گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 93 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

موضوع قرارداد عبارتست از : مدیریت اجرای ساختمان در محل تهران                                         پلاک 
ثبتی              به شماره پرونده پروانه ساختمانی                   در شهرداری منطقه         تهران      
به استثنای انبارداری ، نگهبانی ، حراست ، امور اداری و  مالی ، تامین مالی و سایر موارد استثنا شده در متن قرارداد مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات تهیه شده توسط مهندسین مشاور                           به شماره پروانه حقوقی شماره از وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی استان تهران . 
این فایل به صورت یک فرم تهیه شده وقسمتی از این فرم را توضیح می دهیم ومابقی در خود فایل موجود است:
ماده ۲ – محل اجرای کار :                    
محل اجرای کار واقع در                                                                                              می باشد . 

ماده ۳- مدت قرارداد : 
مدت قرارداد ۱۲ ماه است و تاریخ شروع آن از زمان امضای قرارداد می باشد . 
ماده ۴- وظایف و تعهدات مجری : 
۴-۱) مجری امین صاحبکار بوده و متعهد است در تمامی مراحل اجرای ساختمان رعایت ضابطه و صلاح صاحبکار را بنماید. 
۴-۲) مسئولیت کنترل عملیات نیروهای اجرایی ساختمان به عهده مجری است .
۴-۳) نظارت دقیق و ایجاد هماهنگی های لازم در اجرای به موقع ساختمان .
۴-۴) مجری تحت هیچ شرایطی حق واگذاری موضوع این قرارداد به شخص دیگر را ندارد .
۴-۵) مجری موظف است حداکثر پس از یک هفته از اخذ جواز و تنظیم صورتجلسه تحویل زمین ، یک نفر مهندس عمران دارای پروانه اشتغال را بعنوان رئیس کارگاه به صاحبکار و سازمان نظام مهندسی معرفی نماید . 
۴-۶) مجری موظف به پرداخت حقوق رئیس کارگاه میباشد .
۴-۷) مجری موظف به پرداخت هزینه بیمه رئیس کارگاه به صاحبکار میباشد .
۴-۸) مجری موظف به تهیه برنامه زمانبندی و ارائه آن به صاحبکار میباشد . 
۴-۹) تهیه تجهیزات دفتری محل استقرار نماینده مجری به عهده مجری است .
۴-۱۰) مجری فقط مسئولیت اجرا مطابق پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب را دارد و با توجه به طی مراحل اداری و قانونی لازم جهت اخذ پروانه ساختمانی ، در صورت هرگونه مشکلی که حاصل از اشتباه در سند ، عدم کنترل یا اشتباه در هر یک از مراحل اخذ پروانه و هر مسئله حاصل از روند اشتباه در پروانه ساختمانی و طراحی کنترل یا اشتباه در هر یک از مراحل اخذ پروانه و هر مسئله حاصل لز روند اشتباه در پروانه ساختمانی و طراحی ، محاسبات و نقشه ها باشد به عهده مجری نمیباشد . 
ماده ۴- وظایف و تعهدات و اختیارات صاحبکار: 
 5-1) پرداخت تمامی هزینه های اجرا اعم از نیروی انسانی و مصالح و ماشین آلات به عهده صاحبکار است .
۵-۲) صاحبکار موظف است به رعایت کلیه دستورات فنی ، اجرایی و ایمنی مجری یا نماینده معرفی شده وی میباشد . 
۵-۳) تأمین مالی و خرید مصالح مصرفی بعهده صاحبکار بوده و مرغوبیت این مصالح باید حداقل در حد استاندارد های اعلام شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد .
۵-۴) صاحبکار موظف است پس از اخذ پروانه ساختمانی یک نسخه از آن را تحویل مجری نماید. 
۵-۵) صاحبکار موظف است از هرگونه اقدام اجرایی بدون اطلاع و حضور رسمی نماینده مجری و پیش از تنظیم صورتجلسه و تحویل رسمی زمین به مجری خودداری کند و در غیر این صورت عواقب و مسئولیتهای آنرا میپذیرد .
۵-۶)  صاحبکار موظف است به رعایت کلیه دستورات مجری و نماینده معرفی شده وی میباشد .
۵-۷)  صاحبکار موظف به تامین محل مناسب جهت استقرار نماینده مجری است .  
۵-۸) صاحبکار حق واگذاری کلی یا جزئی ملک مورد احداث به غیر را بدون اطلاع مجری و بدون انتقال قرارداد حاضر ، نداشته و کلیه مسئولیتهای حقوقی و قانونی حاصل از عدم رعایت این بند را پذیرفته و راسا جوابگوی هر شخص معترض خواهد بود . 
۵-۹) صاحبکار حق دستور به پیمانکاران به اجرای خلاف پروانه ساختمانی و عدم رعایت ایمنی و یا هرگونه عملیات اجرائی خلاف مقررات و قوانین را ندارد .   
۵-۱۰)  صاحبکار موظف به ارائه یک سری کامل از نقشه های تأئید شده به مجری می باشد . 
ماده ۶- حق الزحمه مجری و نحوه پرداخت آن :  
۶-۱) حق الزحمه مجری بصورت خالص                            ریال به ازاء هر متر مربع زیر بنا کلی مندرج در پروانه ساختمانی    (            متر مربع ) بوده و کل حق الزحمه قرارداد معادل                         ریال برای مدت ۱۲ ماه از تاریخ عقد قرارداد تعیین می گردد . 
 6-3) 25% از مبلغ قرارداد معادل                      ریال در زمان مبادله قرارداد به صورت چک روز به مجری پرداخت می گردد و مجری پس از ارائه خود اظهاری ظرفیت به سازمان نظام مهندسی حق وصول آنرا دارد . 
۶-۴) ۲۵% از مبلغ قرارداد معادل                  ریال در زمان مبادله قرارداد به صورت چک روز به مجری پرداخت می گردد. مجری پس از اخذ استعلام از شهرداری خیابان ایرانشهر حق وصول آنرا دارد . 
۶-۵) مابقی مبلغ قرارداد بصورت چک در ۴ ماه تسویه میگردد . 
هرگاه پس از گذشت یک هفته از وصول استعلام تعیین ظرفیت مجری از شهرداری خیابان ایرانشهر ، صاحب کار اقدام عملی در خصوص انجام تعهدات مالی را انجام ندهد ، قرارداد فسخ و از درجه اعتبار ساقط می گردد و کلیه دریافتها بعنوان خسارت مجری تعیین و غیر قابل برگشت خواهد بود .
ماده ۷- مهندسان ناظر: 
نظارت بر اجرای ساختمان به عهده مشاور حقوقی                 به شماره پروانه               میباشد و چنانچه بعداً به هر دلیل هر یک از مهندسان ناظر تغییر کنند ، صاحبکار مو.ظف است حداکثر ۱۵ روز مهندس ناظر جدید را کتباً به مجری معرفی نماید .

