گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر

خرید ودانلود پایان نامه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری  جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی-دانلود رایگان مقاله برنامه ریزی کاربری اراضی شهری  جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی-خرید اینترنتی تحقیق برنامه ریزی کاربری اراضی شهری  جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی-دانلود رایگان مقاله برنامه ریزی کاربری اراضی شهری  جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

این فایل در ۵۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است 
سوالات بیان مسئله :                                                                                                           
۱) آیا اعتدال در کاربری زمین و انتخاب تراکمی متعادل تا حد حفظ سلامت اجتماعی در مجموعه های زیستی صورت گرفته است ؟                                                                                                          
۲)آثار اقتصادی واجتماعی تراکم پائین موجود در ناحیه چیست؟                                                          
۳) در ارتباط با سطوح خدمات وابسته به مسکن ،آیا این گونه نیازمندیها به صورت سلسله مراتبی و به نسبت میزان احتیاج جمعیت بوده است؟                                                                                               
۴) تعیین منطقی حدود تراکم مسکونی وغیر مسکونی ، تا چه حد میتواند در کاهش بزهکاری اجتماعی و جرم خیزی محلات ، رفع اعتیاد و… موثر باشد؟                                                                                  
۵) گسترش ساختمانهای صرفا مسکونی و زیاد بودن این نوع کاربری نسبت به دیگر انواع کاربری زمین  شهری مثل فضای باز وسبز و… چه پیامدهائی به دنبال دارد؟                                                          
۶) تاثیرات برخورداری نظام سکونتی ناحیه از اعتدال در کاربری های شهری چه خواهد بود؟                   
فرضیات:                                                                                                                          
۱) هر چه کاربری مسکونی نسبت به سایر کاربریها بیشتر باشد ، از این رو تعیین حد مطلوبی از تراکم در در برنامه ریزی و طراحی مجموعه مسکونی به معنای تعیین حد مطلوبی از رفاه و آسایش عمومی ضروری مینماید.                                                                                                                                
۲) در معایب تراکمهای کم مسائلی مطرح است که بیشتر به فرد گرائی جمعیت و دور شدن از زندگی اجتماعی محله ای و بالا بودن هزینه ایجاد و نگهداری تاسیسات زیر بنائی با پوشش جمعیتی کم مربوط میشود . در صورت انتخاب تراکم در حد پائین علاوه بر گسترش وسیع سطوح کالبدی ، هرزه روی در مصرف زمین را نیز در بر دارد ودر طول زمان بر سفرهای بین محله ای و بین ناحیه ای ، هزینه راه و افزایش سوخت وسایل نقلیه خواهد افزود.                                                                                                
۳) هنگامی که سرانه ها و تراکمهای مسکونی و غیر مسکونی مطلوبی در ناحیه تعیین نشده باشد ، نمیتوان بر مبنای ضوابط و معیارها به جایگزینی انواع تاسیسات و برآورد نیازمندیها به میزان احتیاج جمعیت اقدامی صورت داد که نهایتا خدمات و تسهیلات کافی در جهت رفاه و آسایش شهروندان وجود نخواهد داشت .  

۴) تعیین منطقی حدود تراکم در کاهش بزهکاری اجتماعی و جرم خیزی برخی محلات ، رفع اعتیاد و بیماریهای روانی و دامنه های فقر و زاغه نشینی اثر بسیار فزاینده ای دارد . اگر چه اعتقادات و زمینه های فرهنگی به عنوان عامل کاهش بسیاری از مسائل به عنوان یک اصل مطرح است ، با برنامه ریزی صحیح پخش تراکم نیز میتوان بسیاری از نابسامانی های مراکز مسکونی را کاهش داد .                                    
