گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق کامل درباره توسعه کشاورزی-خرید اینترنتی تحقیق کامل درباره توسعه کشاورزی-دانلود رایگان مقاله کامل درباره توسعه کشاورزی-تحقیق کامل درباره توسعه کشاورزی
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
          در برنامه¬های توسعه کشور، کشاورزی محور توسعه اقتصادی است و بیشترین بهره¬وری نیروی کار و ارزش افزوده به ازای هر واحد سرمایه¬گذاری، اختصاص به بخش کشاورزی دارد
دراین میان، زیربخش منابع طبیعی به واسطه وابستگی امنیت غذایی کشور به آن مورد توجه ویژه است. این زیربخش در استان مرکزی با حدود ۹/۱ میلیون هکتار از جایگاه اقتصادی مهمی برخوردار است، ولی برخی چالش¬ها و مسائل مانع از بهره¬برداری کامل از ظرفیت¬های آن شده¬است. تحقیق حاضر که با هدف شناخت این چالش¬ها و مسائل و راهکارهای مرتفع ساختن آنها صورت گرفته، از نوع توصیفی و همبستگی است. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی گردآوری شده¬است و جامعه آماری آن شامل مدیران، کارشناسان و مروجین واحدهای سازمانی جنگل، مرتع و آبخیرداری سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی است. حجم نمونه کارشناسان و مروجین با استفاده از فرمول کوکران و به صورت تصادفی تعیین گردیده است. مدیران نیز به صورت سرشماری تعیین گردیدند، که تعداد آنها ۱۰۱ نفر شد و ابزار این تحقیق پرسشنامه¬ای بود. یافته¬های تحقیق نشان داد، که چالش¬ها و مسائل درونی بیش از چالش¬ها و مسائل برونی مانع توسعه مطلوب منابع طبیعی استان مرکزی شده¬است. مهمترین چالش و مسئله درونی بهره¬برداری های بی¬رویه از جنگل¬ها ومراتع و عدم رعایت زمان مناسب چرا در مراتع و پایین بودن سطح اطلاعات عمومی و فرهنگ مردم و بهره¬برداران در ارتباط با اهمیت و ارزش منابع طبیعی می¬باشد. از طرف دیگر، نتایج آزمون تحلیل عاملی چالش¬ها و مسائل توسعه منابع طبیعی نشان می¬دهد، که ابهامات و ضعف قوانین و مقررات بهره¬برداری و فرآیند آگاهی رسانی ۹/۴۲ درصد واریانس مشترک بین عامل اول و سایر متغیرها را تبیین کرده و تأثیرگذارترین عامل در تبیین چالش¬ها و مسائل منابع طبیعی استان مرکزی می¬باشد. 
واژه¬های کلیدی: چالش¬ها، منابع طبیعی، توسعه بخش کشاورزی. 
مقدمه 
            کشاورزی اساس توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه به شمار می¬آید. در ایران علیرغم مسائلی از جمله خشکسالی و کاهش سطح اراضی مطلوب در دهه گذشته، این بخش بیش از ۱۸ درصد در تولید ناخالص داخلی( البته در صورتی که ارزش افزوده به قیمت ثابت سال ۱۳۶۹ منظور شود سهمی معادل ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص خواهد داد.) سهیم بوده و در سال ۱۳۸۲ نرخ رشد ارزش افزوده آن برابر ۱/۱۰% بوده آست. در سال¬های اخیر نیز به ترتیب ۲۰، ۴/۲۳، ۸۰ و ۹۰ درصد ارزش صادرات غیرنفتی، اشتغال، تأمین نیازهای غذایی و مواد اولیه صنایع را برعهده داشته و برابر آخرین سرشماری کارگاهی، ۲۴% نیروی انسانی فعال و ۳/۴ میلیون نفر شاغل در آن فعالیت می¬کنند (۲۱). استان مرکزی با اختصاص ۷۹/۱ درصد مساحت کل کشور به خود پانزدهمین استان از لحاظ وسعت بوده و در حاشیه غربی کویر مرکزی ایران در زاویه برخورد دو رشته کوه البرز و زاگرس واقع شده¬است. دارای سه اقلیم پستی سرد، نیمه بیابانی ضعیف و مدیترانه¬ای