گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 241 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

– هماهنگي در احداث ايستگاههاي مختلف هواشناسي با همكاري اداره كل شبكه و استانها 
– برنامه ريزي به منظور تدوين بازرسي ادواري در جهت تعمير و نگهداري ادوات و دستگاهها با همكاري  استانها                                                                                                                            
– مطالعه ، بررسي و تهيه طرحها و برنامه هاي لازم به منظور ساخت ادوات هواشناسي در داخل كشور با همكاري ادارات تابعه و مراكز علمي و تحقيقاتي و استانها                                                     
– برنامه ريزي در جهت كاليبراسيون ادوات مختلف هواشناسي خودكار و غيرخودكار و نيز انواع حسگر ها با مشاركت استانها                                                                                                           
– نگهداري فشار سنج جيو ه اي استاندارد ملي وآزمايشگر تشعشع در شرايط مورد قبول و با رعايت استاندارد هاي اعلام شده از سوي سازمان هواشناسي جها ني و انجام ادواري مقايسه و كاليبراسيون آنها با استاندارد منطقه آسيا و اروپا 
-استاندارد سازي لوازم و ادوات مختلف هواشناسي كشور و ساز مانهاي دولتي كه داراي ايستگاههاي
هواشناسي هستند و ايجاد هماهنگي در اندازه گيري عوامل مختلف جوي با همكاري واحد فني استانها
-مطالعه و بررسي مقايسه اي حساسيت و دقت ادوات مختلف هواشناسي با توجه به آخرين دستورالعملهای فنی                                                                                                                     
– مطالعه و بررسي توصيه ها و دستورالعمل هاي سازمان هواشناسي جهاني ، تهيه و تدوين دستورالعمل هاي لازم در ارتباط با استفاده صحيح از ادوات هواشناسي و طريقه نصب و بهره برداري وموارد فني مربوطه                                                                                                                        
– بررسي و برآورد نياز هاي ادواتي و قطعات يدكي مورد نياز ايستگاههاي هواشناسي و تنظيم در خواست خريد داخلي و خارجي ادوات و دستگاهها با توجه به كيفيت مناسب و استاندارد هاي موجود بين المللي و نياز كشور با همكاري واحد هاي ذيربط .                                                                                                              
-پيش بيني و تهيه فرمهاي فني مورد نياز ايستگاهها با مشاركت استانها و واحد هاي ذيربط .
-نظارت و برنامه ريزي در راستاي ارتقاي كيفيت و كميت كارگاههاي تعمير ادوات دقيق هواشناسي
آزمايشگاهها و كاليبراسيون ، كارگاه تصفيه جيوه ، انبار ادوات و لوازم فني.
– همكاري با اداره مهندسي الكترونيك در آزمايش و بررسي و استاندارد نمودن ايستگاههاي اتوماتيك.
– هماهنگي مستقيم با استانها در جهت ايجاد كارگاههاي تعمير و نگهداري ادوات و كاليبراسيون در مراكز استانها.                                                                                                                               
– همكاري در جهت تامين نياز كليه امور فني متقاضيان از طريق مديريت اداره كل امور فني به منظور تاسيس و بازرسي انواع ايستگاهها ، نصب ادوات ، تعميرو كاليبراسيون دستگاهها و لوازم هواشناسي مورد نياز انها .                                                                                                                
– شركت در سمينارها و مجامع داخلي و در صورت لزوم خارجي در ارتباط با ادوات و روشهاي     ديد باني و ساير جلسات مربوطه .                                                                                                  
– برنامه ريزي به منظور ارتقاي سطح علمي كاركنان با تدوين و انجام دوره هاي كوتاه مدت ( پودماني ) و بلند مدت آموزشي با همكاري مراكز آموزشي داخل و خارج سازمان .                                           
– انجام ساير امور محوله و نظارت بر فعاليتهاي كاركنان تحت سرپرستي .
 