۵) محله ای که کران تا کران اراضی آن به دور از هر گونه امکانات رفاهی ، صرفا زیر سیطره واحدها ی مسکونی رفته باشد یا ساختمانهائی که ناگهان چند برابر ظرفیت تراکمی وتاسیساتی خود افزایش می یابند ، مدرسه هایشان با افزایش دانش آموز و کمبود فضاهای آموزشی رو به رو میشود و به دلیل کمبود فضاهای تفریحی محله ای ، خیابان ها و معابرشان عرصه بازی کودکان و نوجوانان میشود که مخاطراتی مثل تصادفها را د پی خواهد داشت. در اثر فقدان تاسیسات اجتماعی و تربیتی کافی ، زمینه مشکلات اجتماعی فراهم می آید.                                                                                                                                      
۶) نظام سکونتی ناحیه میتواند با برخورداری از نوعی اعتدال در کاربری اراضی شهری ، شکل گیری محلات مسکونی خود را بر اساس ضوابط و مقررات شهر سازی  انجام دهد که در سایه این روند کاهش بسیاری از معضلات از آلودگی محیط گرفته تا کمبود فضاهای عمومی امکان پذیر میباشد و همچنین کارائی تجهیزات شهری ممکن خواهد شد                                                                                               
تعاریف عملیاتی :                                                                                                                  
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری : ساماندهی مکانی و فضائی فعالیتها و عملکردهای شهری بر اساس خواستها و نیازهای جامعه شهری و هسته اصلی برنامه ریزی شهری است و انواع استفاده از زمین را طبقه بندی ومکانیابی میکند .                                                                                                             
سرانه : عبارت است از مساحت ، تقسیم بر جمعیت . در واقع سرانه عبارت است از مقدار زمینی که به طور متوسط از هر کدام از کاربری های شهری به هر نفر جمعیت میرسد.                                                   
تراکم : به عنوان معیاری برای استقرار جمعیت و تاسیسات شهری می باشد که عبارت است از جمعیت تقسیم بر مساحت .                                                                                                                    
آئین نامه تفکیک زمین : مجموعه مقرراتی است که جهت طراحی مطلوب یک شهر ارائه میشود.              
محدوده : محدوده در شهر عبارت است از حدودی از فضاهای شهری که بتوان درآن حدود به انجام خدمات شهری و برنامه ریزی خدماتی انجام داد . محدوده معمولا از طرف شهرداری تعیین میگردد تا بتوان در یک برنامه زمانی مشخص به نوسازی و توسعه شهری پرداخت و خدمات شهری را تامین نمود. 
حریم: که برای توسعه آینده مورد نیاز شهر در فواصل زمانی در نظر گرفته میشود و عبارت است از زمینهای اطراف محدوده شهری ، اگر چه نتوان در آن به احداث ساختمان پرداخت . این اراضی معمولا جهت گسترش بعدی شهر است .                                                                                                         
منطقه بندی : عمدتا در دو جنبه اختصاص زمین برای اهداف ویژه و کنترل کاربرد ارتفاع و ساختمان سازی مفهوم می یابد . جنبه بعدی به نظم در تراکم جمعیت معطوف میگردد. بنابراین منطقه بندی به عنوان نظم با قانون در جهت استفاده از زمین و ساخت وساز و ارتفاع و تراکم ساختمانها در نواحی ویژه برای اهداف هماهنگ امنیتی ، سلامت ، بهداشت و رفاه عمومی جمعیت است .                                                       
کنترل کاربری زمین : اقدامی است در جهت اینکه کاربری های شهریکاملا در ارتباط با هم باشند و فضای مناسب برای هر نوع توسعه فراهم شود .             
