گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 154 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

جهت انجام یک تحقیق منسجم ومنظم ،در این پژوهش سعی می نماییم مطالب خود را تحت عناوین متفاوت بررسی نمائیم .
الف- تعریف لغوی نهاد :فرهنگ آکسفورد نهاد را سازمانی می داند که برای اهداف اجتماعی ،آموزشی ومذهبی تاسیس می شود .که به کمک وخدمت به افراد نیازمند به کار می رود .
یا به عبارت دیگر :منظور از نهاد در این عنوان عبارت است از نظامی تقریبا پایدار وسازمانی یافته از الگوهای اجتماعی که برخی رفتارهای نظارت شده ویکسان را با هدف بر آوردن نیازهای اساسی جامعه در بر می گیرد 
به طور کلی نهادها یا “institution” را می توان نظامی تقریباً پایدار و سازمان یافته داشت که شامل الگوهای اجتماعی خاصی است که برخی از رفتارهای نظارت شده را با هدف برآمدن نیازهای اساسی جامعه در بر می گیرد.
و نهادهای اجتماعی مانند یک اندام کل ارگانیسم اجتماعی تصور می شود که نمی تواند جدا از دیگر اندامها ،مفهوم اصلی خود را داشته باشد. از این رو باید آنرا در درون کل ارگانیسم جامعه و با توجه به روابط واکنشهای متقابلی که با دیگر نهادها دارند بررسی و مطالعه کرد.
هر نهاد اجتماعی ویزگیهای خاص خود را دارد. مانند:
۱- هر نهاد اجتماعی مبین واقعیتی است که در جامعه ساخته شده و استقرار یافته است. 
۲- نهاد ساخت اجتماعی است و نقش ویژه ای در حیات اجتماعی دارد.
۳- نهادها از نظر ساخت صور گوناگون دارند.
۴- همگی هدفمند هستند.
۵- ساخت مستقل و منفرد دارند.
۶- الگوهای رفتاری ، آداب و عادات هر جامعه اصل نهاد هستند.
۷- ارتباط افراد با نهاد موجب انتقال مبراثها می شود .و نهادی شدن عبارت است از فرایند توسعه نظام منظمی از هنجارها ،پایگاه ها و نقشهای مشخص و به هم پیوسته که جامعه آنرا پذیرا شده است. از طریق نهادی شدن ، افتارهای خود انگیخته و پیش بینی ناپذیر ،جای خود را به رفتار نظام یافته و پیش بینی پذیر می دهد.
همچنین برای نهادها می توان کارکردهای اساسی نیز نام برد:
۱- الگوهای خاصی را ارائه می دهند.
۲- نقشها را تعریف می کنند.
۳- بهترین شیوه ها را مشخص میکنند.
۴- رفتارها را تنظیم و بر آنها نظارت می کنند.
در بررسی نهاده به این مطلب نیز باید تکیه کرد که برخی از نهادها اصلی می باشند و برخی دیگر نهادهای فرعی می باشند که هر نهاد اصلی چند زیر شاخه فرعی نیز داردو
مثلاً برخی از نهادهای اصلی عبارتند از :
نهاد خانواده ، نهاد اقتصادی ، نهاد آموزشی ، نهاد سیاسی ، نهاد دینی ، نهاد تفریحات سالم
واژه انستیتوسیون فرانسه ریشه لاتین دارد که به معنی «ساختن»ثابت وبر قرار کردن است .
لیکن فرانسویها آن را به معنی «ارگانیسم»ویا مجموعه اعضایی که از نظر قانونی دارای ویژگیهایی بوده وسازمان اجتماعی را تشکیل می دهد بکار برده اند .
این واژه در لغت انگلیسی نیز به معانی «موسسه»تاسیس ،بر پا سازی ،رسم وعرف به کار رفته است .
