گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پژوهش حاضر٬ با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » كه با هدف يافتن رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنين يافتن تفاوت  منبع كنترل و عزت نفس بين دانشجويان دختر و پسر , انجام شد.
    منبع كنترل كه داراي دو بعد دروني و بيروني است و بنابر فرضيات راتر ,افرادي كه داراي منبع كنترل دروني هستند معتقدند كه اعمالشان نقش عمدهاي در به حد اكثر رساندن برون دادهاي بد يا خوب دارد و افراد داراي داراي منبع كنترل بيروني٬ فكر ميكنند برون دادهاي بد يا خوب ارتباطي با رفتار انها ندارد.
عزت نفس یک شاخص بسیاری مهم در شخصیت افراد است که با مقدار ارزشی که ما به خود نسبت می دهیم و فکر می کنیم دیگران برای ما قائل هستند گفته می شود و منبع کنترل دارای دو بعد است کنترل درونی (ما بر سرونوشت خود کنترل داریم و دلیل شکست ما و موفقیت هایمان خود ما هستیم) منبع کنترل بیرونی( ما بر سرنوشت خود کنترل نداریم و دلیل شکست ما و پیروزی ما سرنوشت و بخت و اقبال است). 
مسئله در این پژوهش این است که آیا بین عزت نفس و منبع کنترل دانشجویان دختر و دانشجویان پسر رابطه معنا داری وجود دارد و آیا بین عزت نفس دختران و پسران دانشجو تفاوت معنا داری وجود دارد و همچنین اینکه آیا بین کنترل دختران و پسران دانشجو تفاوت معنا داری وجود دارد یا نه. 
۱-۲- اهمیت پژوهش:
با توجه به اینکه منبع کنترل و عزت نفس تعیین کننده نگرش فرد نسبت به دنیای پیرامون و خود فرد است و همچنین تمام کارکردها و جوانب زندگی خود را تحت الشعاع قرار می دهد به همین منظور در این تحقیق به دنبال بررسی و یافتن ارتباط بین دو مقوله 
عزت نفس و منبع کنترل با هم هستیم. 
 
۱-۳- هدف پژوهش:
هدف این پژوهش این است که با یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل و با استفاده از نتیجه این پژوهش مبنی بر این که کدام بعد از ابعاد درونی و بیرونی منبع کنترل با عزت نفس بالا معنا دار نسبت به بالا بردن عزت نفس در افراد اقدام کند. 
۱-۴- سئوالات پژوهش: 
۱- آیا بین عزت نفس و منبع کنترل در دانشجویان دختر دانشگاه س و ب رابطه ای وجود دارد؟ 
۲- آیا بین عزت نفس و منبع کنترل در دانشجویان پسر دانشگاه س و ب رابطه ای وجود دارد؟
۳- آیا بین عزت نفس پسران و دختران دانشجو دانشگاه س و ب تفاوت معنادار وجود دارد؟ 
۴- آیا بین منبع کنترل دختران و پسران دانشجو دانشگاه س و ب رابطه معنادار وجود دارد؟ 
۱-۵- متغیرها و تعاریف نظری و عملیاتی آنها 
۱-۵-۱- منبع کنترل
۱-۵-۱-۱- تعریف نظری: مفهوم کنترل دارای دو بعد درونی و بیرونی است. بنابر فرضیات راتر افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند معتقد هستند که اعمالشان، نقش عمده ای در به حداکثر رساندن برون داده های بد یا خوب دارد.(۱۹۹، آزاد، ۱۳۷۲). 
افرادی که داری منبع کنترل بیرونی هستند فکر می کنند برون داده های بد یا خوب ارتباطی با رفتار خود آنها ندارد و از کنترل آنها خارج است. 
۱-۵-۱-۲- تعریف عملیاتی: منبع کنترل مولفه ای است که آزمون منبع کنترل جولیان راتر آن را می سنجد. 
۱-۵-۲- عزت نفس:
 مقدار ارزشی که ما به خود نسبت می دهیم عزت نفس نامیده می شود به عبارت دقیق تر، عزت نفس مقدار ارزشی است که ما فکر می کنیم دیگران برای ما به عنوان یک شاخص قائل هستند (ساندفرد ، فرانک ، ۱۹۵۶) 
 عزت نفس مولفه ای است که آزمون عزت نفس کوپراسمیت آن را می سنجد.
  • بازدید : 143 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اصول: احکامی که از مدلها و نظریه ها اخذ می شوند
این اصول باید با اصول ارزشی و اخلاقی جامعه هماهنگ باشد.
عوامل اصلی آموزش و پرورش در جوامع ابتدائی
۱- زندگی خانوادگی 
۲- کار گروهی 
۳- مراسم دینی 
« نظام آموزش و پرورش »
الگوی کلی نهادها،مؤسسات و سازمانهای رسمی جامعه که چندین وظیفه را برعهده دارند اصطلاحا نظام آموزش و پرورش نام دارند.
عمده ترین این وظایف  عبارتند از:
۱- انتقال فرهنگ وشکوفائی آن
۲- پرورش همه جانبه فرد در جامعه 
 