                                                                  
 ادبیات تحقیق:                                                                                                                        
اصطلاح ومفهوم کاربری زمین ، ابتدا در غرب و به منظور نظارت دولتها بر نحوه استفاده از زمین و حفظ حقوق مالکیت مطرح شد ؛ ولی همراه با گسترش سریع شهرنشینی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، ابعاد و محتوای این مفهوم روز به روز وسیع تر شده است . کاربری اراضی شهری امروزه در نظامهای پیشرفته برنامه ریزی جهان ، در راستای استفاده بهینه از زمین ، به صورت آمایش سرزمین و برنامه ریزی فضائی و طرح ریزی کالبد ملی و منطقه ای و محلی تبدیل شده است . به طور کلی میتوان گفت که شکل گیری نظام کاربری زمین در هر جامعه شهری و نحوه تقسیم اراضی و استفاده از آن در فعالیتها و خدمات مختلف ، بازتاب و برآیند عملکرد متقابل مجموعه ای از عوامل و نیروهای مختلف محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی ف سیاسی ، حقوقی و غیره است . از جمله با رشد مناسبات سرمایه داری در شهرها ، اقتصاد زمین و اضافه ارزش ناشی از آن (رانت) ، به دلیل محدودیت عرضه زمین و تقاضای روز افزون آن ، به یکی از عرصه های مهم ثروت اندوزی و تشدید نابرابری اجتماعی در شهرها بدل شده است که به نوبه به مشکلات برنامه ریزی و طراحی شهری افزوده است . بنابر این میتوان نتیجه گرفت که نقش برنامه ریزی شهری و سرنوشت نهائی طرح های شهری ، تا حدود زیادی به میزان امکان مداخله و نظارت بر نحوه استفاده از زمین شهری وابسته است . از این دیدگاه یکی از مهمترین اهرمهای موثر برای تکامل برنامه ریزی شهری و غنای طرح های شهری ، ایجاد پیش شرطهای لازم برای برنامه ریزی کاربری زمین است . به طوری که تجارب جهانی نشان میدهد ، موفقیت در عرصه برنامه ریزی کاربری زمین به همکاری و هماهنگی دو دسته عوامل بستگی دارد که عبارتند از : الف) وجود قوانین و سیاستهای کلان مناسب در زمینه نحوه استفاده از زمین.               
ب) استفاده از روشهای کا رامد در تهیه و اجرای طرح های شهری و برنامه کاربری زمین                
اهداف کاربری زمین :                                                                                                          
اهداف محیطی : در راستای جلوگیری از تخریب زمین ، برقراری ارتباط وپیوند میان شهر و طبیعت ، حفظ منابع پایدار و تجدید ناپذیر ، حفظ مواریث تاریخی و فرهنگی میتوان این اهداف را مطرح نمود .               
اهداف اجتماعی : اهداف اجتماعی در راستای افزایش تسهیلات و خدمات عمومی ، تقویت هویت محله ای ، ارتقاء کیفیت اوقات فراغت ، زیبا سازی محیط محلی وشهری مطرح میشود.                                        
اهداف اقتصادی : جلوگیری از سوداگری زمین ، بهره برداری بهینه اقتصادی از زمین ، تعدیل حقوق مالکیتها ، بهره گیری از اضافه ارزش زمین در جهت منافع عمومی از اینگونه اهداف میباشند.                 
اهداف کالبدی : اهداف کالبدی زمین عبارت است از جلوگیری از تداخل کاربریهای ناسازگار ، حفظ تناسب میان توسعه عمودی و افقی ، تشویق به تنوع کاربری ها ، تدوین ضوابط ومعیارها و استانداردهای کاربری
نظریات مربوط به تحقیق:                                                                                                       
نظریه کارکرد گرائی :  این نظریه بر شهر سازی مدرن و تبلور آن در منشور آتن و رواج کاربردی آن به صورت طرح های جامع ، اصولا برنامه ریزی شهری به ابزار وکارکردی برای هدایت و نظارت بر توسعه کالبدی شهرها بل گردید . در این راستا بر اساس اصول خرد گرائی و هزینه منفعت ، نحوه استفاده و به کارگیری اراضی شهری نیز به عنوان بزاری در جهت تسهیل کارکردهای شهری و تقویت کارائی شهری ، تلقی گردید و ضرورت استفاده منطقی و استفاده بهینه از زمین و فضا در دستور کار قرار گرفت .  در پرتو این نحوه نگرش ، این نظریه بیش از پیش در عرصه کاربری زمین قوت گرفت که با شناسائی و طبقه بندی نیازهای فضائی شهروندان و تامین حداقل یا میانگین زمین لازم برای هر نفر ف میتوان نحوه توزیع اراضی شهری و چگونگی استفاده از آنها را تحت یک انتظام منطقی و یک نظارت آگاهانه در اورد . حاصل نهائی این نظریه ، پیدایش و رواج وسیع مفهوم ((سرانه های کاربری زمین )) در شهر سازی جدید است که به شیوه کارکردگرایانه تمام جامعه شهری را به افراد تقسیم میکند که هر کدام دارای فعالیت مشخص هستند و هر یک از این فعالیتها به یک مقدار معین از زمین نیاز دارد .                                                                      
