابسته تنها به پرداختن به ساختارهاي موجود يا تحقيق پيرامون ساختارهايي با قاب هاي كاملاً ايده آل شده با يك محور تقارن و تحت حركت يك بعدي محدود شده اند. ]۱۲و۱۱[ مقاله موجود نتايج اخذ شده از يك مطالعه گسترده پيرامون اين مشكل را ارائه مي دهد. اين مطالعات براساس مدل هاي سه بعدي و چند طبقه‌اي كه داراي يك يا دو نقص هستند و با گروهي از حركات زلزله اي مركب تحريك شده اند، شكل گرفته است.
سيستم ها و حركات به كار رفته:
ساختارهايي كه براي اين تحقيق استفاده شده داراي يك، سه يا پنج طبقه هستند و قاب هايي با بتن تقويت شده، و مقاوم در برابر گشتاور در دو راستا تشكيل شده اند. اين ساختارها در شكل ۱،۲و۳ نشان داده شده اند اگرچه ما اين قاب ها را قاب هاي فضايي مي ناميم ولي در اينجا آنها را با پارامترهاي Fr1 تا Fr6 رسم كرده ايم. به طريقي كه Fr1، Fr2 و Fr3 به موازات محور Fr4، Fr5 و Fr6 موازي محور xها قرار گرفته اند. توجه داشته باشيد كه Fr2 در ساختارهاي ۳ طبقه‌اي Fr29 و Fr4 در ساختارهاي پنج طبقه اي به دو قاب بعديشان كه در وسط قرار گرفته اند مربوط مي‌شوند.
در اين حالت، مي توان نتايج را با عناصر مشابه در مدل ساده اي از تيرهاي برشي مقايسه كرد. ميزان نامتعارف سختي، كه براي تمام سطوح يكسان است، با مقادير ۰٫۳۰L . 0.20L , 0.10L , e=0.00 (L بعد افقي طرح) آمايش شد. در حالت يك نقصي، مركز ثقل (CM) و مركز سختي (CR) روي محور x مي خوابد   در حالي كه در وضعيت دو نقصي اين دو مركز به صورت اريب (شيب دار) قرار مي گيرند.   توجه كنيد كه در ساختارهاي چند طبقه اي، عموماً CR تعريف نمي شود، مگر در بعضي شرايط بسيار حاد.
اينجا اين مركز براساس حدود سختي قاب تخمين زده شده است. براساس مدل تير برشي ساده شده قاب هاي نزديك تر به CR (Fr1 و Fr6) قسمت هاي سخت و قاب‌هاي دورتر از CR (Fr3 و Fr4) قسمت هاي انعطاف پذير هر ساختار به شمار مي‌روند.
ارتفاع طبقه در تمام ساختمان ها ۳ متر است و طبقه همكف ۴ متر. تمام ساختمان‌ها براي تحول نيروهاي ثقل و نيروهاي ناشي از زمين لرزه براساس كدهاي اروپايي ۲ (بتن تقويت شده) و ۸ (طرح مقاوم در مقابل زلزله) طراحي شده اند، در حالي كه طراحي هاي فرعي جهت تحمل مقادير مختلفي از ناهنجاري هاي تصادفي نيز وجود دارند. eacc=0.05L , e¬acc=0.0 (براي هر EC8) و eacc=A0.05L (به عنوان هر UBC-97 و كد يوناني [۱۵]) دوره هاي طبيعي در شرايط مختلف در ليست جدول ۱ آمده‌اند. تحليل غير خطي ديناميكي ساختارها براي گروهي از حركات حقيقي و مصنوعي به كار مي رود. اين كار با استفاده از اصول اصلاح شده برنامه ANSR صورت مي گيرد. اجزا قاب به وسيله يك مدل از محور پلاستيكي ايده آل سازي شدند كه در آن گشتاور چرخشي اصلاح شده با نسبت سختي برابر با ۰٫۰۵ در نظر گرفته شده سختي در نقطه تسليم به واسطه زانوهاي ضد زلزله با مقدار EL=Myl/6ey قرار داده شد در حالي كه Qy براساس معادلات نيمه تجربي ارائه شده توسط 
Park & Ang محاسبه گشت. در تحقيق موجود سه گروه از تحريكات زلزله اي به كار رفتند، كه هر كدام شامل ۵ حركت دو جزيي بودند. اولين گروه، گروه A،  حركات حقيقي و از نوع باز بودند، دومين گروه، گروه B، شامل حركاتي با ضربان هاي سريع و به صورت حقيقي بود. سومين سري از ده حركت نيمه مصنوعي به واسطه اصلاح ۱۰ جز حركات گروه A به وجود آمدند (گروه C). 
بنابراين مي توان گفت اين طيف حركات جديد تقريباً با طيف الاستيك طراحي شده EC8 برابري مي كند. متد به كار رفته بر پايه روش سعي و خطا و تكنيك هاي تبديلي Fourier شكل گرفت. اين مقايسه بسيار نتيجه بخش بود. مخصوصاً براي حركات نيمه مصنوعي كه در آن تفاوت هاي طيفي از   تجاوز نمي كند. هر جفت از حركات دوبار اعمال شد، با تغيير جهت اجزاء در امتدادهاي y,x. 

عتیقه زیرخاکی گنج