گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 165 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اين مدارك از لحاظ فني با روش آزمايش RNUR  به شماره ۱۰۹۷ مطابقت دارد. 
نبايد بدون توافق RNUR تغيير يابد. 
۱ـ موضوع و زمينه كاربرد
اين روش به منظور ارزيابي مقاومت كفپوش‌ها در برابر سوراخ شدن تدوين شده است در جاي پاشنه كفش يا جاهايي كه كوبش يا سوراخ كف خودرو قرار دارد يا كفپوش روي ماده‌ايقابل متراكم شدن قرار گرفته است. اين استاندارد در مورد كفپوشهاي لاستيكي پلاستومر، كامپوزيت يا غير كامپوزيت و همچنين كفپوشهاي پارچه‌اي اعمال مي‌شود. 
۲ـ مبناي كار
نمونه‌اي از روي پايه‌اي حلقوي نصب نماييد و نيروي لازم براي سوراخ كردن آنرا به كمك پانچ استوانه‌اي اندازه‌گيري كنيد. 
۳ـ تجهيزات
۱ـ۳ـ دستگاه فشار 
با سرعت ۵mm   30mm در دقيقه، روي حساسيتي تنظيم شده كه نيروي ۱۰ تا daN 20  را حدود ۰٫۱daN ارزيابي كند. 
۲ـ۳ـ ميله استوانه‌اي سوراخ كردن
با قطر ۰٫۱mm     6mm، طول مؤثر حدود ۵۰mm، كه زواياي تند آن در يك سر حذف شده است، سر ديگر در يكي ازصفحات دستگاه فشار نصب شده طوري كه محور ميله عمود بر سطح نمونه باشد ( به شكل پيوست مراجعه كنيد. )
۳ـ۳ـ جانمونه‌اي 
مطاببق شكل پيوست شامل يك صفحه نصب A، يك پايه B و يك سيستم نگهدارنده؛ در حلقه نصب دقت كنيد كه نمونه درست نصب گردد. 
۴ـ۳ـ ابزار برش نمونه‌ها
براي مثال قيچي يا پانچ با قطر  5 mm    40mm .
۵ـ۳ـ مقايسه كننده
باري اندازه‌گيري ضخامت‌ها با دقت ۰٫۲۰mm    اين دستگاه فقط در صورتي لازم است كه آزمايش روي نمونه‌هاي يكنواخت ( لاستيك،   P.V.C) انجام شود كه مي‌خواهيم مقاومت تك تك آنها را در برابر سوراخ شدن ارزيابي كنيم. 
۶ـ۳ـ محفظه تهويه شده 
در  
۷ـ۳ـ محفظه تهويه شده
در  و رطوبت نسبي ۵%    65% .
۴ـ نمونه‌ها
نمونه‌هاي تقريباً دايره‌اي و به قطر ۵ mm     40mm .
پنج نمونه برياهر آزمايش تهيه كنيد. در صورت يكنواختي در كفپوش كه منجر به نتايج مختلف مي‌شود، اين تعداد مي‌تواند ده عدد باشد. نمونه‌ها را پيش از آزمايش در محفظه (۶ـ۳ ) آماده سازي كنيد. هنگاميكه كفپوش داراي الياف پارچه‌اي است، نمونه‌ها ار در محفظه (۷ـ۳) آماده سازي كنيد. 
۵ـ روش اجرايي 
۱ـ۵ـ  نمونه‌اي را در جا نمونه‌اي قرار دهيد، نحوه قرارگيري را بررسي كنيد. حلقه    A  را روي پايه B  تدريجاً سفت كنيد، دقت كنيد كه نمونه كوژدار نشود. 
جا نمونه‌اي را نسبت به ميله سوراخ كردن كه تا روي نمونه پايين آمده شده تنظيم كنيد. 
خارج از محوري بايد كمتر از ۲  mm  باشد. 
۲ـ۵ـ در مورد نمونه‌هاي يكنواخت كه مقاومت آنها ممكن است تناسب با ضخامت باشد ( لاستيك، P.V.C )، ضخامت نمونه‌ها را به كمك مقايسه كننده (۵ـ۳ ) در قسمت مركزي آنها را بدست آوريد. 
