گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 112 views
  • بدون نظر

ای فایل در ۱۰۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

کندانسور يکي از قسمتهاي مهم نيروگاه است که نشتي آن باعث ورودآب خنک کن آلوده به قسمت آب سيکل مي شود، که در نهايت خسارت هاي فراواني به بويلر، توربين و ديگر اجزاء نيروگاه وارد مي شود
نشتي هاي بوجودآمده معمولاً در اثر خوردگي هاي سمت بخار يا سمت آب است که سهم سمت آب بيشتر است. از جمله خوردگي هاي سمت آب،خوردگي سايشي در ابتدا و انتهاي ورودي و خروجي آب لوله، خوردگي هاي گالوانيک درمحل اتصال لوله به تيوب شيت، خوردگي حفره اي و شياري در امتداد لوله ها ، خوردگي تنشي (SCC) در سمت بخار و درمحل رولينگ انتهاي لوله ها را مي توان نام برد.
فصل اول-عملکرد کندانسور ،شرايط کاري ،مواد و آلياژهاي بکار رفته در آن…………………..۱
۱-۱- تعريف و دلايل لزوم کندانسور در نيروگاه………………………………………………………….۱ 
۱-۲- انواع سيستم خنک کننده …………………………………………………………………………..۳
۱-۳- انواع کندانسور………………………………………………………………………………………..۴
     1-3-1- کندانسورهاي تماس مستقيم…………………………………………………………….۵
     1-3-2- کندانسورهاي سطحي يا تماس غير مستقيم………………………………………….۹
          1-3-2-1- کندانسورهاي تماس غير مستقيم خنک کننده با هوا……………………….۹
          1-3-2-2-کندانسورهاي سطحي آب وبخار…………………………………………………..۱۰
۱-۴- شرايط کاري آب وبخار……………………………………………………………………………….۱۲
    1-4-1- شرايط کاري سمت آب………………………………………………………………………۱۲
        1-4-1-1- اکسيژن…………………………………………………………………………………..۱۳
        1-4-1-2- گاز کربنيک……………………………………………………………………………..۱۴
        1-4-1-3- گاز کلر…………………………………………………………………………………..۱۴
 ………………………………………………………………………………..14 PH1-4-1-4- تاثير      
        1-4-1-5- نمکهاي محلول……………………………………………………………………….۱۵
        1-4-1-6- ميکرو ارگانيسمها…………………………………………………………………….۱۵
    1-4-2- شرايط کاري سمت بخار…………………………………………………………………….۱۶
        1-4-2-1- اکسيژن………………………………………………………………………………….۱۶
        1-4-2-2- آمونياک………………………………………………………………………………..۱۷
        1-4-2-3- رسانايي يا هدايت الکتريکي………………………………………………………۱۸
۱-۵- آلياژها و مواد بکار رفته در کندانسورهاي سطحي آب و بخار……………………………..۱۸
فصل دوم- انواع خوردگي در کندانسورهاي سطحي………………………………………………….۲۵
۲-۱- خوردگي سايشي………………………………………………………………………………………۲۵
    2-1-1- حمله ورودي…………………………………………………………………………………….۲۶
    2-1-2- خوردگي سايشي بوسيله جاگيري اجسام خارجي……………………………………….۲۸
    2-1-3- خردگي سايشي موضعي بوسيله ارتعاش مواد خارجي………………………………۳۰
    2-1-4- سايندگي ماسه……………………………………………………………………………….۳۱
        2-1-4-1- اثر مقدار ماسه بر خورگي برنج آلومينيوم در آب دريا………………………۳۳
..۳۴NaCl 3%        2-1-4-2- اثر قطر ماسه بر ميزان خوردگي برنج آلومينيوم در محلول
        2-1-4-3- اثر مقدار آهن آلياژي بر مقاومت سايندگي ماسه در آب دريا…………۳۵
    2-1-5- تصادم…………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۲- خوردگي گالوانيک…………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۳- خوردگي حفره‌اي و شکافي……………………………………………………………………….۳۸
