گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شركت لامپ پارس شهاب كه بزرگترين شركت توليد كننده لامپهاي رشتهاي ومهتابي در ايران است در سال ۱۳۴۸ با سرمايه گذاري اوليه ۱۹۵ ميليون ريال تاسيس ودر سال ۱۳۵۰ اقدام به بهره برداري نمود .
تعداد خطوط اين شركت عبارتند از :
الف – دوخط توليد لامپ رشتهاي 
ب – يك خط توليد لامپ مهتابي 
ج- يك خط توليد حباب لامپ معمولي 
د- يك خط توليد حباب لامپ مهتابي 
ه- واحد ساخت سرپيچ لامپهاي رشته اي ومهتابي 
با توجه به كشش بازار ونياز بازار تعداد خطوط توليد لامپ هاي رشته اي ومهتابي بشرح زير افزايش يافت :
الف – در سال ۱۳۵۴ دو خطلامپ رشته اي ويك خط لامپ شمعي وواحد توليد فلامنت 
ب – در سال ۱۳۵۸ دو خط لامپ رشته اي 
ج- در سال ۱۳۵۸ يك خط لامپ مهتابي 
ظرفيت توليد كارخانه در بدو تاسيس عبارت بود از :
الف – ۱۸۰۰ هزار عدد لامپ رشته اي درسال 
ب – ۳۴۵۶ هزار عدد لامپ مهتابي در سال 
مالكيت شركت تا پايان ۱۳۵۸ متعلق به بخش خصوصي بود واز اين تاريخ طبق قانون توسعه و حفاظت صنايع ايران ، شركت تحت پوشش سازمان صنايع ملي ايران قرار گرفت و مديران منتخب سازمان از سال ۵۸ رسماعهده دار اداره شركت گرديدند . 
اين شركت داراي واحد هاي مختلف توليدي ، خدماتي وادار ارياست كه ذيلا به شرح مختصر هر واحد پرداخته مي شود :

الف – امور توليد :
اين امور شامل قسمتهاي توليد شيشه لامپهاي رشته اي ومهتابي ، قسمت توليد سر پيچ لامپهاي رشته اي ومهتابي ،قسمت توليد فيلامنت ، قسمت ساخت ساخت لامپ رشته اي ، قسمت ساخت لامپ مهتابي وقسمت بسته بندي وقسمت تاسيسات وانرژي است .
۱- قسمت شيشه سازي :
اين قسمت داراي يك مجموعه آماده سازي مواد ( شامل سنگ شكن ، الك ، دستگاههاي توزينو و مخلوت كن ) ودو كوره ذوب است كه يك كوره به خط توليد حباب لامپ رشته ايو كوره دوم به خط توليد حباب لامپ مهتابي اختصاص يافته است . ظرفيت توليد خط حباب لامپ رشته اي روزانه ۸۰ هزار عدد حباب باب با قطر ۶۰ ميليمتر وظرفيت توليد خط توليد حباب لامپ مهتابي روزانه ۱۶ هزار عدد حباب مهتابي برايلامپ ۴۰ وات است .
طراحي قسمت وكوره ها وخطوط توليد وماشين آلات مربوطه را توشيباي ژاپن انجام داده واين قسمت از بدو تاسيس تاكنون گسترش نداشته است وباين دليل در اين زمينه ميزان توليد حدود ۵۰ درصد ميزان نياز كارخانه مي باشد.
مواد اوليه دراين قسمت شامل سيليس ، فلدسپات ، دولوميت ، كربنات سديم ، آهك ،نيترات سديم ، اكسيد ارسنيك واكسيد آنتيموان است كه فقط سه قلم آخر وارداتي است واز نظر درصد وزني بيش از ۹۵ درصد مواد مصرفي اين قسمت از داخل كشور تامين مي گردد.
جمع پرسنل اين قسمت ۹۵ نفر است . 
۲- قسمت سرپيچ :
اين قسمت با توليد سرپيچ براي انواع لامپهاي رشته اي ( بجز لامپ هاي شمعي ) ولامپهاي مهتابي مجموع نياز كارخانه را با اين اقلام تامين مي كند وظرفيت توليد روزانه ۱۲۰ هزار عدد سر پيچ لامپ معمولي و ۵۰ هزار عدد سر پيچ لامپ مهتابي را دارد . 
واحد هاي مختلف اين قسمت عبارتند از :
(الف) واحد توليد قطعات سرپيچ لامپ رشته اي با ۵ دستگاه ماشين پرس به قدرتهاي مختلف .
(ب) واحد كوره و مونتاژ سر پيچ لاميهاي رشته اي 
(ج) واحد كوره ومونتاژ سر پيچ لامپهاي مهتابي 
(د) واحد شستشو 
(ذ) واحد بازديد وبازرسي 
اين قسمت كلا داراي ۴۷ نفر پرسنل مي باشد . مواد اوليه مورد مصرف اين قسمت ورق آلومنيم ،برنج و بكلايت به ضخامت هاي استاندارد مي باشد .
۳- قسمت فلامنت :
اين واحد در دو شيفت كاري ، توليد فيلانت لامپهاي رشته اي مورد نياز كارخانه را بعهده دارد . ظرفيت توليد روزانه اين ۱۵۰ هزار عدد فيلانت است وشاغل ۸۶ ماشين پيچش اوليه ، ۲۱ دستگاه پيچش ثانويه ، ۸ دستگاه كوره كربن گيري و ۳ دستگاه برش است .جمع پرسنل اين قسمت ۳۹ نفر مي باشد .
مواد اوليه مورد نياز اين قسمت عبارتند از سيم تنگستن وسيم موليبدن با قطرهاي استاندارد . 
۴- قسمت ساخت لامپ رشته اي :
اين قسمت داراي هفت خط توليدي بشرح زير مي باشد :
(الف)  – يك خط سرعت متوسط براي توليد لامپهاي ۱۵۰و ۲۰۰٫
(ب) – ۵ خط سرعت زياد HS براي توليد لامپهاي باتوان ۱۰۰ وات وكمتر .
(ج) يك خط توليد لامپ شمعي 
جمع ظرفيت توليد اين واحد با در نظر گرفتن سرعت ومقدار شيفتهاي كار ، روزانه هزار عدد مي باشد . كل پرسنل اين قسمت ۲۴۰ نفر ميباشد.
قسمت عمده ماشين آلات اين قسمت ساخت شركت بدلكس انگلستان مي باشد.
مراحل كار هر يك از خطوط اين واحد بقرار زير است :
۱- مرحله توليد فلز 
۲- مرحله توليد استم 
۳- مرحله توليد مائونت 
۴- مرحله جوش دادن وتخليه 
۵- مرحله نصب سرپيچ 
۶- مرحله كنترل 
مواد اوليه عمده مورد نياز اين قسمت عبارتند از :
۱- اسم تيوپ كه لوله شيشه اي سرب دار است ووارداتي است .
۲- اگزوز تيوپ كه لوله شيشه اي سرب دار است ووارداتي است .
۳- ولدز كه شامل قطعات فلزي با آلياژهاي مختلف است ووارداتي است .
۴- آنكاواير كه از جنس موليبدن ووارداتي است .
۵- حباب شيشه اي كه در قسمت شيشه همين كارخانه توليد مي شود وكسري ان از خارج وارد مي شود .
۶- فيلامنت با وات هاي مختلف كه در قسمت فيلامنت اين كارخانه توليد مي شود .
۷- سرپيچ كه در قسمت سرپيچ سازي اين كارخانه توليد مي شود .
۸- گاز نيتروژن كه از خارج وارد ميشود .
۹- گاز آرگون كه وارداتي است واخيراً در  داخل هم توليد ميشود.
۱۰- لحيم كه وارداتي است واخيرا درداخل هم توليد مي شود .
۱۱- محلول كوتر كه وارداتي است .
۱۲- سمت براي چسباندن سرپيچ به لامپ كه اكثرا وارداتي است .

