گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 118 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مديريت و سرپرستي در سازمان زندانها با توجه به  شرح وظايف قانوني از پيچيدگي‌ها و اهميت خاص خود برخوردار مي باشد. لذا مركز آموزشي و پژوهشي با وقوف كامل به اين مطلب برنامه‌هاي متعددي را براي افزايش و ارتقاء سطح دانش و آگاهي مديران و سرپرستان سازمان اجراء نموده است كه از‌آن جمله برگزاري دوره هاي آموزشي متعدد و متنوع مي باشد. 
در كنار اين فعاليت‌هاي‌آموزشي در سال ۱۳۷۷ از سوي اين مركز طرحي به نام «طرح كميته ارزيابي علمي كاركنان» بر اساس مصوبات شوراي برنامه‌ريزي تهيه شد و پس از تصويب رياست محترم سازمان در سال ۱۳۷۸ براي اجراء به ادارات كل ابلاغ گرديد. 
در يك قرن اخير به علت پيدايش سازمان‌هاي جديد، پيچيده و متراكم از تكنولوژي و برخوردار از انسانهاي پر نياز موضوع مديريت مورد توجه خاص قرار گرفته است. سرعت، قدرت عمل و انبوه بودن فرآورده‌هاي انساني و صنعتي نياز به نيروي هماهنگ‌كننده متفكر و فرزانه اي به نام مدير دارد تا بتواند با برنامه‌ريزي درست بين همه اجزاء، امكانات و نيروهاي سازمان هماهنگي و همسويي به وجود آورد و به تعبيري موفقيت نهادها و سازمانها تا حد زيادي به كارآيي و اثربخشي مديران بستگي دارد. 
اكنون با گسترش فعاليت‌هاي علمي مركز و لزوم بهره‌گيري از تمام امكانات نيروي انساني از پايين‌ترين طبقه شغلي تا بالاترين آن ضرورت دارد كميته ارزيابي علمي كاركنان با استفاده از منابع و ماخذ علمي ضمن ارزيابي به اطلاعات علمي كاركنان نيز غناي بيشتري بخشد و از اين رهگذر هيچ فردي نبايد بدون اخذ نظريه كميته ارزيابي پست مديريتي و سرپرستي را تصدي نمايد و فقط افراد واجد شرايط در پستهاي مورد نظر منصوب و مشغول گردند بر اين اساس طرح كميته ارزيابي علمي كاركنان تهيه گرديده است.     
هدف اصلي كميته
ـ بررسي و تعيين مراتب علمي كاركنان براي تصدي مشاغل حساس و مهم مديريتي و سرپرستي 

ساير اهداف كميته: 
ـ شناسايي مديران و سرپرستان لايق و توانمند 
ـ شناسايي كاركنان واجد شرايط براي تصدي پستهاي حساس ومهم 
ـ شناخت ضعف‌هاي‌آموزشي و علمي متصديان مشاغل حساس سازمان 
ـ نهادينه كردن شايسته سالاري 
ـ علمي كردن اقدامات زندانباني 
ـ توجه و برنامه‌ريزي مديران و سرپرستان به مطالعه و بهره‌مندي از علوم روز براي اداره زندانها و حوزه تحت سرپرستي 
ـ شناسايي نيازهاي آموزشي كاركنان و رده هاي مديريتي 
ـ توجه مديران و سرپرستان به آموزش كاركنان تحت سرپرستي 
ـ ايجاد انگيزه براي ادامه تحصيل 

مشاغل مورد ارزيابي 
منظور مشاغلي هستند كه جهت احراز پست، نياز به ارزيابي و تاييد علمي دارند كه عبارتند از : معاونين ادارات كل، روساء، معاونين و سرپرستان زندانها، روساء، سرپرستان و معاونين كانونهاي  اصلاح و تربيت، روساء اندرزگاهها، روساء اردوگاهها و روساء تمام ادارات و گروههاي ستادي و استاني 

نحوه دعوت 
دبيرخانه كميته پس از معرفي كاركناني كه براي پستهاي مديريتي و سرپرستي پيشنهاد مي‌شوند طبق برنامه‌ريزي منسجم و تعيين دقيق موضوعات مطالعاتي مرتبط با پست پيشنهادي حداقل يك ماه قبل از تشكيل جلسه از ارزيابي شوندگان دعوت به عمل مي‌آورد.