گرم وخشک می¬باشد (۱۷). از کل مساحت استان ۹۱/۳۳% مناطق کوهستانی، ۹۳/۱۴% تپه-ای، ۷۶/۱۳ فلات¬ها و ۴/۳۷% مابقی را دشت¬ها تشکیل می¬دهند (۱۰). به طور کلی ۹/۱ میلیون هکتار مرتع در استان مذکور وجود دارد، که ۱/۱۴ درصد آن خوب ۱/۵۶ درصد متوسط، ۸/۹ درصد فقیر بوده و میانگین تولید علوفه آنها در ساله به ترتیب ۵۰۰، ۱۳۴ و ۳۰ کیلوگرم در هکتار است. در کل استان جنگل¬های طبیعی به صورت غیرانبوه و پراکنده ۴۰ هزار هکتار می¬باشد که بیشتر در اطراف شهرستان تفرش واقع شده¬است (۹). در سال ۱۳۸۱، در زمینه مرتع¬داری و اصلاح مراتع، ۲۰۳۰۰۰۰ اصله بوته و نهال، ۶۵۰۰ هکتار کپه¬کاری و کشت مستقیم، ۲۵۵ هکتار کودپاشی مراتع و ۸۴۱۹ هکتار ذخیره نزولات آسمانی، ۳۲۵ هکتار تبدیل دیم زارهای کم بازده به مراتع ۴/۴۹۹۱۰ هکتار ممیزی و تنسیق صورت گرفته¬است (۱ و ۹). براساس اطلاعات موجود در سال ۱۳۸۵ تعداد ۶۱ پروژ در زمینه حفاظت آب و خاک، ۳۸ مورد در رابطه با و اصلاح و احیای مراتع و جنگلداری (۳۸ پروژه) از محل اعتبارات استانی و ملی در حال اجرا است (۱۲). براساس گزارش اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی مشکلات ایجاد شده در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مرتبط با اراضی ملی شده در مراتع، تکمیل نبودن شبکه حفاظتی منابع طبیعی و تجهیزات مربوط به آن از قبیل وسیله نقلیه، امکانات اطفای حریق، تکمیل نبودن شبکه بی¬سیم موجود، در اختیار نداشتن نیروی مسلح جهتانجام امور حفاظتی، شفاف نبودن قوانین و مقررات مربوط به مالکیت اراضی ملی از جمله مشکلات منابع طبیعی استان مرکزی است(۱۰). در راستای کاهش و برطرف سازی این مشکلات، اجرای طرح¬های تحقق بخشیدن به سیاست¬های کلی نظام در موضوع منابع طبیعی، از مهمترین هدف¬های توسعه منابع طبیعی استان در برنامه چهارم توسعه تعریف شده¬است(۱۰). مطالعات پوشش گیاهی استان نشان می¬دهد. که بخش عظیمی از مراتع به شدت تخریب شده و یا روند تخریب در آن¬ها همچنان ادامه دارد ودر گذشته بخشی از دیم زارهای کنونی استان و همچنین اراضی شخم خورده و دیم زارهای رها شده به صورت مراتع بوده¬اند. از ۹/۱ میلیون هکتار مراتع استان، نزدیک به ۶۱۰۰۰۰ هکتار آن پوشش گیاهی طبیعی خود را از دست دادهاست و ۲/۱ میلیون هکتار اراضی باقی مانده نیز از نظر پوشش گیاهی وضعیت چندان مناسبی ندارد (۱۳). نتایج بررسی دیگری مؤید است آن است که ظرفیت چرای استان طی بیست سال گذشته حداقل به دلیل افزایش جمعیت و به تبع آن بهره¬برداری بیش از ظرفیت و به هم خوردن تعادل تولید و مصرف، حداقل ۴۰% کاهش یافته¬است. با در نظر گرفتن سرانه دو کیلوگرم علوفه برای تغذیه دام¬ها در یک فصل چرا ۶۲۵۰۰۰ دام می¬توانند از مراتع استان بهره¬مند گردند، در صورتی که هم اکنون ۲۲۰۰۰۰۰ دام از مراتع استان استفاده می¬کنند. همچنین بهره¬برداری غیراصولی محصولات غیر علوفه¬ای از مراتع موجب تسریع روند نابودی مراتع شده¬است (۵). در این میان مشخص نیست چه عواملی موجب افزایش سرعت تخریب مراتع استان گردیده و چه راه¬حل¬های عملی برای این منظور وجود دارد. به طور کلی مسائل و چالش¬های متعددی موجب کندی توسعه منابع طبیعی استان مرکزی گردیده¬است. بنابراین، ضروری است با شناخت موقعیت منابع طبیعی( این واژه معادل زیربخش « جنگل¬ها، مراتع و آبخیزداری» بخش کشاورزی استفاده می¬شود. ) 

عتیقه زیرخاکی گنج