البته برداشت بعضی از جامعه شناسان معاصر از واژه انستیتوسیون بسیار نزدیک به مفهوم عامه از این اصطلاح است .از جمله گافمن پستیزوومکتباتنومتدولوژی در بحثی از اصطلاح مزبور آن را به مثابه« محیط» یا مکانی  Environment تلقی می کند ،که شماری از افراد متناسب با هم همزیستی دارند ،وهدفشان تاثیر در تغییر ودگرگونی هویتشان است .طبق این تعریف گافمن مدارس شبانه روزی ،یتیم خانه ها واردوهای آموزشی را از جمله این نهادها می داند .
در مکالمه ونوشنارهای روزمره خود خانواده را یک نهاد مقدس می شناسیم ویا هلال احمر را یک نهاد خیریه می نامیم .همچنین دانشگاه رایک نهاد علمی وتحقیقاتی می گوییم .در حقیقت همه این عبارات در مفهوم عام کاملا درست هستند .چنانچه در آثار اگوست کنت هم عباراتی در همین ردیف دیده می شود .مانند «میان نهادهای اجتماعی ،خانواده ،سیاست ،اقتصاد ونظایر آنها هم بستگی منظم وروابط متقابل وجود دارد»لیکن اکنون آن عبارات به عنوان یک تعریف فنی وعلمی ،در نظر جامعه شناسان محلی ندارند.آنان نهاد را قسمتی از نوع زندگی ویا فرهنگ یک ملت می دانند همچنانکه «مالینوفسکی»انسانشناس انگلیسی می گوید :«نهاد اجتماعی 
عبارتست از اجزای واقعی فرهنگ که دارای حد قابل ملاحظه ای ازدوام عمومیت واستقلال هستند. »
تعریف نهاد اجتماعی
دانشمندان تعارف گوناگونی که تقریبا مفهوم یک گونه دارند ارائه داده اند .اگوست کنت :نهاد اجتماعی را همچون یک اندام در کل ارگانیسم اجتماعی تصور می کند ،که نمی تواند جدا از دیگر اندام ها مفهوم اصلی خود را داشته باشد .از اینن رو باید آن را در درون کل ارگانیسم جامعه ،وبا توجه به روابط وکنشهای متقابلی که با دیگر نهاد ها دارد ،بررسی ومطالعه کرد .
هربرت اسپنسی «اجزا وپایه هایی را که عهده دار انجام کارکرد های اجتماعی هستند ،نهاد می خواند.»وی همنوا با اگوست کنت توصیه می کند ،جامعه شناس نباید منحصرا به مطالعه نهادهای اجتماعی مانند :درخانواده ،اقتصاد ونظایر آن به پردازد ،بلکه کار اصلی واساسی وی بررسی روابط مناسبات متقابل نهادهای اجتماعی است .
امیل دور کیم در تعریف خود از جامعه شناسی ،آن را علم نهاد ،سازمانها وتاسیسات اجتماعی خوانده است .منظور ومقصود دورکیم از نهاد وسازمانهای اجتماعی همان «مجموعه ای از اصول ومقررات پیچیده ای که در جامعه وجود دارد ،وبر رفتار انسانی حکومت می کند .بطوری که سرپیچی از آنها امکان پذیر نسیت.»
اودر حقیقت نهاد اجتماعی را چنین تعریف می کند «نهاد بر همه افکار ،عقاید وشیوههای رفتاری اطلاق می شود که اجتماع نهاد وتاسیس کرده است،وشخص آنها را ساخته وپرداخته ودر برای خود می یابد ،نهاد امری است برون ذاتی.»
مارسل موس جامعه شناس فرانسوی نهاد را اعمال وافکار اجتماعی می داند که افراد انسانی از بدو تولد آنها را در برابر خود ساخته وپرداخته می یابد که از طریق آموزشی به دیگران انتقال می یابد .بنابراین تعریف نهاد اجتماعی از دوام واسترار در طول تارخ بشریت بر خوردار است ،وتغییرات در آنها بسیار کند وآرام صورت می گیرد .
