گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 159 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق تجزيه و تحليل ژئوپلتيك چين برامنيت ايران-خرید اینترنتی تحقیق تجزيه و تحليل ژئوپلتيك چين برامنيت ايران-دانلود رایگان پایان نامه تجزيه و تحليل ژئوپلتيك چين برامنيت ايران-پایان نامه تجزيه و تحليل ژئوپلتيك چين برامنيت ايران
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

با فروپاشي شوروي در سال ۱۹۹۱  و جا براي بحران كويت ايالات متحده مقام تك قطبي را به سركردگيخود مطرح ساخت. چين و ايران با نظام تك قطبي به سركردگي آمريكا مخالفت كردند. موقعيت ژئوپلتيكي ايران در منطقه خليج فارش و آسياي مركزي و همسويي سياستها موجب ايجاد روابط استراتژيك بين دو كشور چين و ايران گرديد. اما آمريكا در مخالفت از ايران، چين را از فروش تسليحات هسته‌اي شيميايي به ايران برحذر داشت و با اعمال فشار و وعده امتيازات زياد، چين را مجبور ساخت كه قرارداد مربوط به نيروگاه اتمي بوشهر را معلق و پيشنهاد واگذاري راكتور تحقيقات آب سبك به ايران را رد و نهايتاً  كاربري چين را در استراتژي ژئوپلتيكي ايران كم اثر نمايد. 
دهه ۱۹۹۰ با دو رويداد بزرگ آغاز شد دو رويدادي كه ژئوپلتيك جهاني را بطور كلي دگرگون كرد. از يك سو فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال (۱۹۹۱  ) و سرنگون شدن پيمان و رشد، نه تنها نقطه پايان جها ژئوپلتيك توازن يافته ميان و قطب تلقي شد بلكه راه را براي انتقال نظام ژئوپلتيك جهاني از مرحله رقابتهاي ( ايدئولوژيك سياسي ) به رمحله رقابتهاي ( اقتصادي ـ سياسي ) هموار ساخت. از سوي ديگر حركت نظامي بي‌سابقه امريكا و هم پيمانانشان در ماجراي بحران كويت شيوه نويني از واكنش‌هاي ژئوپلتيك در برابر كنشهاي استراتژيك منطقه‌اي را نمايان ساخت در حاليكه رويداد نخست مفاهيم تازه اي را در ژئوپلتيك جهاني مطرح ساخت و روابط ساختاري ( افقي ـ عمودي ) جهان قدرتهاي را دگرگون كرده و زمينه را‌ آماده شكل گيري نويني از اين روابط ساخته است. رويداد دوم نيز نظام ( ژئوپلتيك خاورميانه را يكسره دگرگون كرده، موازنه نظامي استراتژيك تازه‌اي را پيش كشيده و مفاهيم نويني از ( امنيت منطقه‌اي ) را در روابط ساختاري قدرتهاي منطقه بدست داده است. چين از جمله كشورهايي است كه در نتيجه تيزهوشي كادر رهبري خود كه تهديدات اقتصادي را براي امنيت ملي خويش مخرب تراز دشمن خارجي تشخيص داد براي رفع ناامني از كارايي نهادها و بخش‌هاي اقتصادي، سياست تنش‌زدايي را در پيش گرفت. همراه با نفي مشروعيت رهبري ؟ جهان توسط ايالات متحده، خود مدعي قرار گرفتن در ميان قطبهاي اصلي نظام بين‌المللي محصوب مي‌شود، جمعيت پرشمار برفورداري از نيرومندترين ارتش جهان كه به سلاحهاي پيشرفته متعارف  و هسته‌اي مجهز است، در اختيار داشتن يكي از پنج كرسي شوراي دائمي امنيت با ؟ و تو ونيز جهش اقتصادي خيره كننده دهه اخير كه جايگاه چين را به عنوان كشوري توسعه يافته حداقل در ابعادي اقتصادي تثبيت كرده. 
از سوي ديگر جمهوري اسلامي ايران نيز به جهت داشتن منابع نفت و گاز، موقعيت استراتژيكي مطلوب ؟ ضد ابتكاري سخت در تلاش است كه مقام خود را در نظام شكل گيرندة جهاني از راه جاي گرفتن در نظام اقتصادي منطقه تعيين كند. 