نظریه اصلاح گرائی : این نظریه معتقد به اختصاص زمین در درون شهرها به انواع فعالیتهای مورد نیاز شهری است و معتقد است ، ساماندهی شهرها باید از طریق اختصاص زمین از درون همین جوامع صورت پذیرد.                                                                                                                              
نظریه مدرنیسم : این نظریه به حول محور مکتب مدرنیسم و در راستای قطع با گذشته و تاریخ و زمان نگاه میکند وفقط و فقط به مسائل معماری میپردازد . انسان در این مکتب عنصری بیولوژیک و دارای عملکردهای ((سکونت ، کار ، رفت و آمد، اوقات فراغت )) در یک ناحیه خاص است ، لذا کاربریهای اراضی شهری بایستی به صورت منطقه بندی و در راستای چهار اصل فوق الذکر صورت پذیرد . در این نظریه موقعیت ، مکان ، فرهنگ و سنت جایگاهی ندارد . تراکم در این نظریه در شهرها کم و در نواحی خاص پیشنهاد میشود .  در این نظریه به کاربریهای فضای سبز و عمودی اهمیت داده میشود .                                               
نظریه فن گرائی : این مکتب معتقد است ، زمین برای استفاده عموم آزاد شود و نیز حداکثر استفاده را باید از فن آوری کرد .                                                                                                                 
نظریه فرهنگ گرائی : این نظریه محورهای معنوی را بر محورهای مادی و کل شهر را بر اجزاء آن و مفهوم فرهنگی شهر را بر مفهوم مادی آن مقدم میشمارد .  در این مکتب منطقه بندی در شهر مفهوم ندارد و شهر از طریق سازمانهای اجتماعی و فرهنگی زنده میشود ؛ لذا به این نوع کاربری ها اهمیت ویژه داده میشود .                                                                                                                                
نظریه سلامت روان : این نظریه به مشارکت شهروند در شکل بخشیدن به شهر را توصیه میکند . این نظریه نقش برنامه ریزی را به عنوان عاملی در کاهش بزهکاری گوشزد میکند و دیدی هجران زده نسبت به شهرهای بزرگ صنعتی دارد.                                                                                                    
نظریه پست مدرنیسم : دردهه ۱۹۷۰ واژه پست مدرنیسم با شعاری با بار عاطفی و لحن سیاسی صریح بدل شد و پیروان آن در دو جبهه از این واژه استفاده کردند . در یک طرف نو محافظه کاران بودند که میخواستند خود را از شر محتویات به اصطلاح متخاصم برهانند و به سنتهای بازیافته روآورند و در طرف دیگر برخی از منتقدان رشد اقتصادی بودند که در نظر ایشان ساختمان نوین معماری مدرن مظهر نابودی و برخاسته از مدرنیزاسیون بود . در این نظریه از معماری مدرن و کاربری های بی روح ان همچون تبدیل شهرها به قوطی کبریت بی روح و بدون ارتباط با محیط ، وجود برجهای اداری ، فروشگاههای بزرگ و غول آسا و بناهای پرهیبت انسان ستیز و نبود مدنیت انتقاد شد و به جای آن ترکیبی از عناصر جدید و سنتی با مفاهیم هنر بومی و هنر متعالی در ساخت وساز شهرها پیشنهاد کردند .                                                              
پیشینه تحقیق:                                                                                                                        
به طور کلی در دوران پس از انقلاب صنعتی و انباشته شدن شهرها از جمعیت شاغل در بخش صنعتی و توسعه ماشینیسم ، نقطه نظرهای متفاوتی در رابطه با توسعه شهرها و ویژگیهای درونی آنها قوت گرفت. در مطالعه مقدماتی که در سال ۱۹۲۹ و در یک گزارش منتشر شده به وسیله کمیته طرح منطقه ای نیویورک و محیطهای اطراف آن در سال ۱۹۲۹ انجام گرفت ، کلرنس پری تئوری واحدهای خودیار را مطرح ساخت ، که دارای شش ویژگی به شرح زیر بود:                                                                                        
۱) شبکه های اصلی و شبکه های پر رفت وآمد نبایستی از میان بافتهای مسکونی بگذرند. چنین خیابانهائی بهتر است بر محیط پیرامون و اطراف واحدهای مسکونی به وجود ایند .                                          
 2) شبکه راههای داخلی بهتر است که به صورت کوچه های بن بست با وظایف سبکی که به طور عمومی آرامش محله را بر هم نریزد طراحی و تحت ساختمان قرار گیرند . این چنین راههائی بایستی سلامتی ، آرامش و حجم کم ترافیک را به طور متناسبی در داخل محله تامین سازند .                                    