هالهاوس انگلیسی نهادها سازمانهی اجتماعی را مجموعه ویا جزیی از ارگانیسم زندگی اجتماعی انسانها تصور می کند که از طرف اجتماع رسمیت آن پذیرفته شده باشد .
دکتر نیک گهر در تعریف نهاد می نویسد «در زبان جامعه شناختی یک نهاد نه یک شخص است ونه یک گروه ونه یک بنا،نهاد پاره ای از فرهنگ است یک قسمت نظلم یافته از نوع زندگی یک ملت است.
روابط اجتماعی عناصر اصلی نهاد ها را تشکیل می دهند .نهاد پیکربندی رفتاری مشترک گروه اجتماعی است که در محور تامین نیاز اساسی آن سامان یافته است در نهایت کاملترین وپر معناترین تعریف خود را چنین عنوان می کند :«نهاد ساختی است نسبتا پر دوام از الگوهای رفتاری ،از نقشها واز روابط که اشخاص به طرزی التزام آور ویک نواخت برای تامین نیازهای اجتماعی پایه ایجاد کرده اند .
بسیاری از خصوصیات نهاد ها معمولا بین آنها مشترک است عامترین این خصوصیات را می توان در سه مقوله نهادهای فرهنگی ،قواعد رفتارواصول اعتقادی خلاصه کرد .
نهادهای فرهنگی با نشانه هایی مشخص می شود که یا آور حضور یک نهاد به شمار می رود .این نهاد ها یا سمبلها ممکن است مادی یا غیر مادی باشند.
مثال:
پرچم ،سرود ملی یک کشور ،صلیب،کلیساوتشریفات مذهبی ،همگی نهادهای فرهنگی ویادآور یک نهاد است .قواعد رفتار ،در بر گیرنده مقررات رسمی وسنن غیر رسمی رفتار است که برای برخی نقشها مناسبند .
هر چند در هر جامعه قواعد به رسمیت شناخته ومشترکی وجود دارد ،هیچ تضمینی نیست که فرد از آن قواعد منصرف نشود .در صورتی شخص می تواند به صورت موثرتری نقش نهادی خود را عمل کند که آن نقش را در طول فرآیند اجتماعی شدن به خوبی فر گرفته باشد.
مثال:
بیشتر پزشکان که به سوگند نامه بقراط قسم یاد می کنند ،دستور العمل اخلاقی حرفه پزشکی را محترم می شمارند اما بعضی از پزشکان از این قسم نامه نامه منحرف شده ،در کارهای ضد اخلاقی حرفه پزشکی وارد می شوند .اصول اعتقادی یا ایدئولوژی نظامی از افکار مرتبط به هم است که اعضای یک گروه به طور دسته جمعی در آن مشارکت دارند .معمولا ایدلوژی توجیه کننده منافع خاص اجتماعی ،اخلاقی ،اقتصادی یا سیاسی گروه خاصی است وجهان را بر حسب دیدگاههای پذیرفته گروه تفسیر وتوجیه می کند .
مثال:
کمونیسم،پروتستانیسم ودموکراسی را می تواند ایدئولوژیهایی دانست که هر کدام گروههای اجتماعی معینی را ارضا می کند .
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هميشه مكاتبي غير الهي وجود دارند كه معتقد به خدايي غير از خداي واحد هستند. مثلاً كمونيسم مكتبي غير الهي بود. 
همواره پرستش خدايان غير يكتا در ميان جوامع بشري وجود داشته است. مثلاً در زمان پيامبر اسلام بت‌ پرستي رواج داشته است. هم اكنون در هندوستان بت پرستي، گاو پرستي، آتش پرستي و پرستش زن به عنوان يك خالق وجود دارد. 
در اين ميان اعتقاد به شيطان به عنوان يك خالق و موجود برتر نيز توجه بسياري را به خود جلب كرده‌ است. البته اين عقيده كه شيطان خالقي برتر است، چندين هزار سال پيش هم وجود داشته و بسياري از افراد قبايل آفريقاي مركزي، آمريكاي جنوبي، آسياي شرقي و حتي خاورميانه نيز به شيطان پرستي اعتقاد داشته‌اند. بعضي از اين افراد بعد از گذشت سالها هم زمان با رشد علمي بشر رشد نموده و به خداي واحد گرويده‌اند. اما هنوز شيطان پرستي در آمريكا، آفريقا و آسيا وجود دارد.
