گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 109 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پيمان شامل اسناد و مدارك زير است :
الف : پيمان حاضر 
ب : شرايط عمومي پيمان 
ج : مشخصات عمومي 
د : مشخصات فني خصوصي 
هـ : فهرست بهاء وبرآورد تقريبي مقادير كار 
و : نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرائي 
: برنامه تفصيلي اجرائي و صورتمجلس ها و موافقتنامه ها و هر نوع سند ديگري كه در مورد كارها و قيمت هاي جديد يا امور ديگر در مدت پيمان تنظيم گردد و بامضاي طرفين برسد . 
تبصره ۱ – هر گاه بين مواد و فصول بعضي از اسناد و مدارك بالا تناقضي وجود داشته باشد در درجه اول پيمان حاضر و در درجه دوم مشخصات فني خصوصي و در درجه سوم فهرست بهاء و در درجه چهارم شرايط عمومي پيمان و در درجه پنجم نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرائي ملاك عمل خواهد بود و اگر اين تناقض مربوط به قيمتها باشد در درجه اول متن فهرست بهاء معتبر خواهد بود . 
ماده ۳ – مبلغ پيمان 
مبلغ اوليه پيمان بالغ بر (بعدد) ………………………………………………. ريال (بحروف) ……………………………………………………………………………….ريال است كه بر اساس قيمتهاي واحد پيشنهادي پيمانكار و مقادير تقريبي منضم به پيمان (موضوع بند هـ ماده ۲ پيمان محاسبه شده است . 
اين مبلغ تابع تغييرات مقادير كارها و كارهاي جديد مندرج در مواد ۲۹ و۳۰ شرايط عمومي پيمان مي باشد . 
ماده ۴ – مدت پيمان 
مدت پيمان ……………. روز / ماه شمسي و شامل دو قسمت زير است : 
۱-مدت تهيه تجهيزات و تشكيل كارگاه ………… ماه / روز 
۲-مدت اجراي عمليات …………….. ماه / روز كه از پايان مدت تهيه تجهيزات و تشكيل كارگاه شروع مي شود . 
شروع مدت پيمان عبارت است از تاريخ اولين صورتمجلس تحويل كارگاه . 
پيمانكار متعهد است در مدت پيمان لااقل نود و هفت درصد كارهاي 
موضوع پيمان را انجام داده و از كارفرما تقاضاي تحويل موقت كند . 

ماده ۵ – دوره تضمين كارها 
حسن انجام كليه عمليات موضوع پيمان از تاريخ تحويل موقت براي مدت ……… روز / ماده شمسي از طرف پيمانكار تضمين مي گردد و اين مدت بنام «دوره تضمين» ناميده مي شود . 
اگر در دوره تضمين معايب و تقائصي در كار مشهود شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات و يا بكار بردن مصالح بد يا نامرغوب باشد پيمانكار مكلف است آن معايب و نقائص را بهزينه خود رفع كند . براي اين منظور كارفرما مراتب را با ذكر معايب و نقائص و محل آنها كتباً به پيمانكار ابلاغ 
مي كند و پيمانكار بايد حداكثر پانزده روز بعد از ابلاغ مراتب شروع برفع معايب و نقائص كند و آنها را طي مدتي كه با تراضي كارفرما معين مي شود رفع نمايد . 
هرگاه پيمانكار در انجام اين تعهد خود قصور ورزد و يا مسامحه كند كارفرما حق دارد آن معايب و نقائص را راساً و يا بهر ترتيب كه مقتضي بداند رفع كند و هزينه آنرا باضافه پانزده درصد از محل تضمين پيمانكار يا هر نوع 
مطالبات و سپرده اي كه پيمانكار نزد او دارد برداشت كند . 

ماده ۶ – نظارت در اجرا 
نظارت در اجراي تعهداتيكه پيمانكار بر طبق مفاد اين پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده است از طرف كارفرما بعهده …………………………. بنشاني ………………………………………………………………………………………. كه در اين پيمان «دستگاه نظارت» ناميده مي شود واگذار گرديده است و پيمانكار موظف است كارها را بر طبق پيمان و اصول فني و همچنين بر طبق دستورات و تعليماتيكه دستگاه نظارت يا نماينده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارك پيوست پيمان مي دهد اجرا كند . 

ماده ۷ – تعديل آحاد بهاء پيمان 
قيمتهاي واحد مربوط به عمليات موضوع اين پيمان بر حسب مورد بر اساس 
شرايط عمومي پيمان تعديل خواهد شد . 
پيمانكار كارفرما 


