گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 112 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هردوشكلChatيعنيChatروي وب وIRC،درمواردي بانامه همزمان( Real Time )،پست الكترونيك وگروههاي خبري تفاوت دارند. Chat همزمان مفهومش اين است كه تقريباً مابلادرنگ جواب پيام خودرادريافت مي كنيد .درگروههاي خبري وپست الكترونيك ،ارسال ودريافت يك پيام ساعتها وياگاهي روزها به طول مي انجامد .
براي پيوستن به يك Chat ،بايديك اتاق Chat تعيين كنيد (Room Chat )، اتاق Chat
محلي روي اينترنت است كه مردم مباحث خود راروي آن منتقل مي كنند . اين اتاق ها توسط سيستم هاي Chat مديريت مي شوند.بسياري از سيستمهاي Chat رايگان هستند 
ارتباط بايك سايت Chat تحت وب : Chat Yahoo!  چگونه وكجا مي توانيد اتاقهاي Chat رابيابيد؟يك محل خوب براي شروع Chat Yahoo!به آدرس yahoo.com.Chat مي باشد . باحركت به سوي اين سايت نحوه وارد شدن  به سيستم راخواهيد ديد ،اماقبل ازاينكه واقعا بتوانيد وارد سيستم شويد بايدثبت  نام  كنيد .اين كارراباكليك كردن روي لينكSign UP For Yahoo!  شروع كنيدوفرم ثبت نام راكامل نماييدوقتي اين كارراانجام داديدروي لينكي باعنوان Chat ! Continueto Yahooكليك كنيد.بااين كاربه صفحه اي ديگرمي رويددرآنجاميتوانيد      اتاقهاي Chat موجودرامشاهده كنيددرميانه اين صفحه بخش اختصاص به نگهداري   اتاقهاي Chat دارد.البته دربدوورودتااتاقي راانتخاب نكنيدچيز ي رامشاهده نخواهيد  كرد.
براي اين كار،دكمه كوچكي بانامEdit كه درنوارFavorite  Chat Room  قراردارد    كليك كنيد .اين كار باعث باز شدن ليست شاخه هاي اصلي مثل and Community HealthandCul  Wellness وScience مي شود.
حال به صفحه اي كه شاخه هاي اصلي درآن قرار دارد برگرديد ،اگر بخواهيد مي توانيد شاخه ديگري راانتخاب واز داخل آن اتاقي رابرگزينيد .وقتي انتخابهاي خود راانجام داديد بايد به صفحه شاخه هاي اصلي برگرديد وروي دكمه Favorite كليك كنيد اين كارممكن  است. شما را به صفحه اصلي شروع ارتباط ببرد .اكنون ليست اتاقهاي Chat خود رادرمكاني با عنوان Favorite Room به صورت لينك مشاهده مي كنيد .روي يكي ازلينك هاي Chat كليك كنيد. يك صفحه جديد ظاهرخواهد شد وبه شما اطلاع مي دهد كه كامپيوترشمادرحال بارگيري چيزي به نامApplet Chat مي باشد.اين يك برنامه كوچك است كه به شما اجازه مي دهد مرورگرخود را به عنوان يك مشتري Chat وارد عمل كنيد. هر بار كه به يك اتاق Chat جديد مي رويد بايد آن را بارگيري كنيد. اگر كامپيوتر تحت ويندوز داشته باشيد وهمچنين كارت صداروي دستگاه شما نصب شده باشد واگراز Internet  Explorer  استفاده كنيد، براي لحظاتي يك تأييد يه امنيتي ظاهر مي شود وازشما درخصوص نصب كنترل كننده صداسؤال مي كند.اين به شما اجازه مي دهد  تا Chat صوتي رابشنويد .اگر ازNavigator  استفاده كنيد اطلاعاتي رادرخصوص نصب نرم افزار صدار دريافت خواهيد كرد،وشما براي انجام اين كار،بايد راهنماييهاي روي صفحه رادنبال كنيد.
