گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 110 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق مالیات مستقیم-خرید اینترنتی تحقیق مالیات مستقیم-دانلود رایگان مقاله مالیات مستقیم-تحقیق مالیات مستقیم
این فایل در ۷۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
درآمد حاصل از كليه فعاليت هاي كشاورزي , دامپروري , دامداري , پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور , صيادي و ماهيگيري , نوغان داري , احياي مراتع و جنگلها , باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف مي باشد . دولت مكلف است مطالعات و بررسي هاي لازم را در زمينه كليه فعاليت هاي كشاورزي و آن رشته از فعاليت هاي مزبور كه ادامه معافيت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لايحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .
مالیات بردرآمد حقوق
ماده ۸۲ : درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي ) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقدياغيرنقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بردرآمد حقوق است .
تبصره : درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور ( از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران ) از منابع ايراني عايد شخص مي شود مشمول ماليات بردرآمد حقوق مي باشد .
ماده ۸۳ : درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرري يا مزد , يا حقوق اصلي ) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون .
تبصره : درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه مي شود :
الف : مسكن با اثاثيه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثيه ۲۰ درصد حقوق و مزاياي نقدي ( به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده ۹۱ اين قانون ) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود . 
ب : اتومبيل اختصاصي با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي ( به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده ۹۱ اين قانون ) در ماه پس از كسر وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود . 
ج : ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق .
ماده ۸۴ : تا ميزان يكصد وپنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت , مصوب ۱۳۷۰ ,درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق كليه حقوق بگيران از جمله كارگران مشمول قانون كار , از يك يا چند منبع , از پرداخت ماليات معاف مي شود .
ماده ۸۵ : نرخ ماليات بردرآمد حقوق در مورد كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰% ) و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل و دو ميليون ( ۴۲۰۰۰۰۰۰) ريال به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (۱۳۱) اين قانون خواهد بود .
ماده ۸۶ : پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند .
تبصره : پرداخت هايي كه از طرف غير از پرداخت كنندگان مقرري مزد و حقوق اصلي به عمل مي آيد پرداخت كنندگان اين قبيل وجوه مكلف اند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون رعايت معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون به نرخ هاي مقرر در ماده (۸۵) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف ۳۰ روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت كنند .
ماده ۸۷ : اضافه پرداختي بابت ماليات بردرآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تيرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتبي حقوق بگير از اداره امورمالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد . اداره امور مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي هاي لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر درآن اداره امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي هاي جاري اقدام كند . در صورتي كه درخواست كننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد .
ماده ۸۸ : در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكلف اند ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند .
ماده ۸۹ : صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه , به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي باشند , موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است .
ماده ۹۰ : در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق , ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند , اداره امور مالياتي محل اشتغال حقوق بگير , يا در مورد مشمولان تبصره ماده (۸۲) اين قانون , اداره امور مالياتي محل پرداخت كننده حقوق مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مودي مي باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) اين قانون مطالبه كند . حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده (۸۸) اين قانون نيز جاري خواهد بود .
ماده ۹۱ : درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است : 
۱- روسا و اعضاي مأموريت هاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيأت هاي نمايندگي فوق العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين روسا و اعضاي هيأت هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و موسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند . 
۲- روسا و اعضاي مأموريت هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان موسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل
۳- كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمك هاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا موسسات بين المللي به ايران اعزام مي شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا موسسات بين المللي مذكور 
۴- كارمندان محلي سفارتخانه ها و كنسولگريها و نمايندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل . 
۵- حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق بگير پرداخت مي شود . 
۶- هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل . 
۷- مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگران يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار مي گيرد . 
۸- وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن .
۹- عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعا معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده (۸۴) اين قانون . 
۱۰- خانه هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين نامه هاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده مي شود . 
۱۱- وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيما به وسيله حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند . 
۱۲- مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون . 
۱۳- درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي , مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان .
ماده ۹۲ : پنجاه درصد (۵۰% ) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بخشوده مي شود .
تبصره : بدهي ماليات بردرآمد حقوق كادرنظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده مي شود .
مالیات بر درآمد مشاغل
ماده ۹۳ : درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل هاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد مشاغل مي باشد .
تبصره : درآمد شركت هاي مدني ( اعم از اختياري يا قهري ) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي مضاربه در صورتي كه عامل ( مضارب ) يا صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي باشد .
ماده ۹۴ : درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات .
ماده ۹۵ : صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلف اند اسناد و مدارك مثبته كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداري كنند . صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به گروه هاي زير تقسيم مي شوند :
الف : صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند . 
ب : صاحبان مشاغلي كه بر حسب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي باشند . نمونه هاي دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد و در دسترس قرار مي گيرد . 

ج : صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي (الف) و (ب) فوق نيستند مكلف اند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور نگاهداري كنند .
تبصره ۱ : سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت تا پايان دي ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهاي (الف) و (ب) ماده (۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهيه و از طريق تشكل هاي صنفي و درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثرالانتشار به موديان اعلام مي دارد .
تبصره ۲ : آيين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي براساس نوع فعاليت و همچنين رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور با كسب نظر از جامعه حسابداران رسمي تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد .
ماده ۹۶ : 
الف : صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵) اين قانون عبارتند از :
۱- دارندگان كارت بازرگاني و كليه وارد كنندگان و صادركنندگان 
۲- صاحبان كارخانه ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها جواز تأسيس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذيربط صادر شده يا مي شود 
۳- بهره برداران معادن .
۴- صاحبان موسسات حسابرسي , حسابداري و دفترداري , خدمات مالي و ارائه دهندگان خدمات مديريتي , مشاوره اي , انفورماتيك , رايانه اي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و طراحي سيستم . 
۵- صاحبان مراكز آموزشي و پرورشي , آموزشگاه هاي آزاد , مدارس غيرانتفاعي , دانشگاهها و مراكز آموزش عالي .
۶- صاحبان بيمارستانها , زايشگاهها , آسايشگاهها , درمانگاهها و خانه هاي سالمندان . 
۷- صاحبان هتلها و هتل هاي سه ستاره و بالاتر . 
۸- بنكداران , عمده فروشها , فروشگاه هاي بزرگ , واسطه هاي مالي , نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها . 
۹- نمايندگان موسسه هاي تجاري و صنعتي , اعم از داخلي و خارجي . 
۱۰- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوري , زميني , دريايي و هوايي اعم از مسافري يا باربري . 
۱۱- صاحبان موسسات مهندسي و مهندسي مشاور . 
۱۲- صاحبان موسسات تبليغاتي و بازاريابي . 
ب : صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (۹۵) اين قانون عبارتند از : 
۱- صاحبان كارگاه هاي صنعتي
۲- صاحبان مشاغل ساختماني , تأسيسات فني و صنعتي , نقشه كشي , نقشه برداري , محاسبات فني و نظارت 
۳- چاپخانه داران,ليتوگرافها,صحافها , ارائه دهندگان خدمات چاپ وگرافيستها.
۴- صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي 
۵- وكلا ,كارشناسان ,مترجمان رسمي دادگستري,مشاوران حقوقي , حسابداران رسمي و اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي . 
۶- محققان , پژوهش گران و كارشناسان آزادكه به تهيه و ارائه طرح هاي تحقيقاتي اشتغال دارند .
۷- دلالان , حق العمل كاران و كارگزاران . 
۸- صاحبان مراكز فرهنگي , هنري , فرهنگسراها , كانون هاي حرفه اي و انجمن هاي صنفي و تخصصي . 
۹- صاحبان سينماها , تماشاخانه ها و مكان هاي تفريحي و ورزشي . 
۱۰- صاحبان مشاغل فيلم برداري , دوبلاژ , مونتاژ و ساير خدمات سينمائي . 
۱۱- پزشكان و دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به حرفه دامپزشكي اشتغال دارند
۱۲- صاحبان آزمايشگاهها , راديولوژي ها , فيزيوتراپي ها , سونوگرافي ها , الكتروانسفالوگرافي ها , سي تي اسكن ها , سالن هاي زيبايي و ديگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتي و طبي و غيرطبي . 
۱۳- صاحبان ميهمان سراها , ميهمان پذيرها و مسافرخانه ها . 
۱۴- صاحبان تالارهاي پذيرايي , رستوران ها , تهيه كنندگان غذاهاي آماده , ارائه دهندگان خدمات پذيرائي و كرايه دهندگان ظروف . 
۱۵- صاحبان دفاتر اسناد رسمي .
۱۶- صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتو سرويسها .
۱۷- صاحبان نمايشگاه ها و فروشگاه هاي اتومبيل و بنگاه هاي معاملات املاك و آژانس هاي كرايه اتومبيل .
۱۸- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر . 
۱۹- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات .
تبصره ۱ : سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت مي تواند هر يك از مشمولان بند(ب) اين ماده را به رعايت مقررات موضوع بند (الف) اين ماده ملزم نمايد مشروط بر آن كه مراتب كتبا تا پايان دي ماه هر سال به موديان فوق ابلاغ گردد . موديان اخيرالذكر از اول سال بعد مكلف به اجراي آن مي باشند .
تبصره ۲: منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره برداري از موسسات به حساب آنان انجام مي شود .
تبصره ۳ : مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي باشند مكلف اند براي كليه فعاليت هاي شغلي خود طبق مقررات اين قانون عمل كنند .
ماده ۹۷ : در موارد زير درآمد مشمول ماليات مودي از طريق علي الرأس تشخيص خواهد شد : 
۱: درصورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سودوزيان و ياحساب درآمد وهزينه و حساب سودوزيان , حسب مورد , تسليم نشده باشد . 
۲: درصورتي كه مودي به درخواست كتبي اداره امورمالياتي مربوط ازارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد ( منظور از محل کارردرمورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها مي باشد مگر اين كه مودي قبلا مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر و اسناد و مدارك كتبا به اداره امور مالياتي مربوط اعلام نموده باشد . )
 • بازدید : 137 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق  مالیات بر درآمد مشاغل -خرید اینترنتی تحقیق  مالیات بر درآمد مشاغل -دانلود رایگان مقاله  مالیات بر درآمد مشاغل -تحقیق  مالیات بر درآمد مشاغل 
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