كارشناس آزمايشگاه تشعشع سنجي
– نظارت در تعمير و بويژه كاليبراسيون ادوات تشعشع سنجي و انطباق آن با استاندارد هاي بين المللي        
– شركت در نشست هاي داخلي و خارجي در مورد مسا ئل تشعشع سنجي 
 – رعايت و به كار بستن استانداردها و توصيه هايWMO   و نظارت در نحوه بكار گيري آنها 
-كاليبراسيون دستگاههاي مرجع موجود با دستگاههاي استاندارد در منطقه آسيا يا هر منطقه كه سازمان جهاني اعلام مي نمايد و شركت در دوره هاي توجيهي در ارتباط با آنها                                                      
– تجزيه و تحليل آمار بدست آمده از كاربرد رايانه در اين رابطه و اخذ نتايج براي استغاده در كاربردهاي 
تحقيقاتي و كشاورزي 
– راهبري و ابراز نظر در نحوه بهره برداري و كاربرد دستگاهها و آمار حاصله با توجه به دستور العملهاي 
سازمان جهاني هواشناسي و چگونگي انجام آنها در ايستگاههاي هواشناسي كشور . 
-مطالعه و تحقيق موارد مربوط به تشعشع سنجي و ارتباط آن با ديگر فاكتور هاي هواشناسي و ارايه طريق 
در استفاده بهينه از اطلاعات حاصله 
– عضويت در گروههاي كاري داخلي و خارجي ومشاركت در آموزش فني پودماني و بدو خدمت همكاران
 
كاردان آزمايشگاه تشعشع سنجي
– تعمير دستگاههاي تشعشع سنجي و كاليبراسيون آنها از نظر صحت و دقت اندازه گيري 
– نصب و بهره برداري از انواع دستگاههاي تشعشع سنجي در ايستگاههاي هواشناسي 
– اخذ آمار تشعشع از دستگاهها و گرد آوري و تجزيه و تحليل آنها
-شركت در دوره هاي كوتاه و بلند مدت تحت نظر كارشناس مربوطه و مشاركت در آموزش  
دوره هاي پودماني و بدو خدمت همكاران فني
-شركت در سمينار ها و جلسا تي كه در ارتباط با كاربرد عملي آمار بدست آمده تشعشع با مسائل 
هواشناسي دريايي ، كشاورزي ، هواپيمايي و غيرو دارد 
 
كمك كارشناس تشعشع سنجي
– نصب و راه اندازي ايستگاههاي تشعشع سنجي زير نظر كارشناس مربوط به اين رشته 
-تعمير و راه اندازي و نگهداري انواع دستگاههاي تشعشع سنجي 
-بكار گيري روشهاي مناسب جهت استفاده بهتر از آمار بدست آمده 
-تحقيق و بررسي نحوه كاربرد دستگاههاي مختلف اندازه گيري تشعشع خورشيدي و انتخاب بهينه آنها 
با نظر كارشناس مربوطه
-همكاري با كارشناس مربوط در امر آموزش عملي پودماني و بدو خدمت همكاران فني
 
كارشناس آزمايشگاه فشارسنجي 
-مطالعه و بررسي عوامل فشار ، دما و رطوبت و ميزان تاثير آنها بر يكديگر بطور علمي و عملي 
– مطالعه و بررسي و انتخاب بهينه دستگاههاي اندازه گيري فاكتور فشار با توجه به اقليم كشور 
-راهنمايي و كمك به افراد در آزمايشگاه در مورد نحوه نصب و نگهداري و روشهاي صحيح نگهداري
دستگاهها
– ايجاد تسهيلات لازم در زمينه بهره برداري از دستگاههاي مناسب با تهيه جزوه و دستور العمل 
-شركت در امر آموزش دوره هاي كوتاه مدت پودماني و بدو خدمت همكاران فني 
-شركت در سمينارها و مجامع بين المللي در ارتباط با حوزه كاري و مطالعه و بررسي نحوه عملكرد 
كشورهاي پيشرفته
-مقايسه بارومترهاي جيوه اي با بارومتر هاي استاندارد به منظور كاليبراسيون آنها
-تصفيه جيوه و پر كردن لوله بارومتر به منظور جايگزيني در بارومتر هاي معيوب وانجام  كاليبراسيون 
مجدد
– نظارت و  شركت در جلسات كاليبراسيون بارومتر ها در محل نگهداري بارومتر استاندارد منطقه دو   آسيا  در كشور هندوستان جهت كاليبراسيون بارومتر هاي ملي كشور
-تعمير و كاليبراسيون انواع باروگراف و بارومتر آنروئيد در محيط آزمايشگاه و محل نصب آنها
  دستي و حر فه اي با دقت مورد نياز روزGPS – ارتفاع يابي با استفاده از بارومتر و دستگاههاي  
 
