گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 87 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق چگونه ورزش كنيم؟-خرید اینترنتی تحقیق چگونه ورزش كنيم؟-دانلود رایگان مقاله چگونه ورزش كنيم؟-تحقیق چگونه ورزش كنيم؟
این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
بسياري از متخصصان حركات انساني روي اهميت اين موضوع براي مربيان و معلمان تأكيد دارند، جداي از اين مهارت در مراقبت (پايه اي براي ۱) كنترل و ايجاد (محيطي ايمن،۲) مطمئن بودن از اينكه ورزشكار (دانش آموز مشغول كار خود است،۳)

شيوه ها :

در اين تحقيق ده مراقب به عنوان آزمايش شونده شركت كرده اند. شش تاي آنها به دليل سابقة تدريس يا مربي گري با تجربه محسوب شده اند. چهارتاي ديگر مبتدي تلقي شده اند: آنها با ورزشها ناآشنا نبوده اند اما در تحليل مهارت ها ناآشنا بوده اند. هيچ كدام از مبتديان فعاليت مربي گري يا تدريس نداشته اند.

كاري كه همة آزمايش شونده ها مشاهده كردند پرتاب لاكروس بود. كار نسبتاً ناپيوسته بود. به اين دليل انتخاب شده بود كه براي همه آزمايش شونده ها تقريباً ناآشنا بود. كسي كه اين حركت را انجام مي داد يك ورزشكار بود. اما در اين رشته نه آموزشي ديده بود و نه تخصصي داشت.

فيلمي از نماي بالا از ورزشكار هنگامي كه چند قدم برداشت و توپ را پرتاب كرد تهيه شد. در مقدمه طولاني پيش از انجام حركت در فيلم گذاشته شد كه آزمايش شونده ها قبل از اينكه هر حركتي اتفاق بيافتد به آن علاقه مند شوند. جزئيات كامل حركت نيز در فيلم ضبط شده وجود داشت، تمام حركت در كادر دوربين بود و تنها چيزي كه در هر زمان خارج از كادر بود توپي بود كه پرتاب شد.

به آزمايش شونده ها گفته شد فيلم لاكروس را مشاهده خواهند كرد و اينكه آنها بايد نقش مربي تا معلم (اين گزينه به عهده خودشان بود) را در آن صحنه فرض كنند. و آنها به عنوان يك مربي يا معلم وظيفه داشتند تا درسي حركت ورزشكار را بررسي كنند. دستورالعملي به آنها داده شد تا گزينه هاي خوب، بد، درست، نادرست، مطلوب يا نامطلوب را انتخاب كنند. به آزمايش شونده گفته شد تا اهميت هر كدام از مشاهداتشان را توضيح دهند. هر نظري قابل قبول بود صرف نظر از اينكه براي مشاهده كننده كلي يا بي اهميت باشد. تا حدي هم اين كار را براي اطمينان از اينكه همه مشاهده كننده ها (به ويژه بي تجربه ها) با هدف مشتركي اين كار را مي كنند. هر چند اين مسأله به آنها گفته نشد ولي انتظار مي رفت هر مراقب استراتژي مشاهده خود را طراحي و اجرا كند.

فيلم پرتاب با يك مانيتور ۱۹ اينچ رنگي نشان داده شد. و چند بار براي مراقبان تكرار شد. بعد از هر سه بار پخش شدن فيلم به آزمايش شونده شان وقت مورد نياز نوشتن (بيان كردن) مشاهداتشان داده شد. اين كار براي اطمينان از اينكه همه آزمايش شوندگان تكرار بعدي را مي بينند انجام شد بعد از اتمام سه بار تكرار اول از آزمايش شوندگان خواسته شد در پايان نوشته هايشان علامت بگذارند. به اين دليل كه بتوان چيزهايي كه در مشاهدات اول ديده شده را از مشاهدات بعدي جدا كرد. سپس آنقدر فيلم تكرار شد تا همة مشاهده كننده ها، مشاهداتشان را كامل كنند.

اطلاعات با استفاده از شيوه هاي نوع شناسي و مقايسه مداوم جوتز(Goetz) و لوكامپت (Locompte) دسته بندي شد. با تشخيص تغييرات به صورت جداگانه اطلاعات با دسته بندي نوشته هاي هر آزمايش شوند به جوابهاي جداگانه درباره ورزشكار و حركت او كاهش يافت. در تغييرات معنايي يا استنباط خيلي زياد يا خيلي كم از نوشته ها احتياط شد. بعد از بررسي اينكه چه چيز مشاهده شده و كي و كجا هم با مقوله هاي موقتي يا فضايي هادسون (Hadson) بررسي شد. تعاد جوابهاي براي هر مقوله براي مقايسه گروه ها به كار گرفته شد.