مباني گفتگو 
براي شركت دريك گفتگو،پيامتان رادرداخل كادري باعنوان Chat تايپ كنيد وسپس روي دكمهSend كليك كنيد .بلافاصله پيام شما در پنجره  Chat ظاهرمي شود.  اگر مي خواهيدمتن ارسالي مشخص باشدويارنگ آن تغييرداده شودازدكمه هاي Bold،
  ItalicياUnderline استفاده كنيدويارنگي ديگرراازفهرست كشويي مربوطه انتخاب   كنيد .اگرصداي سايركاربران رامي شنويدونمي خواهيداين صداهاشنيده شود،دكمه Stop  voiceكليك  كنيد.
ناديد ه گرفتن برخي از افراد
گاهي نمي خواهيد پيام برخي ازافرادو يافرد خاصي رامشاهده كنيد ،براي اين كار به كادرChattersدرسمت راست پنجره برويدنام شخصي موردنظرراانتخاب وسپس     روي دكمهlgnor كه درپايين كادر Chatters قرار داردكليك كنيد.ازاين پس گفته هاي آن شخص نمايش داده نمي شود.براي نمايش مجددآن نام شخص مذكور راانتخاب    وروي دكمه فوق الذكر دوباره كليك كنيد .
مبادله پيام به صورت خصوصي اگر مي خواهيد باشخصي به صورت خصوصي Chat كنيد ،بطوري كه متن شما درپنجره Chat هيچيك از افراد ديگر مشاهده نشود ،شخص مورد نظر رادرپنجره  Chatters انتخاب كنيد ودكمه(مخفف private Message )كه درپايين پنجره قرار دارد كليك كنيد.اين كار باعث باز شدن يك كادر گفتگوي كوچك مي شود ،دراينجا مي توانيد باشخص مورد نظر تبادل پيام كنيد.به هرصورت ممكن است آنها Chat خود رابه صورتي تنظيم كرده باشند كه اينترنت اجازه Chat خصوصي رابه شماندهد .دراين صورت پيامي دراين خصوص دريافت خواهيد كرد.اگر مايل به دريافت . پيامهاي خصوصي نيستند . روي دكمه Preferenees     كليك كنيد.  تا  كادر  گفتگو Preferenees بازشود.   كادر گزينشlgnore private message From strangers  راانتخاب كنيد وكادر گفتگو راببنديد .بااين كارتلاش سايرين براي ارتباط خصوصي           باشما بي نتيجه خواهد ماند.
ايجاد وبهينه ساز ي ليستي از دوستان 
شمامي توانيد باايجاد ليستي ازافراد خاص،گفتگوي غربيه هاراناديده بگيريد .باتوجه به اين ليست،گزينه lgnore پيامهاي خصوصي دوستان رادور نمي ريزد.(دربعضي ازسيستمهاي Chat به آنهاBuddiesمي گويند).حتي گاهي اوقات مي توانيديك ليست ازدوستانتان داشته باشيدكه هروقت آنها روي خط هستند شما مطلع شويدودر اتاقChatجاري باآنها ارتباط برقراركنيد .آسان ترين راه براي اضافه كردن برخي افراد به ليستFriends اين است كه دركادرChattersروي نام آنها راست كليك كنيد تا كادر گفتگوSeleetAction بازشود. سپس روي دكمه Friend Add as   كليك كنيد تاشخص Friendsمذكوربه ليست اضافه شود.اين باعث ايجاد گروهي از نامهامي شودكه Chat Friends ناميده مي شود.بارديگركه به Chat Yahoo!متصل مي شويد نام مستعار هريك از افرادي كه به عنوان دوست معرفي كرده ايد درليست Friends مشاهده ميشود واگردآن زمان روي خط باشند درقسمتinChat Friends كه دركنارليستRoom Friends شماقراردارد،ظاهرمي شوند.براي رفتن به اتاقي كه آنها درآنجاقرار دارند ، نام مستعارآنها راانتخاب  كرده وروي دكمهGoto Friends كليك كنيد. براي اصلاح ليست Friends همراه با اضافه كردن افراد جديد ،صفحه اي كه  ليست را نمايش  مي دهد، باز كنيد. سپس روي دكمه Edit كه در قسمت inChat Friends قرارداردكليك كنيد.اين باعث بازشدن يك پنجره مي شود كه شمامي توانيد   درآنجاافرادي رابه ليست اضافه كنيد ويا از ليست حذف نماييد.