اطلاعات حاصل از ساختمانهاي مسكوني  
ساختمانهاي مسكوني :
۱-حداقل سطح زيربنا در تمام تراكمها و مناطق براي هر يك واحد مسكوني در هر شرايط نميبايست از هشتاد متر مربع و پنج متر مربع كمتر باشد .
۲-در كليه مناطق مسكوني و تراكمهاي مختلف ، حداكثر زيربناي زيرزمين معادل سطح زيربناي طبقه همكف و منطبق بر آن جهت استقرار عناصري از قبيل پاركينگ ، انبار ، رختشويخانه ، سرويس و تاسيسات ساختماني مي باشد كه تحت هر شرايطي استفاده از آن جهت سكونت دائمي غيرمجاز و ارتفاع سطح همكف حياط تا زير سقف زيرزمين با حداقل ارتفاع هفتاد سانتيمتر براي نورگير نميبايست بيش از ۲/۱ متر باشد . 
۳-صرفاً زيرزمينهاي احداث شده با رعايت تبصره فوق در محاسبه حداكثر سطح كل طبقات محسوب نخواهند شد . 
۴-مساحت حياط خلوت جهت نورگيري اطاقهاي اصلي بر اساس سطوح مندرج در جداول با حداقل ۲ متر عرض تعيين مي گردد كه اين مقدار جهت نورگيري آشپزخانه حداقل ۳ درصد مساحت كل زمين با عرض ۲ متر و جهت نور طبيعي سرويسهاي بهداشتي حداقل ۲ متر مربع خواهد بود . 
تعداد واحد مستقل مجاز در هر پلاك = 
۵-فضاهاي باز داخلي مانند نورگيرها و غيره در صورتي مي توانند جزو فضاهاي باز محسوب شد كه از ۱۰ درصد سطح كل زمين با حداقل ۲ متر عرض كمتر نباشد  .
۶-در صورتيكه ساختمان داراي پيلوتي باشد هر مقدار از فضاي زير پيلوتي كه حداقل دو برابر باز داشته و داراي ارتفاع حداكثر ۲۰/۲ متر باشد در محاسبه حداكثر سطح كل طبقات محسوب نخواهد شد .
۷-در مورد ساختمانهائيكه در بر پيش از يك معبر قرار گيرند ، ضوابط مربوط به حداقل فضاي باز مسكوني بشرح زير تعديل مي گردد . 
-چنانچه در بر دو معبر قرار گيرند ، ۱۰ درصد از حداقل فضاي باز مجاز كاسته مي شود . 
-چنانچه در بر سه معبر قرار گيرند ، ۲۰ درصد از حداقل فضاي باز كاسته مي شود . 
-چنانچه در بر چهار معبر قرار گيرند ، ۳۰ درصد از حداقل فضاي باز مجاز كاسته مي شود . 
۸-پيش آمدگي خارجي ساختمان (مانند بالكن ، پله يا ايوان) چنانچه ذكر شد ، در خارج از حريم بالكن ساختمان مجاز نيست و در داخل حريم چنانچه طرفين آن باز باشد ، نصف مساحت آن جزء سطح طبقات محسوب مي شود و چنانچه طرفين آن بسته باشد دو سوم آن جزء سطح طبقات محاسبه خواهد شد . 
اطلاعات حاصل از ساختمانهاي تجارت 
ساختمانهاي تجاري :
۱-هرنوع تغيير اساسي با تكميل ساختمان هاي تجاري مي بايست با توجه به كليه ضوايط اين طرح انجام گيرد .
 • بازدید : 105 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابلاغ مي‌شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي‌گردد نيز جزو اسناد و مدارك پيمان به شمار مي‌آيد. اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين اسناد، ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستوركار و صورتمجلس باشد.
درصورت وجود دوگانگي بين اسناد و مدارك پيمان، موافقتنامه پيمان بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد. هرگاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي، نقشه‌هاي اجرايي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد، فهرست بها بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد.
مبلغ
مبلغ پيمان              (به حروف)
(به عدد)                                                  ريال است. مبلغ پيمان با توجه به اسناد و مدارك پيمان، تغيير مي‌كند.
     ماده ۴- تاريخ تنفيذ،‌مدت، تاريخ شروع كار
الف ـ اين پيمان از تاريخ مبادله آن (ابلاغ از سوي كارفرما) نافذ است.
ب ـ مدت پيمان ………… ماه است. اين مدت، تابع تغييرات موضوع ماده (۳۰) شرايط عمومي پيمان است.
ج ـ تاريخ شروع كار، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان، تنظيم مي‌شود. پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار، در مدت ………… ماه نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضوع پيمان، اقدام نمايد.

     ماده ۵- دوره تضمين
حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق ماده (۳۹) شرايط عمومي تعيين مي‌شود، براي ………… ماه از سوي پيمانكار، تضمين مي‌گردد و طي آن به ترتيب ماده (۴۲) شرايط عمومي عمل مي‌شود.
     ماده ۶- نظارت براجراي كار
نظارت براجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان، از طرف كارفرما به عهده …………………………………… به نشاني ………………………………………… واگذار شده است كه با توجه به مواد (۳۲) و (۳۳) شرايط عمومي انجام مي‌شود.

     ماده ۷- نشاني دوطرف
نشاني كارفرما: …………………………………………………………
نشاني پيمانكار: …………………………………………………………


نماينده كارفرما                                         نماينده پيمانكار
نام و نام خانوادگي                                     نام و نام خانوادگي
امضا                                                     امضا
شرايط عمومي
فصل اول
تعاريف و مفاهيم

     ماده ۱- پيمان
پيمان، مجموعه اسناد و مداركي است كه در ماده (۲) موافقتنامه پيمان، درج شده است.

     ماده ۲- موافقتنامه
موافقتنامه، سندي است كه مشخصات اصلي پيمان، مانند مشخصات دوطرف، موضوع، مبلغ و مدت پيمان، در آن بيان شده است.

     ماده ۳- شرايط عمومي
شرايط عمومي، مفاد همين متن است كه شرايط عمومي حاكم بر پيمان را تعيين مي‌كند.

     ماده ۴- شرايط خصوصي
شرايط خصوصي، شرايط خاصي است كه به منظور تكميل شرايط عمومي، براي اين پيمان، با توجه به وضعيت و ماهيت آن، تنظيم شده است. موارد درج شده در شرايط خصوصي، هيچ‌گاه نمي‌تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند.

     ماده ۵- برنامه زماني اجراي كار
الف ـ برنامه زماني كلي: برنامه‌اي است كه در آن، زمانبندي كلي كارهاي مورد پيمان برحسب ماه، منعكس گشته و در اسناد و مدارك پيمان درج شده است.
ب‌ـ برنامه زماني تفصيلي: برنامه‌اي است كه زمانبندي فعاليتهاي مختلف كارهاي موضوع پيمان، به تفصيل و در چارچوب برنامه زماني كلي، در آن آمده است.
     ماده ۶- كارفرما
كارفرما، شخص حقوقي است كه يك سوي امضاكنندة پيمان است و عمليات موضوع پيمان را براساس اسناد و مدارك پيمان، به پيمانكار واگذار كرده است. نمايندگان و جانشينهاي قانوني كارفرما، در حكم كارفرما مي‌باشند.