این فایل در باره مالیات بر درآمد مشاغل است یعنی هر شغلی که شامل مالیات دادن است در این فایل به صورت خلاصه جمع آوری شده است وبرای شما گرد آوری شده است:
مالیات بر درآمد مشاغل 
 ماده ۹۳ ) در آمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغال می باشد. 
 تبصره ) درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد. 
 ماده ۹۴ * ) درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات. 
 ماده ۹۵** ) صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند: 
 الف ) صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند. 
 ب ) صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درامد و هزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار میگیرد. 
 ج ) صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند. 
 تبصره ۱ ) سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۶)و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به مودیان اعلام می دارد. 
 تبصره ۲ ) آئین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی براساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. 
 ماده ۹۶ ) الف ) صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از : 
 1 ) دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان؛ 
 2 ) صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود؛
 3 ) بهره برداران معادن؛ 
 4 ) صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم؛ 
 5 ) صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاههای آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی؛ 
 6 ) صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، آسایشگاهها، درمانگاهها و خانه های سالمندان؛ 
 7 ) صاحبان هتلها و هتل های سه ستاره و بالاتر؛ 
 8 ) بنکداران، عمده فروشها، فروشگاه های بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها؛ 
 9 ) نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی؛ 
 10 ) صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری؛ 
 11 ) صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور؛ 
 12 ) صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی؛ 
 ب ) صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از : 
 1 ) صاحبان کارگاه های صنعتی؛ 
 2 ) صاحبان مشاغل ساختمانی، تاسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت؛ 
 3 ) چاپخانه دارارن، لیتوگرافها، صحافها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیستها؛ 
 4 ) صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای؛ 
 5 ) وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان نظام مهندسی؛ 
 6 ) محققان، پژوهش گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند؛ 
 7 ) دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران؛ 
 8 ) صاحبان مراکز فرهنگی، هنری، فرهنگسراها، کانون های حرفه ای و انجمن های صنفی و تخصصی؛ 
 9 ) صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی؛ 
 10 ) صاحبان مشاغل فیلم بداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمایی؛ 
 11 ) پزشکان و دندانپزشکان اشتغال دارند؛ 
 12 ) صاحبان آزمایشگاهها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، سونوگرافی ها، الکتروانسفالوگرافی ها، سی تی اسکن ها، سالن های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی؛ 
 13 ) صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها؛ 
 14 ) صاحبان تالارهای پذیرایی، رستوران ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارائه ذهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف؛ 
 15 ) صاحبان دفاتر اسناد رسمی؛ 
 16 ) صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتوسرویسها؛ 
 17 ) صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاک و آزانس های کرایه اتومبیل؛ 
   18 ) سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر؛ 
 19 ) عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات؛ 
 تبصره ۱ ) سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می تواند هر یک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر ان که مراتب کتباً تا پایان دی ماه هر سال به مودیان فوق ابلاغ گردد. مودیان اخیر الذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می باشند. 
 تبصره ۲ ) منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از موسسات به حساب آنان انجام می شود. 
 تبصره ۳ ) مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل می باشند مکلف اند برای کلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند. 
 ماده ۹۷* ) در موارد زیر درامد مشمول مالیات مودی از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد : 
 1 )در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد. 
 2 ) در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می باشد مگر این که مودی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.) 
 در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد. 
 3 ) در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابزرای برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مودی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیات مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیات مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیات با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد. در مواردی که هیات نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید. 
 تبصره ۱ ) در اجرای بند (۳) این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده (۱۵۶) این قانون اضافه می شود. 
 • بازدید : 271 views
 • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق آمار تولیدات ادوات کشاورزی  کارگاه محمدزاده مشهد-دانلود رایگان تحقیق آمار تولیدات ادوات کشاورزی  کارگاه محمدزاده مشهد–خرید اینترنتی تحقیق آمار تولیدات ادوات کشاورزی  کارگاه محمدزاده مشهد–دانملود رایگان تحقیق آمار تولیدات ادوات کشاورزی  کارگاه محمدزاده مشهد-
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با توجه به درس آمار و احتمال تصمیم بر این گرفتیم که آمار تولیدی یک کارگاه را در ماهای مختلف با هم دیگر مقایسه کنیم در ادامه برای آشنایی بیشتر شما با فایل تویحات مفصلی می دهیم 

 با توجه به درس آمار و احتمال تصمیم بر این گرفتیم که آمار تولیدی یک کارگاه را در ماهای مختلف با هم دیگر مقایسه کنیم و آمار تولیدی هر یک از محصولات را با همان نوع محصول در ماه دیگر مقایسه کرد و در پایان نتیجه گرفت که در کدام یک از ماهای سال تولیدی این کارگاه در حد بالایی بوده و در چه ماهایی از سال تولیدی کارگاه پایین بوده ؟

– انواع قطعات تولیدی در این کارگاه یا شرکت :

۱- گاو آهن

۲- گاو آهن نوع دو برگردان دو طرفه

۳- زیر شکن

۴- دیسک

۵- شیار کش

آدرس :  مشهد ۱۱ کیلومتری جاده قوچان کارگاه محمد زاده

– تولیدی انواع قطعات در ماه اول سال فروردین ماه:

– گاو آهن نوع برگردان

فروردین         350 قطعه

اردیبهشت       400 قطعه

خرداد            250 قطعه

تیر                300 قطعه

مرداد            400 قطعه

شهریور        400 قطعه

مهر             350 قطعه

آبان            200 قطعه

آذر            300 قطعه

دی         500 قطعه

بهمن      400 قطعه

اسفند    200 قطعه

– تولیدی گاو آهن نوع دو بر گردان دو طرفه :

فروردین         400 قطعه

اردیبهشت       250 قطعه

خرداد            500 قطعه

تیر                350 قطعه

مرداد            300 قطعه

شهریور        350 قطعه

مهر             200 قطعه

آبان            350 قطعه

آذر            300 قطعه

دی         350 قطعه

بهمن      300 قطعه

اسفند    450 قطعه

– تولیدی زیر شکن :

فروردین         350 قطعه

اردیبهشت       300 قطعه

خرداد            200 قطعه

تیر                500 قطعه

مرداد            400 قطعه

شهریور        450 قطعه

مهر             200 قطعه

آبان            300 قطعه

آذر            350 قطعه

دی         450 قطعه

بهمن      300 قطعه

اسفند    250 قطعه

 

– تولیدی دیسک :

فروردین         250 قطعه

اردیبهشت       300 قطعه

خرداد            350 قطعه

تیر                400 قطعه

مرداد            450 قطعه

شهریور        500 قطعه

مهر             200 قطعه

آبان            300 قطعه

آذر            500 قطعه

دی         350 قطعه

بهمن      400 قطعه

اسفند    300 قطعه

تولیدی شیار کش :

فروردین         200 قطعه

اردیبهشت       250 قطعه

خرداد            300 قطعه

تیر                400 قطعه

مرداد            350 قطعه

شهریور        300 قطعه

مهر             500 قطعه

آبان            400 قطعه

آذر            400 قطعه

دی         300 قطعه

بهمن      450 قطعه

اسفند    350 قطعه

فروردین ۱۵۵۰– تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )

اردیبهشت ۱۵۰۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )

  خرداد      1500 – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )

  تیر          1950 – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )

 مرداد      1900  – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )

  شهریور  2000    – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )

  مهر        1250   – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )

  آبان       1550   – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )

آذر       1850 – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )

دی       1950– تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )

بهمن    1550  – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )

اسفند  1550  – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )

 

نتیجه :

از این آماری که گرفته شده نتیجه می گیریم در ماه شهریور بیشترین تولید را داشته است . و در ماه مهر کمترین تولید را داشته ۱۲۵۰  قطعه

که این کارگاه (کارخانه ) این ادوات را به کشورهای پکستانی ، هندوستان ، افغانستان ، ترکیه و خود ایران صادرات می کند . 

 • بازدید : 130 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان گزارش کارآموزی شركت آبتين گستر سبز-خرید اینترنتی گزارش کارآموزی شركت آبتين گستر سبز-گزارش کارآموزی شركت آبتين گستر سبز-دانلود فایل گزارش کارآموزی شركت آبتين گستر سبز
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با وجود سابقه طولاني که کاشت خيار در هواي آزاد (مزرعه) دارد، پرورش خيار گلخانه‌اي به منظور توليد و عرضه طولاني تر خيار تازه، از قرن هجدهم ميلادي در اروپا موردتوجه قرار گرفت. بسياري از محققان مرکز پيدايش خيار را هندوستان مي دانند زيرا در دامنه هاي هيماليا گياهي به نام Cucumis hardwickii مي رويد 

واريته هاي مناسب خيار گلخانه اي

      فعاليتهاي وسيع تحقيقاتي در زمينه بدست آوردن خصوصيات بهينه در ميوه خيار، منجر به پيدايش ارقامي خاص گرديده است که به نام خيارهاي بي تخم (Parthenocarpic) معروف مي باشند. در اين واريته ها گلهاي ماده بدون تلقيح بارور شده و محصول مي دهند و شکل، رنگ و ساير خصوصيات محصول حاصله، داراي کيفيت بالايي مي باشد.

      بوته خيار گلخانه اي به جاي اينکه در سطح زمين رشد کند، به طوري  عمودي هدايت مي شود و در نتيجه ميوه خيار به علت عدم برخورد با سنگ و خاک و غيره صافتر و مرغوبتر مي گردد. در عين حال با کنترل دقيق شرايط محيطي از قبيل حرارت و رطوبت و کود و … بوته خيار دائما در بهترين شرايط توليد نگهداشته مي شود و عملکرد بالا مي رود، از طرف ديگر بذور جديد فوق العاده پرمحصول و مرغوب است، به همين جهت در صورت رعايت نکات فني مي توان در هر دوره بهره برداري، حدود ۲۰ کيلوگرم خيار مرغوب از هر مترمربع گلخانه برداشت نمود که بيش از ۵ برابر محصول متوسط خيار در هواي آزاد است.

 

مشخصات گياهشناسي

      خيار گياهي است علفي و يکساله، با ساقه اي خزنده و پوشيده از تارهاي سفت و خشن و برگهاي بزرگ، که اين ساقه در بعضي قسمتها داراي پيچک نيز مي باشد. داراي ۷ جفت کروموزوم مي باشد. ميوه Pepo (نوعي سته) است (نوعي ميوه ناشکوفا که پريکارپ آن کاملا گوشت آلود و آب دار است مانند انگور) و داخل ميوه نيز سه حجره قرار دارد. در ابتداي رشد، سطح ميوه خاردار مي باشد که با رسيدن ميوه سطح آن نيز صاف و بدون پرز مي‌گردد. گلها به رنگ زرد و بزرگ بوده و نرها و ماده ها جداگانه روي يک پايه قرار دارند (Monoecious). از محور برگها ساقه هاي فرعي رشد مي کند و ارتفاع بوته اصلي به چند متر مي رسد  که توسط پيچکها به قيم و يا بوته هاي مجاور مي پيچد. رشد ريشه در مقايسه با قسمت هوايي گياه ضعيف تر و در شرايط گلخانه اي به نسبت ۱ به ۱۰۰ مي باشد. ريشه ها نيز در قسمتهاي قابل تهويه سطح خاک رشد و انتشار مي يابند.

      در خيارهاي پارتنو کارپ سعي شده با به نژادي تعداد گلهاي نر را به سود گلهاي ماده کم نمايند، زيرا حذف گلهاي نر باعث مي شو که از تشکيل ميوه هايي با تخم که ظاهري گرز مانند دارند، جلوگيري شود (حالت گرزي خيارها مربوط به تجمع دانه در انتهاي ميوه مي باشد که در اثر آن انتهاي ميوه کمي کلفت تر مي گردد). عمر گياه در ريزش گل تاثير دارد، براي همين هر چه به پايان کشت نزديک مي شويم از ميزان باردهي بوته کاسته شده و لزوم هرس جوان‌کردن را آشکار مي سازد که در بخش مربوطه به آن اشاره خواهد شد. گلهاي نر بر روي يک ساقه کوچک و گلهاي ماده، مستقيما بر روي يک خيار کوچک قرار مي گيرند.

تلخ شدن خيار

      در خيار گلخانه اي هم مانند خيار معمولي گاهي مواد آلکالوئيدي تلخ به نام کوکوربيتاسين C‌ (کوکومرين) بوجود مي آيد و باعث تلخي آن مي شود که گاهي در قسمتي از خيار و پاره‌اي اوقات در تمام ميوه و حتي ريشه ديده مي شود (خاصيت تلخ شدن ارثي بوده که از انواع وحشي خيار به ارث رسيده است). تجربه نشان داده است که تغييرات ناگهاني درجه حرارت و رطوبت نيز نقش موثري در تلخ شدن خيار دارند، مثلا در بسياري از موارد ديده شده است که خيارهاي بسيار کوچک نيز تلخ مي باشد که علت آن را آبياري نامنظم مي دانند. در عين حال اگر به زمين يکبار آب دهند و آن را کاملا خيس نمايند و سپس به مدت ۱۵-۱۰ روز، به آن آب ندهند و زمين خشک شود وسله ببندد، تلخي محسوسي در خيار ظاهر مي شود و همچنين اگر توليد محصول در سرما (کمتر از دماي مطلوب براي خيار) صورت پذيرد احتمالا با پديده تلخي مواجه خواهيم شد.