تغيير اتاقهاي 
براي رفتن ازيك اتاق Chat به ديگري ،نيازي نيست كه ارتباط خود راقطع كنيد و دوباره ارتباط برقراركنيد .به آساني روي لينك‌Change Room كه درقسمتTools  واقع درسمت چپ پايين پنجره Chat قرار دارد كليك كنيد . بااين كار دوليست با عنوانهايCategories, Room بازمي شود. اگر روي هريك ازمدخلهاي Categories كليك كنيد ، هر دو بخش زير شاخه  واتاقهاي  آن   شاخه درسمت  راست قسمت Yahoo! Room ظاهر مي شود. روي نام يكي از اتاقها كليك كنيد تا وارد آن شويد ويا روي يكي از زير شاخه ها كليك  كنيد تااتاقهاي داخل آن زير شاخه ظاهر شود.
ايجاد اتاق كاربر 
دركنار Yahoo! Room شما ليست User Roomرامشاهده مي كنيد.اين اتاقها توسط    كاربران عادي مثل خودشمادرون شاخه جاري ايجاد شده است.قابليت ايجاداتاقهاي     اضافي از ديگر مشخصه هاي سيستم هاي Chat مي باشد . در  Chat Yahoo! اين   اتاقهاي كاربر (User Room )به سه صورت خاص وجود دارند:
اتاقهاي عمومي كه عملكردي مشابه باسايراتاقهادارند.اينها درليست User Room 
ظاهر مي شوند وكاربران مي توانند آنها رابيابند .
اتاقهاي خصوصي كه درليست User Room مشاهده نمي شوند.
اتاقهاي امن كه درليست User Room قرارندارندوهيچكسي نمي تواندبه آن وارد  شود مگر اينكه شما ازآنها دعوت كنيد.
اتاقهاي ايجاد شده پايدار نيستند.اين اتاق ها تازماني كه آخرين نفر درآنجا قراردارد پابرجاست(البته نيازي نيست كه ايجادكننده درآنجاباشد)بلافاصله پس ازاينكه آخرين نفرآنجا راترك نمايد،بسته  مي شوند .براي ايجادآن روي لينك User Room كليك كنيد،اين لينك درزير ليست User Room قرار دارد.شما لينكي  باعنوان Here CreateaRoom    رادر آنجا خواهيد ديد .روي اين لينك كليك كنيد تا كادر گفتگويي بازشود ،دراينجا شما مي توانيد نامي به اين اتاق اختصاص دهيد.يك پيام خوش آمد گويي ظاهرشده وازشمانوع اتاق راسؤال مي كندكه آيامي خواهيدعمومي،خصوصي     و يا امن باشد .  آنچه  مي خواهيد  انتخاب كنيد    و  سپس روي  دكمه  Room my   Createa كليك كنيد.براي دعوت افرادبه اتاق خود،درزير ليست Chattersروي دكمهmoreكليك كنيد .در كادر گفتگوي SeleetAction نام مستعار شخص مورد نظررادر  كادر User وارد كرده ورويInvite كليك كنيد شخص  مذكور پيامي دريافت مي كند كه اگر مايل باشد مي تواند به اتاق شما بيايد.
(Internet Relay Chat (IRC  ‌IRCنوعي Chat است كه نسبت به Chat تحت وب از  قدمت بيشتري برخوردار است.اين Chat برروي شبكه اي به نام IRC قرار دارد ومثل‌‌‌W0rld  wide web   هنوز بخشي از اينترنت محسوب مي شود .