۳) جمعیت محله های مسکونی بهتر است که بر مبنای ضروریات و محدوده عملکرد یک مدرسه ابتدائی شکل گیرند ، جمعیت مبنای این تئوری در حدود ۵۰۰۰ نفر است .       
۴) این واحدهای خودیار بهتر است که به مرکزیت یک مدرسه ابتدائی که در میان فضای سبز قرار گرفته و حدود خدمات آن را محدوده و مرزهای واحد خودیار تشکیل میدهد به وجود آید .                                
۵) حدود اشغال فیزیکی یک واحد خودیار تقریبا ۱۶۰ ایکر (هر ایکر برابر ۴۰۰۰مترمربع) بوده و حد تراکم جمعیت نیز ده خانوار در هر ایکر تعیین میشود. شکل واحد همسایگی بهتر است به نحوی باشد که یک کودک پیش از از یک دوم مایل فاصله از واحد کسکونی خود تا مدرسه را به صورت پیاده نپیماید.  ( هر مایل برابر با ۱۶۰۹ متر ).                                                                                                                      
۶) این واحد به وسیله تاسیسات خرید ، مراکز مذهبی ،یک کتابخانه و یک مرکز اجتماعی (محله ای ) که بهتر است در نزدیکترین فاصله به دبستان قرار گیرد ، سرویس دهی گردد.                                       
روش تحقیق:                                                                                                                        
در این تحقیق هم از روش کتابخانه ای و هم از روش میدانی استفاده شده است . عمده کار به صورت میدانی و از نزدیک میباشد . در روش کتابخانه ای از دیسکهای اطلاعاتی بهره زیادی گرفته شده و در خصوص گردآوری اطلاعات به این روش مشکلاتی مثل عدم اعتماد در ارائه اطلاعات  از سوی سازمان شهرداری وجود داشت . در این تحقیق از نرم افزارهای  اکسل و اس پی اس اس جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است         
از انجا که منطقه ، بخشی از یک کشور است که وحدت آن ناشی از داده های آب وهوائی ، گیاهی ، ناهمواری ، اقتصادی ، سیاسی ، اداری و فرهنگی میباشد لذا برای بر اورد حجم نمونه مورد مطالعه در این تحقیق به تعیین در صد مشخصی از جامعه اقدام شده است . جامعه مورد مطالعه ما در حد بزرگی بود بنابر این در صد نمونه های مورد مطالعه ما نیز کاهش یافت . در کل از روش تخمینی استفاده کرده ایم . پرسشنامه طوری طراحی شده که مجموع نمرات فرد میزان مساحت منزل فرد را مشخص میکند. این الگو طوری تنظیم شده که میتوانند با توجه به پایگاه فرد و خانواده اش جایگاهی مساعد و مطلوب برای آنها فراهم اورد . با محاسباتی که روی  پرسشنامه ها انجام گرفت مشخص شد که اکثر نمرات افراد بین نمره ۱۱۴-۱۱۸٫۴ در نوسان بود. این اعداد بیانگر این هستند که اغلب ساختمانها در این منطقه مساحتی بیش از ۱۱۸ متر مربع ندارند
  • بازدید : 113 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پراكندگي عوامل شهري در لابلاي واحدهاي مسكوني و تجزيه و تحليل و چگونگي اين فرم گيري بهترين راه شناخت تاثير عوامل فرهنگي ، تاريخي ، اقتصادي ، اجتماعي و اقليمي بر كالبد شهر به شمار مي رود.
ياد آوري اين موضوع ضروري به نظر مي رسد كه بر آوردن احتياجات ساكنان يك محله شهر در پنجاه سال پيش به عهده بازارچه ها ، گذرها و يا مجموعه اي از مغازه ها و سرويس هاي عمومي بوده است. اما در چند سال اخير شايد به طور مستقيم تقليد از شهر تهران و به طور غير مستقيم تقليد از شهرهاي بزرگ اروپايي وظيفه اين مجموعه هاي خدماتي اصلي از مطالعات كاربري زمين در اين قسمت نه تنها بدست دادن الگو و ضوابطي در مورد چگونگي فعاليت سرويس هاي مختلف شهري در حال و آينده است بلكه چگونگي دسترسي ساكنان به اين خدمات و بيان كمبود هر يك از آن ها نيز مورد نظر مي باشد.