      عدم توجه به نوع کود، بي دقتي در مقدار مصرف کود شيميايي و جمع آوري محصول خيار در وسط روز و مواردي مشابه آن نيز موجب تلخي خيار مي گردد (۵). بايد توجه داشت که تلخي خيار، بيشتر در ته آن متمرکز است و هيچگاه به وسط خيار که دانه قرار دارد نمي‌رسد و چنانچه از خيار تلخ، پوست ضخيم گرفته شود تلخي آن زايل مي گردد. اما به طور کلي بعضي از ارقام خيار نيز محصول تلخ توليد مي کنند که بايد از کشت آنها خودداري نمود.

      در نهايت مي توان علل تلخي در خيار را به صورت مختصر در موارد زير خلاصه نمود

      1-تغييرات ناگهاني درجه حرارت گلخانه

      2-زيادي رطوبت خاک

      3-هرس شديد و يکباره بوته

      4-آبياري نامنظم و غيرمنقطع و ناکافي در اثناء دوره رشد

      5-استفاده نامناسب و بي رويه از کود و سم

      6-بکارگيري ارقام نامطلوب

 

گلخانه پرورش خيار

      بي شک براي داشتن محصولي اقتصادي، بالاجبار بايد ساختماني اقتصادي را نيز در دست داشت، تا بتوان با کنترل درست شرايط و عوامل، به پرورش خيار گلخانه اي مبادرت ورزيد، لذا امروزه طراحان گلخانه مدلها و سيستمهاي جديد و کارآمدي را به علاقمندان معرفي و عرضه نموده اند که نظر مساعد تمامي توليدکنندگان را تا حد بالايي برآورده مي سازد.

      در اين بخش سعي بر اين است تا دوستان را با شمائي کلي از اسکلت و پوشش گلخانه اي آشنا نمائيم و يقيناً چنانچه عزيزان به صورت عملي قصد فعاليت در اين زمينه را داشته باشند بايد به منابع تخصصي تر درباره ابنيه گلخانه اي مراجعه نمايند. در ابتداي اين بخش گفتن اين مطلب ضروري به نظر مي رسد، که اگر منظور از احداث گلخانه صرفاً مسائل اقتصادي باشد بايد در انتخاب پوشش دقت فراوان کرد و از پوششهاي پلاستيکي که نسبت به انواع ديگر بسيار ارزانتر و باصرفه تر است استفاده نمود.

 


 • بازدید : 138 views
 • بدون نظر
 دانلود رایگان تحقیق آخرين‌ سفرشاه‌-خرید اینترنتی تحقیق  آخرين‌ سفرشاه‌-دانلود رایگان مقالهآخرين‌ سفرشاه‌-دانلود رایگان فایل  آخرين‌ سفرشاه‌ -دانلود رایگان سمینار  آخرين‌ سفرشاه‌  
این فایل در ۶۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
اين‌ كتاب‌ سرگذشت‌ يك‌ سفر است‌، سفرتوام‌ باسرگرداني‌ شاه‌ به‌ سوي‌ تبعيدومرگ‌.ونيز عوامل‌ گوناگون‌ حكومت‌ او مناسبات‌ او با انگليسيها و امريكاييها،پليس‌ مخفي‌ اش‌ساواك‌ ،سيا،نفت‌،خريداسلحه‌.داستان‌ سقوط‌ شاه‌ از جمله‌ داستانهايي‌ است‌ كه‌ ماهيت‌روابط‌ بين‌ دولتها و رهبرانشان‌ رانشان‌ مي‌دهد. داستان‌ وفاداري‌ و عافيت‌طلبي‌ است‌ .به‌قول‌ شال‌ دوگل‌:دولتها غولهايي‌ هستند بي‌ احساس‌. 

۱۶ ژانويه‌ ۱۹۷۹،فرودگاه‌ مهرآباد تهران‌ .باد سردي‌ از جانب‌ البرز به‌ ۲ فروند هواپيماي‌۷۰۷كه‌ جلوي‌ پاويون‌ سلطنتي‌ ايستاده‌اند مي‌وزد،فعاليت‌ چشمگيري‌ در فرودگاه‌ بچشم‌نمي‌خورد.در تهران‌ برق‌ قطع‌ و وصل‌ مي‌شود و مردم‌ براي‌ نفت‌ كه‌ اين‌ روزها از آمريكاواردمي‌شودصف‌ طويلي‌ تشكيل‌ داده‌اند .امروزنسبت‌ به‌ روزهاي‌ قبل‌ آرامتر است‌ آرامشي‌ كه‌آبستن‌ حوادث‌ عظيمي‌ است‌ .شاه‌ قبلاگفته‌ كه‌ براي‌ معالجه‌ و تعطيلات‌ كشور را ترك‌خواهد كرد. نظير همه‌ بحرانهاي‌ انقلابي‌ هيچ‌ خبرواقعي‌ در دست‌ نيست‌ تقريبا همه‌ به‌راديو BBC گوش‌ مي‌دهند.شاه‌ شخصا كوشيده‌ است‌ كه‌ دولت‌ انگليس‌ را وادار سازدجلوي‌ گفتارهاي‌ BBC را بگيرد.به‌ نظر او نپذيرفتن‌ اين‌ تقاضا از جانب‌ انگليسيها يك‌خيانت‌ آشكاربه‌ او است‌. مي‌گويند موضع‌ امريكاييها پيچيده‌تر است‌،اگر آنهامي‌خواستندشاه‌ بماند تابحال‌ به‌ او گفته‌ بودند انقلاب‌ راخردكند نه‌ اينكه‌ فقط‌ ضربه‌هاي‌ناچيز به‌ آن‌ بزند.به‌ جاي‌ اين‌ كار پريزيدنت‌ كارتر يكي‌ از ژنرالهاي‌ بلندپاية‌ امريكايي‌ بنام‌رابرت‌ هويزر را فرستاده‌ است‌ كه‌ ارتش‌ را ساكت‌ نگه‌ دارد. اين‌ مطلبي‌ است‌ كه‌ بسياري‌ ازمردم‌ مي‌گويند.

به‌ دستور شاه‌ چند تن‌ از مقامات‌ بلند پايه‌ از جمله‌ نخست‌ وزير اسبق‌ و رئيس‌ سابق‌ساواك‌ بازداشت‌ شده‌اند.اما اين‌ تلاشهاي‌ شاه‌ بيهوده‌ و تقريبا بي‌ ثمر و حركاتي‌ است‌تسكين‌ بخش‌ .

در اين‌ ماههاي‌ آخر ۱۹۷۸ تقريبا تمامي‌ افراد سرشناس‌ ايران‌ و دلالان‌ بين‌ المللي‌ كه‌ ازقبل‌ آنها منتفع‌ مي‌شدند ناپديد شده‌ و به‌ غرب‌ گريخته‌اند. هوشنگ‌ انصاري‌ يكي‌ از وزيران‌شاه‌ كه‌ ثروتي‌ افسانه‌اي‌ بهم‌ زده‌ بود اجازه‌ گرفت‌ به‌ بهانه‌ يك‌ ملاقات‌ فوري‌ به‌ هنري‌كيسينجر ايران‌ را ترك‌ كند.او از فرودگاه‌ به‌ سفير امريكا تلفن‌ زد و گفت‌ سه‌ روزه‌ به‌ ايران‌بازخواهد گشت‌.سفير امريكا در تلگرافي‌ به‌ واشينگتن‌ اين‌ عمل‌ او راچنين‌ تفسسيركرد:”اين‌ كار ممكن‌ است‌ ناشي‌ از زرنگي‌ باشد اما دليل‌ خونسردي‌ است‌.”انصاري‌ هرگز به‌ايران‌ باز نگشت‌.

در ايام‌ گذشته‌ كسب‌ اجازة‌ شرفيابي‌ به‌ حضور شاه‌ كار آساني‌ نبود.امادراواخر ۱۹۷۸همه‌ چيز تغيير كرده‌ بود. غفلتا اتاقهاي‌ انتظار كاخ‌ مملو از كساني‌ بود كه‌ هيچگاه‌ در آن‌ حول‌و حوش‌ ديده‌ نشده‌ و اجازه‌ ورود نيافته‌ بودند. روزي‌ شخصي‌ به‌ نام‌ دكتر شاهكار به‌ كاخ‌سلطنتي‌ آمد .او از وكلاي‌ دادگستري‌ بود و شاه‌ را تقريبا از بيست‌ سال‌ پيش‌ نديده‌بود.شاهكار از ميرشكار شاه‌ كه‌ بااو آشنايي‌ داشت‌ تقاضاكرد ترتيب‌ ملاقاتي‌ با شاه‌ را

 

برايش‌ بدهد.كامبيز اتاباي‌ ميرشكار پذيرفت‌ و دكتر شاهكار را به‌ حضور اعليحضرت‌

راهنمايي‌ كرد.وقتي‌ دكتر شاهكار از دفتركار شاه‌ خارج‌ شد گمان‌ مي‌كردكه‌ گفتگوي‌خوبي‌ داشته‌ است‌ و تقاضاي‌ شرفيابي‌ مجددكرد.بااين‌ تقاضا هم‌ موافقت‌ شد و او دوساعت‌ ديگر رانيز در حضور شاه‌ گذراند.سپس‌ پيروزمندانه‌ به‌ ميرشكار اظهار داشت‌ كه‌ راه‌حل‌ همه‌ چيز رادر آستينش‌ دارد.

كامبيز اتاباي‌ مي‌گويد:”همگي‌ مي‌خواستيم‌ كشور را نجات‌ بدهيم‌ ،هركداممان‌ راه‌ حلي‌داشتيم‌ و همه‌ مي‌خواستيم‌ آن‌ را فقط‌ به‌ يك‌ نفر ارائه‌ بدهيم‌.”

در چنين‌ احوالي‌ درياداركمال‌ الدين‌ حبيب‌ الهي‌ فرمانده‌ نيروي‌ دريايي‌ شاهنشاهي‌ ويكي‌ از امراي‌ تحصيل‌ كرده‌ ارتش‌ به‌ ديدار شاه‌آمد.او با خود يك‌ گزارش‌ ۳۰ صفحه‌اي‌آورده‌ بود كه‌ در دست‌ گرفتن‌ زمام‌ امور كشور بوسيله‌ نظاميان‌ راپيشنهاد مي‌كرد.پس‌ از آن‌كه‌ اورابه‌ حضور شاه‌ راهنمايي‌ كردند دريادار طبق‌ معمول‌ شرفيابيها نگاهش‌ را به‌ زمين‌دوخت‌ و در حالت‌ خبردارايستادو شروع‌ به‌ خواندن‌ بخشهايي‌ از گزارشش‌ كرد.شاه‌ دراتاق‌قدم‌ مي‌زد.دريادار پيشنهاد كرد كه‌ چون‌ انقلاب‌ رو به‌ اوج‌ است‌ شايد بايد به‌ ارتشيان‌دستور بدهد كنترل‌ اوضاع‌ رادردست‌ بگيرند.آنهابايدهر كسي‌ راكه‌ مسئول‌ اوضاع‌ فعلي‌است‌ بازداشت‌ كنند.اين‌ كارمستلزم‌ اعدام‌ شايد پنج‌ هزارتن‌ از فاسدترين‌ درباريان‌ وسودجويان‌ است‌ تا ميليونها نفرمردم‌ راكه‌ خواستاربراندازي‌ دولت‌ هستند راضي‌ كندونيزپنج‌ هزار نفرازروحانيون‌ و انقلابيون‌.

چند سال‌ بعد حبيب‌ الهي‌ در حالي‌ كه‌ درچايخانه‌ مجلل‌ هتل‌ هاليدي‌اين‌  در حومة‌ويرجينيا نشسته‌ بود به‌ خاطر آورد كه‌ شاه‌ قدم‌ مي‌زدومي‌ گفت‌:”اين‌ كاربرخلاف‌ قانون‌اساسي‌ است‌.”حبيب‌ الهي‌ گفت‌:امااين‌ تنها راهي‌ است‌ كه‌ مي‌توان‌ كشوررانجات‌داد.انقلاب‌ اكنون‌ بسيارپيش‌ رفته‌ است‌.هيچ‌ چيز جزيك‌ نيروي‌ بابر در جهت‌ مخالف‌نمي‌تواند ايران‌ را نجات‌ دهد.شاه‌ گفت‌:”فكرمي‌كنيد كه‌ من‌ بايدبرخلاف‌ قانون‌ اساسي‌عمل‌ منم‌؟”من‌ گفتم‌:آري‌ اعليحضرت‌،اين‌ تنهاراه‌ نجات‌ كشوراست‌.