همسويي سياستهاي چين و ايران ؟ با نظام تك قطبي باعث شد تا چين به بهبود بخشيدن وجهة خود در ايران توجه خاصي نشان دهد و اين ناشي از آن است كه احتمال مي‌دهد ايران طي (۲۰ تا ۳۰ ) سال آينده به عنوان قدرت اسلامي در ابعاد جهاني مطرح خواهد شد. و به همين جهت بهترين قدرتي كه مي‌تواند به آن كشور كمك كند تا در برابر رقيب اصلي، يعني آمريكا و اروپا ايجاد ؟ نمايد قدرت اسلامي خواهد بود. 
موقعيت ممتاز ژئوپلتيكي ايران در خليج فارش و درياي خزر و نياز چين به منابع انرژي در قرن ۲۱ باعث ارتقاء سطح روابط دو كشور گرديده است. اما مخالفت و ضديت ايالات متحده با سياستهاي جمهوري اسلامي در بعضي مقاطع به اوج خود مي‌رسد و علاوه بر اجراي تحريم عليه ايران، ساير كشورها از جمله چين را به چهت داشتن روابط حسنه با ايران به عدم صادرات تكنولوژي پيشرفته به آن كشور و يا عدم واردات محصولات از آن كشور تهديد مي‌نمايد. كه بعضاً اين تهديدات كارساز واقع شده و منجر به تقليل سطح روابط چين و ايران بخصوص در بعد فضايي و فن‌آوري پيشرفته مي‌گردد. ليكن تاكنون منافع ملي دو كشور ايران و چين ايجاد نموده  در تصميم‌گيريها و جهت گيريها و اقدامات سياسي بر عليه يكديگر اجتناب نموده، و با درك صحيح از مسائل بين المللي و مشكلات موجود در روابط مابين را توسعه دهند. 
روش تحقيق: 
براي انجام تحقيق از روشهاي كتابخانه‌اي ـ اسنادي ـ ژورناليستي و انجام مصاحبه استفاده شده و از شيوه تحليل محتوا براي تجزيه و تحليل داده‌ها مرتبط با ژئوپلتيك چين استفاده گرديده است. 
الف – سؤال اصلي : 
۱) آيا ژئوپلتيكي چين ايجاب مي‌كند كه در آينده متكي به منابع انرژي خليج فارس و حوزه خزر باشد؟ 
۲) آيا چين به مناصبات خود با ايران تا جايي اهميت مي‌دهد كه به روابطش با آمريكا خدشه‌اي وارد نشود؟ 
سؤال فرعي: 
۱) آيا موقعيت جغرافيايي و جايگاه چين  از نظر ژئواستراتژيك براي آمريكا و روسيه اهميت دارد؟ 
۲) آيا كليات اضافي، اقتصادي و نظامي چين دلالت بر رشد و پيشرفت آن كشور را نشان مي‌دهد؟ 
۳) كشورهايي در مساله امنيتي ارورسيا نقش آفريني مي‌كنند؟ 
۴) كاربردي چين در استراتژي ژئوپلتيكي ايران با توجه به تأثير پذيري آن كشور از فشارهاي آمريكا چگونه خواهد بود. 
۵) آيا تحولات ژئواستراتژيك و ژئواكونوتيك در قرن ۲۱ از سياست بر پايه تفكرات نظامي به اقتصاد محوري تغيير يافته است. 
فرضيات فرعي: 
۱) موقعيت جغرافيايي و جايگاه چين از نظر ژئواستراتژيكي نقش تكيه‌گاه را داشته و براي آمريكا روسيه اين كشور بسيار مهم است. 
۲) كليات انساني و اقتصادي و نظامي چين دلالت بر جمعيت زياد و انسانها نسبتاً ماهر، ذخاير مالي و رشد اقتصادي بسيار خوب و تكنولوژي روبه‌رشد و ارتش مجهز به سلاحهاي نسبتاً پيشرفته و هسته‌اي دارد. 