    2-3-1- عوامل موثر بر خوردگي حفره اي…………………………………………………………۴۰
        2-3-1-1- اثر ترکيب آلياژ ها……………………………………………………………………۴۰ 
…………………………………………………………………………………..۴۱PH        2-3-1-2- اثر
        2-3-1-3- اثر سولفيد……………………………………………………………………………۴۲
        2-3-1-4- اثر سرعت جريان……………………………………………………………………۴۳
        2-3-1-5- اثر کلر………………………………………………………………………………….۴۶
۲-۴- آلياژ زدايي يا جدايش انتخابي………………………………………………………………….۴۷
۲-۵- خوردگي تنشي………………………………………………………………………………………۴۸
۲-۶- خوردگي ميکروبي…………………………………………………………………………………..۴۸
۲-۷- خوردگي سمت بخار………………………………………………………………………………..۴۹
فصل سوم- روشهاي پيشگيري از خوردگي ، روشهاي نشت يابي و تمييز کاري در
کندانسور هاي سطحي……………………………………………………………………………………..۵۱
۳-۱- کنترل شيميايي آب خنک کن…………………………………………………………………..۵۳
    3-1-1- کنترل رسوب………………………………………………………………………………….۵۳
 و کلر زني………………………………………………………………………۵۴PH    3-1-2- کنترل  
    3-1-3- بازدارنده ها………………………………………………………………………………….۵۴
        3-1-3-1- بازدارنده هاي بر پايه فسفات……………………………………………………۵۵
        3-1-3-2- بازدارنده بر پايه روي……………………………………………………………….۵۷
        3-1-3-3- بازدارنده پلي فسفات/روي………………………………………………………۵۸
        3-1-3-4- بازدارنده مرکايتوبنزو تبازول…………………………………………………….۵۸
        3-1-3-5- بازدارنده سولفات آهن……………………………………………………………۵۹
۳-۲- حفاظت کاتدي………………………………………………………………………………………۵۹
۳-۳- رنگ و پوشش……………………………………………………………………………………….۶۱
۳-۴- انتخاب آلياژ مناسب……………………………………………………………………………..۶۲
۳-۵- روشهاي نشت يابي……………………………………………………………………………….۶۳
    3-5-1- تايين رسانايي……………………………………………………………………………….۶۵
    3-5-2- اندازه گيري اکسيژن……………………………………………………………………….۶۵
۳-۶- روشهاي تعيين محل نشتي…………………………………………………………………….۶۶
۳-۷- روشهاي تمييزکاري کندانسور…………………………………………………………………..۶۸
    3-7-1- تمييزکاري سمت آب…………………………………………………………………….۶۸
    3-7-2- تمييزکاري سمت بخار…………………………………………………………………….۷۱
فصل چهارم- تاثير خوردگي کندانسور در بهره برداري نيروگاه هاي کشور……………………..۷۴
۴-۱- مشکلات خوردگي کندانسور در نيروگاه هاي کشور…………………………………………۷۴
    4-1-1- نيروگاه بندر عباس (آب خنک کن : دريا)………………………………………………۷۵
    4-1-2- نيروگاه تبريز (آب خنک کن : چاه)………………………………………………………۷۶
    4-1-3- نيروگاه رامين (آب خنک کن : رودخانه)……………………………………………….۸۱
۴-۲- تاثير خورگي و نشتي کندانسور بر روي قسمتهاي ديگر……………………………………۸۴
۴-۳- خسارتهاي اقتصادي………………………………………………………………………………۸۶
مراجع……………………………………………………………………………………………………………
چکیده:
عملکرد کندانسور ، شرايط کاري ، مواد و آلياژهاي بکار رفته در آن
 چگالنده ها دستگاه هايي هستندکه جهت تقطير بخار بکار مي روند به طوري که عمل تقطير با گرفتن گرماي نهان بخار توسط سيال خنک کننده، که آب يا هوا مي‌باشد انجام مي‌گيرد. کندانسورها به انواع مختلفي تقسيم بندي مي‌شوند.اين تقسيم بندي ها بر حسب نوع تماس بخار و سيال خنک کننده و نيز بر حسب جهت جريان هاي بخار و سيال خنک کننده مي باشد. انتخاب نوع کندانسور نيز بر حسب مقتضاي موردمصرف صنعتي، نيروگاهي و محل بکارگيري آن صورت مي گيرد.
