گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 118 views
  • بدون نظر
این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران  بهینه سازی مقطع سدهای وزنی بتنی با کمک الگوریتم زنتیک را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۳۵صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد pdfقابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها بسیار مناسب در اختیار شما قرار میگیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

بهینه سازی مقطع سدهای وزنی بتنی با کمک الگوریتم زنتیک

Optimizing Section of Concrete Gravity Dams by Genetice Algotithm Method

فهرست مطالب:
چكيده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : كليات
۱-۱ ) هدف ۵
۲-۱ ) پيشينه تحقيق ۵
۳-۱ ) روش كار و تحقيق ۷
فصل دوم : بهينه سازي
۱-۲ )مقدمه اي بر بهينه سازي ۱۰
۲-۲ )صورت هاي مختلف تعريف بهينه سازي ۱۰
۳-۲ )مقايسه روش هاي طراحي ۱۱
۱-۳-۲ ) روش كلاسيك طراحي ۱۱
۲-۳-۲ ) طراحي بر اساس اصول بهينه سازي ۱۱
۴-۲ )روشهاي مختلف حل مسائل بهينه سازي ۱۱
۵-۲ )اجزاي مسائل بهينه سازي ۱۲
۱-۵-۲ ) تعريف مسئله بهينه سازي ۱۲
۲-۵-۲ ) تبديل مسئله مقيد به نامقيد ۱۲
فصل سوم : بهينه سازي و كاربردهاي آن در مهندسي عمران
۱-۳ )مقدمه ۱۵
۲-۳ ) وجود و يكتايي جواب بهينه ۱۵
۳-۳ ) بهينه سازي در غياب قيود ۱۵
۴-۳ ) بهينه سازي در مسائلي كه قيود وجود دارند ۱۶
۵-۳ ) شرايط كون-تاكر ۱۷
ز
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
۶-۳ ) محاسبه قيود بطريقي تحليلي ۱۸
۷-۳ ) محاسبه مشتقات قيود به شيوه اي تحليلي ۱۹
فصل چهارم : الگوريتم هاي فراابتكاري و كاربرد آنها
۱) مقدمه ۲۲ -۴
۲) جستجوي همسايگي كلاسيك (جستجوي محلي) ۲۲ -۴
۳) الگوريتم جامعه پرندگان ۲۳ -۴
۲۴ (ESO) 4) بهينه سازي تكاملي سازه ها -۴
۱- ) مقدمه ۲۴ ۴-۴
۲- ) نظريه بهينه سازي تكاملي سازه ۲۴ ۴-۴
۳- ) تابع هدف ۲۵ ۴-۴
۴- ) مقايسه و استراتوژي ۲۶ ۴-۴
۵) الگوريتم ژنتيك ۲۶ -۴
۱- ) معرفي و پيشينه الگوريتم ۲۶ ۵-۴
۲- ) تاريخچه ۲۸ ۵-۴
۳- ) شبكه هاي ژنتيك در سازه ها ۲۹ ۵-۴
۴- ) مقدمه ۳۰ ۵-۴
۵- ) تابع برازش (برازندگي) ۳۰ ۵-۴
۶- ) كروموزوم ۳۲ ۵-۴
۷- ) عملگرهاي اساسي الگوريتم ژنتيك ۳۳ ۵-۴
۱-۷- ) تكثير يا تجديد مجدد ۳۳ ۵-۴
۲-۷- ) نمونه گيري تصادفي و جايگزيني ۳۴ ۵-۴
۳-۷- ) انتخاب چرخ رولت تصادفي بازگشتي ۳۴ ۵-۴
ح
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
۴-۷- ) رقابت و انتخاب ۳۵ ۵-۴
۵-۷- ) عملگر تركيب (برش / تقاطع) ۳۵ ۵-۴
۶-۷- ) تركيب (برش) از يك نقطه ۳۶ ۵-۴
۷-۷- ) برش (تركيب) از چند نقطه ۳۶ ۵-۴
۸-۷- ) برش يكنواخت ۳۷ ۵-۴
۹-۷- ) جهش ۳۷ ۵-۴
۸- ) جمعيت اوليه ۳۸ ۵-۴
۹- ) نحوه انتخاب والدين براي نسل بعدي ۳۸ ۵-۴
۱۰- ) ارزيابي و انتخاب كروموزوم هاي جديد ۳۹ ۵-۴
۱۱- ) شرايط توقف الگوريتم ژنتيك ۳۹ ۵-۴
۱۲- )مراحل الگوريتم ژنتيك ۳۹ ۵-۴
۱۳- ) طراحي الگوريتم براي مسئله ۴۰ ۵-۴
۱۴- )فلوچارت گام به گام اجراي الگوريتم ژنتيك ۴۰ ۵-۴
۶) الگوريتم لانه مورچگان ۴۲ -۴
۱-۶-۴ ) مقدمه ۴۲
۲-۶-۴ ) بهينه سازي جامعه مورچگان ۴۴

چکیده:

در اين تحقيق به منظور آشنايي با مفهوم بهينه سازي و روش هاي مختلف ابداع شده در اين ارتباط، به اختصارمطالبي ارائه شده است. پس از بيان پيشينه كوتاهي از چگونگي پردازش به اين مبحث به عنوان يك علم مجزا، در ابتدا شيوه هاي گوناگون دسته بندي متداول بهينه سازي بيان شده است. در ادامه، اجزاء و مفاهيم دخيل در يك فرآيند بهينه سازي كه در همه مسائل عموميت دارند، معرفي مي گردند و آنگاه چگونگي بيان مسائل بهينه سازي و اجزاي آن به روش رياضي نشان داده مي شود. سپس روشهاي مختلف حل مسائل بهينه سازي بر شمرده شده و به اختصار بيان گرديده است. روش هاي مختلف بهينه سازي زيادي جهت يافتن راهي كه بتوان نسبت سود به هزينه را به بالاترين مقدار ممكن رساند مورد استفاده قرار گرفته اند. براي بهينه سازي و كاهش حجم بتن در سدهاي بتني وزني از يك روش ناپيوسته غير خطي استفاده شده است. در حقيقت اين روش ناپيوسته غير خطي توسط حل كننده نرم افزار آفيس ۱ محقق مي شود. با معرفي تابع هدف به برنامه كه حجم بتن مصرفي در مقطع عمودي سد و معرفي متغيرها ها به برنامه كه پارامترهاي شكل مقطع سد و محدوديت ها كه شرايط پايداري سد مي باشد، عمل جستجو در فضاي مسئله صورت مي پذيرد. نيروهاي اساسي وارد بر يك سد وزني در نظر گرفته شده و تحليل سد با روش وزني انجام گرفته شده است و از زهكش استفاده نشده است. 

عتیقه زیرخاکی گنج