سپس‌ سكوت‌ حكمفرماشدو پنج‌ دقيقه‌ بطول‌ انجاميد.شاه‌ همچنان‌ قدم‌ مي‌زد.حبيب‌الهي‌ كه‌ مردي‌ است‌كوتاه‌ قد،هنوز درحالت‌ خبردارايستاده‌ وچشمانش‌ رابه‌ فرش‌ گرانبهادوخته‌ بود.هيچ‌ يك‌ ازاين‌ دو نفرسخن‌ نمي‌گفتند.سرانجام‌ فرمانده‌ نيروي‌ دريايي‌ فهميدكه‌ شاه‌ مايل‌ به‌ تصويب‌ طرح‌ اونيست‌.پس‌ به‌ صحبت‌ درباره‌ موضوعي‌ بكلي‌ متفاوت‌پرداخت‌.

      بي‌ نظمي‌ شديدي‌ در كشور حكمفرمابود و نظاميان‌ هم‌ حق‌ حمله‌ به‌ مردم‌رانداشتند چون‌ بعدازكشتار ميدان‌ ژاله‌ شاه‌ به‌ ارتش‌ دستورداده‌ بودازقواي‌ قهريه‌ استفاده‌نكنندومردم‌ هم‌ درهمين‌ احوال‌ چيزهايي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ دولت‌ مي‌شود مثل‌بانكها،كابارههاو…رابه‌ آتش‌ مي‌كشيدند.افشار، مسئول‌ تشريفات‌ و چندتن‌ ازسران‌ ارتش‌ به‌شاه‌ پيشنهاد دادند كه‌ اويسي‌ معروف‌ به‌ ( قصاب‌ تهران‌، مسئول‌ كشتار ميدان‌ ژاله‌) را

نخست‌ وزير كند، اما شاه‌ نپذيرفت‌ و  در شب‌ پنج‌ نوامبر ۱۹۷۸ سفيران‌ انگليس‌ وامريكا را احضار كرده‌ و پس‌ از

گفتگو با آنان‌، ارتشبد غلامرضا ازهاري‌ را به‌ نخست‌ وزيري‌ برگزيد، كه‌ مردي‌ بود ملايم‌و به‌ كلي‌ مخالف‌ بكار بردن‌ قوه‌ قهريه‌ .

هنگامي‌ كه‌ شاه‌ اين‌ خبر را به‌ افشار (رئيس‌ كل‌ تشريفات‌) اطلاع‌ داد، وي‌ چيزي‌ نگفت‌.افشار دراين‌ مورد مي‌گويد:”او شاه‌ بود و من‌ نمي‌توانستم‌ قضاوتها و تصميمهايش‌ را موردچون‌ وچرا قرار دهم‌ .”

اما وي‌  چند ماه‌ بعد در تبعيد از شاه‌ پرسيد:  كه‌ چرا اويسي‌ را انتخاب‌ نكرد بوده‌ است‌؟و شاه‌ در جواب‌ وي‌ پاسخ‌ مي‌دهد” كه‌ سفراي‌ انگليس‌ و امريكا مخالف‌ بودندو عقيده‌داشتند بهتراست‌ شخص‌ ملايمي‌ مثل‌ ازهاري‌ زمام‌ امور را در دست‌ گيرد تا بتواند باروحانيوني‌ كه‌ انقلاب‌ را رهبري‌ مي‌كنند وارد مذاكره‌ شود.

افشارازمجموع‌ اين‌ وقايع‌ نتيجه‌گيري‌ مخصوص‌ خودش‌ راكرد.بعدهادر آپارتمانش‌درجنوب‌ فرانسه‌ كه‌ پنجره‌ هايش‌ روبه‌ درياي‌ مديترانه‌ بازمي‌ شودگفت‌:”به‌ عقيده‌ من‌ اين‌يكي‌ ديگر ازتلاشهاي‌ غرب‌ براي‌ خالي‌ كردن‌ زير پاي‌ شاه‌ بود.اگراويسي‌ نخست‌ وزيرمي‌شد همه‌ چيزخاتمه‌ مي‌يافت‌.مايك‌ فهرست‌ سيصدچهارصد نفري‌ داشتيم‌ كه‌ سازمان‌دهندگان‌ اصلي‌ تظاهرات‌ بودند.مي‌توانستيم‌ آنهارابازداشت‌ كنيم‌.نخست‌ وزيري‌ ازهاري‌شيوه‌ ديگري‌ دربي‌ ثبات‌ ساختن‌ ايران‌ و پايان‌ دادن‌ به‌ حكومت‌ شاه‌ بود.”

 • بازدید : 157 views
 • بدون نظر

کشاورزی شغل بیش تر ساکنین روستا ها می باشد . در روستا مردان و حتی زنان نیز به پرورش محصولات کشاورزی مشغول می باشند . کشاورزی از نظر اقتصادی جزء جدا نشدنی و رگه ی حیاتی روستایی را تشکیل می دهد . در زمین های کشاورزی محصولاتی مانند انواع غلات مانند گندم ، جو ، برنج ، ذرت و هم چنین انواع میوه و سبزیجات کشت می شوند .
فایل « کشاورزی و اقتصاد کشاورزی » از فصل دوم کتاب « نگرشی بر اقتصاد کشاوری » انتخاب شده و قابل استفاده برای دانش آموزان ، دانشجویان و هم چنین علاقمندان محترم میباشد .

در اقتصاد کشور، کشاورزي و روستا در طول دوره هاي تاريخي بخصوص دوراني که نفت و گاز مورد بهره برداري قرار نگرفته بود، از اهميت زيادي برخوردار بوده است. تقاضاي روز افزون به مواد غذايي و اهميت استراتژيک آن، اهميت مواد خام کشاورزي به عنوان زمينه رشد صنعت، نقش فراورده هاي کشاورزي و گياهي در صادرات، استفاده از منابع پراکنده توليد در کشور و توزيع و پخش جمعيت در تمام مناطق کشور از جمله مهمترين دلايل نقش بسيار مهم کشاورزي در اقتصاد کسور است .

اقتصاد روستايي شاخه اي از اقتصاد است که با اقتصاد کشاورزي وابستگي متقابل دارد و در کليت ، خود جزئي از اقتصاد ملي است. هر گونه تغييري در اقتصاد ملي باعث تغيير در اقتصاد روستايي خواهد شد. اقتصاد روستايي با اقتصاد کشاورزي داراي وجه تمايز است. زيرا در اقتصاد روستايي با مسائل فردفرد روستائيان سرو کار دارد اما اقتصاد کشاورزي به مشکلات يک کشور و يا يک واحد کشاورزي به صورت کلي رسيدگي مي کند. ۱


 • بازدید : 157 views
 • بدون نظر

انسان براي تامين نايزهاي روزمره خود را پيش رو داشت. ابتدا شكار و استفاده از گياهان خودرو و سپس به مرور زمان و با فرا گرفتن فنون اوليه كشاورزي اقدام به تهيه مايهتاج خود نمودانسان براي تامين نايزهاي روزمره خود را پيش رو داشت. ابتدا شكار و استفاده از گياهان خودرو و سپس به مرور زمان و با فرا گرفتن فنون اوليه كشاورزي اقدام به تهيه مايهتاج خود نمود. با توجه به خطراتي كه در شكار حيوانات انسان را تهديد مي كرد، لذا تمايل به سمت كشاوزي بيشتر و بيشتر شد تا جايي كه در گذشته اي نه چندان دور، بيشتر مردم عدي در كره زمين پيشه كشاورزي را برگزيدند. كشاورزان با سه عامل زمين، نيروي كار و آب روبرو هستند كه اهميت هر سه مورد به نوع خود بسيار مهم بوده و مي باشد. 

 • بازدید : 128 views
 • بدون نظر

خرید ودانلود فایل تحقیق رهيافت ترويجي – مشاركتي مدرسه در مزرعه كشاورزان FFS-دانلود رایگان تحقیق رهيافت ترويجي – مشاركتي مدرسه در مزرعه كشاورزان FFS-خرید اینترنتی تحقیق رهيافت ترويجي – مشاركتي مدرسه در مزرعه كشاورزان FFS-دانلود رایگان مقاله رهيافت ترويجي – مشاركتي مدرسه در مزرعه كشاورزان FFS

این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


در اين رهيافت مسائل و مشكلات كشاورزي در موسسات ، مراكز ، ايستگاهها و ازمايشگاهها بررسي شده و نتايج و راه حلها به مروجين و كارشناسان ترويج منتقل شده و به وسيله انها در بين روستائيان و كشاورزان ترويج مي گردد ، در رهيافت متعارف چنين تصور مي شود كه كشاورزان نمي توانند مشكلات خودشان را حل كنند و لازم است بخش ترويج از طريق نمايشهاي نتيجه اي و طريقه اي ، روزهاي مزرعه رسانه هاي انبوهي و غيره در كشاورزان ايجاد اگاهي نموده و انها را به استفاده از فن اوري هاي موجود ترغيب نمايد . فن اوري هاي جديد اغلب به وسيله افراد حرفه اي و اموزش ديده در سطوح عالي و در محيط هاي كنترل شده و سر بسته اي مانند ازمايشگاهها كارگاههاي اموزشي يا ايستگاههاي تحقيقاتي و گلخانه اي ازمايش و توليد شده و سپس به كاركنان ميداني ترويج انتقال مي يابد تا ان را در بين كشاورزان نشر دهند و بدين ترتيب عاملان ترويج عمدتا خود را بعنوان انتقال دهندگان يك سويه فن اوري ها فرض كرده و نقش خود را در برگشت مشكلات كشاورزان به محققان مورد غفلت قرار مي دهند ( Swanson, 1997 ; Sadighi and Mohammadzadeh , 2002 ).
در واقع در ترويج متعارف به برقراري يك نظام ارتباطي عمودي با بهره برداران با هدف انتقال اطلاعات پرداخته مي شود و اگاهي از بازخورد و نظرات روستاييان و نيز جوابگويي به نظرات و نيازهاي انان چندان امكانپذير نيست و بدين ترتيب اين رهيافت نتوانسته انچنان كه شايسته است پاسخگوي كشاورزان و نيازهاي فن اوري توليد كنندگان كشاورزي در مناطق و موقعيتهاي مختلف باشد و در اين الگو بسياري از عوامل و سازه ها از جمله مشاركت كشاورزان و بهره گيري از دانش بومي انها كشاورزي پايدار و .. به فراموشي سپرده نشده است Pretty and Roling 1997
در پاسخ به اين نارساييها زا دهه ۱۹۷۰ به بعد دانشمندان و متخصصان ترويج كشاورزي به الگوها و رهيافتهايي روي اورده اند كه بيشتر بر مشاركت قدرت بخشي توسعه منابع انساني و تسهيل تاكيد دارند اين رهيافتها كه با عنوان كلي رهيافتهاي مشاركتي شناخته مي شوند از ان زمان تا كنون در بسيار كشورها خصوصا كشورهاي در حال توسعه بكار گرفته و نتايج مطلوبي از ان حاصل شده است Swanson 1997 مهمترين رهيافتهاي مشاركتي بكار گرفته شده توسط كشورها عبارتند از ارزيابي مشاركتي روستايي PRA نظام پژوهش و ترويج مزراعه اي FSRE توسعه مشاركتي فن اوري PTD مدل مشاركتي مدرسه در مزرعه FFS 
در رهيافتهاي مشاركتي كشاورزان از طريق مشاهدات دانش و توانايي هاي گروهي و با روش اكتشافي بحث هاي گروهي تجزيه و مشاهده به يادگيري و ابداع فن اوري هاي نوين مي پردازند وجه مشترك رهيافتهاي مشاركتي در اين است كه فن اوري جديد با مشاركت و تعامل سه گروه كشاورزان تيم چند تخصصي مروجان كارشناسان موضوعي و محققان در ديسيپلين هاي مختلف و ساير ذينفعان از جمله سازمانهاي دولتي و غير دولتي توليد مي شود . اين امر موجب پذيرش وسيع تر فن اوري ها و افزايش توانايي هاي كشاورزان جهت ازماي شو حل مسائل در مزارعه خودشان مي شود . از خصوصيات ديگر اين رهيافت اين است كه موجب مي شو جهت گيري هاي تحقيقاتي در ارتباط با نيازها و مسائل و مشكلات مهم كشاورزان بوده و تجربيات انها در زمينه دانش بومي مورد بهره برداري محققان قرار گيرد . كه اثرات مثبت اقتصادي و اجتماعي فراواني براي جامعه روستايي واهد داشت كرمي و فنايي 