     ماده ۷- پيمانكار
پيمانكار، شخص حقوقي يا حقيقي است كه سوي ديگر امضاكنندة پيمان است و اجراي موضوع پيمان را براساس اسناد و مدارك پيمان، به عهده گرفته است. نمايندگان و جانشينهاي قانوني پيمانكار، در حكم پيمانكار مي‌باشند.

     ماده ۸- مدير طرح
مدير طرح، شخص حقوقي است كه به منظور مديريت اجراي كار، در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان، از سوي كارفرما به پيمانكار معرفي مي‌شود.

     ماده ۹- مهندس مشاور، مهندس ناظر
الف ـ مهندس مشاور، شخص حقوقي يا حقيقي است كه براي نظارت براجراي كار، در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان، از سوي كارفرما به پيمانكار معرفي مي‌شود.
ب ـ مهندس ناظر، نماينده مقيم مهندس مشاور در كارگاه است و در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار معرفي مي‌شود.

     ماده ۱۰- رئيس كارگاه
رئيس كارگاه، شخصي حقيقي داراي تخصص و تجربه لازم است كه پيمانكار، او را به مهندس مشاور معرفي مي‌كند تا اجراي موضوع پيمان در كارگاه را سرپرستي كند.

     ماده ۱۱- پيمانكار جزء
پيمانكار جزء، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه تخصص در انجام كارهاي اجرايي را دارد و پيمانكار براي اجراي بخشي از عمليات موضوع پيمان، با او قرارداد مي‌بندد.

     ماده ۱۲- كار، كارگاه، تجهيز و برچيدن كارگاه
الف ـ كار، عبارت از مجموعه عمليات، خدمات يا اقدامات موردنياز، براي آغاز كردن، انجام و پايان دادن عمليات موضوع پيمان است و شامل كارهاي دايمي است كه باقي خواهد ماند و به عنوان موضوع پيمان تحويل كارفرما مي‌گردد، و كارهاي موقتي است كه به منظور اجرا و نگهداري موضوع پيمان انجام مي‌شود.
ب ـ كارگاه، محل يا محلهايي است كه عمليات موضوع پيمان در آن اجرا مي‌شود يا به منظور اجراي پيمان، با اجازه كارفرما از آن استفاده مي‌كنند. كارگاهها يا كارخانه‌هاي توليدي خارج‌از محلها و زمينهاي تحويلي كارفرما، كه به منظور ساخت تجهيزات يا قطعاتي كه در كار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار مي‌گيرد، جزو كارگاه به شمار نمي‌آيد.
ج ـ تجهيز كارگاه، عبارت از عمليات، اقدامها و تداركاتي است كه بايد به صورت موقت براي دوره اجرا انجام شود، تا آغاز كردن و انجام دادن عمليات موضوع پيمان، طبق اسناد و مدارك پيمان، ميسر شود.
د ـ برچيدن كارگاه، عبارت از جمع‌آوري مصالح، تجهيزات، تأسيسات و ساختمانهاي موقت، خارج‌كردن مواد زايد، مصالح، تجهيزات، ماشين‌آلات و ديگر تداركات پيمانكار از كارگاه و تسطيح و تميز كردن محلهاي تحويلي كارفرما مي‌باشد.

     ماده ۱۳- مصالح، تجهيزات، مصالح و تجهيزات پاي‌كار، ماشين‌آلات و ابزار، تأسيسات و ساختمانهاي موقت، وسايل
الف ـ مصالح، عبارت از مواد، اجناس و كالاهايي است كه در عمليات موضوع پيمان مصرف يا نصب شده و در كار باقي مي‌ماند.
ب ـ تجهيزات، عبارت از دستگاهها و ماشين‌آلاتي است كه در عمليات موضوع پيمان نصب شده و در كار باقي مي‌ماند.
ج ـ مصالح و تجهيزات پاي كار،‌ عبارت از مصالح و تجهيزاتي است كه پيمانكار، با توجه به اسناد و مدارك پيمان براي اجراي موضوع پيمان ، تهيه كرده و در محل يا محلهايي از كارگاه كه در طرح جانمايي تجهيز كارگاه به عنوان انبار كارگاه يا محل انباشت مصالح تعيين گرديده است، نگهداري و حفاظت مي‌كند. مصالح و تجهيزات موجود در محل مصرف يا نصب نيز مصالح و تجهيزات پاي‌كار ناميده مي‌شود.
تبصره ـ قطعات پيش‌ساخته و تجهيزاتي كه در اجراي موضوع پيمان، با اجازه كارفرما و زيرنظر مهندس مشاور، در كارگاهها يا كارخانه‌هاي توليدي خارج از كارگاه ساخته شده است نيز در حكم مصالح و تجهيزات پاي كار به شمار مي‌رود.
د ـ ماشين‌آلات و ابزار، عبارت از دستگاهها، تجهيزات، ماشين‌آلات، و به طور كلي، ابزارهاي اجراي كار است كه به منظور اجراي موضوع پيمان به صورت موقت به كار گرفته مي‌شود. ماشين‌آلات و ابزار را ممكن است ماشين‌آلات نيز بنامند.
هـ ـ تأسيسات و ساختمانهاي موقت، عبارت از انواع ساختمانها، محوطه‌سازيها، انبارها، تأسيسات آب، برق، سوخت و مخابرات، شالوده دستگاهها، و به طور كلي، تمام تأسيسات و بناهايي است كه به صورت موقت، براي دوره اجرا تأمين شده و جزو كارهاي تجهيز كارگاه به شمار مي‌رود.
و ـ وسايل، عبارت از اثاثيه اداري، مسكوني، آشپزخانه و ديگر لوازم مورد نيازي است كه براي دوره اجرا تأمين شده و جزو تجهيز كارگاه منظور مي‌شود.
     ماده ۱۴- برآورد هزينه اجراي كار، مبلغ پيمان، مبلغ اوليه پيمان، مبلغ نهايي پيمان، ضريب پيمان، نرخ پيمان، مدت پيمان، مدت اوليه پيمان، متوسط كاركرد فرضي ماهانه
الف ـ برآورد هزينه اجراي كار، مبلغي است كه به عنوان هزينه اجراي موضوع پيمان، به وسيله كارفرما محاسبه و اعلام شده است.
ب ـ مبلغ پيمان، مبلغ درج شده در ماده (۳) موافقتنامه بااحتساب مبلغ ناشي از تغيير مقادير كار و قيمت جديد است. مبلغ پيمان هنگام مبادله پيمان، همان مبلغ درج شده در ماده (۳) موافقتنامه است كه مبلغ اوليه پيمان ناميده مي‌شود.
 • بازدید : 127 views
 • بدون نظر

