گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

به طوركلي سيستم هاي كنترل الحاقي به چهاردسته كنترل غيرفعال ، نيمه فعال ، فعال ومركب تقسيم مي گردند.

۱-۱- كنترل غيرفعال 
درسيستمهاي غيرفعال اثر  ميرايي بدون اعمال انرژي خارجي بر روي سيستم گيرا حاصل مي گردد و عملكرد اين وسايل بواسطه حركت ناشي اززلزله صورت مي گيرد كه رفتاري درجهت استهلاك انرژي ازخود نشان مي دهند . اين سيستم ها نياز به استهلاك انرژي سازه اوليه را با انعكاس يا جذ بخشي از انرژي ورودي كاهش مي دهند و به موجب آن امكان تخريب سازه اي كاهش مي يابد 
درادامه با بقیه مراحل بیشتر آشنا خواهید شد
تجهيزات جداسازي لرزه اي عبارتند از تكيه گاههاي الاستوهريك ، تكيه گاههاي سربي لاستيكي ، تكيه گاههاي لاستيكي با ميرايي بالا ، تكيه گاههاي اصطكاكي لغزشي آونگي ، وغيره .( soong and constantinou 1994) نمونه ديگري ازسيستم كنترل غيرفعال تجهيزات سيراكننده غيرفعال اضافي به كارگرفته اند ؛ اين ابزار يك سازه را به دليل افزايش ظرفيت استهلاك انرژي اش محافظت 
مي كنند. سيستم گيرا الحاقي با جذب بخشي از انرژي وارده برسازه عمل مي كند . درنتيجه خواسته هاي استهلاك انرژي كاهش يافته ازخرابي ساده اوليه جلوگيري مي شود. اين اثر به وسيله تبديل انرژي جنبشي به گرما يا پخش انرژي درميان مودهاي ارتعاشي قابل دستيابي است.
روش اول ازابزاري كه براساس اصولي چون ، لغزش اصطحكاكي ، جاري شدن ماده ، تبديل ماهيت درماده ، وتغيير ويسكوالاستيك اجسام يا مايعات عمل مي كنند ، استفاده مي نمايد .
روش دوم استهلاك انرژي يكپارچه كردن جاذبهاي ارتعاش ديناميكي است ، نظير ميراگرهاي جرمي تنظيمي ، ميراگردهاي مايع تنظيمي ، وغيره .
ازمزاياي روش كنترل غيرفعال امكان بهره برداري هميشگي وعدم نياز جدي به تعميرونگهداري واستقلال ازانرژي خارجي وآغاز عمل خودكار آنهاست .

۱-۲- كنترل فعال 
درسيستمهاي فعال با اعمال انرژي خارجي سعي بركنترل رفتار ساختمان درهنگام بروز بارگذاري جانبي ازقبيل زلزله مي گردد . اين انرژي مي تواند به صورت ايجاد نيروي خارجي درخلاف جهت نيروي وارد بر ساختمان وخلاف جهت حركت ساختمان عمل نمايد. دراين صورت نياز به استفاده از سيستمهاي پيچيده وكنترل هوشمند نيروها مي باشد. سيستم كنترل فعال توانايي هماهنگي با شرايط گوناگون …. سيستمهاي كنترل فعال توانايي هماهنگي با شرايط گوناگون بارگذاري وكنترل مودهاي ارتعاشي مختلف سازه را دارند ( Housner etaI1997) . يك تصوير كلي ازيك سيستم كنترل فعال در تصوير ( ۱-۲) نشان داده شده است. دراين سيستم سيگنالهايي كه براي كنترل فعال كننده ها فرستاده مي شوند تابعي ازپاسخگويي تخمين زده شده به وسيله حسگرهاي فيزيكي هستند ( Houseer etaI. 1997) . 
وظيفه اصلي يك طراح سيستم كنترل فعال تعيين يك تدبير كنترلي است كه ازيك پاسخهاي تخميني سازه براي محاسبه سيگنالهاي كنترل كننده متناسب جهت انتقال به فعال ساز استفاده كند. تدابير كنترلي گوناگوني پيشنهاد شده ومورد تحقيق قرارگرفته اند ؛ مثالهايي نظيركنترل توانمند ، كمترل سود لغزان ، كنترل انطباقي ، كنترل فازي ، كنترل شبكه عصبي ، كنترل غيرخطي ، كنترل مدل پيشگويانه ، وغيره .
شكل (۱-۲) : نماي شماتيك سيستمهاي كنترل فعال

لازم به ذكراست كه درروش طراحي « قانون طلايي » وجود ندارد زيرا هرروش كنترل ضعف وقوتهاي خودش را دارد. بكارگيري روش ارائه شده به ويژگيهايي هدف مورد كنترل واهداف عملكردي مطلوب وابسه است .

۱-۳- كنترل نيمه فعال 
يك حالت متوازني بين سيستمهاي كنترل فعال وغيرفعال درقالب سيستمهاي كنترل نيمه فعال گسترش يافته است . كه مبتني برتجيهزات نيمه فعال هستند. يك ابزار كنترل نيمه فعال خواصي دارد كه دريك لحظه واقعي مي تواند تنظيم گردد ولي نمي تواند به سيستم كنترل شوند ، انرژي وارد سازد ( Housner et aI 1997) اغلب ، بعضي ابزار به صورت ميراگرهاي غيرفعال قابل كنترل ارجاع مي شوند .
به دليل اينكه اين سيستم ، ابزاركنترل غيرفعال سازگاري بدون نيازبه منبع نيروي بزرگي را ارائه مي كنند ، در سالهاي اخيرتوجه بسيارزيادي را به خود جلب نموده اند . بسياري ازاين سيستمها مي توانند به تنهايي فقط به نيروي باطري اصلي نيرو به سازه ممكن است ازبين برود. هم چنين ، به دليل اينكه تجهيزات غيرفعال نمي توانند به سيستم سازه اي انرژي وارد سازند ، استعداد بي ثبات كردن سيستم را ندارند . فعاليتهاي توسط چندي از محققين نشان داده است كه سيستمهاي كنترل غيرفعال ، وقتي به طورمتناسبي بگارگرفته شوند ، به طرزقابل توجهي به جوابهاي بهتري از سيستمهاي كنترل غيرفعال نائل مي شوند ؛ درحقيقت ممكن است آنها حتي سيستمهاي كاملا فعال را بي اثر سازند. توانايي مهم آنها دركنترل پاسخهاي سازه اي درمحدوده وسيعي از شرايط بارگذاري ديناميكي اثبات شده است . هماهنگونه كه درشكل ( ۱-۳) نشان داده شده نمونه هايي ازبعضي وسايل مورد بحث ديده مي شود. ميراگر روزنه اي متغير ، ميگراگراصطحكاكي متغير، 

عتیقه زیرخاکی گنج