گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 72 views
  • بدون نظر
با سلام خدمت شما عزیزان به خصوص دانشجویان ارشد رشته مخابرات سيستم. محصولی که مشاهده می کنید پايان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سيستم با موضوع پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت می باشد. 

فهرست

                                                                                                         

فصل ۱ : بررسی و مدل سازی سيگنال صحبت                                                

۱-۱- معرفی سيگنال صحبت                                                            

۱-۲- مدل سازی پيشگويی خطی                                                               

۱-۲-۱- پنجره کردن سيگنال صحبت                                                 

۱-۲-۲- پيش تاکيد سيگنال صحبت                                                          

۱-۲-۳- تخمين پارامترهایLPC  

فصل ۲ : روش ها و استانداردهای کدينگ صحبت

۲-۱- مقدمه                                                                                        

۲-۲- روش های کدينگ                                                                         

۲-۲-۱- کدرهای شکل موج                                                                  

۲-۲-۲- کدرهای صوتی                                               

۲-۲-۳-کدرهای مختلط                                                                  

الف- کدرهای مختلط حوزه فرکانس                                                   

ب- کدرهای مختلط حوزه زمان                                                        

فصل ۳ : کدر کم تاخير LD-CELP                                                  

۳-۱- مقدمه                                                                                         

۳-۲- بررسی کدرکم تاخير LD-CELP                                                     

۳-۲-۱- LPC معکوس مرتبه بالا                                                            

۳-۲-۲- فيلتر وزنی شنيداری                                                           

۳-۲-۳- ساختار کتاب کد                                                                       

۳-۲-۳-۱- جستجوی کتاب کد                                                                

۳-۲-۴- شبه ديکدر                                                                              

۳-۲-۵- پست فيلتر                                                                              

فصل ۴ : شبيه سازی مميزثابت الگوريتم به زبان C                                          

۴-۱- مقدمه                                                                                      

۴-۲- ويژگی های برنامه نويسی مميزثابت                                                      

۴-۳- ساده سازی محاسبات الگوريتم                                                    

۴-۳-۱- تطبيق دهنده بهره                                                                     

۴-۳-۲- محاسبه لگاريتم معکوس                                                                

۴-۴- روندنمای برنامه                                                                    

۴-۴-۱- اينکدر                                                                           

۴-۴-۲- ديکدر                                                                           

فصل ۵ : پياده سازی الگوريتم برروی DSP                     

۵-۱- مقدمه                                                                                         

۵-۲- مروری بر پياده سازی بلادرنگ                                                 

۵-۳- چيپ های DSP                                                                   

۵-۳-۱- DSP های مميزثابت                                                        

۵-۳-۲– مروری بر DSP های خانواده TMS320                             

۵-۳-۲-۱- معرفی سری TMS320C54x                                       

۵-۴- توسعه برنامه بلادرنگ                                                            

۵-۵- اجرای برنامه روی برد توسعه گر C5402 DSK                         

۵-۵-۱- بکارگيری ابزارهای توسعه نرم افزار                                     

۵-۵-۲استفاده از نرم افزارCCS                                                   

۵-۵-۳نتايج پياده سازی                                                                       

۵-۶ نتيجه گيری و پيشنهاد                                                                      

-ضمائم

– ضميمه (الف) : ديسکت برنامه های شبيه سازی مميز ثابت به زبان C و

-پياده سازی کدک به زبان اسمبلی

– ضميمه (ب) : مقايسه برنامه نويسی c و اسمبلی 

عتیقه زیرخاکی گنج