سپس همانطور كه در بند ۱ـ۵ تعريف شد سوراخكاري را انجام دهيد. 
۶ـ تشريح نتايج 
۱ـ۶ـ مقاومت در برابر سوراخ شدن ميانگين بارهاي سوراخكاري اندازه‌گيري شده روي ۵ ( يا ۱۰ ) نمونه است كه بر حسب d  aN  بيان مي‌شود. 
۲ـ۶ـ در مورد مواد يكنواخت، اين مقاومت را مي‌توان در واحد ضخامت بيان نمود: بايد هر نمونه، نسبت بار ( d aN ) سوراخ كاري را نسبت به مقدار ميانگين ضخامت ( m m ) اندازه‌گيري شده بيان كنيد؛ مقاومت سوراخكاري ( m m  / daN  )، ميانگين نسبت‌هايي است كه اينچنين محاسبه شده‌اند. 
۷ـ گزارش آزمايش 
گزارش آزمايش بايد ذكر كند:
ـ شماره مواد،
ـ شرايط خاص آزمايش، 
ـ روش آماده‌سازي نمونه‌ها، 
ـ مقدار ميانگين مقاومت در برابر سوراخكاري و احتمالاً، پراكندگي نتايج، 
ـ موارد خاص، مقاومت سوراخكاري در واحد ضخامت. 
پيوست
دستگاه سوراخكاري
۸ ـ تاريخچه و مدارك مرجع
۱ـ۸ ـ تاريخچه
۱ـ۱ـ۸ ـ تدوين
OR : 1978/ 01/30  ـ تدوين استاندارد PSA، جايگزين استاندارد ۱۰۹۷٫
۲ـ۱ـ۸‌ ـ موضوع تغييرات 
A: 1997/ 01/ 30 ـ به همان صورت استفاده شده است. 
۲ـ۱ـ۸ ـ مدارك مرجع
۱ـ۲ـ۸ ـ مدارك PSA 
۱ـ۱ـ۲-۸ ـ استانداردها
۲ـ۱ـ۲-۸ ـ ساير موارد
۲ـ۲ـ۸ ـ مدارك خارجي 
۳ـ۸ ـ معادل با: 
۱۰۹۷   REN  
سيتروئن
منسوجات، ورق‌هاي پلاستيكي،
منسوجات با روكش پلاستيكي 
مقاومت در برابر برش جوشكاري‌هايHF 
D41   1033  
پيشگفتار 
اين مردك با روش آزمايش رنو شماره ۱۰۳۳  تطابق فني دارد. 
اعمال تغييرات در آن بدون مشورت قبلي با شركت رنو ممنوع است. 
اين سند مطابق توافق انجام شده ميان بخش استاندارد پژو و رنو در فوريه    1987  مي‌باشد. 
۱ـ موضوع و زمينه كاربرد
هدف اين استاندارد تعيين ميزان مقاومت منسوجات، پارچه‌ها با روكش پلاستيكي    
(TEP  )، ورق‌هاي پلاستيكي، صفحات يا پنل‌ها از جنس الياف چوبي، مواد حفره‌دار از جنس پلي كلرور وينيل ( P VC  ) استرهاي گرما جوش. 
۲ـ روش كلي 
ارزيابي ميزان مقاومت در برابر برشكاري نمونه آزمايش متشكل از حداقل دو قطعه جوش خورده با فركانس بالا، توسط دستگاه كشش. 
۳ـ تجهيزات
۱ـ۳ـ دستگاه جوش HF 
قابليت تنظيم اين دستگاه به گونه‌اي است كه با آن مي‌توان نمونه‌هاي آزمايش متشكل از ۲ يا ۳ عنصر از جنس مختلف را به هم جوش داد. 
مثال: 
الياف چوبي + مواد حفره‌دار از جنس PVC + صفحه پلاستيك 
موكت + ورق پلاستيكي
عرض الكترود ۳mm  باشد مگر در مواردي كه دستورالعمل خاصي در مدارم ذكر شده باشد.
حداقل طول الكترود ۲۸۰mm باشد. 
۲ـ۳ـ ابزار كشش 
كه در روش آزمايش ۱۰۲۹ D41  تعريف شده است. 
۳ـ۳ـ محفظه تهويه 
با دماي   و رطوبت نسبي ۵ %     50% .
OR: 01/02/1982  C: 24/01/1997 