رابطه كارگري وكارفرمائي كه به موجب آن كارگر نيروي بدني يا قكري خود را در برابر دريافت مزد در اختيار كارفرما مي گذارد و مي پذيرد كه زر نظر و به دستور او كار كند هرچند از جهاتي با قراردادهاي معوض بي شباهت نيست اما با آنها تفاوتهاي بسياردارد. وجود قوانين امري و ضرورت رعايت آنها از سوي طرفين قراردادسبب شده است تا نقش قراردادكار، به عنوان قرارداد، كاهش يابد، از اين رو برخي ترجيح مي دهند به جاي قرارداد كار از عنوان رابطه كار استفاده كنند. در بحث كنوني اين نكات مورد توجه نيست ،آنچه در نوشته حاضر مورد بررسي قرار مي گيرد آثار متفاوتي است كه تغيير وضعيت يكي از دو طرف يعني كارگر و كارفرما بر قرارداد و رابطه كار مي گذارد.

روشن است كه هرگاه كارگر بميرد و يا ازكار افتاده شود( از كار افتادگي كلي ) قرارداد كار پايان مي پذيرد و رابطه دو طرف قطع مي شود. در مورد يهم كه به فرض فرزند كارگر متوفي به كاري گمارده شود كه مثلا” پدرش قبل از مرگ بدان اشتغال داشته است اين رابطه ، رابطه اي جداگانه وتازه به شمار مي آيد و سابقه خدمت كارگر متوفي براي فرزندش ايجاد حقي نمي نمايد، زيرا تعهدكارگر جنبه شخصي دارد وو كار هر انسان جزئي از خود اوست. اماهنگامي كه تغييري در وضع كارفرماپديد آيد: مثلا” به صبب فوت اواموالش به روثه منتقل شود و موسه محل خدمت كارگر هم بدين طريق به آنان انتقال يابد و يا هرگاه كارفرما كارخانه يا موسسه اي راكه كارگر در آن كار مي كند به ديگري بفروشد يا به طريق ديگري منتقل كند يا آنكه كارخانه يا موسسه مورد بحث به سبب ملي شدن يا مصادره شدن از سوي مراجع قانوني يا قضائي از ملكيت كارفرما خارج شود آيا بازهم مي توان گفت كه در همه اين موارد رابطه كارگري و كارفرمائي پايان مي پذيرد و كارفرماي جديد در برابر كارگران مسئوليتي ندارد؟ يا بعكس بايد پذيرفت كه رابطه كارگري و كارفرمائي مي تواند استمرار داشته باشد و كساني كه جانشين كارفرماي پيشين مي شوند(وراث ،انتقال گيرندگان ، نهادياموسسه اي كه كارخانه يا واحد توليدي يا خدماتي مصادره شده يا ملي شده را در اختيار مي گيرد) در برابركارگران مسئولند؟ دانلود فایل تحقیق تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي

 • بازدید : 99 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق مراحل حسابداري پيمانكاري -خرید اینترنتی تحقیق مراحل حسابداري پيمانكاري -دانلود گزارش کارآموزی مراحل حسابداري پيمانكاري -تحقیق مراحل حسابداري پيمانكاري 

این فایل در ۹۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
انواع قراردادهاي پيمانكاري :‌
قرارداهاي پيمانكاري به حالت هاي مختلف تنظيم مي شود اما معمولا يكي از دو حالت كلي زير را دارا است .  
الف) قراردادهاي مقطوع : 
در اين نوع قراردادها ، پيمانكار با مبلغ مقطوعي به عنوان بهاي كل پيمان و يا مبلغي يعني براي واحد هر كار ( مثلا يك متر خاكبرداري ) توافق مي كرد در برخي از موارد ، طبق مادة خاصي بهاي واحد هر كار يا مبلغ كل پيمان بر اساس تغييرات شاخص قيمت ها تعديل مي شود در اين نوع قرارداد هزينه هاي مواد ، مصالح ، ويتامين D  ساير هزينه ها با پيمانكار است كه اگر كمتر از مبلغي كه از كارفرما دريافت مي كند خرج نمايد برايش سود محسوب مي شود .
ب) قراردادهاي اسانسي : 
در اين وع پيمان ها ، مخارج مجاز يا تعيين شده در قرارداد به پيمانكار تاديه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معيني از مخارج يا حق الرحمه ثابتي به پيمانكار پرداخت مي شود . 
يكي از خصوصيات قراردادهاي پيمانكاري اين است كه مدت اجراي قرارداد معمولا به بيش از يك دورة مالي تسري مي يابد لكن تول مدت اجراي قرارداد نبايد ملاك شناخت قراردادهاي پيمانكاري قرار مي گيرد . 
ج) قرار داد مديريت اجرائي  علاوه بر دو نوع قراردادهاي ذكر شده از قرارداد زير نيز مي توان استفاده نمود : 
در اين نوع قراردادها بهاي مواد و مصالح در مقابل ارائه صورت تحساب به پيمانكار پرداخت مي شود و هر مبلغ معين و مشخص كه در ابتداي قرارداد توافق شده و در پايان كار به عنوان حق الزحمه به پيمانكار پرداخت مي شود . 
در قرارداد نوع دوم كه قرارداد اسانسي مي باشد حق الزحمه درصدي از هزينه هاست اما در قرارداد نوع سوم حق الزحمه مبلغ مشخصي است و به هزينه ها مربوط نمي شود . 

مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاركار :
مراحل اجراي طرح در موسسات خصوصي و عمومي تفاوت ماهوي ندارند ، و موسسات خصوصي كمابيش در اجراي عمليات پيمانكاري از تشريفات دولتي تبعيت مي كنند اجراي طرحهاي عمراني در موسسات خصوصي همانند موسسات بخش عمومي تابع تشريفات خاصي است كه ذيلا در ۵ مرحلة جداگانه آورده شده است : 
مرحله مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح : 
موسسات بخش خصوصي معمولا طرح هاي ساختماني ، تاسيسات و تجهيزاتي خود را بادر نظر گرفتن منابع مالي ، پيش بيني و سپس نقشه ها و اسناد و مشخصات اجرايي ار راسا يا با كمك موسسان مشاور تهيه مي كنند مطالعات مقدماتي طرح شامل اقدامات زير است : 

۱-۱- خدمات تحقيقاتي و بنيادي :
مطالعات اين مرحله شامل : مطالعات منطقي ، اجتماعي و اقتصادي است كه بر مبناي نتايج حاصل از آنها ، تصميم گيري كلي در مورد برنمه ها و شناخت طرح ها به عمل مي آيد . 

۲-۱- مطالعات شنالهايي طرح : 
مطالعات اين مرحله شامل : تحقيقات و بررسي هاي لازم به منظور تعيين هدف طرح ، شناخت اجراء قشكله ، داده ها و تهماده ها و همچنين امكانات فني و اجرايي با توجه به مصالح ساختماني ، تجهيزات ، نيروي انساني ، ساير امكانات و محدوديت ها و بالاخره حدود سرمايه گذاري ، زمان اجراء ، كاسبات اقتصادي ، تعيين بهره وري و تعيين اثرات اجتماعي و اقتصادي ناشي از اجراي طرح است . حاصل اين مطالعات به شكل گزارشي تدوين مي گردد كه مبناي اتخاذ تصميم در مورد اقدامات بعدي خواهد بود . 

۳-۱- تهيه طرح مقدماتي : 
بعد از شناخت طرح ئو تعيين مشخصات كلي آن برمبناي بررسي ها و يا مطالعات توجيهي حتي و اقتصادي خاص ، مطالعات مقدماتي طرح انجام مي شود . خدمات مربوط به مطالعات مقدماتي شامل مطالعات تحقيقاتي و آزمايش هاي لازم به منظور طراحي و تهية نقشه هاي مقدماتي و مشخصات كلي ، تعيين محل هاي مناسب و بر آورد كلي ابعاد و حجم كار و مخارج هريك از راحل هاي پيشنهادي و همچنين مقايسه و تعيين نكات مثبت و منفي هر راه حل و بازده اقتصادي و اثرات اجتماعي هر يك از آنها مي باشد . تهية كننده طرح مقدماتي مناسب ترين راه حل را با ذكر دليل لازم توجيه مي كند مطالعات و تحقيقات ، نقشه بر داري ها و بر رسي ها و آزمايش هاي اين مرحله بايد به اندازه اي كامل باشد كه امكان بر آورد مخارج دورة‌مطرح و هزينه هاي بهره برداري را به منظور اتخاذ تصميم منطقي فراهم سازد و نتيجة اين مطالعات و روش انجام مراحل بعد به شكل گزارشي تدوين مي شود . 

۴-۱- تهية نقشه ها و مشخصات اجرائي طرح : 
تصويب طرح مقدماتي توسط دستگاه اجرايي ( مجري طرح )‌مبناي تهية نقشه ها و مشخصات اجرايي طرح قرار خواهد گرفت . خدمات اين مرحله شامل انجام مطالعات ، بررسي ها ، تحقيقات و نقشه برداري ها و آزمايش هاي لازم به منظور تهية كليد اسناد عمليات اجرائي طرح از جمله : نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني اختصاصي ، نقشه محل نتيج آزمايش ها ، برنامه زماني اجراي كار ، صنايع تهية مصالح ، بر آورد مقادير كار و پيش بيني دقيق مخارج اجراي طرح مي باشد . 

مرحله ۲ : ارجاع كار به پيمانكار 
در ارجاع كار به پيمان كار مراحل زير بايد طي شود : 
۱-۲- تكثير اسناد و مدارك مناقصه : 
بعد از تصويب گزارش ها ، نقشه ها و ساير اسناد و عمليات اجرايي ( موضوع بند ۴-۱  UL ) و حصول اطمينان از مهيا بودن زمين يا محل اجراي طرح ، اسناد و مدارك مناقصه تكثير و در اختيار شركت كنندگان در مناقصه قرار مي گيرد . 

۲-۲- دعوت از پيمانكاران براي انجام طرح : 
بعد از آماده شدن اسناد و مدارك مناقصه ، مپيمانكاران به طريق زير از نوع و مشخصات طرح مطلع مي شوند و در صورتي كه مايل به اجراي رح باشند ، اسناد و مدارك مناقصه را از كارفرما يا مهندسين مشاور خريداري و براي بررسي و مطالعه در اختيار كادر فني خود قرار مي دهند . 

الف) مناقصه عمومي – 
در اين روش مبلغ و مشخصات طرح و شرايط شركت در مناقصه از طريق درج آگهي در جرايد به اطلاع داوطلبان شركت در مناقصه مي رسد . 
ب) مناقصه محدود – 
در اين روش دعوتنامه شركت در مناقصه براي شركت هايي ارسال مي شود كه صلاحيت آنها براي شركت در مناقصه قبلا تعيين و نام آنها در ليست واجدين رايط شركت هاي پيمانكاري ( ليست خاص ) درج شده باشد پس به دليل تخصصي بودن يا ويژگي خاص كار از تعداد محدودي پيمانكار دعوت به عمل مي آيد . 

ج) ترك مناقصه : 
در مواردي كه تحت شرايط خاص و بنا به شخصيت مقامات اجرايي انجام مناقصه ممكن و يا به صرفه و صلاح نباشد .
پيمانكار از طريق ترك مناقصه مستقيما انتخاب مي شود . 