ماده ۸ – اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن :  
اسناد و مدارک قرارداد عبارتند از : قرارداد حاضر ، نقشه ها و پروانه ساختمانی .

ماده ۹- شرایط تغییر مقادیر کار : 
در صورت افزایش مقادیر کار ( متراژ زیر بنا ) ، میزان افزایش حق الزحمه مجری با توافق طرفین تعیین و پس از تهیه توافق نامه بلافاصله تأیید و پرداخت می گردد . 

ماده ۱۰- تمدید مدت قرارداد : 
طرفین موظفند تا دو ماه قبل از اتمام زمان قرارداد نسبت به تمدید آن با شرایط جدید اقدام و مراتب را به سازمان نظام مهندسی استان منعکس نمایند . بدیهی است در صورت عدم کسب توافق و عدم تمدید ، بلافاصله قرارداد در تاریخ اتمام آن فسخ و کلیه مسئولیتهای مجری از ساختمان موضوع قرارداد سلب می گردد و شرکت مجری حق دارد تا اقدامات لازم را جهت تحویل پروژه و آزادسازی ظرفیت اجرایی خود انجام داده بگونه ای که بلافاصله پس از تاریخ فسخ قراراد امکان استفاده از ظرفیت شرکت مجری مهیا باشد . بدیهی است پس از فسخ قرارداد فقط مسئولیت کارهایی که بوسیله شرکت مجری انجام شده بعهده او خواهد بود و در قبال عملیات اجرایی آینده ، تهیه نقشه های ازبیلت و سایر مسائل اداری مسئولیتی نداشته و صاحب کار با عدم توافق در تمدید قرارداد کلیه مسئولیتها را بعهده میگیرد . 