برداشت كاربردي هاي وضع موجود از طريق استفاده از پرسشنامه هاي مختلف به طور صددرصد و بلوك به بلوك در سطح محدوده خدماتي شهر انجام گرفته است در اين پرسشنامه ها علاوه بر موقعيت آنها، مقدار ساعت آزاد و مساحت زيربناي در اختيار هر كاربري اندازه گيري و در نهايت طبقه بندي و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
كاربري : عبارت است از نوع استفاده و بهره برداري از اراضي كه در اين طرح مطابق با شرح منعكس در نقشه كاربري اراضي مي باشد.
عملكرد : عبارت است از انواع فعاليت هايي كه در هر كاربري انجام مي پذيرد.
ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمين به تفكيك واحد و احداث ساختمان در مناطق مسكوني 
موارد استفاده از زمين :
ماده ۱- استفاده مجاز به شرح زير است :
بند ۱ : احداث واحدهاي مسكوني طبق ضوابط منطقه مربوطه
بند ۲ : خدمات مربوط به رده محله و ناحيه در مراكز محله و مراكز ناحيه بر اسسا طرح هاي تفصيلي مصوب
ضوابط و مقررات اراضي و مناطق تجاري
موارد استفاده از زمين :
ماده ۱- موقعيت كاربري هاي تجاري واقع در مراكز حوزه و مراكز منطقه در نقشه كاربري اراضي مشخص شده اند و موقعيت اراضي اين كاربري در دهه هاي ناحيه و محله در طرح هاي تفصيلي مراكز مربوط نهايي خواهد شد.
ماده ۲- لبه هاي تجاري امتداد معابر كه بر روي نقشه كاربري اراضي مشخص شده است در سلسله مراتب خدمات شهري در رده حوزه و منطقه مي باشد. تا تهيه طرح  تفصيلي لبه هاي مزبور تا حداكثر سطح ۲۰۰ متر مربع پلاك ثبتي عمق پلاك ثبتي ملاك مي باشد. در اراضي مازاد بر ۲۰۰ متر مربع سطح پلاك ثبتي حداكثر به عمق ۱۰ متر از بر مصوبه عنوان لبه تجاري محسوب مي گردد.
تبصره ۱ : اراضي خارج از محدوده هاي تعيين شده در اين ماده كه در حال حاضر به صورت تجاري مورد استفاده قرار دارند مشمول صدور پروانه احداث يا تجديد بنا بوده و قسمت هايي كه بنا به اين ماده قابليت كاربري تجاري مي يابند در زمينه ميزان عوارض مربوط به ارزش افزوده و سرقفلي بر حسب محل مشمول عوارض مربوطه مي شوند.
تبصره ۲ : موقعيت لبه هاي تجاري كه در سلسله مراتب خدمات شهري در رده ناحيه و محله مي باشند، در طرح هاي تفصيلي مشخص خواهند شد.
ضوابط و مقررات اراضي آموزشي 
موارد استفاده از زمين 
ماده ۱: موقعيت اراضي آموزشي در دوره هاي ناحيه و محله در طرح هاي تفصيلي مراكز نواحي و مراكز محله ها تعيين خواهد شد.
ضوابط مربوط به تفكيك زمين 
ماده ۲: با توجه به كمبود اراضي آموزشي تا مرحله تهيه طرح هاي تفصيلي مراكز نواحي و محله ها، ابعاد و وسعت قطعه زمين جهت استفاده كاربري آموزشي محدوديتي نداشته و منوط به تاييد سازمان هاي ذيربط وزارت آموزش و پرورش و دفتر تجهيز و نوسازي مدارس خواهد بود.
ماده ۳: تفكيك اراضي با كاربري آموزشي كه در نقشه كاربري اراضي مشخص شده اند، مجاز نمي باشد.
ماده ۴: دسترسي به فضاهاي آموزشي از خيابان هاي درجه ۳ و خيابان هاي دسترسي مجاز مي باشد.