د) توافق تيهت : 
در اين روش در مواردي كه انجام ناقصه ميسر و يا به مصلحت نباشد مي توان طرح را با توافق قيمت به پيمانكار ارجاع داد . 

۳-۲- تسليم قيمت پيشنهادي و ضحانت نامه شركت در مناقصه : 
چنانچه كادر فني پيمانكار انجام پيمان را با توجه به امكانات پيمانكار عملي تشخيص مي دهد ،‌قيمت كل كار را از روي نقشه ها محاسبه و پيشنهاد مي كند قيمت پيشنهادي پيمانكار براي اجراي طرح همراه با ساير اسناد و مدارك فدبور در آگاهي ، ، نظير ضحانت نامه بانكي در دو پاكت جداگانه – پاكت الف حاكي ضحانت نامه بانكي وكليد اسناد و مناقصه و پاكت « ب » فقط شامل برگ پيشنهاد مبلغ كل – به مناقصه گزار (‌ كارفرما ) تسليم مي شود . 

۴-۲- انتخاب پيمانكار : 
كميسيون مناقصه براي تعيين بدنه مناقصه ، پيشنهادهاي واصله را با رعايت آئين نامه معاملات دولتي افتتاح و قرائت مي كند . كميسيون مزبور ابتدا پاكت الف را باز مي كند و در صورتي كه پيمانكار تمامي شرايط مزبور در مناقصه را رعايت و كليد مدارك را ارسال كرده باشد . مبادرت به افتتاح پاكت ب ( برگ يشنهاد مبلغ ) مي كند . مناقصه گزار پس از ارزيابي پيشنهاد ها و تهية جدول مقايسه ، از بين پيشنهادهايي كه تمامي شرايط مناقصه را دارا باشد و از قيمت خارج از اعتدالل نباشد . مناسبترين پيشنهاد از نظر مالي و ساير شرايط انتخاب و به عنوان رنده مناقصه معرفي مي كند . ضحانت نامه شركت در مفاصهدر صورتي كه برنده مفاصه از انعقاد قرارداد امتناع ورود به نفع كارفرما صبط خواهد و از نفر دوم براي عقد قرارداد دعوت مي شود . 

مرحله ۳ : انعقاد قراردادبا پيمانكار : 
بعد از اينكه برنده مناقصه تعيين شد قراردادي بين پيمانكار و كارفرما منعقد و ضمانت نامه هاي شركت در مناقصه آزاد مي شود هم مواردي كه در قرارداد ( پيمان ) پيش بيني مي شود ، شامل نكات زير است : 
۱-۳- نام طرفين قرارداد ( كارفرما  – پيمانكار ) 
۲-۳- موضوع پيمان : 
اجراي عمليات كارهاي اصلي ، كارهاي فرعي و كارهاي جديد احتمالي است . كارهاي فرعي عملياتي را شامل مي شود كه به منظور اجرا و نگهداريعمليات موضوع پيمان ضروري است ، اما جزء كارهاي اصلي پيمان محسوب نمي شود به طور كلي منظور از موضوع قرارداد مال يا عملي است كه هر يك از قتعاملين تسليم يا انجام آن را به عهده مي گيرند . 

۳-۳- مبلغ پيمان : 
مبلغي كه پيمان بر اساس آن منعقد مي شود و با توجه به شرايط عمومي پيمان مبلغي به آن اضافه يا كسر مي گردد . 
دستگاه اي اجرائي موظفند در ارحاع كارهاي اضافي به پيمانكار يا تغيير در مقادير كار مفاد بخشنامه امحاقيد به شرايط عمومي پيمان را رعايت كنند . 

۴-۳- مدت پنهان : 
مدتي است كه پيمانكار تعهد مي كند در طي آن كارگاه را تجهيزات و عمليا مورد پيمان را اجرا كند . 

۵-۳- تاييدات و تعهدات پيمانكار : 
به طور خلاصه پيمانكار تاييد مي كند كه هنگام تسليم پيشنهاد ، مطالعات كافي به عمل آورده و هيچ نكته اي باقي نمانده است كه بعدا بتواند در مورد آن به جهل خود استناد نمايد . 
۶-۳- تعهدات و اختيارات كارفرما : 
كارفرما متهعد است كليد زمين هاي را كه براي تاسيس و ايجاد كارگاه و انجام عمليات موضوع پيمان مورد نياز است در تاريخ هايي كه در برنامه تفصيلي اجرائي منضم به پيمان پيش بيني شده است طبق صورت جلسه به پيمانكار تحويل دهد .همچنين كارفرما در مدت اجراي پيمان مي تواند توسط دستگاه نظارت ، مهندس مقيم و يا مامورين ديگري عمليات پيمانكار را بازرسي كند . 

۷-۳- ضمانت نامه انجام تعهدات : 
در موقع امضاء قرارداد پيمانكار بايد ضمانت نامه اي ( در حال حاضر ۵۰% مبلغ اوليه پيمان ) از بانك مورد قبول كارفرما طبق نمونه اي كه معمولا ضميمه اسناد مفاقصه است اخذ و تسليم كارفرما كند ضمانت نامه مذكور بايد تاريخ تصويب صورت مجلس تحويل موقت موضوع پيمان معتبر توبه دستور كارفرما قابل تمديد باشد . 
۸-۳- پيش پرداخت و ترتيب واريز آن : 
كارفرما موافقت مي كند به منظور تقويت بنيه مالي پيمانكار و تكميل تجهيزات وي درصدي از مبلغ اولية پيمان را به عنوان پيش پرداخت در مقابل ضمانت نامة بانكي پرداخت كند . 