 • بازدید : 112 views
 • بدون نظر

این فایل در ۴۵صفحه قابل ویرایش تخیه شده وشامل موارد زیر است:

قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي     
 ماده ١_ در راستاي اصلاح و بهسازي تشكيلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي و افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي در جهت تامين امنيت غذايي، رشد سرمايه گذاري، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشايري و در جهت انسجام بخشيدن به برنامه ها و سياست ها و رعايت پيوستگي وظايف و استفاده بهينه از امكانات و نيروي انساني موجود، وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي ادغام و وزارت جهاد كشاورزي با كليه اختيارات و وظايفي كه وزارتخانه هاي مذكور به به موجب قوانين و مقررات مختلف دارا بوده اند، تشكيل مي شود. 
ماده ٢_ كليه مسئوليت ها و اختيارات مربوط به وزير و وزارت كشاورزي و وزير و وزارت جهاد سازندگي به وزير و وزارت جهاد كشاورزي محول مي شود. شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي بر اساس مفاد اين قانون و بندهاي لازم الرعايه مندرج در ماده ٢ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجنماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با جهت گيري در تقويت وظايف راهبردي و نظارتي و كاهش وظايف اجرايي و تصدي و واگذاري آنها به بخش غير دولتي در چهارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و حذف وظايف تكراري و غيرضروري و انتقال وظايف قابل واگذاري به ديگر وزارتخانه ها ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيئت وزيران در حدود مقررات و رعايت اصل ١٣٣ قانون اساسي مي رسد. 
تبصره ١_ وزارت جهاد كشاورزي موظف است بر اساس تكاليف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه واحدها ، موسسات و شركت هاي وابسته و تحت پوشش را كه قابل واگذاري مي باشند، تعيين و حداكثر تا پايان سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به واگذاري آنها به بخش خصوصي اقدام كند. 
تبصره۲_ به منظور صرفه­جويي در هزينه­ها و پاسخگويي سريع به مردم و جلوگيري از كارهاي موازي و دوباره كاري وزارت جهاد كشاورزي موظف است كليه مراكز اداري بخش كشاورزي را در مراكز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدي متمركز كند.                                                                                                                                         1
ماده ٣_ كليه امكانات ، اعتبارات ، تمهيدات، اموال و دارايي ها و كاركنان وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به وزارت جهاد كشاورزي منتقل مي شود. 
تبصره – به دولت اجازه داده مي شود به منظور بهبود ساختار نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي و واحدهاي تابعه آن با پيش بيني ساز و كار تشويقي مناسب نسبت به بازخريدي و يا بازنشسته كردن كاركنان مازاد با توافق طرفين و يا انتقال آنان به ساير وزارتخانه ها و سازمان اقدام كند. 
ماده ٤_ كليه سازمان ها، موسسات دولتي و عمومي غير دولتي و شركت هاي دولتي وابسته و تابعه وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به وزارت جهاد كشاورزي وابسته مي شوند. هر گونه تغيير در جايگاه سازمان ها و موسسات و شركتهاي دولتي مذكور به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد. 
تبصره – حكم مذكور در اين ماده در خصوص سازمان ها و موسسات و شركتهاي غير دولتي نسبت به سهام دولت نيز جاري است . 
ماده ٥_ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود در سال ١٣٧٩ ، حسب پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در محدوده اعتبارات مصوب ، نسبت به هر گونه اصلاح ، جابجايي ، تغيير رديف ، كاهش يا افزايش اعتبار رديف هاي بودجه اي وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم را براي اجراي اين قانون فراهم نموده و اخلالي در اداره امور وزارت جهاد كشاورزي ايجاد نشود، اقدام نمايد. 
ماده ٦_ وزارت جهاد كشاورزي داراي مقررات اداري مالي و استخدامي خاص خواهد بود كه ظرف شش ماه با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. 
تبصره – تا تصويب مقررات اداري مالي و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي ، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص كاركنان و فعاليت هاي واحد مجري خواهد بود. 
ماده ٧_ وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت پنج ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت سياست هاي مربوط به جلوگيري از گسترش تشكيلات دولت و اصل صرفه جويي و استفاده بهينه از امكانات ، تشكيلات وزارتخانه را تهيه كند و پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مرحله اجرا در آورد. 
ماده ٨_ توسعه و حمايت از صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چارچوب سياستهاي صنعتي كشور به عهده وزارت جهاد كشاورزي است. مصاديق اين صنايع توسط هيئت وزيران تعيين خواهد شد. 
تبصره – به منظور افزايش بهره وري در بخش كشاورزي ، وزارت جهاد كشاورزي موظف است با اتخاذ سياستهاي حمايتي و تشويقي زمينه توسعه و ارتقاي فنا آوري در توليد ماشين آلات و ادوات مورد استفاده در بخش كشاورزي را فراهم سازد. 
ماده ٩_ كليه وزارتخانه ها ، موسسات و شركت هاي دولتي كه به نوعي مبادرت به انجام فعاليت هاي كشاورزي مي كنند، موظفند فعاليتهاي خود را در چارچوب سياست هاي وزارت جهاد كشاورزي انجام دهند. 
ماده ١٠_ به منظور هماهنگي سياستگذاري در زمينه تامين توزيع و مصرف آب كشور، شورايي به نام شوراي عالي آب متشكل از وزراي نيرو، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن كشور ورئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، يك نفر از اعضاي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي با انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصان بخش كشاورزي به حكم رئيس جمهور تشكيل مي شود. رياست عاليه اين شورا با رئيس جمهور يا معاون اول رياست جمهوري خواهد بود. تصميمات اين شورا با تصويب هيئت وزيران يا كميسيون مذكور در اصل ١٣٨ قانون اساسي براي دستگاه هاي ذيربط لازم الاجراست. 
ماده ١١_ ترتيبات و هماهنگي هاي لازم بين وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي در زمينه تقاضا، تامين و مصارف آب كشاورزي و آبزي پروري ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. 
ماده ١٢_ وزارت جهاد كشاورزي موظف است در جهت حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، نسبت به تشكيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي با مشاركت توليد كنندگان اقدام نمايد. 
اساسنامه اين صندوق ها توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. 
سرمايه اوليه اين صندوق ها از محل كمك هاي دولت، فروش اموال و امكانات مازاد اين وزارتخانه كه پس از فروش به خزانه داري كل واريز و معادل صد درصد آن تا مبلغ يك هزار ميليارد ريال تخصيص يافته تلقي مي شود، تامين مي گردد. 
ماده ١٣_ به منظور اعمال مديريت يكپارچه در مزارع ، وظايف مديريت توزيع و مصرف آب بر اساس قانون توزيع عادلانه آب مصرف ١٣٦٣ كه به عهده وزارت كشاورزي بوده عينا” به وزارت جهاد كشاورزي محول مي شود.                                                                                                                              
۲
ماده ١٤_ به منظور حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزي ، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتي اقدامات زير را انجام دهد. 
الف_ قيمت تضميني خريد محصولات كشاورزي از قبيل گندم ، برنج ، شكر ، خرما، ذرت ، پنبه و ساير محصولات تضميني را با موافقت وزير جهاد كشاورزي تعيين نمايد. 
ب _ با خريد به موقع توليدات داخلي موضوع بند (الف) اين ماده و جلوگيري از توزيع بي موقع محصولات وارداتي كشاورزي و تنظيم بازار، در حمايت از توليد كنندگان داخلي بخش كشاورزي اقدام نمايد. 
ماده ١٥_ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا است و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي شود
وزارت جهاد كشاورزي _ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور                                                                   
هيات وزيران در جلسه مورخ ٢/٤/١٣٨١ بنا به پيشنهاد شماره ٩٠٤١/٨٩_ ١٣٨٩٩/١٠٥ مورخ ٧/٩/١٣٨٠ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (٢) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي – مصوب ١٣٧٩_ شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي را به شرح زير تصويب نمود: 
الف_ سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت: 
١_ تعيين سياست ها و راهبردهاي مربوط به بخش كشاورزي ، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشايري و همچنين تنظيم و اجراي برنامه هاي توسعه كشاورزي در چارچوب سياست هاي توسعه پايدار. 
٢_ انجام بررسي ها و اقدامات لازم به منظور برنامه ريزي توليد و تامين نياز كشور به محصولات و فرآورده هاي كشاورزي و دامي و توسعه صادرات با رعايت مزيت هاي نسبي در چارچوب سياست هاي بازرگاني كشور. 
٣_ تهيه تدوين اجرا و به هنگام سازي نظام هاي اطلاع رساني كشاورزي و روستايي و استقرار نظام هاي آماري . 
٤_ تهيه استانداردها و ضوابط و برنامه ريزي لازم در زمينه تاسيسات و زيرمساخت هاي مورد نياز توليد و توليد كنندگان بخش كشاورزي. 
٥_ نظارت و ارزشيابي عملكرد و فعاليت هاي موسسات و شركت هاي وابسته به وزارتخانه و ايجاد هماهنگي هاي برنامه اي و عملياتي لازم. 
٦_ نظارت و ارزشيابي برنامه ها، طرح ها، فعاليتها و اقدامات در حيطه وظايف وزارت جهاد كشاورزي به منظور سنجش ميزان كارايي و اثر بخشي آن ها 
 • بازدید : 125 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی  تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني در استانهاي خراسان و سمنان  را دراختیار شما عزیزان قرار داد ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۳۰صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز در مقایس با سایر فروشگاهها مناسب تر در اختیار شما قرار میگیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید
كشاورزي وزراعت در ايران بدون توجه به تأمين آب مورد نيازگياهان ميسرنيست. بنابراين بايستي برنامه ريزي صحيح براي آن بخصوص درشرايط خشكسالي صورت گيرد. برنامه ريزي صحيح مستلزم محاسبه دقيق نياز آبي گياهان مي‌باشد. براساس روش‌هاي موجود مبناي محاسبات نياز آبي گياهان ، تبخيرـ تعرق مرجع و ضرائب گياهي است. تبخير ـ تعرق مرجع توسط لايسيمتر اندازه گيري مي‌شود و براي سادگي كار مي‌توان آنرا با توجه به نوع منطقه از روش‌هاي تجربي نيز تخمين زد. ضرائب گياهي نيز از مطا لعات لايسيمتر قابل  محاسبه است. اين ضرائب تابعي از عوامل مختلفي از جمله اقليم مي‌باشد. بنابراين بايستي درهر منطقه اي با دقت براي هرمحصولي محاسبه شود. (۱۹) براي محاسبه و برآورد مقدارتبخير ـ تعرق سازمان خوار باروكشاورزي ملل و متحد«FAO » تقسيم بندي زير را منظور نموده است:
اندازه گيري مستقيم تبخير ـ تعرق به وسيله لايسيمتر 
اندازه گيري مستقيم تبخير بوسيله تشتك يا تبخير سنج
فرمول‌هاي تجر بي
روشهاي آئروديناميك
روش تراز انرژي(۵)
بعضي از روشها فقط جنبه تحقيقاتي داشته تا بتوانند فرايند‌هاي انتقالي بخار آب را بهتر و عميق تر بررسي نمايند.برخي ديگر به جهت نياز در برنامه‌هاي روزانه كشاورزي بكار مي‌روند. ولي دقت و اصالت روش‌هاي تحقيقاتي را ندارد. به هر حال براي عمليات روزانه درمزارع مي‌توان از روشهايي كه نتيجه آنها بيش از ده درصد با مقدار واقعي تبخير ـ تعرق متفاوت نباشد استفاده نمود.
هدف از انجام اين طرح بدست آوردن ضرايب گياهي و تعيين نياز آبي سيب زميني دراستانهاي خراسان و سمنان مي‌باشد كه بوسيله لايسيمتر زهكش دار  در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد انجام شده است. در مورد لايسيمتر و نحوه عملكرد آن و روابط تجربي بكار رفته دراين طرح درفصل بعدي توضيح داده مي‌شود. 

