گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 154 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هر کسی که با زمين شناسی سروکار داشته باشد, تشخيص می دهد که پوسته زمين در طی تاريخ زمين شناسی يک واحد ثابت و غيرمتغيری نبوده است بلکه به کرات دربرابر عوامل داخلی و خارجی در آن تغيير شکل ايجاد شده است. شاهد اين مدعی وجود نواحی عظيم چين خورده يعني سلسله کوههاست که در آن رسوبات و سنگهاي ديگر فشرده شده و فرم آنها تغيير کرده است.
عامل ديگر رسوبات دريايي است که اينک در قلل مرتفع کوهها ديده می شود و در برخی موارد هزاران متر از سطح دريا بالاتر قرار گرفته است . اين خود ناپايداری قشر زمين را نشان می دهد. بطور کلی مي توان گفت که زمين شناسی ساختمان و تکتونيک, درباره ساختمانهای مختلف سنگهای تشکيل دهنده پوسته زمين, چگونگی تشکيل و ارتباط آنها با عوامل داخلی زمين بحث می کند
اهميت و کاربرد زمين شناسی ساختمانی 
زمين شناسی ساختمانی دربين ساير علوم زمين شناسی, موقعيت خاصي را داراست. مثلاً تهيه نقشه زمين شناسی محل, بدون آگاهی به نوع ساختمانهای منطقه, غير ممکن است. زيرا بدون توجه به ساختمانهاي موجود, ارتباط واحدهای مختلف زمين شناسی امکان پذير نيست. از سوي ديگر مواد معدنی, در ساختمانهاي خاص زمين شناسی متمرکز می شوند.
مثلاً نفت و گاز طبيعی بيشتر در قسمتهای بالای تاقديسها جمع می شوند. و با شناسايي اين ساختمانهاست که می توان امکان وجود آنها را بررسی کرد. همچنين بسياری از موارد معدنی بصورت رگه تشکيل        می شوند که اين رگه ها , معمولاً در امتداد گسلهای موجود در منطقه تشکيل می شوند. در بسياري موارد, در اثر وجود گسلها و شکستگيها, گسترش ماده معدنی در يک منطقه قطع می شودو برای پيدا کردن مجدد آن, آگاهی به مشخصات تکتونيکي منطقه, ضروری است.
آشنايي به وضعيت ساختمانی منطقه, کمک مؤثری در مطالعه آبهای زير زمينی است. زيرا گسلها و شکستگيها, مجراهای مناسبی جهت عبور آبهای زيرزميني می باشد. شناسايي دره ها و گسلهای ناحيه, يکي از بهترين مراحل مقدماتی حفر تونلها و احداث سدها به شمار می آيد.

انواع بررسی های زمين شناسی ساختمانی
بررسی بر اساس وضعيت هندسی
در اين نوع تقسيم بندی, ساختمانهای مختلف زمين از نظر شکل هندسی مورد توجه قرار گرفته و به انواع چين ها, گسل, درزه ها و… تقسيم می شوند.
بررسی از نقطه نظر سينماتيکی
در اين بررسی, اشکال مختلف زمين شناسی, از نقطه نظر نحوة حرکات پوسته زمين, که منجر به ايجاد ساختمان مزبور شده است, مورد بررسی قرار مي گيرن. در حقيقت در اين حالت چگونگی تشکيل ساختمانهای مختلف, مطالعه می شود.
بررسی تاريخی
مقصود از اين بررسی ها, مطالعه چگونگی تشکيل ساختمانهای مختلف, در دوره های خاص زمين شناسی است. زيرا بطوری که می دانيم, در دوره های مختلف دوران زمين شناسی, حرکات تکتونيکي مختلفی وجود داشته است.
بررسی از نظر ديناميکی
در اين بررسی, رابطه نيروهای مؤثر برسنگهای زمين و ساختمانهای حاصله ناشی از آنها مورد بررسی قرار ميگيرد.
زمين شناسی ساختمانی و ساير علوم زمين شناسی
پترولوژي
اين شاخه از علوم زمين از منشاء پيدايش و شرايط تشکيل سنگها و همچنين رابطه موجود اين سنگها گفتگو می نمايد وارتباط نزديکي با زمين شناسی ساختمانی دارد, مخصوصاً تغيير شکلهايي که در اعماق با تبلور مجدد يا دگرگونی سنگها همراه است.
رسوب شناسی
رسوب شناسي و رسوب گذاری از رخدادهای تکتونيکي, شواهد و مدارک زيادی ارائه می نمايند, زيرا تغيير شرايط ته نشيني و انباشته شدن رسوبات با تغيير شکل حوضه های رسوبی همراه است.
چينه شناسی
اغلب اوقات وضع چينه شناسی به موقعيت ساختمانی طبقات وابسته است که بدون دانستن سرگذشت تکتونيک منطقه, امکان بررسی ترتيب چينه شناسی وجود ندارد.
ژئومورفولوژي
ژئومورفولوژي در نواحی که تحت تأثير تکتونيک جديد قرار گرفته است, دارای اهميت زيادی است.

زمين شناسی کاربردی 
نيروها ی عمل کننده بر زمين باعث ايجاد تغيير در پوسته زمين و تأثيرگذاری بر روی سازه های احداث شده بر روی آن می شود. بنابراين شناخت پديده های ساختمانی و تکتونيکي کمک مؤثری به برنامه ريزي در اينگونه تشکيلات می نمايد.

زمين شناسی اقتصادي
بسياری از مواد معدنی بصورت رگه در امتداد گسلها و شکستگيهای موجود در منطقه تشکيل می گردد و يا نفت و گاز طبيعی بيشتر در ساختمانهای خاص زمين شناسي(تاقديس) جمع می شوند که برای شناخت اين ساختها و استفاده بهينه از مخازن موجود آگاهی از مشخصات تکتونيکي و ساختمانی منطقه لازم است.
هيدروژئولوژي
آشنايي به وضعيت ساختمانی منطقه کمک مؤثری در مطالعه مخازن زيرزميني است, چون گسلها و شکستگيها علاوه بر جابجايي لايه های آبدار, مجرای مناسبی جهت عبور آبهای زيرزميني هستند.
فتوژئولوژي
امروزه بررسيهای زمين شناسی ساختمانی با استفاده از عکسهاي هوايي و مطالعه مستقيم در روي زمين(زمين شناسی صحرايي) صورت می گيرد و اصولاً اين دو علم لازم و ملزوم يکديگرند

عتیقه زیرخاکی گنج