۹-۳- جريمة تاخير : 
اگر كسي تعهد به امري كند يا تعهد نمايد از انجام امري خودداري كند ، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است ، مشروط بر اينكه جبران خسارت تصيوع شده باشد و يا بر حسب قانون موجب زمان باشد ضرر شامل كليه زيان هايي است كه بر اساس عدم انجام تعهد بژيا تاخير در آن به متعهدكه وارد شده است . توافق طرفين دربارة ميزان خسارت ممكن است به اين شكل باشد كه ميزان خسارترا قبلا ارزيابي نمايند و در قرارداد مبلق مفطوعي را معن كنند كه در صورت اجراء  يا عدم اجراء يا در صورت تاخير ( مثلا : هر روز يا هر ماه تاخير ) قابل پرداخت باشد جريمة تاخير معمولا در موارد جداگانه اي در قراردادهاي پيمانكاري پيش بيني مي شود و خسارتو جرائم قابل پرداخت توسط پيمانكار كه ناشي از تاخير و تكميل كارها يا ساير علل باشد ، تمامابه عنوان هزينة پيمان تلقي مي گردد . 
 
مرحلة ۴ : اجراء كار ( شروع عمليات ) :       
۱-۴- تحويل ، تاسيس و تجهيزكارگاه : 
بعد از اينكه پيمان منعقد شد ، كارفرما كلية زمينهايي را كه براي تاسيس و ايجاد كارگاه و انجام عمليات موضوع پيمان مورد نياز است به پيمانكار تحويل و شخص يا مؤسسه اي را به عنوان دستگاه نظارت به پيمانكار معرفي كند . همچين كارفرما يا دستگاه نظارت براي كنترل مستقيم عمليات كارگاه ، شخصي را به عنوان ناظر مقيم تعيينو كتبا به پيمانكار معرفي مي نمايد . پيمانكار نيز براي شروع كار و اجراي طرح ، شخصي را به عنوان رئيس كارگاه تعيين و كتبا با كارفرما يا دستگاه نظارت معرفي مي كند . پيمانكار مسئوليت حسن اجراي تمامي كارهاي موضوع پيمان را بر اساس مشخصاتو نقشه هاي تفصيلي و محاسبات فني به عهده دارد و نظارتي كه از طرف كارفرما يا نمايندگان او ، در اجراي طرح مي شود از ميزان اين مسئوليت نمي كاهد . پيمانكار دست اول مي تواند به منظور تسهيل و تسريع در اجراي قسمت يا قسمت هايي از عمليات موضوع يمان موافقت نامه هايي با شخص يا اشخاص يا پيمانكاران جزء ( دست دوم ) منعقد كند، مشروط بر آنكه آنان را از واگزاري كار به غير ممنوع دارد . بهرحال ارجاع كار به پيمانكاران جزء تحت هيچ عنوان از مسئوليت و تعهدات پيمانكار نخواهد كاست از اين مرحله بخشي از مخارج اجراي طرح از محل تخواه گرداني كه به هر كارگاه اختصاص مي يابد پرداخت مي شود . 
 • بازدید : 111 views
 • بدون نظر
این فایل به صورت زیر تهیه شده است:

موسسات بخش عمومي و خصوصي اجراي عملياتي
نظيرراهسازي، سدسازي، اسكله و بندرسازي، نصب
خطوطپستهاي فشارقوي و انتقال نيرو،
آشتيسازي، هواپيماسازي،ساختن فيلمهاي
سينمايي و قطعات پيچيده وسايل و تجهيزاترا با
انعقاد قرارداد به موسسات پيمانكاري واگذار ميآنند.
تعريف صنعت پيمانكاري به دليل تعدد و تنوع
حيطهعمليات، آاري دشوار است(( ١)). در اين مقاله،
حسابداريپيمانكاري در موسساتي آه از طريق
انعقاد قرارداد به ساختندارايي اشتغال دارند مورد
مطالعه قرار ميگيرد.

انواع قراردادهاى پيمانکارى
قراردادهاي پيمانكاري در صورتي آه مخالف
صريحقانون نباشد ميتواند به اشكال مختلفي بين
پيمانكار و آارفرمامنعقد شود( ١٠ ). قراردادهاي متداول
پيمانكاري به شرح زيراست:
( – قرارداد مقطوع( ١١
اين نوع قرارداد معمولا به يكي از دو شكل زير
تنظيمميشود:
الف- پيمانكار توافق ميآند آه در ازاي دريافت
مبلغيمعين آل عمليات موضوع پيمان را انجام دهد.
ب – پيمانكار توافق ميآند آه در ازاي دريافت
مبلغيمعين براي هر واحد آاري آه انجام ميدهد
(مثلايك متر مربع زيربنا يا يك متر خاآبرداري)موضوع
عمليات پيمان را انجام دهد.
معمولا در طرحهاي بزرگ و بلندمدت طبق ماده
خاصي درقرارداد پيشبيني ميشود آه بهاي واحد
آار يا مبلغ پيمانبراساس تغييرات شاخص قيمتها
تعديل شود.
( – قرارداد امانى( ١٢
در اين نوع قرارداد، مخارج مجاز يا تعيين شده در
قراردادبه پيمانكار مسترد ميشود و در ازاي خدماتي
آه انجام دادهاست درصد معيني از مخارج يا
حقالزحمه ثابتي را دريافتميآند. مانند قراردادهاي
خدمات مديريت تهيه طرح وخدمات مشاورهاي، تهيه
طرح يا خدمات مديريت آنترلونظارت و يا پيمانكاري
عمليات اجرايي و يا ساخت تجهيزات.
( – قرارداد براساس مواد و دستمزد( ١٣
اين نوع قرارداد مشابه قرارداد اماني است و طبق
آنپيمانكار توافق ميآند آه در ازاي دريافت دستمزد
مستقيمبانرخ ساعتي معين و قيمت مواد و مصالح و
ساير مخارجي آهطبق قرارداد انجام داده است،
موضوع عمليات پيمان را انجام
دهد. پيمانكار نرخ ساعتي دستمزد را براساس
بازيافتدستمزد و هزينههاي غيرمستقيم و سود مورد
انتظار تعيينميآند.
در هر يك از قراردادهاي ياد شده ممكن است:
١) شرايط قرارداد در طول اجراي طرح بر اثر تغيير )
مقاديرآار، تغيير مدت پيمان و يا تراضي طرفين قرارداد
تغيير آند.( ٢) طبق ماده خاصي براي ايجاد انگيزه و
تشويق پيمانكار بهاتمام آار قبل از موعد مقرر، پاداش
و براي جلوگيري از تاخيردر اجراي عمليات جرائمي در
نظر گرفته شود.

