گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 113 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سازه شامل دو طبقه با خطر زلزله خيزي بالا واقع در شهر گرگان می باشد .
–  ارتفاع طبقات ۳ مترمی باشد
–  مساحت کل سازه۲۵۰ متر مربع است
–  سقف طبقه اول تيرچه بلوک و سقف طبقه دوم شيرواني 
–  پي ساختمان بصورت نواري طراحي شده است 
– سقف ساختمان در طبقة اول سقف تيرچه بلوك و در طبقة دوم خرپا وايرانيت است . 
طراحي سازه براساس آيين نامه ۲۸۰۰ 
–  بار زنده سقف: ۱۵۰ کيلوگرم بر متر مربع
–  تنش مجاز خاک: ۲/۱ کيلوگرم بر متر مربع
–  بار مرده شيرواني: ۲۰۰ کيلوگرم بر متر مربع
–  بارزنده طبقات: ۳۵۰ کيلوگرم بر متر مربع
–  fy=2400 , E=2.1*10^6

–  ترکيب اختلاط ملات ماسه سيمان: 
 با توجه به لرزه خيزی بالا سيمان به نسبت حجمی ۱ و ماسه به نسبت حجمی ۶ . 


کنترل بازشوها: 
۱٫ مجموع سطح بازشو ها از ۳/۱ سطح ديوار بيشتر نباشد.
–  باشوهای ديوار شمالی: 
۶٫۹۶=۲۰٫۱*۲٫۲+(۱٫۸۰*۱٫۲۰)*۲= مساحت بازشوها
 37.5=12.5*3 = مساحت ديوار
                           ok              6.96< 12.5 = 3/1*37.5
–  باشوهای ديوار جنوبی:
۵٫۰۶=+۱٫۸*۱٫۲۰۲۰/۱*۲+(۰٫۵*۰٫۵)*۲= مساحت بازشوها
۳۷٫۵=۱۲٫۵*۳ = مساحت ديوار
                           ok               5.06 < 12.5 = 3/1*37.5

–  باشوهای ديوار شرقی:
۲۰/۴=۱٫۵*۱٫۲+۲*۲/۱= مساحت بازشوها
۰۰/۳۰=۱۰*۳ = مساحت ديوار
                           ok                20/4 < 10 = 3/1*30.00
–  باشوهای ديوار ميانی در جهت y:
۰۰/۳=۵/۲*۲/۱= مساحت بازشوها
 95/16=5.65*3 = مساحت ديوار
                           ok                00/3 < 5.65 = 3/1*16.95
–  باشوهای ديوار ميانی در جهت y:
۲۰/۲=۱*۲۰/۲= مساحت بازشوها
 6.9 =2.3 *3 = مساحت ديوار
                           ok                20/2 < 30/2 = 3/1*6.9
– باشوهای ديوار ميانی در جهت x:
۶۴/۲=۱٫۲*۲۰/۲= مساحت بازشوها
۵۰/۱۶=۵٫۵*۳ = مساحت ديوار
                           ok                64/2 < 5.5 = 3/1*50/16
– بازشوهای ديوار ميانی در  جهت x:
۲۰/۲=۱*۲۰/۲= مساحت بازشوها
 21.3=10/7*3 = مساحت ديوار
                           ok                20/2 < 10/7 = 3/1*21.3
۲٫ مجموع طول باشوها از ۲/۱ طول ديوار بيشتر نباشد.
– ديوار شمالی : 
۸/۵=۲٫۲+۱٫۸+۸/۱= طول بازشوها
۵۰/۱۲= طول ديوار
                           ok                8/5 < 25/6 = 2/1*50/12
– ديوار جنوبی:
۸/۴=۰۰+۰٫۵/۲+۵/۰+۸/۱= طول بازشوها
۵۰/۱۲= طول ديوار
                           ok                8/4 < 6.25 = 2/1*12.50
– ديوار شرقی: 
۵/۳=۰۰/۲+۱٫۵= طول بازشوها
۰۰/۱۰= طول ديوار
                                                   ok                5/3< 5.00= 2/1*10.00
– ديوار ميانی در جهت x:
۰۰/۱= طول بازشوها
۱۰/۷= طول ديوار
                           ok                00/1 < 55/3 = 2/1*10/7

عتیقه زیرخاکی گنج