اصولاً براي ارتباط بايك سرويس دهند ه هاي Chat بايد ازبرنامه اي به نامClient IRC استفاده كنيدتعدادزيادي از سرويس دهنده هاي IRC بايكديگرادغام شده اندتاشبكه IRCايجادشود.هريك ازاين سرويس دهنده هاامكان دسترسي به تعدادي از كانالها( Channels )رافراهم مي كنند .اساساً اين كانالها محيطي شبيه به اتاقها Chat دارندكه قبلاًدرقسمت     !Chat Yahoo مطالبي رادرخصوصي آن آموخته ايد.وقتي سرويس دهنده اي راانتخاب كرديدوبه آن متصل شديد،مي توانيد به يكي از اين كانالها مرتبط شده و  Chat نماييد.چندين نرم افزار   براي ارتباط IRCباوجود     دارد ،اما يكي از آنها بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد ،نام آن  MIRC است كه شما مي توانيد آن راازtucows به آدرس WWW.TUCOWS.com دريافت كنيد .                    
وقتي نرم افزار MIRC رابارگيري كرديد ،نصب آن آسان است.كافي است به پوشه اي كه فايل  ExE برنامه درآن ذخيره شده است برويد ودوبار روي اين فايل كليك كنيد تانصب شروع شود.وقتي اين كار انجام شد مي توانيد تنظيمات برنامه راانجام دهيد.
ارتباط يك كانال ،دستورات وChat براي ارتباط بايكي از اين كانالهاي نمونه،مي توانيد آن راانتخاب وروي دكمه goin كليك كنيد ويا دوبار روي آن كليك كنيد .اين كار شما باعث مي شود تاپنجره اي !Chat Yahoo شبيه به    باز شود .در اينجا گفتگوها درخط هاي متني به همراه گوينده آنها كه به صورت نام مستعارشان شناخته مي شوند، مشاهده مي شود.آن را امتحان كنيد وگفتگو هارا در كانالي كه انتخاب كرده ايد براي مدت زماني مشاهده ودنبال كنيد.براي شركت درگفتگوپيام خودراتايپ كرده وكليدenter    رافشاردهيد..
لحظاتي بعدآن را در پنجره Chat مشاهده خواهيد كرد. همچنين از كادرمتني براي     وارد كردن دستوراتي مثل خارج شدن از كانال ،قطع ارتباط با IRC و چيزهايي شبيه به آن استفاده مي شود .تمام دستورات بايك پيشوندبه شكل اسلش(/) درج  مي شوند.چنانچه به كمك نياز داشتيد بايد help/ رادر كادر وارد كنيدوكليد enter رافشار دهيد.يكي ديگر از دستورات ضروري/quit است .اين دستور باعث قطع ارتباط كامل شما ازسرويس دهند ه IRC خواهدشد.تعدادي زيادي از commands دستورات اصلي ازمنوي  قابل دستيابي مي باشند .براي مثال جهت خارج شدن ازيك كانال،مي توانيدpart / ياLeave / راتايپ كنيد وياازمنوي commands گزينه partChannelرا انتخاب كنيد.اگر از منوي دستورات استفاده مي كنيد،بايد يككادر درخواست راپركنيدتاكاركند .بنابراين ممكن است ترجيح دهيد دستورات را در حافظه خود نگه داريد ودرموقع لزوم آنها راتايپ كنيد.
تغيير كانال 
فرض مي كنيم كه شما كانالي رامشاهده كرده ايد ودر حال مي خواهيد بقيه رامرور كنيد دستور part / (ياLeave / ) راتايپ كرده وكليد enter رافشار دهيد ،بااين كار پنجره Chat بسته مي شود .براي نمايش channels Folder روي دكمه  روي دكمه channels Folder كه دربالاي نوار ابزار MIRC قرار دارد كليك كنيد (سومي ازچپ).روي كانال ديگر دوباركليك كنيد تاپنجره Chat آن باز شود. البته الزامي نداريد كه براي استفاده ازيك  كانال ديگر، ازاين كانال خارج شويد .به آساني پنجره Chatفعلي راببينيدو با استفاده از channels Folder به يكي ديگر وصل شويد.