کارفرما(( ٢
شخص حقيقي يا حقوقي است آه اجراي عمليات
معيني رابه پيمانكار واگذار ميآند. آارفرما براي
هماهنگي و نظارت براجراي عمليات موضوع پيمان
عمومآً از خدمات مهندسانمشاور(( ٣)) بهره ميگيرد.
جانشينان يا نمايندگان قانوني آارفرمادر حكم آارفرما
محسوب ميشوند.
(( – پيمانکار(( ٤
شخص حقيقي يا حقوقي است آه مسئوليت آامل
اجرايعمليات موضوع پيمان را تا تكميل نهايي بعهده
ميگيرد.پيمانكار معمولا به منظور تسهيل در اجراي
قسمت ياقسمتهايي خاص از عمليات موضوع پيمان
(نظير لولهآشي،آهنگري و نقاشي) قراردادهايي با
اشخاص يا پيمانكارانجزء(( ٥)) منعقد ميآند.
در مواردي آه براي انجام دادن يك طرح خاص و
يااجراي عمليات طرحهاي بزرگ نياز به همكاري چند
شرآتپيمانكاري با تخصصهاي مختلف باشد براي
افزايش توانمالي و عملياتي و توزيع خطرات ناشي از
اجراي عملياتموضوع پيمان، گروه شرآتهاي
پيمانكاري از همكاري يامشارآت يا ادغام چند شرآت
پيمانكاري بوجود ميآيد.
(( – قرارداد(( ٦
انعقاد قرارداد مهمترين بخش از فعاليت پيمانكاري
استو منشا تعهد و التزام براي آارفرما و پيمانكار
است. در قراردادپيمانكاري مواردي از قبيل مشخصات
طرفين قرارداد، موضوعپيمان، مبلغ پيمان، مدت
پيمان(( ٧))، تعهدات طرفين قرارداد(( ٨))و فسخ يا
خاتمه پيمان مشخص ميشود.
موضوع قراردادهاي پيمانكاري ممكن است ساختن
يكدارايي يا داراييهايي باشد آه در مجموع طرح
واحدي راتشكيل ميدهد.

 • بازدید : 146 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق بررسي مسائل مربوط به كار و كارگر و ارتباط كارگر و كارفرما-خرید اینترنتی تحقیق بررسي مسائل مربوط به كار و كارگر و ارتباط كارگر و كارفرما-دانلود رایگان مقاله بررسي مسائل مربوط به كار و كارگر و ارتباط كارگر و كارفرما-تحقیق بررسي مسائل مربوط به كار و كارگر و ارتباط كارگر و كارفرما
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
بررسي مسائل مربوط به كار و كارگر و ارتباط كارگر و كارفرما، از جمله مسائل مهمي است كه ضرورت آن امروز بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود. اين احساس نياز با توجه به صنعتي شدن جوامع و دستيابي آنها به پيشرفت هاي اقتصادي در سايه افزايش حجم كارهاي توليدي و همچنين ازدياد جمعيت و نيروي كار، در سال هاي اخير افزايش يافته است.

 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر

با سلام

این پایان نامه شامل ۲۰ اسلاید می باشد .

استاد محترم: جناب مهندس اسماعیلی شایه ،  گرداورنده:آذر خاوری هاشمی

جمع‌بندي‌

‌ ‌در اين‌ نوشته، مروري‌ بر روشهاي‌ ايجاد انگيزه‌ در كاركنان‌ انجام‌ گرفت‌ و اشاره‌ شد كه‌ روشهاي‌ ايجاد انگيزه‌ را مي‌توان‌ به‌ دو دسته‌ صريح‌ و ضمني‌ تقسيم‌ كرد. وجه‌ تمايز دو روش‌ يادشده، استفاده‌ از پرداخت‌ مالي‌ به‌ كاركنان‌ براي‌ ايجاد انگيزه‌ است. در روشهاي‌ صريح، عمدتاً‌ با استفاده‌ از ميزان‌ و نحوه‌ پرداخت‌ به‌ افراد سعي‌ مي‌كنند انگيزه‌ لازم‌ براي‌ كاركردن‌ در آنها ايجاد شود. درحالي‌ كه‌ در روشهاي‌ ضمني‌ ازطرق‌ ديگر و بدون‌ استفاده‌ از پرداخت‌ مستقيم‌ سعي‌ در ايجاد انگيزه‌ بين‌ كاركنان‌ مي‌شود. در اين‌ نوشته‌ باتوجه‌ به‌ كاربرد بيشتر روشهاي‌ صريح، توضيح‌ بيشتري‌ درمورد آن‌ داده‌ شده‌ است.

همچنين‌ به‌عنوان‌ يك‌ موردخاص، نشان‌ داده‌ شد كه‌ پرداخت‌ انگيزشي‌ چه‌ سهمي‌ دركل‌ دستمزد مديران‌ ارشد شركتهاي‌ آمريكايي‌ دارد و براي‌ پرداخت، از چه‌ روشهايي‌ استفاده‌ مي‌شود. لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ بحث‌ فوق‌ كه‌ به‌ روشهاي‌ ايجاد انگيزه‌ در روابط‌ بين‌ كارگزار و كارفرما مي‌پردازد، در ادبيات‌ اقتصادي‌ تحت‌ عنوان‌ مسئله‌ كارگزار – كارفرما شناخته‌ مي‌شود و براي‌ حل‌ آن، از چارچوب‌ تئوري‌ قرارداد بهينه‌ استفاده‌ مي‌شود.


عتیقه زیرخاکی گنج