كارشناس آزمايشگاه دما و رطوبت
– مطالعه و بررسي عوامل دما و رطوبت و ميزان تاثير آنها بر يكديگر بطور علمي و عملي .
– اطلاع كامل از مسائل تئوري و عملي دستگاههاي مربوط به اندازه گيري عوامل هواشناسي و استفاده        از اين اطلاعات در انتخاب بهترين نوع دستگاهها .
– ارايه طريق ، تهيه دستورالعمل جهت نگهداري و كار با دستگاههاي هواشناسي و طريقه صحيح حمل 
و نصب و نگهداري آنها .
– شركت در سمينارها و مجامع داخلي به منظور ارتقاي اطلاعات و معلومات و نحوه استفاده از آنها در
زمينه بهبود كيفيت كاربرد و نگهداري دستگاهها .
– تشريك مساعي در آموزش و تدريس مسائل مربوطه 
– مشاركت در طرحهاي آزمايشگاهي و تحقيقاتي هواشناسي و علوم مرتبط .
– سعي و تلاش در جهت حفظ و نگهداري دستگاههاي آزمايشگاهي موجود و ارايه روش در استفاده  بهينه از آنها.
 
كارشناس ادوات فني 
– اطلاع كامل از كليه ادوات هواشناسي ( جو بالا-دريايي-سطح زمين ) و طريقه نصب و نگهداري آنها
– توانايي كار با رايانه و بررسي اطلاعات و داده هاي حاصله از ايستگاهها و تجزيه و تحليل آنها
– مطالعه و بررسي و در جريان بودن پيشرفتها و تحولات در روشها و تكنولوژي جهاني در مورد ادوات
  هواشناسي و نحوه بهره برداري از آنها.
– مشاركت در آموزش دوره هاي كوتاه مدت (پودماني) و بلند مدت همكاران فني.
– نظارت بر تعمير و كاليبراسيون ادوات در كارگاههاي فني اداره استاندارد و فني استانها.
– پاسخگوي مسائل فني مراجعه كنندگان در ارتباط با طراحي و تحقيق و توليد ادوات فني.
  • بازدید : 187 views
  • بدون نظر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۳۲۶    کد محصول : ۱۸۴۶۸    حجم فایل : ۸۳۲۳ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه مهندسی عمران کالیبراسیون ضرایب معادل سواری برای کلانشهر تهران

پروژه مهندسی عمران کالیبراسیون ضرایب معادل سواری برای کلانشهر تهران

این مجموعه پیرامون کالیبراسیون ضرایب معادل سواری در کلانشهر تهران می پردازد. هدف اصلی از این پژوهش ارائه تعریفی بهتر از حجم با توجه اثر ترافیکی گروه وسایل نقلیه مختلفی است که با وسیله نقلیه سواری در ناحیه مورد نظر در جریان ترافیکی سهیم هستند. برای  مهندسین ترافیک  این مساله بسیار حائز اهمیت است که از این ضرایب کالیبره شده برای مدل سازی جریان ترافیک در نرم افزار  یا تخمین نقطه از هم پاشی صف ویا سایر پارامترهای مربوطه استفاده نمایند. به عبارت دیگر این مساله به نوعی زیر ساختار پایه، مطالعات ترافیکی را تشکیل می دهد.


عتیقه زیرخاکی گنج