ماده ۱۱- تعدیل مبلغ قرارداد :
به این قرارداد تعدیل تعلق نمی گیرد . 
ماده ۱۲- تضمین وجوه مالی :
با توجه به آنکه قرارداد مجری و صاحبکار به گونه ایست که هیچ پرداختی از طرف شرکت مجری و نماینده آن بابت دستمزد تأمین . نیروی انسانی ، تهیه ماشین آلات ، ابزار ، لوازم و وسایل کار و مصالح مصرفی صورت نمی گیرد و کلیه این پرداختها مستقیماً بعهده صاحبکار و یا نماینده مالی و اداری اوست ، مجری هیچگونه تعهد و تضمینی در قبال موارد صدرالاشاره و یا مشابه آن نخواهد داشت . 

ماده ۱۳- استرداد تضمین و تعیین مراحل و درصد های آن : 
با توجه به آنکه مبلغ قرارداد بصورت قطعی تعیین گردیده است در صورت عدم تمایل صاحبکار جهت ادامه کار با مجری ، حق الزحمه و چکهای پرداختی به مجری غیر قابل برگشت می باشد . 
ماده ۱۴- زمانبندی ارائه صورت وضعیت یا صورت هزینه : 
با توجه به آنکه پرداخت کلیه هزینه ها بعهده صاحبکار می باشد ، مجری وظیفه ای در قبال ارائه صورت وضعیت ، صورت هزینه ها و تهیه اسناد هزینه و مدارک مثبت آن نخواهد داشت . 

ماده ۱۵- مدت تضمین بعد از تحویل موقت : 
مجری هیچ تضمین مالی پس از اجرای پروژه و خاتمه قرارداد در قبال صاحبکار نخواهد داشت . 
ماده ۱۶- جریمه عدم انجام تعهدات طرفین : 
۱۶-۱) هرگاه روند اجرای کار به گونه ای باشد که صاحبکار از اختیارات و امکانات خود در جهت کاهش کیفیت اجرا یا اجرای خلاف پروانه یا اجرا بدون رعایت ایمنی یا هرگونه عملیات اجرایی بر خلاف قوانین استفاده نماید ، کار متوقف و مراتب به مراجع ذیصلاح اعلام می گردد و پرداختهای کارفرما غیر قابل برگشت میباشد . 
۱۶-۲) هرگاه نماینده مجری در عملیات اجرا به گونه ای از مسئولیتهای محوله تخطی و یا کم کاری کند شرکت مجری حق دارد بلافاصله نسبت به تعویض و جایگزینی او اقدام نماید . 
۱۶-۳) در صورتیکه صاحبکار پس از عقد قرارداد و قبل یا پس از صدور پروانه ساختمانی و یا قبل یا پس از شروع عملیات ساختمانی ، از ادامه کار ساختمانی و یا ادامه کار با مجری صرفنظر نماید ، هیچیک از پرداختها به مجری قابل برگشت نمیباشد . 
ماده ۱۷ – جریمه تأخیر غیر مجاز : 
مجری هیچگونه مسئولیتی در قبال تاخیرات ایجاد شده یا مورد ادعای صاحبکار ندارد .
ماده ۱۸- شرایط عدم پرداخت مطالبات حقه مجری : 
هرگاه کارفرما در پرداخت تعهدات مالی که در این قرارداد پذیرفته است اهمال نماید مجری حق دارد تا حصول نتیجه مثبته از ادامه کار خودداری نماید و به هر روش مقتضی نسبت به احقاق حقوق خود اقدام نماید . 
ماده ۱۹- تعلیق : 
هرگاه شرایط کار به گونه ای باشد که به دلیل عدم توان مالی و اجرایی کارفرما در تأمین مصالح ، پرداخت دستمزدها و یا هر دلیل دیگری که موجب تعطیل کارگاه گردد ، زمان مذکور مشمول تعلیق قرارداد نخواهد شد و زمان خاتمه قرارداد کماکان همان تاریخ ذکر شده در متن قرارداد می باشد . 