 

ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی
– رشد تقاضا برای آموزش و پرورش
– افزایش تعداد شاگردان
– ضرورت استخدام معلمین بیشتر.
– فراگرد آموزش و پرورش و انسان
– پیچیدگی انسان،فرآیند آموزش و پرورش را دشوار کرده است
مدیریت فعالیتی است که :
در یک موقعیت سازمان یافته ، برای هماهنگی و هدایت امور  و در جهت اهداف معین صــورت می گیرد.

مدیران آموزشی  باید:                                                 
۱- راه حل خلاق ارائه دهند
۲- اقدامات پیشگیرانه بعمل آورند
۳- پویا باشند
امروزه مدیران آموزشی :
۱- فقط با مسائل جزئی سرکار دارند
۲- درگیر فعالیتهای اداری هستند
مدیر آموزشی چگونه به نگرش آگاهانه در کار خویش دست می یابد؟
اقدام برای تربیت مدیران آموزشی نباید هدف باشد بلکه هدف باید بهبود بخشیدن کیفیت شرایط آموزش و پرورش باشد.
 
زمینه فرهنگی-اجتماعی مدیریت نظام آموزشی
تحلیل وظایف و مسئولیتهای سازمانهای رسمی از دید پارسونز
در سطح فنی  مشخص می شود :
۱- چه افرادی؟
۲- چگونه؟
۳- با چه وسایلی؟
۴- در جهت چه اهدافی؟
باید آموزش ببینند
بخش عمده کارکردهای مدیریت آموزشی در مدرسه و کلاس درس توسط ماهیت  وظایف فنی مشخص می شود .
همه اقدامات سطح فنی زیر نظر سطح «اداری» قرار دارند
 سطح اداری :
اداره کننده امور داخلی سازمان
میانجی سازمان و جامعه
واحدهای سازمانی مسئول وظایف اداری کدامند؟
کلیه واحدهای اجرایی و ستادی اداره کننده آموزش و پرورش
مدیریت آموزشی در سطح اداری  دارای چه ویژگیهایی است؟
دارای شباهت تام با مدیریت های دیگر
دارای وظایف کارکردهای عمومی مدیریت
 