ضوابط و مقررات اراضي فرهنگي 
موارد استفاده از زمين 
ماده ۱: كاربري فرهنگي واقع در مراكز شهري و نواحي در نقشه كاربري اراضي در مركز خدمات عمومي قرار خواهد گرفت 
ضوابط مربوط به تفكيك زمين 
مادهد ۲: حداقل مساحت اراضي براي كاربري فرهنگي در مراكز نواحي ۵۰۰ متر مربع و در مراكز شهر ۱۰۰۰ متر مربع است.
ضوابط و مقررات اراضي مذهبي 
موارد استفاده از زمين :
ماده ۱: كاربرهاي مذهبي واقع در مراكز شهر و ناحيه در نقشه كاربري اراضي خدمات عمومي قرار خواهد گرفت و موقعيت اين اراضي در ده محله در طرح هاي تفصيلي تعيين خواهد شد.
ضوابط مربوط به تفكيك زمين 
ماده ۲: حداقل مساحت مجاز قطعه زمين براي كاربري مذهبي با توجه به سلسله مراتب خدمات شهري به شرح زير است :
بند ۱: در مراكز محله ۵۰۰ m2 
بند ۲: در مراكز خدماتي رده ناحيه ها ۱۰۰۰ متر مربع
بند ۳: در مراكز خدمات رده شهر ۲۰۰۰ متر مربع
ضوابط و مقررات اراضي درماني 
موارد استفاده از زمين 
ماده ۱: موقعيت اراضي درماني در رده هاي ناحيه و محله در طرح هاي تفصيلي، مراكز نواحي و مراكز محله ها تعين خواهد شد.
ماده ۲: استقرار بخشي از عملكردهاي اين كاربري، مطابق با ضوابط و مقررات اراضي مسكوني و اراضي تجاري با كربري مختلف در كاربري هاي مزبور مجاز مي باشد.
ماده ۳: تغيير كاربري اراضي مسكوني به كاربري درماني در رده محله و ناحيه در صورت اخذ مجوز از وزارت درمان و بهداشت و آموزش پزشكي مجاز است.
ضوابط و مقررات كاربري اداري و انتظامي 
موارد استفاده از زمين :
ماده ۱: بنا به سياست عدم توسعه، احداث واحدهاي اداري جديد مجاز نبوده و فقط ايجاد واحدهاي جديد به عنوان جايگزيني در محل هاي مناسب مجاز است.
تبصره : تغيير اساسي و تعمير اساسي در تطابق با كاربري هاي طرح جامع و طرح تفصيلي مجاز است.
ماده ۲: اراضي با كاربردهاي اداري در نقشه كاربري مشخص شده اند و يا در طرح هاي تفصيلي مشخص خواهند شد. صرفاً به عنوان ذخيره بوده و استفاده از اين اراضي مشروط به تغيير كاربري معادل از وضعيت فعلي به كاربري هاي تعيين شده در طرح مجاز است.
ماده ۳: استقرار عملكردهاي اداري به صورت عملكردهاي مختلط در بخش كاربري تجاري مجاز است.
ماده ۴: استقرار عملكردهاي غير اداري در اراضي با كاربري اداري ممنوع است.
فضاي سبز، پارك و مراكز توريستي و تفريحي 
موارد استفاده از زمين :
ماده ۱: كاربري هاي فضاي سبز و پاك ها در مركز شهر و مراكز مناطق در نقشه كاربري اراضي مشخص شده اند و موقعيت اين اراضي در رده هاي ناحيه و محله در طرح هاي تفصيلي مراكز نواحي و مراكز محله ها تعيين خواهد شد.
ماده ۲: در محل هايي كه به صورت كاربري فضاي سبز و مراكز توريستي و تفريحي در نقشه كاربري اراضي مشخص شده اند. استفاده از اراضي به عنوان پارك، فضاي سبز عمومي به همراه خدمات وابسته مربوطه ، كاربري ورزشي و استقرار عملكردهاي خدماتي نظير فرهنگي مذهبي تاسيسات و تجهيزات شهري، پذيرايي و تفريحي مشروط به رعايت موارد زير مجاز مي باشد.
بند ۱: رعايت حداكثر ۱۰ درصد سطح به عنوان سطح مجاز احداث بنا.

عتیقه زیرخاکی گنج