اعضاء كميته (ارزيابي‌كنندگان):
اعضاء كميته جمعي از اساتيد صاحب نظر و برجسته دانشگاه و مديران ارشد سازمان مي باشند كه در زمينه رشته تخصصي و كاري خود و براساس پست ارزيابي‌شوندگان در كميته به عنوان ارزشياب و مصاحبه گر فعاليت مي‌كنند. 

روشها و فنون ارزشيابي: 
كميته ارزيابي براي رسيدن به اهداف مورد نظر خود از دو شيوه ارزشيابي در برنامه خود استفاده مي‌كند:
الف) آزمون كتبي
ب) مصاحبه تخصصي

ـ آزمون كتبي: 
ـ آزمون كتبي: اين آزمون در قالب سئوالات انشايي بر اساس شرح وظايف ارزيابي‌شوندگان و موضوعات اعلام شده در دعوتنامه توسط اعضاء كميته طراحي مي‌شود.
ـ آزمون scl-90: اين آزمون يك آزمون روانشناختي مي باشد كه در قالب پرسشنامه به سنجش و ارزيابي علايم مرضي چون افسردگي، وسواس، پرخاشگري، اضطراب و … مي پردازد. 

ـ آزمون سبك مديريتي: اين آزمون در بردارنده چند سئوال تستي مي باشد و به منظور تعيين سبك مديريتي و رهبري ( سبك رهبري خودكامه و مشاركتي) ارزيابي‌شونده مي‌باشد. 

ـ مصاحبه تخصصي: 
پس از برگزاري آزمون كتبي، ارزيابي شوندگان در جلسه رسمي كميته حضور مي‌يابند و پس از بيان اهداف كميته و سوابق خدمتي و تحصيلي ارزيابي‌شوندگان، اعضاء كميته به ترتيب بر اساس تخصص خود و شرح وظايف ارزيابي شوندگان به مصاحبه علمي مي پردازند. 


نحوه اعلام نتايج ارزشيابي: 
براي اعلام نظريه نهايي در خصوص صلاحيت افراد واجد شرايط مديريتي و سرپرستي ابتدا اعضاء كميته پس از به عمل آوردن مصاحبه و بررسي آزمون، نظريات خود را بر مبناي نظريات مصوب كميته در فرم‌هاي مخصوص مرقوم مي نمايند و در نهايت به دو نحو اعلام مي‌شود:
الف) در خصوص افرادي كه واگذاري پست ايشان منوط به اعلام نظريه كميته شده است، نظريه طي نامه اي به اداره كل محل خدمت و واحدهاي ذيربط در سازمان ارسال مي شود.
ب) در خصوص افراد شاغل كه پست مديريتي و سرپرستي را بدون نظريه كميته اخذ كرده‌اند، نظريه در فرم هاي مخصوص ثبت و نتايج حاصله در فواصل زماني يكساله به صورت محرمانه به رياست محترم سازمان اعلام مي‌گردد. 