۳) تحولات ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك قرن ۲۱ بر اقتصاد محوري قرار گرفته در صورتيكه در قرن ۲۱ سياست محوري بر پايه تفكرات نظامي بود. 
۴) كاربردي چين در استراتژي ژئوپلتيكي ايران تا جائي است كه به روابط چين آمريكا خدشه وارد نسازد. 
۵) مساله امنيتي اوراسيا بيشتر مربوط به خاورميانه، شرق آسيا، آسياي مركزي و حد واصل بين اروپاي شرقي و اروپاي غربي مي‌باشد و در آن كشورهاي آمريكا روسيه و چين نقش آفريني مي‌نمايد. 
اهداف تحقيق: 
الف: هدف كلي: تحليل ژئوپلتيكي جمهوري خلق چين به منظور شناخت اهداف، سياستها، امكانات، نيازمنديها، ؟ كشور در سطح جهاني و منطقه‌اي به ويژه در قبال جمهوري اسلامي ايران. 
ب: هدف اقتصادي، شناختي تأثير روابط چين و آمريكا و امنيت ايران به منظور دريافتي براي تدوين استراتژي ژئوپلتيكي ايران. 
اصطلاحات واژگان كليدي : 
۱) استراتژي ژئوپلتيك: Stratyy  Geoplotic 
اولين بار خاوس هوخر ـ آلماني ـ اين واژه را مطرح كرد. وي مدعي شد كه « آلمان و روسيه در مقام دو قدرت بزرگ اروپا بايد در آسيا به اشتراك منافع يورش ناپذير مطلق است يابند » اين ترتيبات به آلمانها   فرصت داد تا از طريق ژاپن با آمريكا ارتباط يابند. 
( دكتر عزت ا… غرتي / ژئواستراتژيك / ص۸۹ ). 
۲) ژئواكونوميك GeoEconimic 
مبحثي از مباحث ژئوپلتيك كه بيشتر به جغرافياي و اقتصاد در مقياس با امنيت مي‌پردازد. البته كارش با جغرافياي اقتصادي تفاوت دارد براي مثال عبور دادن لوله‌هاي نفتي خزر ـ آسياي مركزي از ايران به عنوان يك سرزمين واسطه بهترين راه برابري عبور كوتاه‌ترين راه براي رسيدن به درياي آزاد است ( جنبه جغرافيايي ) و كم هزينه‌ترين راه ( جنبه اقتصادي ) و بعلت عدم و؟ به جنگهاي چريكي و تجزيه تحليلي است جنبه ( امنيتي ) (۲) 
۳) راژمان Rayeman 
متغيري وابسته به ايدئولوژي ولي بي‌ترديد نقش فزاينده‌اي به آرمانهاي زماندران مي‌بخشد.
۴) ژئوپاسفيك: Geo Paciflce
 با توجه به اثرات منفي ژئوپلتيك و استفاده نابخردانه از آن در بحران‌ها و كشمكشهاي سياسي و جنگي برخي از جغرافيدانان صلاح را در اين ديدند كه علم جغرافيا را براي بهزيستي و گروههاي بشري به ؟ مي‌گيرند. منظور از ؟ ژئوپاسفيك كه در سال ۱۹۴۷ بوسيله گريفيت تيلر بكار رفت مطالعه جغرافيا باي دريافت صلح و آزادي و بشر دوستي است.
۵) ژئوپولي نومي Geo Poli Nomi 
يعني تركيبي از ژئوپلتيك، سياست و اقتصاد كه امروزه بجاي ژئوپلتيك سنتي بكار مي‌رود و بعنوان مثلث استراتژي معروف است. 
۶) سياست در چين : Two chinas Policy 
سياست آمريكا مبني بر شناسايي ديپلماتيك دو چين، يعني چين كمونيست و چين ملي 
( تايوان ). دولت ايالات متحده آمريكا در سال ۱۹۷۲ ؟ ارتباطي در پكن تأسيس كرد و چين كمونيست نيز ؟ ارتباطي در واشنگتن تأسيس كرد. در سال (۱۹۸۰ ) دولت آمريكا سفارت خود را در چين ملي بست و در چين كمونيست سفارت داير كرد. 
