گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 103 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۸۷    کد محصول : ۱۸۰۳۵    حجم فایل : ۱۲۲۳ کیلوبایت   

خرید و دانلود سمینار کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران ارزیابی ارتباط نتایج آزمایش مارشال وآزمایشهای جدید شارپ در طراحی مخلوطهای آسفالتی گرم با استفاده از روش های نوین ریاضی

 

 

اگر دانشجوی مهندسی عمران و راه و ترابری هستید همین الان دست به کار شوید و این مقاله و کمک پایان نامه را تهیه نمایید.

***

با خواندن این مقاله به سوالات خود پاسخ دهید و با افزایش دانسته های خود کیفیت کارتان را افزایش دهید.

***

 

در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﮔﺰارش ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺷﺎرپ (SHRP) در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  ﻃﺮاﺣﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺨﻠﻮﻃﻬﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه  اﺳﺖ. ﭘﺎره اي از اﻳﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﻪ اراﺋﻪ روش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﻲ ﮔﺮم اﺧﺘﺼﺎص  دارد. اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از مطالعات SHRP ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ آزﻣﺎ ﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن  اﺳﺖ. در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺎرﺷﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش آزﻣﺎﻳ ﺶ ﻣﺘﺪاول در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺨﻠﻮﻃﻬﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﻲ از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﺰاران دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎرﺷﺎل در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺤﻠﻲ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ SHRP داراي ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي  از اﻃﻼﻋﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻲ رﻳﺎﺿﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺎرﺷﺎل و آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺷﺎرپ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﺪون اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي  ﺷﺎرپ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺎرﺷﺎل ﺑﺘﻮان از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ي ارزي ورود دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺷﺎرپ را ﻛﺎﻫﺶ داد .

در اداﻣﻪ ﺑﺮا ي ﺑﺮرﺳﻲ  ارﺗﺒﺎط ﻳﺎ ﺣﺘﻲﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎ ﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد داده ﻫﺎ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻧوﻳﻦ و ﺟﺪﻳﺪ ر ﻳﺎﺿﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ عصبی،  ﺗﺌﻮري ﻓﺎزي و ﻳﺎ ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.  

 

مقالات با ارزش وکمیاب را با نازل ترین قیمت از سایت www.behFile.filekar.ir تهیه نمایید.

 

 

فصل های مطرح شده در این مقاله :

فصل  ﺍﻭﻝ : تعریف مساله

 ﻓﺼﻞ دوم : کاوش در متون

فصل سوم : روش تحقیق

فصل چهارم : جمع آوری اطلاعات و داده ها

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ“M.Sc

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان – راه و ﺗﺮاﺑﺮي

 

 

 

***

 

دوست گرامی پیشنهاد میکنم این مقاله رو از دست ندین و حتما بخونین

برای دانلود و پرداخت امن از کادر زیر استفاده کنین


عتیقه زیرخاکی گنج