در اين فصل لزوم کندانسور در نيروگاه ، شرايط کاري ، مواد و آلياژهاي بکار رفته مورد بررسي قرار گرفته است.

۱-۱-تعريف ودلايل لزوم کندانسور در نيروگاه
کندانسور بزرگترين مبدل حرارتي نيروگاه است که عمل تقطير بخار خروجي از قسمت فشار پايين توربين بخار را انجام مي دهد. اين عمل در شرايط اشباع و با گرفتن حرارت نهان (نامحسوس) بخار توسط سيال خنک کننده انجام مي پذيرد. شکل (۱-۱) نشان دهنده موقعيت کندانسور در نيروگاه مي باشد.

 
شکل (۱-۱): موقعيت کندانسور در نيروگاه {۱}
کندانسورهاي نيروگاهي به نحوي طراحي مي شوند که پاسخگوي نيازهاي بيان شده در ذيل گردند :
الف- به عنوان منبع سرد موردنياز موتور حرارتي (نيروگاه)
ب- جهت افزايش راندمان حرارتي نيروگاه
ج- جهت تقطير بخار خروجي توربين و نگهداري آب تغذيه بطور ناخالص          
د- جهت هوازدايي از آب چگاليده شده و آب اضافي در هر سيکل توربين          
و – جهت جمع آوري درين هاي حرارتي ، آب تغذيه جبراني ، درين هاي بخار،  درين هاي اضطراري و راه اندازي
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اجزا، مكانيكي-     1- كمپرسور: مجموعه اي مكانيكي شامل ميل لنگ ،پيستون و سوپاپ ها مي باشد.كه ميل لنگ توسط يك موتور آسنكرون كه داخل محفظه كمپرسور قرار دارد.مي چرخد و در نتيجه پيستون مانند يك تلمبه عمل كرده با  باز و بسته شدن سوپاپ ها گاز موجود در سيلندر و لوله ها به گردش در مي آيد. گاز مرتبا” از لوله برگشت مكيده شده با فشار وارد لوله رفت مي شود بنابراين گاز سرما ساز مدام در حال حركت بوده به ترتيبي كه در ادامه ذكر خواهد شد عمل سرما سازي انجام مي شود . روي بدنه كمپرسور معمولا” سه لوله ديده مي شود : الف-لوله رفت يا فشار گاز ب- لوله بر گشت يا مكش ج- لوله كور يا لوله مخصوص شارژ گاز .
-كندانسور(رادياتور خنك كننده):از آنجايي كه گاز در كمپرسور تحت فشار قرار ميگيرد (تا آماده حركت درون لوله هاي مسير شود) حرارت گاز افزايش يافته واگر به طريقي اين گرما از گاز سلب نشود و يا تعديل نگردد عمل سرما سازي مختل مي شود . از اين رو همواره گاز تحت فشار قرار گرفته پس از كمپرسور وارد لوله هاي مارپيچ مانندي ميشود كه جايگاه اين لوله در يخچال هاي خانگي پشت كابينت اصلي يخچال است. 
۳- فيلتر يا دراير:از آنجا كه ممكن است گاز پس از عبور از كندانسور جرم هاي آن را حمل كند يا گاز داراي رطوبت باشد،لازمست قبل از سرما سازي كاملا” پاك و خشك شود . به همين منظور پس از رادياتور از فيلتر(دراير) عبور ميكند دراير داراي دو لوله ارتباطي است كه يكي از لوله ها سطح مقطع بزرگتري دارد و در واقع محل اتصال آن به خروجي كندانسور است . در اين ورودي دراير شبكه هاي توري بسيار ريز به منظور سلب جرم و يا جداره هاي فرسوده شده لوله هاي كندانسور است.لوله دوم دراير سطح مقطع بسيار كمتري دارد تا بدينوسيله گاز پس از دراير تحت فشار بسيار زياد قرار گيرد. 
درون دراير را از موادي بنام سيليكات يا سيليكاژل پر مي كنند . اين مواد خاصيت رطوبت زدايي داشته و گاز پس از عبور  رطوبت خود را تماما” به اين مواد ميدهد وخشك مي شود بمرور بر اثر كار كرد زياد رنگ قهوه اي بسيار روشن اين مواد به تيرگي مي نهد و اين تغيير حالت در واقع بيانگر پايان توانايي اين مواد جهت رطوبت زدايي است از اينرو پيشنهاد مي شود به هنگام تعويض كمپرسور يا شارژ گاز مجدد يخچال دراير را نيز تعويض نماييد تا سرما سازي كيفيت مطلوب را داشته باشد.