آشنايي با مكتب پرستش شيطان:
شيطان پرستي هم مكتبي است غير الهي كه در آن الهه قدرت و توانايي شيطان (همان ابليس) است. اعتقاد به شيطان به عنوان قدرت برتر در ميان شيطان پرستان از زماني شروع شد كه اين عقيده بوجود آمد كه شيطان موجودي برتر از خدا است زيرا توانسته بر خدا غلبه كرده و انسان را سجده نكند. اين عدم سجده بر انسان توانسته قدرتي به شيطان عطا كند كه او را از تمامي قدرت‌هاي مادي و معنوي اين جهان قوي‌تر سازد و بتواند باعث گمراهي انسان (موجودي برتر از همه موجودات – احسن الخالقين) گردد. 
اين اعتقاد كه شيطان (ابليس) ساخته دست خداي يكتاست در ميان شيطان پرستان اعتباري ندارد و آنها شيطان را برخاسته از تاريكي مي‌دانند. او را نه يك فرشته بلكه يك قدرت كامل و بي نقص مي‌شمارند و همواره به تقديس اين الهه مي‌پردازند. 
بسياري از مردم افراد شيطان پرست را افرادي وحشي، ياغي و غير قابل كنترل مي‌پندارند. حتي در بسياري از مقالات و نشريات اين گونه آمده كه انسان‌هاي شيطان پرست موجوداتي كثيف و جنايت‌كار هستند در حاليكه اين افراد هم مانند انسان‌هاي ديگر به دنبال آرامش و آسودگي هستند و اين آرامش و آسودگي را در  پرستش شيطان پيدا كرده‌اند.
انواع شيطان پرستي:
شيطان پرستي دو نوع است:
۱_ پرستش خداي پدر كه همان شيطان است 
۲_ پرستش خداي پسر كه فرزند شيطان است.
اگر به فيلم مصائب مسيح ساخته مل گيبسون مراجعه كنيد خواهيد ديد كه در بعضي از سكانس‌ها شيطان (خداي پدر) به همراه موجود كوچكي كه در بغل دارد ديده مي‌شود اين همان خداي پسر است. 
بسياري از شيطان پرستان خداي پسر را قوي‌تر از خداي پدر مي‌دانند زيرا معتقدند كه او محصول توليدمثل جن و شيطان است و به همين خاطر به جن هم شباهت دارد و چون جن ساخته شده از آتش است و آتش نيز مي‌تواند قدرتي بالاتر ايجاد كند پس خداي پسر قوي‌تر از خداي پدر خواهد بود.

تاريكي وسيله ارتباط:
تاريكي در شيطان پرستي بسيار مهم است زيرا آن را وسيله ارتباط انسان با شيطان مي‌دانند و معتقدند كه تاريكي شيطان را ايجاد كرده‌ است پس خود تاريكي هم مقدس بوده و بايد مورد توجه قرار گيرد. 
شيطان پرستي ضد مسيحيت:
بيشتر شيطان پرستان از دين مسيحيت به اين مكتب گرويده‌اند و اين اعتقاد در بين تمامي شيطان پرستان وجود دارد كه مسيحيت هنوز در قرون وسطي به سر مي‌برد. پاپ مي‌تواند همه جنبه‌هاي انساني را در دست گفته و آن را تغيير دهد. به همين خاطر شيطان پرستي و مسيحيت دو مكتب مخالف هستند و بيشتر شيطان پرستان در تلاشند تا مسيحيت را نابود كنند.
آتش زدن كليسا‌ها، كشتار افراد مذهبي مسيحي و مبارزه با صليب* از جمله كارهايي است كه شيطان پرستان براي رسيدن به مقصود خود (نابودي مسيحيت) انجام مي‌دهند.
