گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی  مهندسی برق توربین های بادی را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم . این پروژه پایان نامه در قالب ۲۲۴ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیزدرمقایسه با سایر فروشگاهها بسیار مناسب در اختیار شما قرار میگیرد
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

فصل اول :
۱-۱ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲ ﺗﺠﺮﺑﻪاﻳﺮاﻧﻴﺎن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..‬ ۲
۱-۳ ﺗﺠﺮﺑﻪآﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲﻫﺎ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۴ ﺗﺠﺮﺑﻪداﻧﻤﺎرﻛﻲﻫﺎ‬ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….‬ ۴
۱-۵ ﺗﺠﺮﺑﻪﻓﺮاﻧﺴﻮيﻫﺎ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۶ ﺗﺠﺮﺑﻪروﺳﻬﺎ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۷ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﻠﻨﺪيﻫﺎ‬‬………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۸ ﺗﺠﺮﺑﻪاﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻫﺎ‬‬……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۹ ﺗﺠﺮﺑﻪآﻟﻤﺎﻧﻲﻫﺎ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۱۰ ﻛﻠﻴﺎﺗﻲدرﺑﺎرهاﻧﺮژيﺑﺎد………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۱۱ ﻣﻨﺒﻊاﻧﺮژيﺑﺎدي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۱۲ ﺑﺎد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..‬‬ ۹
۱-۱۳ اﻧﻮاعﺑﺎدﻫﺎ‬‬………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۱۳ ﺟﺪول ﺑﻮﻓﻮرت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۱-۱۴ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﺳﺮﻋﺖﺑﺎد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۱-۱۵ مزایای استفاده از توربین‌های بادی……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۱-۱۶ رشد ظرفيت توربينهاي بادي تا پايان سال ۲۰۰۴…………………………………………………………………………………………..  16
فصل دوم :
۲- ۱ توربین بادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۲ توربينهاي بادي چگونه كار مي كنند ؟………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱
۲-۳ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪيﺗﻮرﺑﻴﻦﻫﺎيﺑﺎدي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
۲-۴ دوﻧﻮعﺗﻮرﺑﻴﻦﺑﺎديﻓﻮقازﻗﺴﻤﺖﻫﺎيزﻳﺮﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺪه اﻧﺪ……………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۵ ساختمان توربین بادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
۲-۶ انواع توربین های بادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۷ مفاهیم کنترل توان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۸  انواع ژنراتورهای مدرن………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۹ ژنراتورهای آسنکرون (القایی) …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴
۲-۱۰  ژنراتور سنکرون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۲-۱۱ توربين هاي مختلف با كاربرد هاي مختلف……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۲-۱۲ برق بادی در مقیاس‌های کوچک………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
فصل سوم :
۳-۱ ﺗﻮرﺑﻴﻦﺑﺎديﭼﮕﻮﻧﻪﻛﺎرﻣﻲﻛﻨﺪ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲
۳-۲ تغييرپذيري باد و قدرت توربين…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷
۳-۳ تعيين محل توربين‌هاي بادي……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
۳-۴ نصب توربين‌ها نزديك ساحل……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
۳-۵ نصب توربين‌ها دور از ساحل……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
۳-۶ توربين‌هاي هوائي (معلق در هوا(…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰
۳-۷ نيروگاههاي بادي كوچك………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳
۳-۸ رشد و روند هزينه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵
۳-۹ ذخيره انرژي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
۳-۱۰ اكولوژي(شناخت محيط زيست)و آلودگي توليد گازCo2وآلودگيمحيطزيست………………………………………… ۷۷
۳-۱۱ تأثير نيروگاههاي بادي در حيات وحش………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸
۳-۱۲ اﺟﺰاءاﺻﻠﻲﺗﻮرﺑﻴﻨﻬﺎيﺑﺎدي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱
۳-۱۳  واحد توليد کاور و نوزکن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  88
۳-۱۴ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﭘﺮهﻫﺎيﺗﻮرﺑﻴﻦﺑﺎدي‬‬‬‬‬‬‬‬‬…………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
۳-۱۵ ﺗﻨﻈﻴﻢدورﺗﻮرﺑﻴﻦﻫﺎيﺑﺎدي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶
۳-۱۶ ﻗﺮاردادنﺗﻮرﺑﻴﻦدرﺟﻬﺖﺑﺎد‬‬‬‬‬…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸
۳-۱۷ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎيﻣﻮﻟﺪﺑﺮق‬‬‬‬‬…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۹
۳-۱۸ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۳-۱۹ ﺗﻨﻈﻴﻢﻛﻨﻨﺪهﻫﺎيوﻟﺘﺎژ‬‬‬‬‬………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
فصل چهارم :
۴-۱ ﺧﻼﺻﻪ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
۴-۲ ﻣﻘﺪﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰
۴-۳ آﺳﯿﺐﻫﺎیﻣﺴﺘﻘﯿﻢوﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ……………………………………………………………………………………………………………………………..  110
فصل پنجم :
۵-۱ ﺧﻼﺻﻪ‬……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲
۵-۲ﻣﻘﺪﻣﻪ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲
۵-۳ ﺳﺎﺧﺘﺎرژﻧﺮاﺗﻮرﺑﺎدیﻣﺘﺼﻞﺑﻪﺷﺒﮑﻪ‬‬‬……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴
۵-۴ ﻗﺪرتﺗﻮرﺑﯿﻦﺑﺎدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵
۵-۵ ﻣﺪلرﯾﺎﺿﯽژﻧﺮاﺗﻮرآﺳﻨﮑﺮونﻣﺘﺼﻞﺑﻪﺷﺒﮑﻪ ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۷
۵-۶ اﯾﺪهاﺻﻠﯽزﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢﮐﻨﺘﺮل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۸
۵-۷ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻋﺪدی‬‬‬……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۳
۵-۸ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۷
فصل ششم :
۶-۱ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲاﻳﺮان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۹
۶-۲ ﺑﺎدﻫﺎياﻳﺮان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰
۶-۳ ﺧﻼﺻﻪدوﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺮايﺗﻌﻴﻴﻦﻣﺤﻞﻧﺼﺐﺗﻮرﺑﻴﻦﺑﺎدي ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲
۶-۴ ﺗﻮﺳﻌﻪﺗﻮرﺑﻴﻦﻫﺎيﺑﺎديدرﺟﻬﺎن………………………………………………………………………………………………………………………………….‬‬‬ ۱۴۷
۶-۵ ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻋﻈﻴﻢﺑﺎديﺑﻪﻗﺪرت   KW2500………………………………………………………………………………………………………………………………….. 147
۶-۶ ﭘﺮوژهﻫﺎيﺑﺎد‬‬‬…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰
۶-۷ ﻃﺮاﺣﻲ،ﺳﺎﺧﺖوﻧﺼﺐﺗﻮرﺑﻴﻦﺑﺎدي۱۰ﻛﻴﻠﻮواتﺳﻬﻨﺪﺗﺒﺮﻳﺰ‬‬‬…………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۱
۶-۸  نیروگاهبادیبینالود ; اولینمزرعهبادیدرایران‬‬‬ ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۴‬‬‬
۶-۹ آمار ظرفيت نصب توربينهای بادی در ايران………………………………………………………………………………………………………‬‬ ۱۶۰
فصل هفتم:
۷-۱  شبیه سازی پروژه در نرم افزار Digsilent  و  matlab………………………………………………………………………………….165
مراجع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۹

فهرست اشكال
ﺷﻜﻞ  1–۱ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳
ﺷﻜﻞ ۱-۲ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در اﻳﺎﻻت ‫ورﻣﻮﻧﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ………………………………………………………………………………………۳‬‬‬‬‬
ﺷﻜﻞ ۱-۳ آﺳﻴﺎب ﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﻤﺎرﻛﻲ ﻫﺎ……………………………………………………………………………………………………………………‬ ۴
ﺷﻜﻞ ۱-۴ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﭘﺎرﻳﺲ ﻧﺼﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ………………………………………………………………………………………..۵
ﺷﻜﻞ۱– ۵ ‬ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‬ ۵
ﺷﻜﻞ ۱-۶ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
ﺷﻜﻞ ۱-۷………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶
ﺷﻜﻞ ۱-۸………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶
ﺷﻜﻞ ۱-۹ ‬‬ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷
ﺷﻜﻞ ۱-۱۰……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷
ﺷﻜﻞ ۱-۱۱…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
ﺷﻜﻞ ۱-۱۲…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
ﺷﻜل ۱-۱۳ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻃﺒﻖ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻮﻓﻮرت………………………………………………………………………………………………………………………….‬‬ ۱۵
شكل۱-۱۴ توربين باد NM 110-4.2 Vestas   ………………………………………………………………………………………………………………………………………..18
شكل۱-۱۵ توربين باد V90 Vestas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18
شكل۱-۱۶توربين باد GE 3.6s offshore…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
ﺷﻜﻞ ۲-۱ ﺷﻤﺎي ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدي ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺪل ﺳﺎوﻧﻴﻮس…………………………………………………………………………………………………………. ۲۴
ﺷﻜﻞ ۲-۲……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵
ﺷﻜﻞ ۲-۳ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
ﺷﻜﻞ ۲-۴……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵
ﺷﻜﻞ ۲-۵ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
ﺷﻜﻞ ۲-۶ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
ﺷﻜﻞ ۲-۷…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
ﺷﻜﻞ ۲-۸…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
ﺷﻜﻞ ۲-۹…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
ﺷﻜﻞ ۲-۱۰………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
ﺷﻜﻞ ۲-۱۱……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  38
ﺷﻜﻞ ۲-۱۲…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
شكل ۲-۱۳…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰
شكل ۲-۱۴…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
شكل ۲-۱۵…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
شكل ۲-۱۶…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳
شكل ۲-۱۷…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
شكل ۲-۱۸…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
شكل ۲-۱۹…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶
شكل ۲-۲۰…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
شكل ۲-۲۱…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
شكل ۲-۲۲………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
شكل ۲-۲۳…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
شكل ۲-۲۴……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   52
شكل ۲-۲۵……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   53
شكل ۲-۲۶………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  55
شكل ۲-۲۷…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
شكل ۲-۲۸…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹
شكل ۳-۱……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
