گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر
این فایل در ۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

وظیفه اصلی اگلومراسیون تولید آگلومره با شرایط فنی مناسب جهت مصرف در کوره بلند است ، مصرف آگلومره نسبت به مصرف مستقیم سنگ آهن به دلیل یکنواختی آنالیز مواد شیمیایی و احیاء پذیری بهتر به راندمان کوره بلند تا میزان ۳۰ درصد گردیده و همچنین مصرف کک را تا میزان ۷۰ درصد کاهش می دهد .
انبار مواد خام
 وظیفه اصلی انبار مواد خام عبارتست از :
 الف-  دریافت مواد اولیه مناسب از نظر کمی و کيفی و ذخیره سازی آنها 
 ب-  همگن کردن مواد 
 ج – ارسال مواد به واحدهای مصرف کننده  
– این انبار دارای ۱۵ سکو با ظرفیت هر سکو هفتاد تا هشتاد هزار تن می باشد .  

 کارگاه بونکرهای مواد آماده 
 وظیفه این کارگاه دریافت و آماده سازی و ارسال مواد خام مورد نیاز با ترکیب شارژی مناسب جهت تولید آگلومره با شرایط فنی مورد نظر به کارگاه پخت است . این کارگاه دارای ۷ ردیف ۱۹ تایی بونکر ۹۰ متر مکعبی جهت دریافت و ارسال می باشد 
کارگاه پخت 
 وظیفه این کارگاه دریافت مخلوط مواد خام سنگ آهن دولومیت کک و پخت و تبدیل آن به سنگ منگنز اکسید نوردی با شرایط آگلومره مورد نیاز کوره بلند می باشد.
وظيفه اصلی  بخش تولیدات كك  و مواد  شیمیایی تولید كك بعنوان  ماده  سوختـنی و احیاء كننده اصلی  دركـوره بلنـد مـی باشـد 

كارگاه ذغال
 كارگاه ذغال وظیفه دریافت ذغال ازمعادن ذخیره سازی و تهیه  شـارژ مناسب حهت باتریهای كك سـازی را به عهده دارد این كارگاه متشكل از تجهیزات انباشت و برداشت ذغال سرند  خـردكـن و ۴۰ عدد  سیلو  جهت ذخیره  سازی  ذغال بـه ظـرفـیت ۱۰۰هـزار تـن ذغـال می باشد .  
كارگاه كك سازی
 این كارگاه تولید  كك از ذغال سنگ وارسال ان به بخشهای كوره بلند وآگلومراسیون می باشد كارگاه كك سازی متشكل ازدوباطری يكی دارای ۸ ۵  سلول ودیگری دارای ۷۲ سلول است  این كارگاه ذغال سنگ مورد نیاز خود رااز كارگاه ذغال دریافت نموده وسپس به وسیله ماشین شارژ حدود ۲۱ تا۲۲ تن ذغال از برج ذغال تحویل ودر سلولهای كك شارژ می گردد آنگاه درمدت معین (به نام پریود كك كه بین ۱۵ تا ۱۹ ساعـت مـی بــاشد )  فرایند تبدیل ذغـال بـه كـك صورت می گیرد .
كارگاه بازیابی مواد
 وظیفه كارگاه بازیابی مواد  تصفیه مقدماتی گاز كك تولید شده توسط باطریهااست. دراین كارگاه قطران  سولفات آمونیوم بنزول خام و فنلات سدیم , جدا شده و این گاز برای تصفیه نهایی به كارگاه تولید اسید سولفوریک  ارسال می شود  ازگاز باقیمانده به عنوان یک ماده  سوختنی در نیروگاه ذوب آهن وهمچنین كوره های نورد وتولیدات نسوز استفاده می شود 
كارگاه پالایش بنزول 
كارگاه پالایش بنزول از سه واحد بنزول خام پالایش قطران وتولید فنل تشكیل شده است  وظایف این كارگاه به شرح زیر می باشد الف- دریافت بنزول خام از كارگاه بازیابی مواد وتولید محصولات بنزنی شامل بنزن تولوئن گسیلن وسولونت در واحـد پـالایش بنـزول .
ب – دریـافت قطران از كارگاه بازیابی مواد , جهت تولیـد فراورده های قطرانی و دریافت  فنلات سدیم ازكارگاه بازیابی مواد  . 
كارگاه اسید سولفوریك 
وظیفه این كارگاه جداسازی گاز هیدروژن سولفـوره ازگـازكــك وتولید اسید سولفوریك در اثر واكنشهای شیمیایی بااستفاده ازكاتالیزور پنتااكسید وانادیوم ونیز تصفیه نهایی گاز كك می باشد .
هدف اصلی بخش كوره بلند تولید چدن مذاب جهت استفـاده در بخش فـولاد سـازی یا  درصورت عــدم پذیرش ، ارسال آن به كارگاه چدن ريزی است . این بخش شامل  :  
الف-كارگاه اصلی كوره بلند 
ب- كارگاه چدن ريزی 
ج- كارگاه سرباره 
د- كـارگـاه آمـاده سـازی پاتیل و تاسیسات بونكرها  و ذخیره سازی مواد می باشد 
كارگاه اصلی كوره بلند از طـریق كـوره بلندهای شماره ۱ و ۲ تولید چدن در بخش كوره بلند صورت می پذیرد . كوره بلند شماره یك دارای حجم ۱۰۳۳ میلیمتر مكعب تولید متوسـط سالیانـه طبق طرح ۶۶۵ هزارتن وكـوره بلنـد شمـاره ۲ دارای حجـم ۲۰۰۰ مـتر مكـعـب و تــولیـد متـوسط سالیانه طبق طرح ۱ میلیون و ۲۳۷ هـزار و ۲۵۰ تن می باشد . در فـرآیند تولید چـدن در كـوره بلنـد مواد اولیه ( سنگ آهن- آگلومره پلیت- كـك وكـمك ذ وبها ) از دهانه كوره شـارژ و هـوای غنـی شده با اكسـیژن به  همراه د یگركمك سوختها ( گازطبـیعی و مازوت ) از بالای بوته  به كـوره دمیده می شود

عتیقه زیرخاکی گنج