*مبارزه با صليب:
شيطان پرستان صليب را جسمي مي‌دانند كه افراد را به ياد مسيح مي‌اندازد و معتقدند كه مسيحيان در برابر آن سجده كرده و آن را مورد پرستش قرار مي‌دهند. 
به همين خاطر صليب بر عكس همواره در ميان شيطان پرستان از اعتبار خاصي برخوردار بوده و هست. شيطان پرستان معتقدند كه صليب باعث نابودي بشر مي‌شود به همين خاطر در بعضي اوقات ديده مي‌شود كه صليب برعكس را به شكل استخواني مي‌سازند.  
 
پنتاگرام:
همان طور كه مسيحيت براي خود يك سمبل (صليب) دارد، شيطان پرستي هم داراي سمبلي به اسم پنتاگرام است. 
پنتاگرام ستاره‌اي است كه بوسيله يك دايره احاطه شده است. پنتاگرام معمولاً به رنگ سياه يا تيره است و در ميان شيطان پرستان آن قدر معتبر است كه از آن جهت تقديس استفاده مي‌كنند.
 كشيش شيطان پرستي: 
همانگونه كه تمامي مكتب‌ها مبلّغ‌هايي داشته‌اند، شيطان پرستي هم افرادي را جهت تبليغ دراختيار دارد. به اين افراد كشيش لغب مي‌دهند. 
اين كشيش‌ها لباس‌هاي خاصي دارند. بدين گونه كه شنل و كلاه بزرگ مخصوصي به رنگ سياه بر تن مي‌كنند، عصا و يا چوب دستي كه بر روي آن عبارات عبري مخصوصي حك شده و سر آن پنتاگرام ديده مي‌شود در دست مي‌گيرند و كفش نوك تيزي نيز مي‌پوشند. اين گونه لباس مخصوص كشيش است و افراد ديگر گروه حق پوشيدن چنين لباسي را ندارند. كشيش در تمامي مراسم ديدار با شيطان حضور دارد و دعاهاي مخصوص به زبان عبري را او خوانده و افراد ديگر تكرار مي‌كنند. 
افراد كشيش هم به تبليغ مكتب خود مي‌پردازند، هم افراد علاقه‌مند را به مكتب وارد كرده و به گروه معرفي مي‌كنند و هم دستور نابودي افراد خطاكار را مي‌دهند. 
۱- كشيش وظيفه تبليغ دين خود را دارد. بدين گونه كه او افرادي را از جوامع مذهبي مختلف ( بيشتر جامعه مسيحيت) انتخاب مي‌كند كه از دين خود ناراضي باشند و با تبليغ شيطان پرستي به عنوان دين برتر آنها را به اين مكتب مي‌خواند. 
۲- كشيش وظيفه وارد كردن افراد به گروه را دارد. بدين گونه كه كشيش مراسم را براي فرد تازه وارد توضيح داده و در كارها به او كمك مي‌كند. 
در قبايل آفريقايي نوشيدن جام خون يك حيوان و خواندن دعاهاي مخصوص از كارهايي است كه فرد تازه وارد بايد انجام دهد. 
در گروه‌هاي آمريكايي فرد تازه وارد تعميد داده مي‌شود. البته اين تعميد با غسل تعميد مسيحيت كاملاً متفاوت است. در اين تعميد دعاهاي خاصي خوانده شده و زنگ كوچكي كه در دست كشيش است شش بار در جهت جنوب، شش بار در جهت شرق و شش بار در جهت شمال در زمان‌هاي خاصي به صدا در مي‌آيد. كشيدن پنتاگرام بر روي تكه چوب با خنجري نوك تيز توسط فرد تازه وارد انجام مي‌شود. وقتي فرد تازه وارد مشغول كشيدن پنتاگرام است كشيش به همراه آتشداني سياه رنگ به دور او چرخيده و او را با دعاي مخصوص تعميد مي‌دهد. 

عتیقه زیرخاکی گنج