۸) ژئوپلتيك نوين New Geo Politilcs 
پديد آمدن جهاني كه مي‌رود نظامي را بر اساس توازن ميان گروه‌منديهاي اقتصادي منطقه‌اي سازمان دهد. 
۹) ژئوسايكولوژي: Geo PsysholoyY 
به آ“ ژنوپلتيك روانشناسي و يا ژئوپلتيك رفتاري نيز گفته مي‌شود. و عبارت است از اينكه كشوري با شناخت روابط و رفتارهاي ايست خود استراتژي خودش را در جهان جابياندازد. 
۱۰) جهش بزرگ به پيش Creat Leap Foreard 
خظ مشي و برنامه فيقس كردن چين كه در سال ۱۹۵۸ به ابتكار مائو آغاز شد شعارهاي تبليغاتي حاكي بود كه كار بيست سال در يك روز انجام خواهد شد و ظرف ۱۵ سال از انگلستان پيشي خواهد گرفت ( ۱ فرهنگ علوم سياسي ص ۱۶ ). 
۱۱) جهاني شدن : Ylobalization 
واژه رايج دهه (۱۹۹۰) و از نظر يكي از دانشمندان بنام « مگ گرو » عبارتست از برقراري روابط متنوع و متقابل بين دوستها و جوامع كه به ايجاد نظام جهاني كنوني انجاميد و نيز فرآيندي كه از طريق آن حوادث، تصميمات و فعاليت‌ها در يك بخش از جهان مي تواند پيامدهاي مهمي را براي ساير افراد و جوامع در بخشهاي ديگر و كاملاً دور كره زمين داشته است. 
۱۲) ابتكار دفاع استراتژيك ( اس ـ دي ـ آي ۹
برنامه نظامي كردن فضاي كيهان كه از سوي رسانه گروهي به ( جنگ ستارگان  ) معروف شده است. هدف از طرح ابتكار دفاع استراتژيك ايالات متحده تأسيس شرايط وارد كردن ضربه اول از پشت سپس فضائي و تسلط بر كل جهان است. به عبارت ديگر هدف ( اس ـ دي ـ آي ) يك برنامه تحقيقاتي دراز مدت است توسعه و استقرار سيستمي در زمين و فضا است كه در آن با بكار بردن تكنولوژي سيار پيشرفته مانند اشعه ليزر و تورسهاي الكترومغناطيسي بتوان  سرشكلهاي اتمي دشمن را در مراحل مختلف پرواز و پرتاب نابود ساخت ظاهراً از زمان و پيشنهاد رونالد ديگان رئيس جمهوري آمريكا در سال ۱۹۸۳ براي تهيه اين برنامه تا سال ۱۹۹۲ بيش از ۲۱ ميليارد دلار هزينه خرج شده. همسفري كوپر مدير برنامه ( اس ـ دي ـ آي ) در وزارت دفاع آمريكا نيز در سال ۱۹۹۲گفت هدف اين برنامه دفاع از آمريكا در مقابل حمله گسترده موشكهاي شوروري بوده است. 
۱۳) آژانس بين المللي انرژي اتمي International Atomic Eneryy Ayency( IAEA) 
اين مؤسسه در سال ۱۹۷۵ تشكيل شد و يك سازمان بين المللي مستقل است كه تحت نظارت سازمان ملل متحد فعاليت مي‌كند هدف آژانس بين المللي انرژي اتمي، تسريع و افزايش خدمات نيروي اتمي به صلاح بهداشت و سعادت بشر در سراسر جهان است. اين مؤسسه مؤظف است اطمينان حاصل كند. كه از كمكهاي آن براي پيشبرد و مقايسه نظامي استفاده نخواهد شد مور آژانس دروين است ( پيشين ص ۱۸۵ )
۱۴) دهكده جهاني
از نام يكي از كتابهاي مارشال مك لوهان ( ۱۹۱۱-۱۹۸۰ ) جامعه شناس و متفكر كانادايي، به نام ( جنگ و صلح در دهكده جهاني گرفته شده كه در سال ۱۹۹۷ در نيويورك منتشر شد. وسايل ارتباط جمعي، مثل مطبوعات، راديو و تلويزيون بسياري از شيوه‌هاي زدگي را عوض كرده و گوئي جهان پهناور ما به دهكده جهاني تبديل كرده كه هيچ چيزي از كسي پوشيده نيست و تبادل اطلاعات و فن‌آوري به سرعت ؟ آوري در حال انتقال و تبادل است. 