  • بازدید : 106 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بکار گیری مصالح مشابه و هماهنگ می تواند نقش مهمی در منسجم نمودن منظر خیابانی ایفا کند و علامت مشخصه ای برای یک شهرک،ویا شهر دهد. سنگفرش همچنین می تواند یک حس امتداد بین قسمتهای گوناگون بوجود بیاورد ،بخصوص در جایی که یک نوع مصالح ساختمانی در حاشیه ها و کانالها بکار رفته است
سنگفرش می تواند یک زمینه طبیعی و ساده یا پیچیده و غنی باشد به گونه ای که توجه بیننده را بخود جلب کند،می تواند نقطه عطفی بوجود اورد و یا محیطی شاد و رنگارنگ را خلق کند ،یا حتی برای جلوی درب یا یک نقطه تلاقی نقش یک قالیچه را داشته باشد.هماهنگی در تغییر رنگ و بافت می تواند به پروژه تنوع بخشیده ،ان را غنی تر کند و مفهومی از انداره و حجم بوجود آورد. 
نظامهای سنتی سنگفرش براساس طرحها و مصالح ازمایش شده ای بوده اند که می بایست باز شناخته شوند.استفاده مجدد از عنا صر سنگفرشهای قدیمی و امیختن کهنه و نو می تواند فورا به یک ناحیه تازه سنگفرش شده قوام بخشد. 
هنگام انتخاب مصالح ،موارد زیر را می بایست در نظر گرفت : 
-استفاده :عابرین و وسایل نقلیه ،همچنین خطوط مناسب و علائم راهنمایی منع کننده برای انها 
-موارد بکار گیری:رسمی، غیر رسمی،عمومی ،خصوصی،اداری 
-هزینه:مواد ،ساخت،هزینه نگهداری و یا تعویض 
-استحکام:مقاومت در برابر تردد عابرین ،وسایل نقلیه سبک و سنگین 
-اتصال:قابل دید ،عملی و مسائل مربوط به ساخت 
-نگهداری:دوام،سهولت در تمیز نگه داشتن و تعمیر 
-درزگیری:رنگ ،پهنا و جنس مصالح 
-ساخت:انعطاف پذیر یا انعطاف نا پذیر ،میزان تحمل وزن 
-مواد پیش ساخته در مقابل مواد ساخته شده در محل : مرغوبیت ساخت ،نیازهای مخصوص محلی 
-تناسب :مبدا مصالح،مناسبت در ارتباط با معماری و یا طرح اولیه 
 ترکیب سطح سنگفرش 
 همواری یا نا همواریها در سطح سنگفرش می تواند به نوع حرکت عابرین بستگی داشته باشد. 
-طرحهای برجسته برای محل توقف اشخاص که در ان نیمکتها ویا تابلوهای اعلانات وجود دارند مناسب هستند. 
-حتی سطح صاف و هموار برای پیاده رو ها و یا در امتداد مسیر های تعیی شده کارایی دارند 
 سنگفرشهای برجسته مثل سطوحیکه سنگریزه های ان بصورت بر امده بوده و یا دارای شیار می باشند 
این ترکیبها لغزنده نمی باشند و جهت خروجیهای شیب دار و همچنین اماکنی که در معرض ریزش اب هستند و یا خطر سقوط از انها وجود دارد (مثل سکو ها)توصیه می شوند.جهت راهنمایی و کمک به افراد نابینا معمولا توصیه می شود که در تقاطع های عبور عابرین و مناطقی که به دلیل وجود جداول سنگفرش ها اختلاف سطح دارند از سطوح هشدار دهنده استفاده شود. 
برای انصراف عابرین از عبور ،تقلیل سرعت وسائل نقلیه ،می توان از سنگفرشهای نا هموار از قبیل ریگها و قلوه سنگها استفاده کرد.