۴- اواپريتور (محفظه توليد يخ ):از آنجا كه آلومينيوم در انتقال سرما از توانايي بالايي برخور دار است به طور معمول اواپراتور را از لوله هاي مارپيچ آلومينيومي مي سازند و از آنجا كه بتوسط بسته شدن درب جاي يخي هوا درون اواپريتور مسدود مي شود ،تبخير مداوم سرما در اواپريتور دما را شديدا”كاهش مي دهد بگونه اي كه آب و يا هر ماده غذايي ديگري درون اواپريتور منجمد مي شود.   اواپريتور نيز مانند دراير دو لوله ارتباطي با ساير اجزاء مكانيكي دارد ،لوله ورودي اواپريتور بسيار باريك است ودر واقع نقطه اتصال آن به لوله مويي است. لوله خروجي اواپرايتور سطح مقطع بيشتري دارد و به لوله بر گشت كمپرسور مي رسد.
۵- كاپيلاري تيوب(لوله مويي):به سبب قطر بسيار كمي كه داراست لوله مويي ناميده مي شود . جايگاه آن بين خروجي فيلتر (دراير)و ورودي اواپريتور است. قطر وطول آن در كيفيت سرماي ايجاد شده بسيار با اهميت است در رابطه با نقش سرما سازي آن در ادامه بحث خواهد شد.   در شكل زير مجموعه قطعات مكانيكي شامل: كمپرسور-كندانسور – لوله مويي- دراير و  اواپريتور  ديده مي شود.
اجزاء الكتريكي يخچال-  1-موتور الكتريكي: همانگونه كه قبلا” نيز ذكر شد موتور الكتريكي با يك مجموعه مكانيكي كمپرسور يخچال را تشكيل مي دهند. موتور يخچال از نوع آسنكرون بوده ودر يخچال هاي مختلف نوع راه انداز خازني و يا بدون خازن آن مورد استفاده قرار مي گيرد. سرهاي خروجي موتور از بدنه كمپرسور خارج شده و به ساير قطعات الكتريكي متصل مي شود . معمولا” سر هاي خروجي شامل سه سر سيم كه مانند شكل يكي از سر سيم ها متعلق به سيم پيچ اصلي ،سرسيم دوم مربوط به سيم پيچ كمكي وسر سيم سوم مشترك بين اصلي و كمكي است.بر روي بدنه بعضي از كمپرسور ها حروفي خاص،سر سيم ها را از يكديگر تفكيك مي كند.
۲-ترموستات(اتومات):عمل تنظيم سرما در يخچال بتوسط ترموستات صورت مي گيرد .اجزاء اصلي ترموستات عبارتند از:۱- بدنه فلزي ۲-كنتاكت هاي اتصال ۳- فانوسك محتوي گاز ۴- لوله مويي ۵- لوله بلو ۶- فنر و اهرم ها ۷- پيچ تنظيم .
معمولا” لوله بلوي ترموستات را به قسمت تحتاني ويا سقف اواپرايتور متصل مي سازند و با قرار دادن ترموستات در حالت وصل ،كمپرسور شروع بكار مي كند.با سرد شدن اواپرايتور گاز درون لوله بلو ،لوله مويي و به تبع آن ها فانوسك تقليل حجم داده و جمع مي شود و با جمع شدن آن اهرم اتصال كليد درون ترموستات بطرف پايين كشيده شده و فاز موتور قطع مي گردد. با خاموش شدن موتور و توقف كار كمپرسور،سرماي محيط يخچال ،بالاخص اواپرايتور كاهش يافته و گاز درون فانوسك ترموستات فعال شده و بر اثر گرم شدن محيط اضافه حجم يافته و فانوسك بزرگتر مي شود . با افزايش حجم فانوسك كليد ترموستات بحالت وصل در آمده و كمپرسور شروع بكار مي كند و …. ميزان سرماي دلخواه در اواپرايتور و يخچال يا بعبارت ديگر مدت كار كمپرسور را مي توان بوسيله ولوم ترموستات كه در واقع اهرم كنترل حجم فانوسك است تنظيم نمود.
