گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

۱- مقاومت 
۲- خازن 
۳- سلف
۱- ميزان مقاومتي که اين المان در برابر عبور جريان از خود نشان مي دهد .
(ولتاژ) V=I(جريان) R(مقاومت)
انواع مقاومت 
فيلم کربن + … سيمي  ، فيلم فلزي ، فيلم ضخيم  ، فيلم نازک 
روشهاي بيان اهم يک مقاومت 
وظايف مقاومت :
۱- کنترل جريان 
۲- تقسيم ولتاژ
۳- تغذيه مدار يا مدارهاي الکترونيکي و الکتريکي 
انواع پتانسيومتر :
۱- خطي : (R)  مقاومتي که با تغيير ولوم ميزان تغييرات مقاومت به صورت خطي و يکنواخت کم و زياد مي شود .
۲- لگاريتمي A : مقاومتي که با تغيير ولوم ميزان تغييرات مقاومت به صورت خطي و يکنواخت کم و زياد نمي شود بلکه به صورت لگاريتمي صورت مي گيرد که اين تغيير مي تواند در ابتدا کم وبيش زياد شود ويا در ابتدا زياد و در نهايت کم شود.
آبي (A)  خاکستري (B) مشکي  (C) قرمز (D)  طلايي (E)  = 680*10    %5
ABC * 10     %E           6800  = 68K  + %5
روش بيان اهم مقاومت :
رنگها – عددي 
عددي : اعداد مقاومت بر روي آنها نوشته مي شود وبسته به ( اهم – کيلواهم – مگااهم ) مقدار آنها تعيين مي گردد .
اگر عدد نوشته شده يک عدد سه رقمي باشد دو عدد سمت چپ نوشته شده در ضريب ده عدد سوم ضريب مي شود .
 k 7/2 =      10 * 27 = 272                                                
اگر عدد نوشته شده يک عدد دو رقمي باشد بين آن دو عدد يکي از حروف (m.k.R) باشد مقدار مقاومت بدين شرح است درست در مکان حرف ، يک علامت اعشار مي گذاريم و عدد را درست همانطور که مي باشد بازنويسي مي کنيم حال اگر حرف مورد نظر R  بود مقدار مقاومت برحسب –  K  بود برحسب  K  بود برحسب   K و M  بود برحسب   M مي باشد .
حال اگر عدد مقاومت دو رقمي بود و در آخر نيز از حروف استفاده شد اين حروف نشان دهنده ميزان خطا است .
خطا % حروفها
۱ F
۲ G
۵/۲ H
۵ J
۱۰ K
۲۰ M
۴RV   4/7  
۵R6J   5/6     %5
R22F   0/22 K    %1
۲K2G   2/2 K    %2
۲MVM   2/7 M    %20
خازن :
عنصري است که انرژي را در ميدان الکتريکي ذخيره مي کند .
رابطه بين ولتاژ و جريان خازن
I  = C  
F (np  10  , mf  10  , pf 10  )
انواع خازن :
۱- ثابت 
۲- متغير
دسته بندي خازن ها بر اساس نوع عايق :
سراميکي   سراميک عايق    N 5-  1    15-  12   الکتروليتي  
از دو جوش تشکيل شده و بين آتد و ماده عايق  0  B  Na قرار دارد .
 4700 –  47    500 –  3   اگر برحسب اتفاق جوشن ها جابه جا در مدار وصل شوند  ولتاژي بيش از ولتاژ حد مجاز به دو پايانه اعمال شود .
ورقه اي : بين دو صفحه يک ورقه آغشته به پارافين يا ورقه پلاستيگي پلي استر قرار دارد .
بيان مقدار ظرفيت خازن :
الکتروليتي   مقدارخازن با عدد روي آن نوشته شده 
کاغذي  مقدار خازن با عدد روي آن نوشته شده 
ميکا 
۱- عددي 
۲- خازني 
۱-۲ ) سه خال   نحوه خواندن مثل مقاومت 
۲-۲ ) شش خال   خال اول ( سياه  ميکا ، نقره اي  کاغذي )
خال دوم ، عدد اول 
خال سوم ، عدد دوم 
خال چهارم (P.F) ، تعداد صفرها 
خال پنجم ، خطا
خال ششم ، ولتاژ کاري خازن 

عتیقه زیرخاکی گنج