انواع نظريات كميته ارزيابي:
۱ـ نظريه مثبت: صلاحيت كامل علمي براي تصدي پست 
۲ـ نظريه منفي: عدم صلاحيت علمي براي تصدي پست ( چنانچه تاكيد بر استفاده فرد در پست مديريتي باشد مي بايست مجدداً با آمادگي بيشتر در كميته حضور يابد.)
۳ـ نظريه انتصاب موقت: معرفي و دعوت مجدد به كميته ارزيابي پس از موعد مقرر 
۴ـ نظريه مشروط: 
۱ـ۴ـ نظريه مشروط نوع اول: واگذاري پست سازماني منوط به گذراندن دوره‌هاي آموزشي تخصصي و يا ارائه مقاله‌ايي  مربوط به وظايف شغلي مي‌باشد. 
۲ـ۴ـ نظريه مشروط نوع دوم: گذراندن دوره‌هاي آموزشي تخصصي مربوط به شغل و اقدام در خصوص ارتقاء سطح تحصيلي حداكثر تا دو سال ديگر (اين نظريه غالباً در خصوص افرداي كه پست سازماني را تصدي نموده‌اند مي‌باشد.) 
۳ـ۴ـ نظريه مشروط نوع سوم: استمرار خدمت در پست فعلي صرفاً به عنوان سرپرست، لكن واگذاري پست منوط به طي دوره‌هاي آموزشي تخصصي مربوط به شغل و اقدام در خصوص ارتقاء سطح تحصيلي و شركت مجدد در كميته مي‌باشد. 
۴ـ۴ـ نظريه مشروط نوع چهارم: استمرار خدمت در پست فعلي تا پيدا شدن فرد واجد شرايط 
برنامه‌هاي آتي در دست اقدام كميته: 
ـ تهيه طرح اعطاي اعتبارنامه علمي به تمام مشاغل مديريتي و سرپرستي 
ـ اعطاي بسته آموزشي شامل كتب و جزوات مورد نياز به ارزيابي‌شوندگان 
ـ بازنگري و تكميل طرح كميته 
ـ طراحي نرم‌افزار ويژه كميته 
ـ ارزيابي علمي تمام كاركنان رده‌هاي مديريتي و سرپرستي تا رده معاون مدير كل

منابع و ماخذ
بهداشت و درمان
– دانستنيها و دستورالعملهاي كاربردي در كنترل بهداشت زندانها، اداره كل بهداشت ودرمان
مباحث انتظامي
–  سرهنگ گل محمدي، علي. مباني امور انتظامي جلد اول و دوم
– سرهنگ گل‌محمدي خامنه . (مباحث‌مرتبط)‌بخشنامه‌و دستورالعملهاي حوزه معاوت انتظامي، آيين‌نامه هاي انضباطي نيروي انتظامي،۱۳۷۹، معاونت آموزش ناجا
مباحث تربيتي
آيت‌ا… اميني. تعليم و تربيت، انجمن اوليا و مربيان
شهيد مطهري، مرتضي . اسلام و تعليم و تربيت،۱۳۶۶ ، دانشگاه الزهراء
باقري. نگاهي دوباره به تربيتاسلامي،مدرسه
منفرد، حسن. تعليم و تعلم اخلاق اسلامي، جمهوري
شريف قريشي، باقر. نظام تربيتي اسلامي، فجر
رشيد پور، مجيد. آشنايي با تعليم و تربيت اسلامي، انجمن اوليا مربيان
ساعي، مير محمود. اخلاق و تربيت اسلامي۱و۲ ، دانشگاه پيام نور
روانشناسي
پارسا، روانشناسي عمومي ۱و۲، 
حمزه گنجي، روانشناسي عمومي ۱ و ۲ ،۱۳۸۰ ، ساوالان
غفاري، مسعود. بنياد شناسي رفتاري، ، ۱۳۷۶ ،  مركز آموزشي و پژوهشي
براهني. زمينه روانشناسي،۱۳۷۲ ، رشد
محمدي، عطاءا.. . كاربرد روانشناسي در زندان،۱۳۷۸ ، مركز آموزشي و پژوهشي
اصول و مباني مديريت
الواني. مديريت عمومي،۱۳۷۰ ،  ني
الوي، سيد امين ا… . روانشناسي مديريت و سازمان ( رفتار سازماني )،۱۳۷۶ ،  مركز آموزش مديريت دولتي
پارسائيان و اعرابي. رفتار سازماني، ۱۳۷۸
پرهيزگار، كمال . مديريت منابع انساني و اداره امور استخدامي،۱۳۷۵ ، ديدار
طوسي، محمد علي . اصول مديريت،۱۳۷۴ ، مركز آموزش مديريت دولتي
طوسي، محمد علي. وظيفه هاي مديران،۱۳۷۴ ، مركز آموزش مديريت دولتي
استيفن پي. رابينز و ديويد اي. دي سنزو. مترجم دكتر اعرايي، رفيعي و اسراري. مباني مديريت.۱۳۷۹ . دفتر پژوهشهاي مديريت
فقهي فرهمند، ناصر. مديريت پوياي سازمان، ۱۳۸۱،تبريز فروزش
جمعي از نويسندگان. مجموعه ۱۲ جلدي تفكر سريع مدير، ۱۳۸۱، قدياني