۳- رله استارت يا رله راه انداز موتور:آسنكرون بكار گرفته شده در مجموعه كمپرسور از نوع آسنكرون هايي است كه سيم پيچ استارت تنها در لحظه راه اندازي (كه همواره در اين حالت بيشترين مقدار گشتاور مورد نياز است) در مدار بوده وسپس از مدار خارج مي شود. در مبحث موتور هاي آسنكرون به اين دسته از موتور ها اشاره شد البته خروج سيم پيچ كمكي در آنها بتوسط كليد گريز از مركز صورت مي گيرد.
در موتور يخچال سيم پيچ اصلي از مسير رله استارت كه در خارج از مجموعه كمپرسور تعبيه شده تغذيه مي شود.
اجزاءاصلي رله استارت عبارتند از : ۱-بدنه معمولا” از جنس باكليت ۲-بوبين يا سيم پيچ ۳-اهرم فلزي سرگرد يا سرتخت ۴- كنتاكت هاي اتصال ۵-مادگي هاي (فيش هاي)اتصال رله به موتور.   همانطور كه ذكر شد بوبين رله استارت با سيم پيچ اصلي سري قرار گرفته. در لحظه اول راه اندازي كه نياز به گشتاور فراواني است تا روتور و سپس پيستون به حركت در آيد،بيشترين جريان از دو سيم پيچ مذكور عبور نموده وبه تبع آن حد اكثر ميدان مغناطيس ايجاد مي شود ،با افزايش ولتاژ خود القاء در رله استارت و رسيدن آن به سقف معيني،اهرم فلزي درون رله بطرف بالا جذب شده و اتصال كنتاكت هاي ۳و۴ مطابق شكل برقرار مي شود و در نتيجه سيم پيچ كمكي وارد مدار شده و شروع به ايجاد گشتاور مي كند. به كمك دو ميدان مغناطيسي سيم پيچ هاي اصلي و كمكي رتور براه افتاده و جريان راه اندازي معادل جريان نامي موتور مي شود (شديدا” كاهش مي يابد.)   با كاهش جريان دريافتي موتور از شبكه ،مغناطيس سيم پيچ رله استارت كاهش يافته و اهرم فلزي جذب شده رها ميشود وبا قطع ارتباط كنتاكت هاي ۳و۴ در رله،سيم پيچ كمكي از مدار خارج مي گردد.مراحل مذكور همواره در لحظه آغازين حركت كمپرسور تكرار مي شود و اگر بعللي در مكانيسم عملكرد رله استارت مشكلي بوجود آيد،كمپرسور قادر به حركت نخواهد بود.
۴- اورلود يا محافظ جريان دريافتي موتور: هرگاه در عملكرد صحيح موتور مشكلي بوجود آيد مانند آسيب ديدن سيم پيچ هاي اصلي و كمكي ويا مسدود شدن مسير گردش گاز ويا ضعيف بودن ولتاژ و…. جريان دريافتي موتور افزايش يافته و حرارت موتور رو به افزايش مي نهد ودر نتيجه خواهد سوخت از اين رو استفاده از اورلود يا محافظ الكتريكي موتور ضروري است.ساختمان آن تشكيل شده است از: ۱-بدنه مخصوص ۲-پايه هاي فلزي اتصال برق ۳- صفحه حساس بي متالي ۴- سيم فنري از جنس كرم نيكل يا كرم آلمينيوم ۵- پلاتين هاي اتصال (مطابق شكل).   عبور جريان از اورلود كه سري با كنتاكت مشترك موتور قرار مي گيرد،حرارت توليد شده توسط فنر كرم نيكل را افزايش داده و صفحه حساس را تحريك مي سازد.با افزايش طول صفحه حساس ارتباط كنتاكت ها با يكديگر قطع مي شود وكمپرسور خاموش مي شود (در اين حالت نول قطع است)  پس از مدتي با كاهش دما در محفظه اولود،صفحه حساس منقبض شده و ارتباط كنتاكت ها مجددا” بر قرار مي گردد واگر مشكل همچنان وجود داشته باشد،قطع خود كار اورلود (و به تبع آن كمپرسور) تكرار مي شود.