« نظام آموزشی و فرهنگ »
فرهنگ دلالت دارد بر نحوه و روش زندگی که هر جامعه ای برای رفع نیازهای اساسی خود اختیار می کند.
در هر جامعه ای،نظام آموزشی در درجه اول به منظور فرهنگ پذیری به وجود می آید،
فرهنگ پذ یری= جریان هماهنگ کردن فرد با فرهنگ جامعه
نظام آموزشی و فرهنگ در چه زمینه هایی به امر فرهنگ پذیری کمک می کند؟
– یادگیری عادات و رسوم
– زبان،کسب و کار
– ارزشهای جامعه
هدفهای آموزش و  پرورش مشتق از:هستند .
فرهنگ:
۱- عناصر ثابت و پایا
۲- عناصر مورد اختلاف
عناصر پایا:
۱- طرز لباس پوشیدن
۲- طرق استعمال زبان
۳- آداب معاشرت
عناصر نایگانه و مورد اختلاف:
۱- نوآوریهای فرهنگی
۲- شیوه های نوظهور رفتار و کردار
مدیریت نظام آموزشی بر اثر مداخله عوامل مختلف عملا فراگردهای آموزش و پرورش را به جهات مختلف هدایت می کند.
جهات مورد نظر از دید « ون میلر » عبارتند از:
۱- حفظ فرهنگ و تداوم و بقای وضع موجود
۲- تحکیم جامعه ای بدون اختلاف عقیده ای
۳- اهرم ویژه رشد و توسعه جامعه
۴-پیشرفت مدام جامعه و بهبود شرایط زندگی
۱- حفظ فرهنگ و تداوم و بقای وضع موجود:
– این هدف،هدف اصلی جوامع واپسگرای سنتی است
– عناصر و ارزشها فرهنکی در این جوامع ثابت هستند
۲-  تحکیم جامعه بدون اختلاف عقیده ای:
– در پاره ای از کشورها به وقوع پیوسته است
– نظام آموزشی
      1- ابزاری در دست دولت
       2- برای بقای گروه
۳- تحکیم جامعه بدون اختلاف عقیده ای:
هدف
ابزاری در دست دولت
برای بقای گروه
توجه به اهداف فنی
۳- آموزش و پرورش عامل پیشرفت و بهبود شرایط زندگی:
   – عدم توجه به پیامدهای اجتماعی پیشرفت فنی 
    – بالا رفتن سطح زندگی مردم
     – عدم توجه به روابط انسانی
در هدایت نظام آموزشی در جهت پیشرفت جامعه  دو چیز شایان توجه است:
۱- آگاهی از ماهیت ارزشهای فرهنگی
۲- فهم ماهیت ارزش های جدید
« کنترل آموزش و پرورش »
– کنترل نظام آموزشی امری ضروری است
– کودکان در ابتدا توسط پدر و مادر کنترل می شوند
– والدین تأثیر عمیقی بر شخصیت کودکان دارند
در جوامع امروز نیاز کودکان به آموزش و پرورش فراتر از چیزی است که والدین فراهم می کنند و برای رفع این نقیصه،آموزشگاه ها تأسیس می شوند
تجربه نشان می دهد که :
۱- در هر جامعه ای والدین اهمیت تعلیم و تربیت کودکانشان را تشخیص نمی دهند
۲- برخی از افراد که علاقه نشان می دهند صرفا قصد انتفاع دارند 
۳- نظرات مردم در شهرها مؤید آراء متفاوتی است.
نتیجه: در سطح جامعه باید برنامه ای برای آموزش و پرورش طراحی و اجرا شود.
سوال مهم: چه کسانی باید آموزش و پرورش را کنترل کنند؟
سوال مهم: آیا آموزش و پرورش باید بوسیله دولت یا حکومت کنترل شود ؟
رلرو مورفت:کنترل آموزش و پرورش از سه بعد قابل تأمل است؛
۱- کنترل مذهبی
۲- کنترل دولتی
۳- کنترل بوسیله سایر گروهها
« کنترل مذهبی »
– از قدیم الایام نفوذ دین و مذهب قابل ملاحظه بوده است.
– جوانبی از آموزش و پرورش را دین عهده دار بود.
– این نفوذ تا عصر حاضر هم ادامه دارد.
نکته مهم:در اکثر کشورهایی که رهبران آنها
به یک دین رسمی تعلق دارند،آموزش و پرورش
بوسیله مقامات دینی برنامه ریزی و کنترل می شود
دلایل کشمکش دین و دولت
رهبران ملی: نهاد دینی کودکان را قالب اندیش بار می آورد.
              – رشد ذهنی کودکان را محدود می کند.
رهبران دینی: رهبران ملی از مدارس به عنوان وسیله بدآموزی و کژاندیشی به زیان دین و بشریت استفاده می نمایند.

عتیقه زیرخاکی گنج