اشکال سنگفرش 
محیط های بزرگ را می توان با ستفاده از قلوه سنگ یا اجر تزیین کرد. این مواد را می توان برای خط کشی یاحاشیه گذاری سطوح یا سکوهای داخلی بکار برد. 
محوطه های مخصوص ویا جایگاههای مدور را می توان به ترتیب زیر متمایز کرد: 
-تغییردر ریتم سنگفرش 
-بکار بردن واحدهای مخصوص و متمایز 
-کار گذاشتن شاخصی مانند  نماد شهر 
ترکیب سنگفرش می تواند در رسمی یا غیر رسمی بودن یک ناحیه ایفای نقش کند. 
-طرحهای ساده و رسمی برای اما کن تاریخی 
-طرحهای رنگارنگ وغیر رسمی برای نواحی ساحلی 
 

همچنین در تناسب با محیط باید در نظر گرفت که مثلا : 
ابعاد و اندازه های درشت سنگفرش،برای میدانهای وسیع و اماکن تجمع و سخنرانی و غیره …حال انکه ابعاد و اندازه های ریز برای کوچه ها ،معابر باریک و حیاطهای محصور مناسب هستند. 
 
اتصال  
واحد های تو در تو که به انها سنگفرش انعطاف پذیر می گویند و یا طرحهای زیگزاک برای اجر کاری و سنگکاری مساحتهای بزرگی که در معرض رفت و امد زیاد خواهند بود ارجحیت دارند. 
اتصالهای تو در تو می توانند در مقابل ترمز و گردش وسایل نقلیه مقاوم باشند. 
اتصالهای حصیر بافت یا موازی که به صورت عمودی یا افقی قرار می گیرند خطوط مستقیمی را ارائه می دهند که در برابر وزن وارد شده بر انها ضعف بیشتری دارند . این نوع اتصالات را می بایست فقط در محل عبور عابرین پیاده بکار برد . سنگهای  مسطح ویا اجر ها را می توان به صورتی مورد استفاده قرار داد که فاصله بین انها در یک ردیف در وسط واحد های ردیف قبل قرار گیرد زیرا در غیر این صورت بدست اوردن خطوط مستقیم بخصوص در سطوح وسیع مشکل می باشد. 
 
 رنگ 
به اثرات رنگ در موقع انتخاب مواد می بایست توجه کرد. 
-رنگهای روشن نور را منعکس کرده و باعث خیرگی می شود . 
-رنگهای تیره،حرارت را جذب کرده و ممکن است موجب جابجائی واحدهای سنگفرش گردند . 
-رنگهای مات و تیره می تواند لکه های روغن و غیره را استتار کنند. 
رنگ باختن بلوک رنگ شده می بایست پیش بینی شود ، در حالیکه رنگهای طبیعی سنگ و سفال نه تنها کمتر تغییرکرده بلکه در عوامل جوی بهتر نیز می شود. تضاد در رنگ سنگفرشها میبایست به اندازه ای باشد که علی رغم رنگ باختگی محسوس، باقی بماند 
 
سطح نظاره 
نمای پرسپکتیو ، منحنیها را اغراق امیزنموده و عرض اتصالها و واحدهای سنگفرش را تقلیل می دهد . شعاعها را می بایست طوری برگزید که درسطح نظاره خطوط منحنی براحتی دیده شوند. 
حداقل پهنا برای اتصالها ( حدود نهصد میلیمتر) میتواند اثر پرسپکتیو را در نقاط تقاطع خنثی کند. 
 
حمایت فیزیکی از چمن 
در نواحی طبیعی یا ورزشی که چمن کاری مناسبت بیشتری دارد ، ممکن است نگهداری ازچمن در مواردی مثل موارد زیر ضروری باشد : 
-بازارهای یکروزه 
-پارکینگ های موقت 
-گذرگاههای اضطرای یا خدماتی 
-باند فرودگاههای کوچک 
چمنکاری را می توان توسط صفحات بتونی مشبک ، آجر کاری با درز های بازو گرفته نشده و ورق های پلاستیکی سوراخ دار حمایت کرد. سطح چمنکاری را همچنین می توان با ریگها و سنگهای ریز در هم امیخت و یا با انواع تورهای پلاستیکی حفاظت کرد. 

خلل و فرج 
هنگامیکه محیط سنگفرش شده شامل درختانی نیز باشد ، می بایست خلل و فرجی در مصالح پیش بینی شود . برای مثال ریگ به هوا و آب اجازه رسیدن به ریشه درختان را میدهد در حالیکه مواد اسفالتی یا بتونی معمولا سطوح غیر قابل نفوذی را تشکیل می دهند. اگرمواد غیر قابل نفوذی انتخابشوند محفظه ای به مساحت حداقل یک مترمربع را میبایست در پیرامون هر درخت باز گذاشت . این محفظه را می توان با یک شبکه پوشاند تا سنگفرش به صورت ممتد و هموار باقی بماند . 
عموماوقتیکه اب از لا به لای خاک عبورمی کند برای در ختان مفید تر است تا وقتی که به جوی سرازیر می شود. بنا بر این سطح سنگفرش قا بل نفوذ مطلوب تر است. منافع دی گر نفوذ اب در سطح زمین رامی توان 
تقلیل ابهای جاری حاصل ازبارندگی و نیاز کمتربه ابیاری دانست. 
 