شكل ۳-۲……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
شكل ۳-۳…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
شكل ۳-۴…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
شكل ۳-۵…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵
شكل ۳-۶ اﺟﺰاء اﺻﻠﻲ ﺗﻮرﺑﻴﻨﻬﺎي ﺑﺎدي……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
شكل ۳-۷ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
شكل ۳-۸…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸ 
شكل ۳-۹…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
شكل ۳-۱۰………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
شكل ۳-۱۱………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
شكل ۳-۱۲………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲
شكل ۳-۱۳…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
شكل۳-۱۴………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۳
شكل ۳-۱۵  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎدي…………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
شكل ۳-۱۶ ﺑﺎرﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﭘﺮه ﻳﻚ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدي اﻓﻘﻲ………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶
شكل ۳-۱۷ روﺷﻬﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮدن ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدي‬‬‬‬‬‬……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷
شكل ۳-۱۸ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ زاوﻳﻪ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدي………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
شكل ۳-۱۹ ﺳﻪ ﻧﻮع ژﻧﺮاﺗﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲
شكل ۳-۲۰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دور ‬‬‬‬‬‬………………………………………………………….. ۱۰۴
شكل ۳-۲۱ دﻳﺎﮔﺮام ﺳﺎده ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻳﻚ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ‬‬‬‬‬‬……………………………………………………………………………………………. ۱۰۵
شكل ۳-۲۲……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶
شكل ۳-۲۳……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
‫ﺷﮑﻞ  5-1  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺎدی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵‬‬
ﺷﮑﻞ ۵-۲ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎد ‬ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵
‫ﺷﮑﻞ ۵-۳  ﮐﻨﺘﺮل  Feed forward ‪………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹‬‬‬‬
ﺷﮑﻞ ۵-۴ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪون Feed forward ‪………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۱‬‬
ﺷﮑﻞ  5ـ۵ ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۴
ﺷﮑﻞ  5-6  ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۵
ﺷﮑﻞ ۵-۷  ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ‬‬‬ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۶
ﺷﮑﻞ ۵-۸ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶
ﺷﻜﻞ ۶-۱…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۴
ﺷﻜﻞ ۶-۲…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۴
ﺷﻜﻞ ۶-۳…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵
ﺷﻜﻞ ۶-۴…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵
ﺷﻜﻞ ۶-۵…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۸
ﺷﻜﻞ ۶-۶ ‬‬‬ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۹
ﺷﻜﻞ ۶-۷…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۷
ﺷﻜﻞ ۶-۸…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۲
ﺷﻜﻞ ۶-۹…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۳
ﺷﻜﻞ ۷-۱…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۶
ﺷﻜﻞ ۷-۲…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۶
ﺷﻜﻞ ۷-۳…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۷
ﺷﻜﻞ ۷-۴…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۷
ﺷﻜﻞ ۷-۵…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۸
ﺷﻜﻞ ۷-۶…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۹
ﺷﻜﻞ ۷-۷…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۹
ﺷﻜﻞ ۷-۸…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۰
ﺷﻜﻞ ۷-۹…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۱
ﺷﻜﻞ ۷-۱۰………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۱
ﺷﻜﻞ ۷-۱۱………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۲
ﺷﻜﻞ ۷-۱۲………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۳
ﺷﻜﻞ ۷-۱۳………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۴
ﺷﻜﻞ ۷-۱۴………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۴
ﺷﻜﻞ ۷-۱۵………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۵
ﺷﻜﻞ ۷-۱۶………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۶
ﺷﻜﻞ ۷-۱۷………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۷
ﺷﻜﻞ ۷-۱۸………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۷
ﺷﻜﻞ ۷-۱۹………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۸

فهرست جداول
ﺟﺪول۱-۱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻃﺒﻖ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻮﻓﻮرت………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
جدول ۱-۲ ظرفيت نصب توربينهاي بالاتر از ۳ مگاوات در دنيا تا پايان سال ۲۰۰۴……………………………………………………………………۱۷
جدول ۲-۱………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….‬ ۵۲
جدول ۲-۲…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

عتیقه زیرخاکی گنج