موقعيت جغرافيايي و جايگاه چين:
چين در نيمكره شمالي در قسمت شرق قاره آسيا و ساحل غربي اقيانوس آرام واقع گرديده است و مساحت آن ۶/۹ ميليون كيلومتر مربع مي‌باشد كه از نظر رده پس از روسيه و كانادا در مقام سوم قرار دارد و تقريباً برابر مساحت قاره اروپا است. 
از نظر مختصات جغرافيايي: چين داراي طول ۶۱ درجه ( ۷۴ درجه تا ۱۳۵ درجه شرقي) و عرض ۴۹ درجه ۴ درجه تا ۵۳ درجه شمالي) مي‌باشد از نظر مساحت آن از شمال  جنوب ۵۵۰۰ كيلومتر بود. كه از قسمت مركزي رودخانه خي‌لنگ در شمال شهر موهه شروع و به زنگ ميوريف در جنوبي‌ترين نقطه جزاير نان‌شا خاتمه مي‌يابد. 
در عرصه پهناور درياها چين بيش از پنج هزار جزيره بصورت پراكنده قرار دارد. كه بزرگترين آن تايوان وسعت (۳۶۰۰۰ )كيلومتر مربع مخانن با وسعت (۳۴۰۰۰) كيلومتر مربع مي‌باشد و چهار جزيره استراتژيك چين به نامهاي ( دونگ‌شا ـ شي‌شا ـ جونگشاـ نان‌شا ) و همچنين دو جزيره معروف مخانن و خوانگ يس در درياي چين جنوبي قرار دارند. (۱) اطلس بزرگ جهان ص۱۳۶
سواحل سرزمين اطلسي چين باي كشتيراني و حمل و نقل بسيار عالي است و توسط كانال باشي و تنگه مالاكا به اقيانوس آرام و اقاينوس هند متصل مي‌شود. و درياي چين جنوبي يكي از شاهراه‌هاي اساسي دريايي بين چين و ديگر ممالك دنيا است. 
درياها: 
الف: درياي زرد، اين دريا از جنوب به درياي چين شرقي و از شمال به رأس جزيره 
( چه جودو ) واقع در كشور كره متصل است مساحت آن (۲۸۰۰۰ كيلومتر مربع است ) از آنجا كه تعداد گل و لاي و ديگر رسوبات گوگردي  كه از زمانهاي بسيار قديم در طول سواحل آن انباشته گرديده و توسط رودخانه زرد كه به آن مي‌ريزد آورده شده است به آن درياي زرد گويند. مهمترين بنادر و جزاير چين در سواحل اين دريا قرار گرفته و لنگرها و اسكله‌ها از نظر بازرگاني و استراتژيكي اهميت زيادي دارند. 
 
 درياي چين  شرقي : 
اين دريا در شرق سرزمين چين قرار گرفته از شمال به درياي زرد و در قسمت جنوبي به تنگه تايوان متصل مي‌باشد مساحت آن ( ۰۰۰/۷۷۰ ) كيلومتر مربع است. بزرگترين جزيره آن تايوان و مجمع الجزاير جوشان است تعدادي از رودخانه‌هاي چين از جمله 
( چانگ ـ جيانگ ـ چيان تانگ ـ به حيانگ) به اين دريا مي‌ريزند. 
جزيره چين: 
در عرصه پهناور درياي چين بيش از (۵۰۰۰ جزيره ) با مساحتي معادل ۰۰۰/۸۰ كيلومتر مربع وجود دارد. كه ۹۰ درصد آنها كمتر از يك كيلومتر مربع وسعت دارند. بطور كلي جزاير چين را از نظر جغرافيايي به سه دسته تقسيم مي‌كنند. 
الف) جزاير صخره‌اي : كه بيش از ۹۰ درصد اين جزاير از جي ـ في ـ نن  و تايوان از اين دسته‌اند و در اثر فصل و انفعالات جوي تشكيل شده‌اند. 