۱-۲اهميت كشت سيب زميني
سيب زميني يكي از  مهمترين منابع در تغذيه انسان است. اين محصول در جهان از نظر اهميت غذائي مقام پنجم بعداز گندم، برنج، ذرت و جو دارد.(۱۱) بانگاهي به سي سال آينده، سازمان خوار بار كشاورزي (FAO) بر آورد كرده كه براي تغذيه جمعيت جهان به ۶۰ در صد غذاي بيشتري نياز است(۱۲) و از آنجا كه سيب زميني از نظر ارزش غذائي با توليد متوسط ۲/۲ تن يكي از اقلام محصولات غذايي مهم ميباشد بنابراين بايد با برنامه ريزي صحيح كشاورزي ، كه يكي از را هكار‌هاي آن بدست آوردن دقيق نياز آبي اين محصول است، باعث افزايش توليد آن در سطح جهان گرديد. اميد است اين تحقيق راه گشايي براي آيندگان درمسائل مديريت آبياري باشد. بيشترين سطح زير كشت اين محصول مربوط به اروپائيان است كه عملكردي بالغ بر ۱۶ تن درهكتار را دارا مي‌باشند.(جدول ۱-۱) بطوريكه در اين جدول مشاهده مي‌شود حدود ۴۳ درصد كل سيب‌زميني جهان در اروپا توليد مي‌شود.

