گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 68 views
  • بدون نظر

چكيده:

پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين تيپهاي شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان در مدارس ابتدايي ناحيه ۵ مشهد انجام گرفت. فرضيه اصلي اين پژوهش اين است كه بين تيپهاي شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان رابطه وجود دارد. جامعه آماري اين تحقيق مديران مي‌باشند كه گروه مورد بررسي ۱۰۴ نفر مي‌باشند كه از ميان آنها ۴۰ نفر به عنوان نمونه برگزيده شدند حجم نمونه براي گروه ذي نفعان ۱۲۰ نفر مي‌باشد كه هر دو نمونه به شيوه ي نمونه گيري تصادفي ساده بوسيله را يا نه انتخاب شدند ابزار گرد آوري اطلاعات در اين پژوهش ۲ پرسش نامه به شرح زير مي‌باشد.

۱-   پرسشنامه تيپ شخصيتي مايرز- بريگز كه پرسشنامه هنجار شده است و براي تعيين تيپ شخصيتي توسط مديران پاسخ داده شده است.

۲-  پرسشنامه اثر بخشي مدير كه توسط محققين ساخته شده و توسط اساتيد مديريت اجرا و تاييد گرديده است كه اين پرسشنامه توسط گروه ذينفعان (معلمين، انجمن اولياء، مربيان و دانش آموزان) پاسخ داده شد.

روش تحقيق در اين بررسي همبستگي است و براي آزمون فرضيه اصلي از آزمون جداول توافقي استفاده شده است براي تحليل داده‌ها از نرم افزار (SPSS) استفاده شده است، نتايج بدست آمده عبارتند از:

۱-   بين تيپ شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان رابطه وجود دارد.

۲-   مديراني كه داراي تيپ شخصيتي ESTJ هستند از اثر بخشي بالايي برخوردارند.

۳-   مديراني كه داراي تيپ شخصيتي ISTJ هستند از اثر بخشي بالايي برخوردار هستند.

۴-   مديراني كه داراي تيپ شخصيتي “ESTP هستند از اثر بخشي متوسط برخورداند.

۵-   مديراني كه داراي تيپ شخصيتي “ISTP” هستند از اثر بخشي پايين برخورداند.

نتايج بدست آمده گوياي اين مطلب است كه مديراني كه تيپهاي خاصي شخصيتي داشته باشند اثر بخشي بيشتري دارند. 

                                                                            (( این پایان نامه با فرمت word می باشد ))

فهرست مطالب:

فصل اول   1

۱-۱ مقدمه  2

۱-۲- بيان مسئله  4

۱-۳- اهميت و ضرورت پژوهش     8

۱-۴- اهداف پژوهش     10

۱-۵- فرضيه‌هاي پژوهش     10

۱-۶- متغيرها و تعاريف آنها 11

۱-۶-۱ تعاريف نظري متغيرها 11

۱-۶-۲ تعاريف عملياتي متغيرها 12

۱-۷- تعاريف اصطلاحات    13

فصل دوم: پيشينه تحقيق  15

۲-۱ شخصيت    16

۲-۲ تعاريف شخصيت    16

۲-۳ حوزه‌هاي شخصيت    18

۲-۳-۱ ساختار  19

۲-۳-۲ فرآيند  19

۲-۳-۳ رشد و نمو   20

۲-۳-۴ آسيب شناسي رواني و تغيير رفتار  22

۲-۴  مضامين عمده در نظريه شخصيت    22

۲-۴-۱ وحدت رفتار و مفهوم خويشتن   24

۲-۴-۲ سطوح مختلف آگاهي و مفهوم ناهشيار  25

۲-۴-۳  رابطه بين شناخت، عواطف و رفتار مشهود  26

۲-۴-۴  اثرات گذشته، حال و آينده بر رفتار  26

۲-۵ نظريه‌هاي شخصيت    27

۲-۵-۱ نظريه روان كاوي در شخصيت    27

۲-۵-۲ زيگموند فرويد 27

۲-۵-۳ نظريه روان پويشي فرويد(روانكاوي در شخصيت): 29

۲-۵-۴ سطوح شخيت: هشيار۳، نيمه هشيار۲ و ناهشيار  29

۲-۵-۵ ساختار شخصيت: نهاد، من و فرامن   30

۲-۶ نظريه نوروان كاوي    33

۲-۶-۱   كار گوستاو يونگ 33

۲-۶-۲ نكات برجسته ي نظريات يونگ    36

۲-۷ روان شناسي فردي    36

۲-۷-۱   آلفرد آدلر  36

۲-۷-۲ بررسي نظريات آدلر  37

۲-۸ نظریه اختلالات شخصیتی   39

۲-۸-۱ كارن هورناي    39

۲-۸-۲ بررسي نظريات هورناي    40

۲-۹ نظریه روان پزشکی بین فردی    41

۲-۹-۱   هري استاك ساليوان   41

۲-۹-۲ بررسي نظريات ساليوان   42

۲-۱۰      تظريه پديدار شناختي (فرد- محور) 43

۲-۱۰-۱ كارل راجرز          43

۲-۱۰-۲ بررسي نظريات و كارهاي راجرز  44

۲-۱۰-۳ تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز  45

۲-۱۰-۴ ساختار شخصيت از ديدگاه راجرز  46

۲-۱۱      نیازهای زیستی و روانی در پیدایی شخصیت    47

۲-۱۱-۱آبراهام مازلو       47

۲-۱۲      نظريه رويكرد صفات در شخصيت    48

۲-۱۲-۱گوردون آلپورت  48

۲-۱۲-۲ بررسي نظريات آلپورت    49

۲-۱۳ نظريه چندبعدی شخصیت    51

۲-۱۳-۱هانس ج آي سنك 51

۲-۱۳-۲بررسی نظريات آیسنک      52

۲-۱۳-۳ ابعاد اساسي شخصيت    53


عتیقه زیرخاکی گنج