ابزدایی 
سنگفرش باید به گونه ای طراحی شود که از همه طرف شیب کافی داشته باشد ،بصورتیکهاین شیبها یک مکانیزم ابزدایی را بوجود اورند. ضمنا جویها یا ابرو ها یی را می تواندر حواشی سنگفرش تعبیه کردتاابهای سطحی را خارج کند . 
زاویه شیبها را نسبت به مصالح و مواد منتخب تعیین می کنند،ولی به طور عموم،این تناسب بین۱:۴۰ و ۱:۸۰می باشد. 
اگر ازماندن اب در سطح سنگفرش جلو گیری به عمل نیاید باعث تغییر رنگ سنگفرش و لغزندگی ان می شود. می بایست این شیبها به گونه ای طراحی شوند که عاری از پستی و بلندی محسوس بوده و باعث بوجود امدن سطحی نا موزون و مواج نگردند. 
 
 ساخت 
ملاحظات مربوط به ساخت سنگفرش شامل موارد زیر می باشد: 
-سطح تحتانی :مشخصات به وضعیت زمین و وزن پیش بینی شده بستگی دارد. 
-زیربنا:مشخصات زیر بنا بستگی به سنگفرش بکار برده شده از نوع انعطاف پذیر یا غیر انعطاف پذیر دارد. 
-فواصل جهت انبساط: تکرار فواصل توصیه شده بستگی به نوع مواد و اب و هوا دارد. 
-لبه محافظ:جهت نگاه داری سنگفرش و استحکام ان باید جدول و یا کانال،یا ترکیبی از انها تامین شود. 
 
در پوش چاهها و حفره ها 
حفره های متروکه 
حفره هایی که دیگرمورد استفاده نیستند باید پر و در پوش انها برداشته شود و جای ان سنگفرش گردد . 

محل 
تا جایی که ممکن است باید محل در پوش ها با طرح سنگفرش هماهنگی داشته و با خطوط ساختمان نیز ردیف باشند تا برش اجر ها و سنگها و غیره به حد اقل برسد. 
 
فرو رفتگی
سطح در پوش می بایست به گو نه  ای فرو رفته باشد که بتوان انرا نیز جهت یکپارچگی نمودن طرح ،سنگفرش کرد.جدارهای درپوش باید محکم و در برابر صدمات عمدی مقاوم باشند زیرا در پوشهایی که بدین گونه پر شده اند وزن بیشتری نسبت به در پوش های معمولی دارند 
برخی ازدر پو شها با استفاده از میلگرد های مقاوم طراحی می شوندو می توان در قسمتهای خالی ان بتن یا اسفالت ریخته شود. این فرو رفتگیها برای قرار دادن اجر نیز مناسب می باشند و بدین ترتیب می توانندعبورو مرور عابرین و وزنهای سنگین را تحمل نمایند. 
 
انواع مصالح کفپوش 
مصالح و مواد برای ساختن معابر فراوان متعدد بوده از معروف ترین مصالحی که به کار رفته می شودمی توان سنگریزه و شن،مواد یکپارچه مانند اجر،سنگ و سرامیک و در اخر بتن و اسفالت را نام برد. 
  • بازدید : 143 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق کفپوشهای استانداردبرای نابینایان-خرید اینترنتی تحقیق کفپوشهای استانداردبرای نابینایان-دانلود رایگان مقاله کفپوشهای استانداردبرای نابینایان-تحقیق کفپوشهای استانداردبرای نابینایان
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
به رویه‌ها و لایه‌هایی که بر روی کف یک ساختمان یا هر مکان دیگر پوشانده شود کفپوش می‌گویند. کفپوش‌ها در شاخه‌ای از صنعت به نام کفسازی کاربرد دارند.


عتیقه زیرخاکی گنج