ماده ۲۰- تعطیلی مکرر کارگاه : 
هرگاه زمان تعطیلی کارگاه به قدری باشد که در طول مدت تعطیلی کارگاه ، قرارداد فی مابین به تاریخ خاتمه برسد و صاحبکار پیش از آن اقدامی در جهت تمدید قرارداد ننماید ، قرارداد فسخ و تعهدات طرفین نسبت به هم مختومه می گردد . 
ماده ۲۱- تسریع در کار : 
در صورتیکه پروژه در مدتی زودترز از موعد خاتمه قرارداد به اتمام برسد صاحبکار ادعایی نسبت به برگشت تمام یا قسمتی از حق الزحمه مجری نخواهد داشت .
ماده ۲۲- هزینه بیمه :  
الف – بیمه تأمین اجتماعی : مراحل اداری و تأمین مالی کلیه هزینه های بیمه تأمین اجتماعی کارگران ، کارکنان ، سرپرست و معاون کارگاه و سایر عوامل فنی و اداری مشغول درکارگاه بعهده صاحبکار می باشد . 
ب- بیمه مسئولیت : هزینه تأمین مالی بیمه مسئولیت مطابق با درخواست مجری ، به طوری که حوادث داخل و مجاز کارگاه را به طور کامل از نظر جانی و مالی پوشش دهد ، بعهده صاحبکار می باشد . 

تبصره ۱: پرداخت فرانشیز بیمه بطور کامل بعهده صاحب کار است و هرگونه اقدام جهت شروع عملیات تخریب و نوسازی منوط به اخذ بیمه مسئولیت می باشد .
تبصره ۲ : هرگاه پوشش بیمه مسئولیت به گونه ای باشد که در اثر حوادث ناشی درکارگاه نتواند همه خسارت بوجود آمده را به طور کامل پوشش دهد ، صاحبکار مسئولیت کامل جبران خسارات مالی و جانی را بعهده  گرفته و این مسئولیت از مجری سلب می شود . 
ج- بیمه تضمین کیفیت : باتوجه به لزوم اخذ بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان در شناسنامه ساختمان ، تأمین بیمه تضمین کیفیت اجرای ساختمان به نام و مسئولیت مجری و در تعهد مالی صاحبکار می باشد و صاحبکار موظف به تهیه بیمه نامه قبل از شروع عملیات ساختمانی می باشد و مجری می تواند در صورت عدم تهیه بیمه نامه مذکور از امضا نقشه و پروانه یا هر یک از تعهدات خودداری نماید . مدت بیمه تضمین کیفیت اجرای ساختمان از ابتدای شروع بهره برداری و پس از تحویل ساختمان توسط مجری به شرح ذیل در بیمه نامه لحاظ می گردد . 
– سازه های ساختمان شامل پی ، اسکلت ، سقف و سفتکاری ، حداقل ده سال ،
– نمای ساختمان ، حداقل پنج سال 
– عایق های رطوبتی ساختمان ، حداقل پنج سال 
– تجهیزات و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی ، آسانسورها ، حداقل سه سال .
پیگیری و انجام کلیه موارد بالا بعهده شرکت مجری می باشد و صاحبکار متعهد به تأمین مالی موارد ( ب ) و ( ج ) بوده و در صورتیکه به هر دلیلی در تأمین مالی موارد فوق الذکر کوتاهی کند مجری حق دارد تا حصول نتیجه از ادامه کار خودداری نماید . 

عتیقه زیرخاکی گنج