كليات مددكاري
سام آرام، عزت ا.. . مدد كاري فردي فردي و گروهي، ۱۳۷۳
زاهدي اصل، محمد. مباني مددكاري اجتماعي،۱۳۷۷ ، دانشگاه علامه
به ويژه، احمد. چهار رويكرد در مددكاري اجتماعي، ۱۳۷۶ ، آواي نو
خاكساري، محمد حسن. ۱۳۷۲ ، مباني مدد كاري اجتماعي، سازمان بهزيستي كشور
كليات حقوق جزا
قانون مجازات اسلامي
قانون آيين نامه دادرسي در امور كيفري
قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب موارد مرتبط با زندان
علوم زندانباني
دفتر قوانين و مقررات. آيين نامه زندانها، روزنامه رسمي
شمس، علي . حقوق زندانيان، راه تربيت،۱۳۸۲۱
رجبي،امين. جزره تفسير آيين نامه زندانها، مركز آموزشي و پژوهشي 
مدرسين مركز و واحد هاي آموزش. جزوات حفاظت و اطلاعات و بازرسي مقالات منتشره مربوط به زندان، مركز آموزشي و پژوهشي
شمس، علي. جامعه شناسي زندان، ۱۳۸۲، راه و تربيت
گودرزي و الوندي. حقوق بشر در نظام كيفري و زندانها، ۱۳۸۲ ، راه و تربيت.
آسيب شناسي
– سروستاني، شفيعي. استراتژي انتظار، مولود

(۱) در هر موضوع مطالعه حداقل يكي از كتب مذكور ضروري است ليكن شايسته است براي حضور فعال در جلسه كميته حتي‌الامكان تمام منابع اعلام شده مطالعه گردد.  
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

این پایان نامه داراری ۵ فصل می باشد که شامل:

۱٫طرح تحقیق
۲٫ادبیات تحقیق
۳٫روش تحقیق
۴٫تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۵٫بحث و تفسیر داده های تحقیق

کل پایان نامه در ۱۱۸ صفحه میباشد.
سر فصل های ۳ فصل اول در قسمت توضیحات امده است.