۵-دوشاخه،سيم هاي رابط،لامپ ، سرپيچ و كليد معكوس لامپ .
  • بازدید : 148 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

کندانسور يکي از قسمتهاي مهم نيروگاه است که نشتي آن باعث ورودآب خنک کن آلوده به قسمت آب سيکل مي شود، که در نهايت خسارت هاي فراواني به بويلر، توربين و ديگر اجزاء نيروگاه وارد مي شود
نشتي هاي بوجودآمده معمولاً در اثر خوردگي هاي سمت بخار يا سمت آب است که سهم سمت آب بيشتر است. از جمله خوردگي هاي سمت آب،خوردگي سايشي در ابتدا و انتهاي ورودي و خروجي آب لوله، خوردگي هاي گالوانيک درمحل اتصال لوله به تيوب شيت، خوردگي حفره اي و شياري در امتداد لوله ها ، خوردگي تنشي (SCC) در سمت بخار و درمحل رولينگ انتهاي لوله ها را مي توان نام برد.
اعمال بازدارنده هاي خوردگي ، استفاده از پوشش هاي رنگ و لاستيک درون جعبه آب، استفاده از اينسرت هاي پلاستيکي در ورودي و خروجي لوله آب و اعمال حفاظت کاتدي و نيز ملاحظات بهره‌برداري صحيح از واحد و انجام اسيد شويي هاي به موقع و مناسب، آگاهي از وقوع نشتي و پيدا کردن محل دقيق نشتي ها با استفاده از روشهاي مختلف، تميزکاري لوله هاي رسوب گرفته با استفاده از سيستم گلوله هاي اسفنجي و … مهمترين روشهاي پيشگيري از نشتي به شمار مي رود.
عملکرد کندانسور ، شرايط کاري ، مواد و آلياژهاي بکار رفته در آن
 چگالنده ها دستگاه هايي هستندکه جهت تقطير بخار بکار مي روند به طوري که عمل تقطير با گرفتن گرماي نهان بخار توسط سيال خنک کننده، که آب يا هوا مي‌باشد انجام مي‌گيرد. کندانسورها به انواع مختلفي تقسيم بندي مي‌شوند.اين تقسيم بندي ها بر حسب نوع تماس بخار و سيال خنک کننده و نيز بر حسب جهت جريان هاي بخار و سيال خنک کننده مي باشد. انتخاب نوع کندانسور نيز بر حسب مقتضاي موردمصرف صنعتي، نيروگاهي و محل بکارگيري آن صورت مي گيرد.
در اين فصل لزوم کندانسور در نيروگاه ، شرايط کاري ، مواد و آلياژهاي بکار رفته مورد بررسي قرار گرفته است.

۱-۱-تعريف ودلايل لزوم کندانسور در نيروگاه
کندانسور بزرگترين مبدل حرارتي نيروگاه است که عمل تقطير بخار خروجي از قسمت فشار پايين توربين بخار را انجام مي دهد. اين عمل در شرايط اشباع و با گرفتن حرارت نهان (نامحسوس) بخار توسط سيال خنک کننده انجام مي پذيرد. شکل (۱-۱) نشان دهنده موقعيت کندانسور در نيروگاه مي باشد.
کندانسورهاي نيروگاهي به نحوي طراحي مي شوند که پاسخگوي نيازهاي بيان شده در ذيل گردند :
الف- به عنوان منبع سرد موردنياز موتور حرارتي (نيروگاه)
ب- جهت افزايش راندمان حرارتي نيروگاه
ج- جهت تقطير بخار خروجي توربين و نگهداري آب تغذيه بطور ناخالص          
د- جهت هوازدايي از آب چگاليده شده و آب اضافي در هر سيکل توربين          
و – جهت جمع آوري درين هاي حرارتي ، آب تغذيه جبراني ، درين هاي بخار،  درين هاي اضطراري و راه اندازي
۱-۲-انواع سيستم خنک کننده
بعد از تقطير بخار درکندانسور توسط آب خنک کننده، سيستمي مورد نيازمي باشد که بتوان سيال خنک کننده را خنک کرد  و براي تقطير مجدد بخار به کندانسور وارد نمود که به اين سيستم ، سيستم خنک کن مي گويند. انواع سيستم خنک کن در جدول (۱-۱) دسته بندي شده است.   