ب- قسمت خدماتي :
۱- قسمت كنترل توليد وبرنامه ريزي كه كارش برنامه ريزي درمورد ميزان مواد اوليه مورد نياز قسمت قسمتهاي توليدي ، ميزان توليد ساليانه ، ميزان مواد اوليه موجودي وغيره ميباشد .
۲- قسمت تداركات خارجي كه كارش تهيه مواد اوليه و قطعات خارجي مورد نياز كارخانه است .
۳- قسمت تداركات داخلي كه كارش تهيه مواد اوليه وقطعات وساير وسايل داخلي مورد نياز كارخانه است .
۴- قسمت اطلاعات و آ”مار كه كارش تهيه آمار واطلاعات از قسمتهاي مختلف كارخانه است.
۵- امور مالي كه كارش رسيدگي به وضعيت مالي ، پرداخت حقوق پرسنل وكليه هزينه هايي است كه در سطح كارخانه انجام مي شود اين قسمت تهيه تر از نامه وميزان دخل وخرج كارخانه را نيز بر عهده دارد.
۶- قسمت امور اداري كه كارش رسيدگي به امور پرسنلي ، استخدام پرسنل جديد وغيره است .
۷- قسمتهاي شيرخوارگاه وكانتين كه قسمتهايي رفاهي ميباشد .
لازم به تذكر است كه اخيرا قسمتهاي تحقيقات وتوسعه تكنولوژي وبهداشت صنعتي نيز در كارخانه داير شده اند كه قسمت تحقيقات وتوسعه تكنولوژي كارش رشد تخصص ومهارتهاي پرسنل با داير نمودن كلاسهاي آموزشي وباز آموزي وبرنامه ريزي جهت كار آموزي افراد جديد الورود ودانشجويان ودانش آموزان وغيره ميباشد وبهبود روش كار از طريق جمع آوري وپيشنهادات ونظرات افرادي كه در قسمتهاي مختلف كار مي كنند قسمت بهداشت صنعتي نيز درصد بسط وتوسعه نكات بهداشتي وحفظ ورعايت .
نكات ايمني در خلال كار وايجاد امكاناتي جهت پيشگيري از حوادث احتمالي ورعايت بهداشت ونظافت در محيط كار است .

ج- قسمتهاي كنترلي :
۱٫ كنترل كيفي مواد كه وضعيت مواد مصرفي را با توجه به موازين استاندارد كنترل مي كند .
۲٫ كنترل كيفي درحين ساخت كه كيفيت قطعات لامپ (فلز ،استم ، مونت ) وكيفيت لامپهاي توليدي (اعم از واير لامپ ولامپ كامل شده ) را با توجه به آزمايشاتي كه روي نمونه هاي انتخابي از روي خطوط توليدي انجام مي گيرد مشخص نموده ووضعيت كار ماشينهاي توليدي را برسي مي نمايد .
۳٫ كنترل كيفي نهايي كه كيفيت محصولات توليدي ( انواع لامپها ) را پس از توليد برسي مي كند .
بدين ترتيب كه ميزان شار نوري ، عمر لامپها را تحت آزمايشاتي معين مي كنند .

د- قسمتهاي سرويس دهنده :
۱٫ قسمت مهندسي PLE كه كار ساخت قطعات يدكي انجام كليه كارهاي 
آهنگري ، جوشكاري ، نجاري ، نقاشي ، ساختماني ، وغيره را در سطح كارخانه بعهده دارد.

عتیقه زیرخاکی گنج