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: طرح تحقيق

۱-۱ مقدمه …………………………. ۲

۲-۱ اهميت و ضرورت تحقيق……………… ۵

۳-۱ بيان مسأله……………………… ۶

۴-۱ اهداف تحقيق ……………………. ۸

فصل دوم: ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ………………………… ۱۱

۲-۲ پيشينه تحقيق ………………….. ۱۱

بخش اول: مباحث نظري ……………….. ۳۹

قسمت اول: تاريخچه ماهيت و ضرورت فشارهاي عصبي و رواني   39

الف: تاريخچه مطالعات مربوط به فشارهاي عصبي و رواني     39

ب: استرس و نگرش هاي مربوط به آن …….. ۴۱

ج: ماهيت فشارهاي عصبي  – رواني ……… ۴۳

د: ضرورت مطالعه فشارهاي عصبي و رواني ۴۵

قسمت دوم: عوامل ايجاد كننده فشارهاي عصبي و رواني   46

الف: عدم اطمينان و فقدان كنترل ……… ۴۹

ب: سنگيني و سبك كار ……………….. ۵۰

ج: عدم امنيت شغلي …………………. ۵۰

د: ارزيابي عملكرد …………………. ۵۱

قسمت سوم: پيامدهاي فشارهاي عصبي و رواني ۵۷

الف: علائم فيزيولوژيكي جسماني ……….. ۵۷

ب: علائم رواني …………………….. ۵۷

ج: علائم رفتاري ……………………. ۵۷

– پيامدهاي سازماني فشارهاي عصبي و رواني ۵۸

قسمت چهارم: مديريت فشارهاي عصبي و رواني ۵۹

الف: مديريت بر استرس در سطح فردي ……. ۵۹

ب: مديريت بر استرس در سطح سازماني …… ۶۰

قسمت پنجم: رضايت شغلي ……………… ۶۴

الف: تعريف رضايت شغلي ……………… ۶۴

ب: روش هاي اندازه گيري و رضايت شغلي …. ۶۵

ج: نظريه هاي رضايت شغلي ……………. ۶۶

د: عوامل ايجاد كننده رضايت شغلي …….. ۶۷

هـ : پيامدهاي رضايت شغلي …………… ۶۸

بخش دوم: تاريخچه، اهداف و وظايف كميته امداد امام خميني (ره) …………………………………… ۷۰

۱- تاريخچه: ………………………. ۷۰

۲- اركان كميته امداد امام خميني (ره) ۷۲

۳- اهداف وظايف ……………………. ۷۳

۴- فعاليت هاي عمده ………………… ۷۵

۱-۱ مقدمه …………………………. ۲

۲-۱ اهميت و ضرورت تحقيق……………… ۵

۳-۱ بيان مسأله……………………… ۶

۴-۱ اهداف تحقيق ……………………. ۸

فصل دوم: ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ………………………… ۱۱

۲-۲ پيشينه تحقيق ………………….. ۱۱

بخش اول: مباحث نظري ……………….. ۳۹

قسمت اول: تاريخچه ماهيت و ضرورت فشارهاي عصبي و رواني   39

الف: تاريخچه مطالعات مربوط به فشارهاي عصبي و رواني     39

ب: استرس و نگرش هاي مربوط به آن …….. ۴۱

ج: ماهيت فشارهاي عصبي  – رواني ……… ۴۳

د: ضرورت مطالعه فشارهاي عصبي و رواني۴۵

…..

  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر

امر به معروف و نهی از منکر بعنوان یک امر اجتماعی در موارد گوناگون جنبة ارشادی دارد و از این جهت نیز یک روش تربیتی اساسی است. انسان طبیعتاً ارشاد را بهتر از دستور دادن تحمل می کند. افراد در موارد گوناگون در برابر دستورها مقاومت و گاهی نیز میل دارند برخلاف دستور دیگران عمل کنند. ارشاد تماس دو نفر یا دو گروه را بصورتی انسانی در می آورد. کار مربی یا پدر و مادر نیز اگر جنبة ارشادی داشته باشد مؤثرتر از روشهای دیگر است. در موقع ارشاد مسئله روشنتر مطرح می گردد، جوانب امر مورد مطالعه قرار می گیرد، آثار و نتایج کار پیش بینی می شود، دو طرف تجربیات خود را مطرح می کنند و فرد تحت ارشاد خود متوجه بدی یا خوبی عمل شده و به کاری اقدام یا از انجام  کاری خودداری می کند.

امر به معروف و نهی از منکر وقتی بعنوان یک وظیفه تلقی شد هم بصورت انگیزة فردی در می آید و هم آثار اجتماعی دارد. فرد خود درصدد کنترل اعمال خویشتن برمی آید. علاوه بر این، پیش از آنکه دیگران به فرد تذکر دهند او خود به اصلاح وضع خویش اقدام می کند. روی این زمینه فرد در مورد رفتار خود شخصاً احساس مسئولیت می کند و پیش از آنکه دیگران او را بازخواست کنند خود درصدد بازخواست خویشتن بر می آید.

ادامه دارد….


عتیقه زیرخاکی گنج