 

 

نتايج و مباحث:

نوع جوابها در بين آزمايش شوندگان متفاوت بود. براي مثال بعضي از مراقبان مطالب كمي را ؟؟ عنوانهايي مثل نادرست نوشته بودند و بعضي ديگر چند پاراگراف كوتاه نوشته بودند. به منظور تحليل اينها، بعضي از جملات مركب به متغيرهاي جداگانه تفكيك شدند در بقيه موارد جملات پي در پي اثر اطلاعات ارائه شده اضافي يا توضيح داده شده بودند بعنوان يك متغير به حساب آمدند.

در كل، ۲۹ جواب جداگانه درباره اجراي حركت نوشته شده بود. اعضاي گروه با تجربه متوسط ۱۲ متغير را گزارش كردند. مراقبان مبتدي متوسط ۸ متغير را، در سه نمايش اول فيلم نمونه مراقبان با تجربه حدود۸ متغير را نوشته بودند و مبتدي ها حدود ۵ متغير. بنابراين مراقبان با تجربه طور متوسط توانستند در سه بار نمايش تعداد متغيرهايي را كه مبتدي ها در چندين دفعه بفهمند.

باتجربه ها نه تنها اظهار نظرهاي بيشتري درباره حركت نسبت به مبتديان داشتند، بلكه اين اظهار نظرها دقيق تر هم بود، براي مثال اعضاي گروه با تجربه مفهوم همانگي را با اصطلاحاتي مثل هم زمان و حركت در زمان مناسب ذكر كرده بودند. در مقابل مبتديان اين را با اصطلاحاتي مثل مكث كوتاه يا او دويد، ايستاد و سپس پرتاب كرد.

علاوه بر مشاهدات حركت، مطالبي غير از حركت نيز عنوان شد. به عبارت ديگر، تعداد كمي از مراقبان با تجربه درباره ويژگي هايي كه قادر نبودند ببينند اظهار نظر كرده بودند.

هيچ كدام از مراقبان مبتدي نتوانسته بودند چنين مطالبي را بيان كنند، شايد بعضي مراقبان با تجربه طرحي را براي كارشان تهيه كرده بودند كه تا حدي قابل انطباق با اطلاعات موجود نبود.

مقايسه ديگر بين مراقبان با تجربه و مبتدي مربوط به جوابهايي درباره ورزشكار بود تا درباره حركت در حالي كه مبتديان مطالبي مثل“ نا اميده” يا “نياز به اعتماد به نفس بيشتر” را نوشته بودند، اين اظهار نظرها مي تواند نشان دهنده اين باشد كه مراقبان مبتدي از اطلاعات كينماتيك براي استدلالاتي درباره ورزشكار استفاده كرده تا درباره حركت.

به طور خلاصه هر دوي مراقبان با تجربه و بي تجربه قادر بودند چندين ويژگي حركت را بفهمند. هر چند در مقايسه با معيارهاي اسكالي (Scally) با تجربه ها توانستند متغيرهايي كه براي تحليل حركت نياز بود را سريع تر از مبتديان به دست آورند گزارش جزئيات نامربوط توسط مبتديان (مثل اظهار نظر درباره ورزشكار تا حركت) و ويژگيهايي غير قابل ديدن توسط مراقبان با تجربه درستي عقيده آليسون را درباره اينكه مراقبان بي تجربه در تشخيص ويژگي هاي نامربوط از ويژگي هاي لازم مشكل دارند را ثابت كرد. به همان اندازه كه تشخيص جزئيات اجرا حاصل تجربه در مشاهده و آشنايي با مهارت است. تفاوت هايي در تعداد و دقت مشاهده بين گروههاي اين تحقيق را نمي توان به آشنايي با مهارت نسبت داد.

به منظور بررسي، چه چيز، كجا و كي، مشاهده، موارد نامربوط، از متغيرهاي غير قابل مشاهده صرف نظر شد. بيشترين مشاهدات از اجراي حركت درجدول ۱ آمده است. ويژگي رنج حركت (Roupn) پر تعدادترين متغير تشخيص داده شده هر دو گروه با تجربه و مبتدي است. نه تا از ده آزمايش شونده اين مورد را تشخيص دادند و همه آنها اين متغير را در ابتداي مشاهده خود ثبت كرده اند، نصف آزمايش شونده ها اين متغير را بيشتر از يك بار ذكر كرده اند. همانطور كه اشاره شد اين متغير اغلب و زودتر توسط هر دو گروه به عنوان ويژگي مهم حركت شناخته شده است.


عتیقه زیرخاکی گنج