 شايد بتوان گفت مهمترين كوششي كه تا كنون در زمينه تبخير ـ تعرق صورت گرفته است مربوط به سازمان خواربار جهاني FAO است كه نتايج آن تحت عنوان نياز آبي گياهان انتشار يافته است ( (FAO,24. نشريه مذكور موجب نگاشته شدن صدها مقاله بوده و شايد تمام مقالاتي كه در زمينه تبخير ـ تعرق تاكنون نوشته شده است ماخذ فوق را به عنوان يكي از مراجع اصلي معرفي نموده اند. دورنبوس و پروت در اين نشريه روشهاي تبخير و تعرق را مطرح و براي برخي اصلاحات لازم را انجام داده و مورد تجزيه و تحليل قرار داده‌اند. در سال ۱۹۹۲ تجديد نظرهاي لازم براي نشريه فوق در شماره ۵۶ نشريه FAO بخش آبياري و زهكشي به چاپ رسيده است. همچنين در فصل هشتم شماره ۶۴ نشريه FAO.، به معادله پنمن_ مانتيس اصلاح شده در نشريه ۵۶ اشاره شده است. بروت سارت (۱۹۸۲) مولف كتابي تحت عنوان تبخير آب كه در سال ۱۹۸۲ منتشر شده و از كتب مهم در تشريح اين فرايند به شمار مي‌آيد. اين كتاب به همراه كتاب ديگري كه توسط استانهيل (۱۹۸۴) تهيه‌گرديده است. يكي از بهترين مراجعي هستند كه به بررسي تبخير و گردش انرژي دركشاورزي پرداخته‌اند و از ترازنامه انرژي در جهت تخمين تبخير و تعرق نياز آبي گياهان استفاده كرده‌اند. بروت سارت در اين كتاب كليه معادلات تبخير را جمع بندي و مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. (۳ ) ورما و رزنبرگ بعد از مقايسه روشهاي بيلان انرژي و آئرو ديناميك با نتايج لايسيمتر نتيجه گرفتند كه روشهاي آئرو ديناميك نتايج بهتري مي‌دهندو شكل كاملتر آنها معادلات تركيبي هستند(۵۱).  شيه تاثير متغيير‌هاي مختلف آب و هوايي را بر روي تبخير ـ تعرق بررسي نموده و نتيجه گرفتند  مدلهايي كه بر اساس دماي هوا و تشعشع عمل مي‌كنند نتايج بهتري به دست مي‌دهند(۸۷)صالح و سنديل ۲۳ روش محاسبه تبخيرـ تعرق مرجع را در قسمتهاي مركزي عربستان مورد ارزيابي قرار دادند. آنها روشها را در پنج گروه: روشهاي دمايي، رطوبت نسبي ، تابشي ، تركيبي و روشهاي تشتك تقسيم بندي نمودند. روشهاي جنسن هيز از گروه روشهاي تابشي در اولويت اول و روش تشك كلاس  A در مكان دوم قرار مي‌گيرند. ودر مجموع روشهاي تركيبي در حد متوسط و  روشهاي دمايي در پائين ترين مكان قرار گرفتند (۷۵)ويراسينگ و كاتولاندا در سال ۱۹۹۸ نياز تبخير ـ تعرق برنج(رقم BG379 )را در ماپالانا واقع درمنطقه مرطوب شمال شرقي سريلانكا در سه سطح غرقاب و در لايسيمتر اندازه گيري  و نتيجه گرفتند كه تبخير ـ تعرق با رطوبت نسبي،سرعت باد، درجه حرارت هوا و نقطه شبنم همبستگي دارد. اين دو محققETOرا ۲ تا ۱۵ميليمتر در روز و كل ETO را بين ۵۱۵ تا۵۴۹ ميلي متر در دوره رشد بدست آوردند (دوره بين دو هفته بعد از خزانه تا دو هفته قبل از برداشت)نسبت تبخير-تعرق به تبخير در۴۰-۵۰ روز بعد از نشا’ در حدود۱ و در موقع رشد در حدود ۹/۱ تا ۳۹/۱ بوده است. آنها از جمله فاكتورهاي موثر بر ET وE را عامل باد ذكر كرده‌اند. (۷۶)كميته فني نياز‌هاي آبي بخش آبياري و زهكشي انجمن مهندسان راه و ساختمان آمريكا ASCE در نشريه‌اي تحت عنوان آب مصرفي گياهان و آب مورد نياز آبياري ۲۰ روش محاسبه EToرا بطور ماهانه در مناطق خشك و مناطق مرطوب بر اساس نتايج لايسيمتر مورد مقايسه و بررسي قرار داد كه در هر دو منطقه روش پنمن ـ مانتيس در اولويت قرار گرفت (۸۳). دورنبوس و پروت در نشريه FAO24   بر اساس يك جمع بندي از كليه تحقيقات و تجربيات در مقياس جهاني از ميان ۳۰ روش متداول جهاني برآورد تبخير-تعرق پتانسيل گياه مرجع پنج روش از كاربردي ترين روشها را ارائه نمودند. اين روشها عبارتند ازپنمن،پنمن اصلاح شده ، بلاني كريدل اصلاح شده،طشتك تبخير و روش تابشي كه بصورت كاربردي با مثالهاي عملي و ارائه جداول، راه‌حلهاي كاربردي  در رابطه با رسم منحني‌هاي ضريب گياهي مطرح شده است (۶۱). در سال ۱۹۹۳ يونجه بعنوان گياه مرجع با روشهاي پنمن(۱۹۴۸)،فائو-پنمن،تشعشع ،تبخير از تشتك A فائو مورد مطالعه قرار گرفت و نتايج تجزيه و تحليل نشان داد كه روش تشتك كلاسA و پنمن۱۹۴۸ نسبت به ساير روشها در مقايسه با لايسيمتر دقيقتر و با افزايش دور ماههاي اندازه گيري دقت نتايج بيشتر شد(۵۵). اما اين روش‌ها نتوانست در بين محققان زياد مورد قبول داشته شود. در سال ۱۹۹۳ ابوقبار و همكارانش گزارش دادند كه يونجه در سه لايسيمتر زهكش داربعنوان گياه مبنا كشت و ميزان تبخير ـ تعرق اندازه گيري شده با نتايج محاسبات سه روش پنمن،جنسن هيزو تشتك كلاسA ارزيابي گرديد. كه در نتيجه ميان تبخير ـ تعرق يونجه از طريق لايسيمتر و روش تبخير تشتك كلاسA  بالاترين ميزان همبستگي ديده شد(۳۶). در سال ۱۹۹۴در دانشگاه ملبورن استراليا با مطالعه اي در محل يك محدوده، جهت تخمين تبخير ـ تعرق مرجع با روشهاي فائو۲۴،پنمن مانتيس و تشتك تبخير كلاس A به عمل آمد و چنين نتيجه گيري شد كه نتايج حاصله از روش پنمن فائو۲۴  حدود،۲۰تا۲۴ درصد بيش از روش پنمن مانتيس بوده و روش تشعشع و پنمن مانتيس نتيجه اي مشابه براي ميزان تبخير ـ تعرق روزانه داشته است كه ميتوان در جاهائيكه امكان اندازه‌گيري سرعت باد نيست از روش تشعشع بجاي پنمن مانتيس براي تعيين تبخير ـ تعرق روزانه مرجع استفاده نمود(۴۷). در سال ۱۹۹۵ نتايج يك تحقيق روي روش پنمن و لايسيمتر چمن در مقايسه با روشهاي پنمن ـ مانتيس، ماكينگ، پريستلي، تيلور، تورگ‌،‌هارگريوز ساماني و  تورنت وايت در سه منطقه شمال شرقي كارولينا براي تعيين تبخير ـ تعرق مرجع چنين گزارش شده است كه همبستگي خوبي بين روشهايي  كه بر اساس درجه حرارت و تشعشع مي‌باشد برقرار  بوده و براساس  تجزيه و تحليل آماري در تخمين روزانه و فصلي بهترين روش پنمن مانتيس توصيه شده است(۳۴). تحقيقي در سه منطقه كارتر  ،پلي‌موث   و تاربود در قسمتهاي شرقي كارولينا ي شمالي صورت گرفت و در آن روشهاي ماكينگ،پريستلي، تايلور و تورك بعنوان روشهاي تشعشعي و روشهاي‌هارگريوز –ساماني ،تورنت وايت بعنوان روشهاي دمائي مورد استفاده قرار گرفتند. مبناي مقايسه روش پنمن مانتيس  با گياه مرجع چمن بود ،در مجموع نتيجه شد روشهاي تشعشعي و دمايي ارتباط و همبستگي خوبي با معادله تركيبي پنمن ـ مانتيس دارد. در اين معادله روش تورك در هر سه منطقه بطور متوسط بهترين نتايج را براي مقادير ماهانه ETo نشان مي‌داد(۳۹ ). ديويد و همكاران (۱۹۹۵ )در مقاله اي تحت عنوان ارزيابي شبكه‌هاي تبخير سنجي به بررسي صحت داده‌هاي تبخير سنجي و مقادير تخمين زده شده از روي توابع نيمه تجربي پرداختند. براي تخمينET از روابط پنمن- مانتيس،بلاني-كريدل و استيفان- استيوارث استفاده شد. نتايج بدست آمده نشانگر آن بود كه روش پنمن- مانتيس بالاترين ميانگين تبخير را داشته و روش استيفان- استيوارث از اين نظر كمترين مقدار را ارائه نموده است(۴۸ ). محمد با انجام آزمايشاتي كه انجام داد نشان داد كه روش طشت تبخير بهترين روش براي تخمين تبخير ـ تعرق در نواحي عربستان صعودي ميباشد(۳۷ ). آلن و‌هات فيلد (۱۹۹۶) چندين روش را با هم مقايسه نموده و نتيجه گرفته انددر شرايطي كه داده‌هاي هواشناسي دقيقي در اختيار داشته باشيم روشهاي پريستيلي- تيلور پنمن- مانتيس بهتر از ساير روشها تبخير و تعرق را ارزيابي مي‌كند(۵۸). كتسو بيليس و بيجي مپليس (۱۹۹۷) روابط مختلفي را براي پارامتر‌هاي مورد نياز روش پنمن ارائه شده را مطرح نموده و براي هر يك روابط تازه اي را ارائه نموده و با ديگر روابط مقايسه و بهترين را معرفي نمودند (۶۲ ). هولم و همكاران (۱۹۹۷ ) در گزارشي تحت عنوان تبخير ـ تعرق پتانسيل در هند تحت شرايط تغيير اقليم  آينده با سريهاي زماني تبخير را براي فصول مختلف و در دو دوره كوتاه مدت (۱۵)ساله و بلند مدت(۳۲ )ساله مورد مطالعه قرار دادند كه دوره كوتاه مدت تنها بر پايه داده‌هاي تبخير ـ تعرق پتانسيل و دوره‌هاي بلند مدت برپايه داده‌هاي تشتك تبخيرو تبخير ـ تعرق پتانسيل انتخاب و مورد بررسي قرارگرفتند اغلب ايستگاههاي مطالعاتي روند كاهش تبخير و تبخير ـ تعرق پتانسيل را بين سالهاي ۱۹۶۱تا۱۹۹۲ در همه فصول نشان داد. بر اساس نظريه‌هاي مختلف تغيير اقليم آتي و با توجه به افزايش دما در اثر افزايش گازهاي گلخانه اي، انتظار ميرود كه مقادير تبخير و تبخير ـ تعرق روند افزايشي را در سالهاي آتي داشته باشد اين وضعيت احتمالاً در شرايط آب و هوايي خراسان و سمنان نيز اتفاق خواهد افتاد (۶۲).جيمز رايت نتايج تحقيق تعيين تبخير ـ تعرق مرجع را با دو گياه چمن و يونجه توسط لايسيمتر وزني با تجزيه تحليل از فرمول پنمن-كيمبرلي گزارش داد كه ميزان تبخير ـ تعرقحاصل از چمن ۸۳ درصد تبخير ـ تعرق يونجه بوده است.در منابع علمي بين المللي يونجه بدليل رشد موفق در يك دامنه وسيعي از خاكهاي مشخصات مختلف فيزيكي، در مقايسه با ساير علوفه‌ها مورد توصيه بيشتري قرار گرفته است.هرچند كه بعضي‌ها يونجه را بعنوان گياه مرجع در مقايسه با چمن پيشنهاد و توصيه نموده اندولي هنوز به قاطعييت اين امر به تاييد نرسيده است. نياز آبي يونجه ،وقتي كه برداشت محصول مورد نظر مي‌باشد حدوداً بين۸۰۰-۱۶۰۰ميليمتر در يك دوره رشد كه بستگي به آب وهواو طول دوره رشد دارد گزارش شده است(۴۹).در مطالعه‌اي ديگر كه در كنفرانس بين المللي آبياري در سنت آنتونيوي تگزاس در سال ۱۹۹۶ توسط اساتيد  ايالت واشنگتن آمريكا ارائه شده است. معادله پنمن ـ مونتيس براي برآورد تبخير-تعرق روزانه گياه مرجع موفق بوده است ولي اگر بخواهيم از فرمول بصورت مستقيم براي تعيين تبخيرـ تعرق پتانسيل محصولات مختلفETO استفاده نمائيم تنها محدوديت فرمول مشخص نبودن ضريب مقاومت روزنه‌اي(Ts ) گياهان است. والندر و همكاران (۱۹۹۸)در مطالعه اي تحت عنوان تخمين تبخير ـ تعرق از روي داده‌هاي طشت تبخير، مدل ويژه‌اي براي تعيين ضريب طشت (ضريبي كه بر تبخير طشت اعمال مي‌شود تا تبخير ـ تعرق بدست آيد) ارائه نمودند. در اين مدل ضريب طشت kp تابعي از فاصله و شرايط زمينهايي كه باد قبل از رسيدن به طشت از روي آنها عبور مي‌كند (fetch)، سرعت باد و رطوبت، نسبي بوده است . اين رابطه بر اساس روابط خطي چند متغيره  ارائه شده است. براي تعيين صحت مدل از پنج روش خطاي مطلق، خطاي نسبي مطلق و ميانگين مربعات خطا استفاده گرديد. در اين مطالعه مقاديرkp حاصل از مدل با مقاديري كه توسط دورنبوس و پروت (۱۹۹۷ ) به منظور تعيين تبخير ـ تعرق از روي داده‌هاي طشت تبخير ارائه شده بود مقايسه گرديد و ملاحظه گرديد كه مدل ارائه شده بهتر از ساير روشها براي پيش بيني kp جوابگو ميباشد(۷۱ ). اشنايدر و همكاران در بوشلند آمريكا چهار روش پنمن ـ مانتيس، پنمن كيمبرلي، پنمن۱۹۶۳ و‌هارگريوزرا با داده‌هاي روزانه لايسيمتر مقايسه و نتيجه گرفتند كه معادله پنمن ۱۹۶۳ سازگاري بهتري با تبخير ـ تعرق اندازه گيري شده از لايسيمتر دارد. معادله‌هارگريوز و پنمن-مانتيس تبخير ـ تعرق را كمتر برآورد مي‌كنند اما با تبخير ـ تعر ق اندازه‌گيري شده سازگاري خوبي دارد و معادله پنمن-كيمبرلي تبخير ـ تعرق را كمي بيشتر برآورد مي‌كند(۷۷). همچنين آنها تبخير ـ تعرق برآوردي بوسيله روش پنمن-مانتيس، پنمن كيمبرلي و پنمن۱۹۶۳ را داده‌هاي حاصل از لايسيمتر براي دوم ژوئيه سال۱۹۹۵ مقايسه و نتيجه گرفتند كه  تبخير ـ تعرق برآورد شده با معادله پنمن ۱۹۶۳  با مقادير اندازه گيري شده مطابقت خوبي دارد و بطور متوسط فقط ۹/۱صد كمتر برآورد مي‌كند. معادله پنمن-كيمبرلي تبخير ـ تعرقساعتي را حداكثر ۱۲ درصد كمتر برآورد مي‌كند و معادله پنمن-مانتيس تبخير ـ تعرق تجمعي براي يك روز را۲۱ درصد كمتر برآورد مي‌كند(۷۱). سيلوا و همكاران  با استفاده از لايسيمتر‌هاي وزني ، زهكش دار و سطح آب ثابت تبخير _تعرق پتانسيل گياه مرجع ( چمن) را اندازه گيري و با نتايج روش پنمن_ مانتيس و تشتك تبخير نوع كلاس A ، همچنين نتاج لايسيمتر‌ها را با همديگر مورد مقايسه قرار دادند. در اين مطالعه مقدار كل تبخير تعرق پتانسيل گياه مرجع اندازه گيري شده از لايسيمتر‌هاي زهكش دار و سطح آب ثابت نسبت به لايسيمتر وزني بترتيب ۱۸%و ۱۱% بيشتر برآورد شده است. در صورتي كه اين مقدار از تشتك تبخير ۳۶% نسبت به لايسيمتر‌هاي وزني كمتر برآورد شده است. در اين مطالعه نتايج حاصله نشان داده است كه همبستگي بين نتايج روش پنمن_ مانتيس با لايسيمتر‌ها خوب ولي همبستگي بين نتايج تشتك تبخير و لايسيمتر وزني خوب نبوده است. همچنين نتيجه گيري شده است كه لايسيمتر‌هاي زهكش دار و سطح آب ثابت براي اندازه گيري تبخير ـ تعرق پتانسيل روزانه مناسب نيستند( ۷۸ ).در مورد ضريب گياهي تايگي در مطالعه خود و با استفاه از لايسيمتر‌هاي وزني گزارش داد مقدار KC براي گل آفتابگردان به ميزان ۲/۷۴ ـ ۶/۱۱ بيشتر از آن مقداري بود كه فائو پيشنهاد داده بود (۸۳ ).همچنين كوشوپ و پاندا در سال ۲۰۰۱ با استفاده از لايسيمترهاي وزني مقدار KC سيب زميني را بيشتر از آنچه كه فائو پيشنهاد داده بود بدست آوردند (۶۳ ). آزمايشگاه صنايع غذايي هند در تحت شرايط آب و هوائي مرطوب تبخير تعرق گياه مرجع را با استفاده از لايسيمتر وزني محاسبه و با ۱۰ روش اندازه گيري تبخير تعرق مقايسه كه فرمول پنمن مانتيس كه اصلاح شده پنمن _كيمبرلي ، فائو_ پنمن ، تورك ـ رديشن و فائو بلاني كريدل مي‌باشد بهترين نتايج را داد( ۴۰ ). استانهيل (۲۰۰۲ ) در مقاله اي به بررسي اين مسئله كه آيا  تشت تبخير كلاس A هنوز هم به عنوان عملي ترين و يكي ا ز دقيق ترين روشهاي تعيين نياز آبي گياهان است پرداخته است. از نظر وي دو گروه عمده براي اندازه گيري و تخمين تبخير وجود دارد. يكي استفاده از تبخير سنجها و ديگري تخمين با استفاده از معادلات تجربي (۷۹ ). العمران و همكاران در سال ۲۰۰۴ ميلادي، با استفاده از لايسيمتر‌هاي زهكش دار، تبخير_ تعرق گوجه فرنگي و كدو را محاسبه و با پنج روش منطبق بر شرايط آب و هوائي فائو_ پنمن ، بلاني كريدل ، جنسن _ هيز ، تشتك تبخير و تورنت وايت مقايسه و با انجام آزمايشات صورت گرفته روش پنمن براي كدو وروش تشت تبخير براي گوجه فرنگي بهترين تخمين زده بود (۳۸ ). براي ارزيابي معادله‌هاي فراواني كه در نقاط مختلف دنيا ارائه شده است و تعيين درجه دقت در شرايط آب و هوايي متفاوت كه تعداد آنها بالغ بر ۲۰ معادله مي‌باشد كميته آبياري و نياز آبي انجمن مهندسين عمران آمريكا كميته اي را تعيين و عملكرد اين روش را با استفاده از داده‌هاي لايسيمتري موجود در ۱۱ نقطه اقليمي دنيا مورد سنجش قرار داد كه نتايج آن در جدول ۲ـ۱ ارائه شده است
 • بازدید : 184 views
 • بدون نظر
تعداد صفحات : ۱۸۶
نوع فرمت : ورد (word)
متن کامل همراه با ضمائم با فرمت ورد ( قابل ویرایش با Office ) که قابل کپی کردن می باشد .فهرست مطالب:
مقدمه: ۱
فصل اول: طرح تحقيق ۲
عنوان كامل پژوهش: ۳
هدف پژوهش: ۳
اهميت مسئله (نظري علمي): ۳
سوال ها يا فرضيه هاي پژوهش: ۳
تعريف علمي متغيرهاي مورد بررسي: ۴
مشخص كردن نقش متغيرها ۴
طرح پژوهش: ۴
جامعه و گروه نمونه مورد بررسي: ۴
روش نمونه برداري: ۵
ابزار گرد آوري داده ها: ۵
روش تجزيه و تحليل داده ها: ۵
فصل دوم: ادبيات تحقيق ۶
مقدمه ۷
۱- منابع طبیعی موجود به خصوص آب و خاک ۸
۳- ایجاد واریته های مناسب از نباتات مختلف ۸
تاریخچه کشاورزی ۹
نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه ۱۱
۱- تأمین نیازهای کنونی بدون به مخاطره انداختن توانایی تولید نسل های آینده ۱۲
نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغا ل ۱۳
اهمیت نیروی انسانی ماهردر تولید ۱۵
ساختار و ترکیب شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد ۱۷
اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی ۱۸
اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریت ۲۰
مفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده ۲۲
معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی ۲۳
نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی ۲۴
وضعیت کلی کشاورزی در کشور ۲۵
موقعیت جغرافیایی ایران ۲۶
چه عواملی در تنوع آب و هوایی کشور ما مؤثرند؟ ۲۸
سیاست های کشاورزی دولت ۲۹
نگاهی به استان خراسان ۳۳
خاک شناسی ۳۵
خاک چیست ۳۵
شناسایی خاک در ایران ۳۷
پروفیل خاک ۳۹
بافت خاک ۴۰
ساختمان خاک ۴۰
اجزای معدنی خاک ۴۱
هوموس ۴۱
ذرات فعال خاک (هوموس و رس) ۴۲
انواع زمین ها ی زراعتی و طبقه بندی آنها ۴۳
زمین های آهک دار ۴۳
زمین های بدون آهک ۴۳
واکنش خاک ( قلیائیت یا اسید یت خاک) ۴۴
اصلاح خاکهای اسیدی – شور و خاکهای قلیا ۴۶
مفاهیم باروری و حاصلخیزی خاک ۴۷
آبیاری ۴۹
وضعیت آب در خاک ۵۱
تعریف آبیاری ۵۲
روش های مختلف آبیاری ۵۳
سیستم های آبیاری بر دو گونه اند: ۵۳
آبیاری بارانی ۵۶
انواع سیستم های آبیاری بارانی ۵۷
آبیاری قطره ای ۵۹
آبیاری زیر زمینی ۶۰
آبخیزداری ۶۲
منابع آبهای زیرزمینی ۶۳
چاه ها ۶۳
حشره شناسی ۶۴
رابطه انسان با حشرات ۶۵
ارتباط مفید بین انسان و حشرات ( کمک هایی که حشرات به انسان می کنند ): ۶۵
ارتباط مضر بین انسان و حشرات: ۶۶
روش های مبارزه با آفات نباتی ۶۷
مبارزه فیزیکی ۶۸
مبارزه زراعی ۶۸
مبارزه بیولوژیکی ۶۸
مبارزه روانی ۶۸
مبارزه ژنتیکی ۶۹
مبارزه شیمیایی ۷۰
مبارزه تلفیقی ۷۰
حشره کش ها یا سموم ۷۰
فرمول شیمیایی DDT دی کلرو دی اتیل اتان است . ۷۱
انواع سموم حشره کش ۷۲
سموم حشره کش به دو دسته تقسیم می شوند : ۷۲
حشره كش هاي معدني ۷۲
حشره کش های آلی گیاهی : ۷۲
حشره كش هاي آلي كلره: ۷۲
سموم فسفره آلي: ۷۲
سموم گوگردي آلي: ۷۳
سموم از نظر نحوه اثر ۷۳
سموم داخلي يا گوارشي ۷۳
سوم تماسي يا خارجي: ۷۳
سموم نفوذي ۷۳
سموم جذبي (سيستميك) ۷۳
سموم تنفسي ۷۳
سموم تدخيني ۷۴
چغندر قند ۷۴
پنبه ۷۵
آفات جالیز ۷۵
آفات مهم گیاهان زراعی ۷۶
آفات مهم غلات ۷۶
آفات درختان میوه ۷۶
آفات مهم درختان پسته ۷۸
آفات انار ۷۸
مبارزه با علف هرز ۷۸
مبارزه با موش ها ۷۹
اصلاح نباتات ۷۹
اثرات اصلاح نبات در کشاورزی ۸۱
منابع طبیعی ۸۲
اهمیت و نقش منابع طبیعی ۸۵
تعریف جنگل ۸۹
تعریف جنگل داری ۹۱
از نقطه نظر اقتصادي ۹۱
از نقطه نظر كشاورزي ۹۱
از نقطه نظر بهداشتي ۹۲
فوائد جنگل: جنگل ها دارای فوائد زیادی هستند ۹۲
نگاهی به فرآیند های تخریبی جنگل های کشور: ۹۳
مرتع ۹۵
بیابان ۹۷
بیابان زائی و مبارزه با آن ۹۸
مشاغل مربوط: ۱۰۱
تعریف مکانیزاسیون ۱۰۵
فوائد ماشینی کردن کشاورزی ۱۰۶
آشنایی با وضعیت کشاورزی و نیروی کششی مورد استفاده در ایران ۱۰۷
انواع اتصالات در ادوات کشاورزی ۱۰۹
تراکتور و تکامل آن ۱۱۱
طبقه بندی تراکتورها ۱۱۲
هدف های خاک ورزی عبارتند از : ۱۱۳
روش های خاک ورزی ۱۱۴
گاو آهن ۱۱۶
انواع گاوآهن و موارد استفاده آن ۱۱۸
گاو آهن برگردان دار: ۱۱۸
ادوات خاک ورزی ثانویه ۱۲۲
كولتيواتورها ۱۲۲
ديسك ها (هرس بشقابي) ۱۲۳
دیسک ها ۱۲۳
ديسك يك راهه: ۱۲۴
ديسك دو زانويي: ۱۲۴
ديسك يك زانويي (افست): ۱۲۴
انواع تسطیح کن ۱۲۵
غلتك ها يا خرد كننده ها: ۱۲۶
کاشت محصولات ۱۲۶
بذر افشاني: ۱۲۷
بذر کاری: ۱۲۷
بذر کاری دقیق یا تک دانه کاری ۱۲۷
کپه کاری: ۱۲۷
ماشین آلات کاشت ۱۲۷
ردیف کارها: ۱۲۷
ردیف کارهائی که بر روی زمین مسطح کشت می کنند ۱۲۸
ردیف کارهائی که بر روی پشته کشت می کنند: ۱۲۸
ردیف کارهائی که در شیار کشت می کنند: ۱۲۹
اندازه ردیف کارها: ۱۲۹
خطی کارها: ۱۳۰
انواع خطی کارهای غلات ۱۳۱
بذر پاش ها ۱۳۲
کارنده های مخصوص( سیب زمینی کار و نشاء کار) ۱۳۳
نشاء کار: ۱۳۳
سیب زمینی کارها: ۱۳۳
ادوات داشت ۱۳۴
سمپاش ها: ۱۳۷
اجزای اصلی ساختمان یک سمپاش ۱۳۷
مخزن: ۱۳۷
به هم زن: ۱۳۸
صافی: ۱۳۸
بوم ۱۳۸
نازل یا افشانک: ۱۳۸
ماشین های برداشت ۱۳۹
دروگر ۱۳۹
ماشین های برداشت غلات ۱۴۱
ماشین های برداشت سیب زمینی ۱۴۳
ماشین برداشت چغندرقند ۱۴۴
فصل سوم: روش تحقيق ۱۴۶
مقدمه: ۱۴۷
روش تحقيق: ۱۴۷
مصاحبه با مزرعه داران: ۱۴۸
مزايا و معايب مكانيزه كردن مراحل كشاورزي: ۱۴۸
توجيه اقتصادي مكانيزاسيون: ۱۴۹
مصاحبه با دانش آموزان و استادان دانشگاهها: ۱۴۹
توسعه كشاورزي چه مزايايي دارد؟ ۱۴۹
جامعه آماري: ۱۵۰
منابع اطلاعات ۱۵۱
فصل چهارم: جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده ها ۱۵۲
ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون ۱۵۳
بررسي فرضيه ها: ۱۵۹
فرضيه۲: ۱۶۰
فرضيه ۳: ۱۶۰
فرضيه ۴: ۱۶۱
تحليل يافته هاي مصاحبه اي: ۱۶۱
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات ۱۶۵
نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه  166
نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه ۴: ۱۶۶
نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه ۴: ۱۶۷
نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه ۴: ۱۶۸
پيشنهادات: ۱۶۸
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه ۱: ۱۶۸
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه ۲: ۱۶۹
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه ۳: ۱۶۹
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه ۴: ۱۷۰
ساير پيشنهادات: ۱۷۰
فهرست منابع ۱۷۲
 • بازدید : 127 views
 • بدون نظر

