گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 292 views
  • بدون نظر
با سلام خدمت شما دوستان بویژه دانش آموختگان رشته کشاورزی. مقاله ای را که پیشه رو دارید یکی از پرکاربردترین موضوع در مورد کشت بافت گیاهی است. این نوع کشت به طور خلاصه شامل کشت پروتوپلاست، سلول بافت و اندام های گیاهی است.

فهرست مطالب :

روش حرارت خشك                                                                                                                        

روش حرارت مرطوب                                                                                                                     

روش الترا فيتراسيون                                                                                                                     

روش استريليزاسيون شيميايي                                                                                                           

نحوه تاثير حرارت هاي بالا بر روي اجزاي مديوم كشت                                                                              

روش هاي پيشگيري  از آلودگي                                                                                                        

اجزاي غذايي تشكيل دهنده مديوم كشت بافتهاي گياهي                                                                               

املاح معدني                                                                                                                                

مواد تنظيم كننده رشد گياهان                                                                                                             

ويتامينها                                                                                                                                    

اسيدهاي آمينه و آميد ها                                                                                                                  

مكملهاي آلي كمپلكس                                                                                                                      

ذغال                                                                                                                                         

منابع كربن                                                                                                                                  

مواد تنظيم كننده فشار اسمزي                                                                                                            

آب                                                                                                                                            

ماده زمينه مديوم كشت                                                                                                                    

نحوه انتخاب مديوم كشت                                                                                                                 

تهيه ريز نمونه                                                                                                                            

عوامل مربوط به گزينش ريز نمونه                                                                                                     

ايجاد و نگهداري كشت كالوس                                                                                                            

روش كار                                                                                                                                   

نحوه بررسي نتايج بدست آمده                                                                                                           

كشت سلول، بافت و اندام گياهي                                                                                                         

رشد و نمو گياهان                                                                                                                         

كشت بافت گياهي                                                                                                                           

كشت سلول گياهي                                                                                                                          

پروتو پلاستها                                                                                                                               

كشت اندام گياهي                                                                                                                           

باز زايي گياهان                                                                                                                             

تكثير گياه در مقياس بزرگ                                                                                                                

بانكها ي نطفه گياهان                                                                                                                      

منشاء ماهيت و اهميت تنوع در كشت بافت                                                                                             

اساس تنوع سوماكلونال                                                                                                                   

تنوع ژنتيكي حاصل از گياه پايه                                                                                                         

تنوع ژنيتكي ايجاد شده در مدت زمان كشت                                                                                            

دلايل تنوع سوماكلونال                                                                                                                    

ژنوم سيتوپلاسمي و تنوع سوما كلونال                                                                                                 

دلايل تنوع اپي ژنيتك در كشت بافت                                                                                                     

استفاده از تنوع سوماكلو نال در اصلاح                                                                                                


عتیقه زیرخاکی گنج