ليست كانال هاي افزوده شده
درواقع channels Folder تمام كانال ها ي دردسترس رانمايش نمي دهد .براي يك ليست كامل ،دستورlist / را دركادر متني يكي از پنجره هاي MIRC يا پنجره Chat جاري تايپ كنيد به اين ترتيب ليست كاملي بارگيري مي شودالبته زمان زيادي لازم است ،ممكن است صدها كانال وجود داشته باشد، بنابراين بايد بردبارباشيد.اگرمي خواهيد عمل ليست كردن متوقف شود ،روي پنجره ليست سمت راست كليك كنيد واز منوي باز شده گزينهstopListing channels راانتخاب كنيد .شما اين پنجره رانمي توانيد به اين روش ببنديد مگر اينكه از دستور stopListing channels استفاده كنيد.
اگر كانالي رامشاهده مي كنيد كه مايليد به آن مرتبط شويد، آن راانتخاب وروي آن راست كليك كنيد وسپس از منوي ميانبر،  goin channe  راانتخاب كنيد  .پنجره  Chat آن كانال باز خواهد شد.براي فيلتركردن كانال هابراساس تعدادافراد متصل شده دستور List-min / را به همراه عدد وارد كنيد ،براي مثال List-min12 /  با اين دستور كانال هايي كه حداقل ۱۲ نفري روي آن باشد رانمايش مي دهد .توجه  داشته باشيد كه ليست تمام كانال هاهنوز درحال بارگيري مي باشد وعلا ئم پيدا شدن درزمان بارگيري مشاهده مي شود.
تبادل پيام به صورت خصوصي 
برروي كانال ،سه راه گفتگوي خصوصي بايك فرد وجود دارد .كه عبارتنداز: 
جهت ارسال پيام خصوصي براي فردي دركانال كادرليست nickname روي  نام مستعار وي كليك كنيد.پنجره پيام خصوصي ظاهرمي شود ،شما مي توانيد پيام خودرادرآن تايپ كنيد.اگر به طورناخواسته يك پيام خصوصي از شخصي دريافت كرديد ،دكمه اي به همراه نام مستعار ارسال كننده روي آن دربالاي پنجره Chatرا ظاهر مي شود .روي اين دكمه كليك كنيد تا پيام رابخوانيد و سپس اگر مايل بوديد به آن جواب دهيد.
اگر روي كانالي قرار نداريد ،، مي توانيد ازدستورquery nickname /  براي                   پيدا كردن  شخصي كه  مي خواهيد  با او  صحبت كنيد استفاده نماييد . در اينجا nickname نام مستعار شخص مورد نظر است.
شما مي توانيد ازDCC ياDirect client communicationsاستفاده كنيد.اين راه مطمئن وسريعترازارتباط دوطرفه مستقيم در IRC مي باشد .دستور  را وارد كنيد تاپنجره پيام در آنجا بازشود.اگر شخص مذكور قبول كند ،شما مي IRC deechat nickname توانيد تبادل پيام كنيد.اگرچنين دعوتي رادر يافت كرديد ،به همراه آن يك كادرتأييد دريافت خواهيد كرد كه ازشمادرخصوص ارتباط باارسال كنندةسؤال ميكند.روي يكي ازدوگزينه yes ياNO كليك كنيد.براي پايان   دادن به DCC پنجره پيام خصوصي راببنديد.
ناديد ه گرفتن افراد
براي ناديده گرفتن فردي كه براي شمانامه خصوصي ميفرستددستور nicknam  ignore/ راواردكنيد .بدين ترتيب تمام پيام هاي شخص تعيين شده ناديده گرفته خواهدشد.براي برداشتن اين خصوصيت دستور nicknam x-ignore/ راوارد كنيد.

عتیقه زیرخاکی گنج