سيستم ‌هاي باز
      1-1- با استفاده از آب درياچه (نيروگاه نکا)
     1-2-با استفاده از آب دريا ( نيروگاه بندر عباس)
     1-3- با استفاده از آب رودخانه
۲-سيستم هاي بسته
     2-1- سيستم‌هاي خنک کنند‌ه‌تر
                  2-1-1- استخرهاي خنک کننده
                  2-1-2-برجهاي خنک کننده تر (نيروگاههاي تبريز ، همدان ، بعثت و …)
   2-2- سيستم هاي خنک کننده خشک
          2-2-1- خنک کننده خشک غير مستقيم( برج هلر؛شهيد رجايي )
  2-2-2- خنک کننده خشک مستقيم( کندانسور هوايي طوس)

۱-۳- انواع کندانسور
تقسيم بندي انواع کندانسورها بر حسب نوع تماس بخار و سيال خنک کننده و نيز بر حسب جهت جريان هاي بخار وسيال خنک کننده مي باشد. و هر کدام از اين کندانسورها بر حسب مقتضاي مورد مصرف صنعتي ، نيروگاهي و محل بکارگيري آن انتخاب مي شوند. در جدول (۱-۲) انواع کندانسور آمده است.
                                جدول (۱-۲) انواع کندانسور
۱-کندانسور تماس مستقيم
                 1-1-نوع پاششي                      1-2-نوع بارومتريک
                1-3-نوع جت                          1-4-نوع فيلمي
               1-5-نوع حبابي
۲-کندانسور سطحي
           2-1-نوع آب وبخار
          2-2-نوع هوا و بخار
                           2-2-1 -جريان اجباري هوا
                          2-2-2-جريان مکشي هوا
                         2-2-3-جريان طبيعي هوا


 1-3-1- کندانسورهاي تماس مستقيم
از کندانسورهاي تماس مستقيم در موارد زير استفاده مي شود:
۱- سرمايه گذاري پايين مدنظر باشد.
۲- بازيافت آب کندانسه شده مورد نظر نباشد.
ساخت و بهره برداري از کندانسورهاي تماس مستقيم به طور نسبي ساده   مي باشد و براي مقدار کمتر از ۲۵۰۰۰۰ (پوند/ساعت) بخار استفاده مي‌شوند.
اين کندانسورها در نيروگاه هاي ژئوترمال ، خورشيدي و نيروگاه هايي ازاختلاف دماي آبهاي اقيانوس استفاده مي کنند نيز در نيروگاه هايي که از سيستم خنک کن برج خشک غير مستقيم استفاده مي کنند بکار گرفته مي‌شوند.
بطور معمول در کندانسور تماس مستقيم، زماني که بخار و آب سيرکوله (گردشي) مخلوط مي شوند بازيافت چگاليده خالص مشکل مي شود و همچنين آب تغذيه افزودني بزرگتري مورد نياز بوده و خلا کمتري نسبت به کندانسورهاي سطحي بدست مي آيد. اين کندانسورها در نيروگاه هاي بزرگ تاسيس نمي شوند ولي به جهت استفاده با سيستم خنک کننده برج خشک غير مستقيم اندکي تمايل پيدا شده است
کندانسور تماس غير مستقيم خنک کننده با هوا
در يک کندانسور هوايي ، با عبور هواي خنک کننده از لابلاي پره ها در قسمت سطوح بيروني لوله ها بخار در درون لوله هاتقطير مي شود. جنس لوله ها عموماٌ از آلومينيوم مي باشد چرا که خواص انتقال حرارت خوب داشته و در دسترس     مي باشد. در شکل (۱-۵) نمايشي از کندانسور هوايي آمده است.
 مواردي که در طراحي مورد بررسي و رسيدگي قرار مي گيرند عبارتند از :
     – ضريب کل انتقال حرارت نهايي
    –   افت فشار طرف بخار
    –   شکل توزيع بخار
    –    تمرکز گازهاي غير قابل تقطير
    –   شرط حفظ و نگهداري از يخ زدگي

عتیقه زیرخاکی گنج