این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

وظايف و حدود عمليات صندوق بيمه كشاورزي
ماده ۵ اساسنامه صندوق- هدف صندوق، انجام بيمه انواع محصولات كشاورزي، دام، طيور، زنبورعسل، كرم ابريشم و آبزيان پرورشي در مقابل خسارتهاي ناشي از سوانح طبيعي و حوادث قهري نظير تگرگ و طوفان، خشكسالي، زلزله، سيل، سرمازدگي و يخبندان، آتش­ سوزي، صاعقه، آفات و امراض نباتي عمومي و قرنطينه ­اي و امراض واگير حيواني عمومي و قرنطينه­ اي به عنوان وسيله­ اي براي نيل به اهداف و سياست هاي بخش كشاورزي مي­ باشد.

ماده ۶ اساسنامه صندوق- حدود عمليات صندوق به شرح زير مي­ باشد:

۱- بررسي و تحقيق در مورد مختصات اقتصادي، اجتماعي، كشاورزي و فني مناطق مختلف كشور.

۲- بررسي و تحقيق تطبيقي در مورد روشهاي بيمه كشاورزي در دنيا با توجه به نظام بهره ­برداري، هدفها و سياست هاي كشاورزي ايران جهت اتخاذ تصميم در مورد برقراري مناسب­ ترين نوع بيمه كشاورزي با توجه به نظام اقتصادي و اجتماعي و برنامه بخش كشاورزي.

۳- بررسي و مطالعه طرح هاي كاهش ­دهنده خسارات ناشي از خطرات تحت پوشش بيمه و پيشنهاد آن به دولت جهت هماهنگ كردن آنها با طرحهاي مربوط به عمليات زيربنايي و همچنين ارشاد توليدكنندگان به منظور خود پيش­گيري در مقابل خطرات و در نتيجه كاهش خسارات وارده به محصولات كشاورزي.

تبصره- اقدامات موضوع بندهاي ۱، ۲ و ۳ اين ماده با استفاده از منابع اطلاعاتي و نتايج تحقيقاتي و همكاري ساير مؤسسات كشور انجام خواهد شد.

۴- تهيه آئين ­نامه­ ها و دستورالعمل­ ها و اصلاح آنها با توجه به نتايج تحقيقات انجام شده.

۵- انجام عمليات بيمه درباره محصولات كشاورزي.

۶- انجام هر گونه عمليات آموزشي و شركت در سمينارها و كنفرانس ها، به نحوي كه در ارتقاء سطح معلومات بيمه­ گذاران و كارشناسان و يا ساير كارمندان و دست­ اندركاران بيمه كشاورزي در جهت پيشرفت و توسعه عمليات صندوق ضروري مي­ باشد.

۷- صندوق مي­تواند در صورت لزوم به منظور جلوگيري از ركود سرمايه خود، اوراق قرضه و ساير اوراق بهادار صددرصد دولتي خريداري نموده و يا از طريق بانك كشاورزي در طرح هاي كشاورزي و صنايع وابسته به نحوي كه سرمايه ­گذاري صندوق از طرف بانك كشاورزي تضمين گردد مشاركت نمايد.
اركان صندوق بيمه كشاورزي


ماده ۷ اساسنامه صندوق – اركان صندوق عبارتند از مجمع عمومي ، كميته فني ، هيأت مديره ، مديرعامل و بازرس قانوني .
الف – مجمع عمومي

ماده ۸ اساسنامه صندوق – مجمع عمومي مركب از وزراء جهاد كشاورزي ، صنعت، معدن و تجارت ، امور اقتصادي و دارايي ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به رياست وزير جهاد كشاورزي خواهد بود .
ب – كميته فني

ماده ۱۳ اساسنامه صندوق – كميته فني متشكل از نماينده هريك از اعضا مجمع عمومي و نماينده صندوق مي باشد كه از نظر كارشناسي داراي اختيار و تخصص لازم در زمينه مربوط به وظایف هريك از اعضاء مجمع عمومي و صندوق بوده و نسبت به مسائل مربوط به صندوق كه از طرف مجمع عمومي ارجاع ميگردد، بررسي و اقدام نموده و گزارش توجيهي خود را جهت تصميم گيري به مجمع عمومي ارسال مي دارد . صندوق نيز ميتواند در مورد كليه وظائف و مسئوليت هاي خود از نظرات مشورتي كميته فني استفاده نمايد .
ج – هيأت مديره – مديرعامل

ماده ۱۷ اساسنامه صندوق – هيأت مديره صندوق مركب از ۵ نفر شامل مديرعامل بانك و يك نفر از اعضاء هيئت مديره بانك و سه نفر ديگر به معرفي وزير جهاد كشاورزي مي باشند .

عتیقه زیرخاکی گنج