ب) جزاير رسوبي: كه از ته نشين شدن رسوبات آبرفتي تشكيل گرديده و اكثراً در دهانه رودخانه‌ها قرار گرفته‌اند. 
ج) جزيار مرجاني: كه از ته‌نشين شدن بقاياي جانواران دريايي تشكيل گرديده‌اند. 
مرزها: 
چين با كشورهاي همسايه داراي (۲۲۸۰۰ ) كيلومتر مرز مشترك زميني مي‌باشد كه عبارتند از : 
۱) مرز مشترك چين و كره شمالي ۱۴۱۶ كيلومتر است كه از رودخانه يا لو شروع و به منطقه وادي رستوك مرز كرة شمالي و روسيه ختم مي‌شود. 
۲) در شمال شرقي با روسيه ( ۴۳۰۰ ) كيلومتر مرز مشترك كه در يك قرن گذشته دو كشور بر روي آن اختلاف مرزي داشتند. 
۳) مرز چين با مغولستان از نقطه عمومي هولون  و مرز مشترك روسيه، مغولستان و چين تا ارتفاعات ؟ است كه برابر محاسبه حدود (۴۷۵۰ ) كيلومتر مي‌باشد. 
۴) مرز چين با قزاقستان  در فاصل روسيه تا قرقيزستان حدود ۱۵۳۳ كيلومتر مي‌باشد و منطقه كوهستاني مي‌باشد. 
۵) چين با تاجيكستان داراي ۴۱۴ كيلومتر مرز مشترك مي‌باشد منطقه مرزي بين دو كشور كوهستاني بوده و انجام عمليات نظامي به سختي انجام مي‌شود. 
۶) چين همچنيني با پاكستان ۵۲۳ كيلومتر با هند (۴۰۰۰) كيلومتر باپنال داراي ۱۲۳۶ كيلومتر و با بوتان ۴۷۰ كيلومتر و با ويتنام (۱۴۰۰ ) كيلومتر و نهايتاً با لائوس حدود 
( ۴۰۰ ) كيلومتر مرز مشترك دارد. 
۷) تقسيم بندي نواحي چين:
كشور چين با ۲۳ استان، ۵ ناحيه خود مختار و ۳ شهرداري كه زير نظر حكومت مركزي اداره مي‌شود تقسيم شده و اخيراً نيز كشور هنگ گنگ و كالئو نيز به آن ملحق شده  است. 
۸) منابع معدني: چين پر از منابع معدني است. از نظر حجم ذخاير مقام سوم را در جهان داراست و ذخاير آن در تمام جهان شناخته شده است. تاكنون (۱۴۸ ) نوع ذخاير معدني كشف شده است اساساً در سطح ملي ۱/۱۰۹ ميليارد تن زغال سنگ در شان شي پيدا شده است. و بيشتر از ۳۷۰ نوع نفت و بيشتر از ۱۱۰ نوع گاز در اين كشور كشف شده است ذخاير سنگ آهن در سراسر چينب اب مقدار ۸/۴۸ ميليارد تن محرز گرديده است. 
چين در ميان ساير كشورها در خصوص فلزات غير آهني همچون تنگستن ـ قلع ـ آنتيوان ـ روي ـ مليبون ـ سرب  ـ جيوه  رهبر جهان استاين در حالي است كه آن كشور به مراتب متجاوز از مجموع جهان فلزات كمياب زير خاكي كشف شده است. 
۹) اقليم و آب و هوا:
چين در جنوب شرقي بزرگترين قاره جهان واقع شده و از سمت شرق به بزرگترين اقيانوس جهان اقيانوس آرام متصل و از شمال غربي، غرب و جنوب غربي نيز توسط كوههاي مرتفع احاطه گرديده است و بهمين لحاظ نقاط مختلف آن كشور داراي آب و هواي متفاوتي مي‌باشد بيشتر مناطق چين از نظر اب و هوايي معتدل بوده و قسمتهاي جنوبي آن گرمسيري و سردسيري و مناطق شمالي آن سردسيري، يخبندان و خشك مي‌باشد. 
بطور كلي اينكه: 

عتیقه زیرخاکی گنج